Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Х

ХАОС [гр.] — 1) у давньогрецькій міфології — без­ладна суміш матеріальних елементів, з яких виник­ли Гея (земля), Ерос (любов), Ерей (морок), Нюкта (ніч), що дали початок усьому існуючому; 2) пе­рен. безладдя, розгардіяш, шарварок.

ХАРИЗМА [гр.] — виняткова здібність, божий дар.

ХАРТІЯ [гр.] — назва деяких законодавчих та інших політичних документів.

ХІПІ [англ.] — групи молоді, що нехтують загально­прийнятими моральними нормами поведінки і ве­дуть бродячий спосіб життя; перен. про людину екстравагантної поведінки, невиховану, зумисне одягнену недбайло.

ХІРОМАНТІЯ [гр.] — ворожіння по лініях на доло­нях, яке начебто дозволяє визначити характер і пе­редбачити долю людини.

XІТ [англ.] — витвір масового мистецтва (пісня, книга тощо), популярний упродовж певного часу (X. ро­ку, місяця).

ХОБІ [англ.] — пристрасть до чого-небудь, захоплен­ня чим-небудь, улюблене заняття.

ХОЛДИНГ-КОМПАНІ [англ.] — корпорація або компанія, яка сама не має виробничих підпри­ємств, але володіє акціями інших компаній та контролює їх за допомогою контрольних пакетів акцій.

ХОЛЕРИК [гр.] — людина з сильним, рухливим, але неврівноваженим типом вищої нервової діяльності.

ХРОНІКА [гр.] — 1) поширений у середні віки послідовний запис подій, літопис; 2) епічний або драматичний літературний твір, у якому послідов­но розкривається історія якихось подій; 3) відділ коротких повідомлень у пресі; 4) документаль­ний фільм про поточні події суспільного життя.

ХРОНІЧНИЙ [гр.] — доволі тривалий, затяжний, постійний.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ [гр.] — послідовний у часі.

ХРОНОЛОГІЯ [гр.] — 1) допоміжна історична дис­ципліна, що встановлює точні дати історичних по­дій і документів; 2) послідовний (за датами) пере­лік подій, фактів, зазвичай у вигляді таблиць.

ХУНТА [ісп.] — назва об'єднань, спілок, комісій, дер­жавних органів, військових урядів у іспаномовних країнах.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить