Українська мова - практичні завдання

ЗАЙМЕННИК

З02. Прочитайте прислів'я та приказки, поясніть їхнє значення. Знайдіть займенники, визначте їхній розряд за значенням.

I. 1. Кожна голова свій розум має. 2. Самотнім не є той, хто вміє думати. 3. Що хатка, то інша гадка. 4. Ніхто не знає, чий чобіт муляє.
5. Людей питай, а свій розум май. 6. Не кожний бачить, хто очі має.
7. Чий берег, того й риба. 8. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. 9. Казало щось, що прийде хтось. 10. Дечому вчилися — то дещо й знаєм. (З кн. «Українські прислів'я та приказки».)

II. 1. Хто учиться, а хто й мучиться. 2. На свій аршин не міряй.
3. Не годуй мене тим, чого я не їм. 4. У нього ума палата. 5. Брат мій, а розум у нього свій. 6. Той дає раду, як знає правду. 7. Він сам собі вольний козак. 8. Чий корінь, того й плід. 9. Уся твоя пісня на один лад. 10. Ти йому слово, а він тобі десять. (З кн. «Народна мудрість Слобожанщини».)

303. Поставте замість крапок потрібні за змістом займенники, укажіть їхній розряд за значенням та відмінок.

У... людини є доля. Є... й у землі, народу, нації, держави. Над ... із... тяжіє Найвищий Закон Справедливості, однаковий і в Космосі, і на Землі. Суть... в... , що... зрештою одержує по заслузі. Тобто, чинячи добро чи зло, ... потрапляємо під певні закони, ... діють бумерангом. У... житті людина наче рухається по спіралі, де на... новому витку пожинає результати... , що вчинила на попередньому. ... мовби велика реєстрова книга, де «записано» ....

Тому у... має бути розвиненим внутрішній контролер — совість. Треба утримувати... від поганих учинків, лихих намірів. Зло довго не забувається і породжує зло. Добро умножує добро, торує шлях справедливості, до ... прагнуть люди у... віки.

304. Поясніть значення назв усіх груп займенників: особові, зворотний, питальні, відносні, неозначені, заперечні, присвійні, вказівні, означальні.

305. Допишіть до підмета-займенника Ви Один із поданих нижче присудків, виражений формою прикметника в однині або множині. Свій вибір обґрунтуйте.

Ви (рідні, рідний); Ви (веселий, веселі); який (які) Ви (добрий, добрі); така (такі) Ви (гарна, гарні); якийсь (якісь) Ви (сумний, сумні); такий (такі) Ви (хороший, хороші); Ви (певен, певні); Ви (готовий, готов, готові); який (які) Ви (радісний, радісні); а Ви нівроку (сердитий, сердиті); така (такі) Ви (сумлінна, сумлінні); якась (якісь) Ви (печальна, печальні); такий (такі) Ви (елегантний, елегантні); яка (які) Ви (вродлива, вродливі); який (які) Ви (старанний, старанні).

306. Назвіть, у якому випадку наявна помилка в узгодженні займенника з іншими словами.

1) Ви задоволений, Ви задоволені; 2) Ви заповнив анкету? 3) Який Ви сміливий; 4) Такий Ви вихований.

307. Поставте займенники в родовому та орудному відмінках однини без прийменників та з прийменниками До Або з. Поясніть, у яких випадках з'являється приставний Н.

Він (вона, воно, вони), цей, що-небудь, хтось, хто, казна-що, який-небудь, свій, той, деякий, абихто, дещо, котрийсь, їхній, такий, кожний, скільки, ніякий, хтозна-хто.

308. Поміркуйте, чи з'являється у займенників приставний н після прийменників Подібно, назустріч, згідно з.

309. Вставте у наведених нижче прислів'ях та приказках замість крапок відповідну форму займенника Себе.

1. Само по ... розуміється. 2. Шукай... добра, а другому не бажай зла. 3. Усяк Яремій про ... розумій. 4. Брехун... ворог і людям зло робить. 5. Чому навчишся, того з ... не носить. 6. Землі під... не чує.
7. І сам... не розбере. 8. Пізнай... , буде з тебе. (З кн. «Народна мудрість Слобожанщини».)

310. Складіть речення із словом Собі У функції займенника й частки.

311. Визначте смислову різницю у займенниках Сам І Самий, Проілюструйте її прикладами з творів художньої літератури.

312. Перепишіть речення, поставивши займенники, подані в дужках, у відповідній формі.

На справжнє свято дружби та братерства вилився фестиваль польської культури. Під час (він) проведення глядачі дістали можливість ближче ознайомитися з культурою (наш) західного сусіда.

(Ніхто) не залишили байдужими виступи самодіяльних акторів.

Серед (вони) великий успіх мав ансамбль «Барвінок» та інші фольклорні колективи. Справжню радість принесли шанувальникам мистецтва виступи (наші) гостей. Надовго залишиться у пам'яті присутніх на (цей) дійстві й триптих «Катинська сюїта».

Треба віддати належне організаторам (цей) фестивалю, які зробили все від (вони) залежне, щоб це свято відбулося. Серед (інші) достоїнств фестиваль показав, що такі заходи сприяють збагаченню (наші) культур, дають змогу краще пізнати одне (один). (З Газ.)

313. Поясніть будову неозначених займенників, виділіть у них префікси й суфікси.

Абищо, дехто, що-небудь, казна-хто, хтозна-що, щось, абиякий, нечий, який-небудь, казна-який, хтозна-чий, чийсь, казна-стільки, скількись, котрийсь.

314. Перепишіть, вставляючи з дужок потрібний займенник. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Я зустрів (мого, свого) брата. 2. Ми виконали (наше, своє) завдання вчасно. 3. Я пам'ятаю (мою, свою) першу вчительку. 4. Нарешті ти опублікував (твої, свої) перші вірші. 5. Пам'ятаю добре (моє, своє) дитинство. 6. Розкажи про (свою, твою) поїздку до Львова. 7. Я товаришую зі (своїм, моїм) двоюрідним братом.

Ти, ми, наш; цей, такий, свій; хто, що, хтось; себе, свій, ваш; мій, твій, моя; деякий, дещо, чий; ніхто, ніщо, інший; кого, чого, мого; жодний, інший, такий; весь, самий, їхній; котрий, нічий, нікотрий; казна-якого, казна-чий, казна-хто; стільки, скільки, кожний.

315. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

Де (на) кому, на (чому) небудь, (де) кількох, будь (у) кого, (казна) що, де (в) кого, казна (при) кому, будь (на) чому, що (небудь), (ні) ким, казна (з) ким, що (сь), (на) деяких, ні (на) якому, хто (сь), на (кому) небудь, (де) хто, (аби) який, чим (сь), чий (небудь), котрий (сь), котрий (небудь), чий (будь), (будь) що, де (на) яких, (хтозна) який, що (будь), (ні) якому, чийого (сь), на (де) кому.

316. Запишіть, знімаючи риску, поясніть правопис займенників:
Аби/хто, аби/що, аби/який, де/хто, де/який, хто/небудь, що/небудь, який/небудь, скільки/небудь, будь/хто, казна/що, казна/з/ким, ні/до/чого, до/ні/чийого, аби/з/ким.

317. Запишіть дієслівні словосполучення, поставивши у потрібній відмінковій формі займенник себе:

Привчати ... до порядку; хвалити...; купити...; відчувати на... погляд; знайти... роботу; привернути на... увагу; взяти з... в дорогу; пишатися...; запросити до... гостей; сама... заважає.

318. Займенники, що в дужках, поставте в потрібному відмінку, поясніть особливості відмінювання особових займенників:

Спитав у (він), передав через (вони), глянув (вона) у вічі, прийшла до (вона), перед (він), люблю (вони), сміявся з (вони), бачилася із (вона), збудив (вона), згадав про (він), надіявся на (вони), допоможу (вона), в'ється над (воно), звільнили (воно), переказали через (вона), зв'язок з (вони).

319. Підберіть за зразком крилаті вислови, в яких зустрічаються
займенники. У наведених вами прикладах проаналізуйте кожен займенник

Помилятися властиво Будь-якій людині. Лікарю, лікуй Себе самого! Багато Хто знає багато що, все — Ніхто. Все Своє ношу з Собою.

320. Перекладіть словосполучення українською мовою, поясніть, у якій відмінковій формі стоять займенники:

Вне всякого сомнения; для своего удовольствия; за ним водится такая привычка; из уважения к Вам; каждый в отдельности; к Вашему сведению; на всякий случай; по вашему усмотрению; прийти в себя; с вашего согласия; уперся на своем.

321. Перекладіть тексти українською мовою:

А) Схемы измельчения

Дробление и особенно мелкое измельчение требуют большого расхода знергии. Поэтому при выборе схем проведення этих процессов следует исходить из принципа: «Не дробить ничего лишнего». Практически это требование сводится к тому, чтобы перед каждой операцией дроблення отделять мелочь, т. є. куски, равные или меньшие по крупности конечному продукту дроблення, получаемому в данной дробилке. Таким путем можно уменьшить расход знергии на дробление, хотя одновременно возрастает стоимость оборудования. В результате предварительного отделения мелочи избегают нерегрузки и износа дробилки, а также переизмельчения материала и получают продукт равномерной крупности.

Как было указано выше, измельчение может производиться в открытом и замкнутом циклах.

При измельчении в открытом цикле куски материала проходят через дробилку (мельницу) только один раз, не возвращаясь в нее. Обычно в открытом цикле проводят крупное и среднее измельчение, если нет необходимости получать конечный продукт точных размеров. При наличии мелочи в исходном материале его предварительно подвергают грохоченню.

При измельчении в замкнутом цикле дробилка (мельница) работает с грохотом или классификатором, при помощи которого слишком крупний материал непрерывно возвращается для повторного измельчения.

Б) Автоматические весы предназначены для получения порций сьшучего материала, имеющих определенный постоянный вес. Дозируемый материал поступает через воронку в ковш, в котором взвешивается порция материала. По мере заполнения материалом ковш опускается, одновременно опускается штанга, снабженная пружиной, и через систему рычагов перемещает заслонку. При этом через узкую щель между воронкой и заслонкой материал тонкой струйкой досыпается в ковш до требуемого веса, что облегчает достаточно точное взвешивание порции материала, так как возможно быстрое прекращение его подачи.

2. Прочитайте текст. Яку думку проводить у ньому автор? Стисло його перекажіть. Знайдіть слова, що служать для зв'язку речень.

Перепишіть. Виділіть займенники, поставте до них питання. Визначте, яким членом речення вони виступають.

Позначте орфограму на місці пропусків.

Вч..тель... Як багато думок, скільки щ..рої любові за цим словом. Це він, вч..тель, веде нас шляхами ж..ття, через наше плече зазирає, вдивляється, куди ми прямуємо, пильнує, щоб не Звернули на манівці. І ми все ж..ття відчуваємо свій обов'язок перед цією людиною, бо в нас її частка, в нас її сподівання.

Найцінніше своє багатство : - юнь, підростаюче покоління — довірив народ педагогу, вч..телю радянської школи. З Журналу.

Як називається виділена у тексті сполука слів? Що вона означає?

322. Прочитайте. Розподіліть займенники за значенням, запишіть їх у такій послідовності, як у таблиці.

Декілька, ніхто, який-небудь, що, він, я, наш, їхній, стільки, такий, чий, ністільки, який, сам, кожний, скільки, весь, себе, аніякий, всякий, той, якийсь, Абихто, кожен, Нічий, дехто, самий, ваш, вони, ви, абищо, казна-скільки, Хтозна-чий.

З виділеними словами складіть словосполучення і введіть їх у речення. Якими членами речення вони виступають?

323. Прочитайте. Визначте основну думку тексту, визначте засоби зв'язку речень. Перепишіть. Виділіть займенники, визначте їх значення - вказують вони на предмет, ознаку предмета чи кількість.

Затишний, мирний світ великого садка, такий домашній, такий рідний. Бо хата для тебе не обмежується стінами та стелею, вона немов Розсувається На все обійстя. Любиш ти його взимку, чорно-білий, з подушками снігу під стовбурами та з вибіленими полотняними простирадлами. Любиш навесні, коли він, ще недавно такий похмурий і наче аж усохлий, зацвів, помолодів од цвіту, Сміється, тішиться, Радіє — і ти радієш його радості, як своїй. Та чи не найдорожчий він тобі тоді, коли відшаліє літня спека й повітря прониже сумовитий настрій уже недалекої осені. Осені, яка ще не настала, але вже нагадує про себе першим ранковим туманцем, першим зажкувато-прохолодним днем. Є. Гуцало.

Назвіть орфограми у виділених словах. Яка корма вимови цих слів? Доберіть синоніми до слова Обійстя.

324. Лінгвістична гра.

І. Назвіть якомога більше рядків поезій українських авторів із займенниками.

Зразок: Не називаю Її Раєм, Тії Хатиночки у гаї. (Т. Шевченко.)
Я бачив дивний сон. (І. Франко.) А я у гай ходила по квітку ось яку.
(П. Тичина.)

II. Запишіть шість прислів'їв про людські риси, товаришування, у яких би були займенники.

Зразок: Не хвали себе сам, хай тебе інші похвалять.

325. Лінгвістична гра.

Хто швидше напише по п'ять займенників, що відповідають 1) на питання хто? 2) на питання чий? 3) на питання який? 4) на питання скільки?

326. Прочитайте, визначте основну думку тексту. Перепишіть, вставляючи пропущені літери. Підкресліть займенники, поставте до них питання.

Запам..ятайте, ви пови..і читати в три, в чотири рази більше, ніж р..ком..ндує шкільна програма. Книга — це дж..р..ло знань. Ще древні єг. лгтяни говорили: «Ти повинен зв..рнути своє серце до книг. На світі нічого н..має кращого за книги. Я хотів би показати твоїм очам їхню красу...» Ї. Цюпа.

327. Прочитайте текст. Про що він? Визначте засоби зв'язку речень у ньому.

Випишіть займенники, визначте, які вони за значенням, у формі якого відмінка вжиті.

Я одного хочу, сину, щоб ти гарним хлопчиком ріс. Щоб совість у тебе чиста була... Не слухайся тих, що по-пустому геройствують... Нема у злочині геройства. Є тільки сором і ганьба, і до таких від людей тільки Презирство... Героями на іншій дорозі стають... Працею людина і сильна, і красива... Ось і на станції в нас, який колектив, усі тебе Переживають, Хочуть, щоб ти людиною став, маму свою не соромив... О. Гончар.

У виділених словах є спільна орфограма. Назвіть її. Виділіть частину слова, де вона міститься.

Напишіть твір у публіцистичному стилі *Працею людина і сильна, і красива».

328. Прочитайте. Перепишіть речення, поставивши замість крапок займенник Себе У потрібному відмінку. Над кожною формою цього займенника позначте відмінок.

1. Тут сидять і стоять перед ним діти, звичайні діти: веселі і бадьорі, тихі й пустотливі, слухняні і (не) слухняні, І різні, і разом чимось поміж... схожі. 2. Тепер він розповідав їм про... . 3. Мусив був розповідати про... все: як вчився ще в старій школі, як вивчав і вивчив не лише європейські, а й, найдивніше, китайську та японську мови. 4. Багато чого милого серцю він тут уже не застав, багато спостеріг таких змін, які самі по... були і (не) обхідними, І радісними. 5. А ви, Андрію Семеновичу, про... розкажіть! З... й почніть. За В. Козаченком.

Назвіть вид орфограм на місці дужок у виділених словах. Знайдіть речення із звертанням. Яке воно за метою висловлювання?

329. Прочитайте. Поясніть зміст фразеологізмів, користуючись словником українських ідіом. Визначте відмінкові форми зворотного займенника.

Собі на умі; Собі дати раду; само собою зрозуміло; сам собі пан; Показати себе; Відчути на собі; себе не пам'ятати; бути не в собі; сам не при собі; Сушити собі голову; Та й ні гадки собі; Ціну собі знати; Шукати себе; набивати собі ціну. Виділені фразеологізми введіть у складені вами речення.

330. Запишіть відомі вам фразеологічні звороти із іншими займенниками. Введіть їх у складені вами речення.

331. Прочитайте, розкрийте зміст речень. Перепишіть. Виділіть фразеологізми, зробіть морфологічний розбір займенників.

1. Та скоріше, скоріше, гідро, від наших вікон, бо й у свої двері не втрапиш! 2. І, прошу вас, тримайте себе в руках, не плачте. 3. Не доведе він тебе до добра. 4. ... Тепер вбили собі в голови, що мають десь далі вчитися. 5. Я не зразу розкусив вас. (З тв. М. Стельмаха.)

Комментарии  

-2 #6 Петрович 13.03.2018 16:46
:-| :-| :-x :-x
Цитировать
-2 #5 вано 27.04.2015 14:26
Дякую☺
Цитировать
-2 #4 никита 21.01.2015 12:23
спасибо за 1. Кожна голова свій розум має. 2. Самотнім не є той, хто вміє думати. 3. Що хатка, то інша гадка. 4. Ніхто не знає, чий чобіт муляє.
5. Людей питай, а свій розум май. 6. Не кожний бачить, хто очі має.
7. Чий берег, того й риба. 8. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. 9. Казало щось, що прийде хтось. 10. Дечому вчилися — то дещо й знаєм. (З кн. «Українські прислів'я та приказки».)
Цитировать
+4 #3 никита 21.01.2015 12:17
спасибо
Цитировать
+3 #2 никита 21.01.2015 12:16
:-* :D :roll: :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Цитировать
-5 #1 никита 21.01.2015 12:15
:-x :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-x :-? :eek: :zzz :P :roll: :sigh: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить