Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Ф

ФАБУЛА [лат.] — послідовне стисле викладення по­дії, фактів, вчинків героїв, зображених у художньо­му творі.

ФАВОРИТ [фр.] — 1) улюбленець; 2) особа, яка ко­ристується чиїмось покровительством; 3) сп. той, хто має найвищі шанси на перемогу в змаганні.

ФАКСИМІЛЕ [лат.] — точне відтворення картини, малюнка, рукопису, документа, чийого-небудь почерку, підпису фотографуванням або печаткою; кліше, печатка для відтворення підпису.

ФАКТ [лат.] — справжня подія, явище; дійсність, реальність.

ФАКТОР [лат.] — рушійна сила, причина, умова будь-якого процесу, явища.

ФАМІЛЬЯРНИЙ [лат.] — надто вільний, невимуше­ний у поводженні; панібратський.

ФАНАТИЗМ [лат.] — доведена до крайньої межі одержимість якимись ідеями, віруваннями, поєдна­на з нетерпимістю до будь-яких інших поглядів.

ФАНТАЗЕР — мрійник; людина, що живе мріями, будує нездійсненні плани.

ФАНТОМ [фр.] — 1) привид, примара, ілюзія; 2) мо­дель людини (або частини людського тіла) нату­рального розміру, що служить наочним посібни­ком, зокрема в медичних навчальних закладах.

ФАНФАРОН [фр.] — балакун, хвалько, пустобрех.

ФАС [фр.] — лицьовий бік, вид спереду.

ФАТАЛІЗМ [лат.] — віра у невідворотність, присуд долі, неминучість чогось.

ФАТУМ [лат.] — доля, неминучість.

ФЕЄРИЧНИЙ [фр.] — чарівний, казковий, незви­чайний.

ФЕМІДА [гр.] — 1) у давньогрецькій міфології — бо­гиня правосуддя; 2) перен. правосуддя.

ФЕМІНІЗМ [фр.] — жіночий рух другої половини XIX ст. за зрівняння жінок у правах з чоловіками.

ФЕНОМЕН [гр.] — виняткове, рідкісне, незвичайне явище.

ФЕТИШ [фр.] — 1) предмет неживої природи, який, за уявленнями забобонних людей, наділений чудо­дійною силою; об'єкт релігійного поклоніння; 2) перен. людина або річ, якій поклоняються, яку обожнюють.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ [англ.] — розкішний, дуже модний, вельми вишуканий.

ФІКСАЦІЯ, ФІКСУВАННЯ [фр.] — 1) запис, реєст­рація чого-небудь; зосередження уваги на чомусь;
2) закріплення чого-небудь у певному положенні; 3) біол. обробка спеціальними речовинами (фік­саторами клітин, тканин, органів (іноді й цілих організмів) з метою збереження їх прижиттєвої структури і запобігання подальших їх змін; 4) об­робка фотоплівки фіксажем.

ФІКТИВНИЙ [фр.] — вигаданий, недійсний, уяв­ний; той, що є фікцією.

ФІЛАНТРОПІЯ [гр.] — благодійність, допомога й покровительство нужденним.

ФІЛІГРАННИЙ [фр.] — 1) сплетений дрібною мережа­ною сіткою; 2) перен. той, що відзначається найтоншою роботою, майстерністю або потребує уваги до найдрібніших деталей; 3) Ф. папір — папір з водяними знаками.

ФІЛОЛОГІЯ [гр.] — сукупність наук, що вивчають мову та літературу.

ФІНТ [іт.] — сп. обманний рух, удаваний випад.

ФІСКАЛЬНИЙ [лат.] — той, що стосується інтересів скарбниці; сукупності фінансових державних захо­дів (податків, штрафів тощо).

ФЛЕКСІЯ [лат.] — грам, закінчення, остання частина слова, яка змінюється при відмінюванні.

ФЛЮКТУЮЧИЙ [лат.] — швидкоплинний, мінливий; Ф. увага - ковзна увага, що швидко пе­реходить з об'єкта на об'єкт.

ФОБІЯ [гр.] — нав'язливий стан страху, що розвива­ється при деяких психічних захворюваннях; у складних словах означає «нетерпимість», «страх».

ФОНЕТИКА [гр.] — 1) звуковий склад мови; 2) роз­діл мовознавства, який вивчає звукову будову мови.

ФОРМУЛЮВАННЯ [лат.] — коротке й точне визна­чення чогось, висловлення якоїсь думки.

ФОРМУЛЯР [нім.] — бланк, картка з якимись відо­мостями, напр., бібліотечний Ф. (облікова картка читача).

ФОРС-МАЖОР [фр.] — юр. нездоланна сила — надзвичайна обставина, яку не можна попе­редити або усунути, напр., стихійне лихо.

ФОРСУВАТИ [фр.] — 1) підсилювати, прискорюва­ти; збільшувати напруження, темп якої-небудь діяльності;
2) військ. долати при наступі якусь при­родну перепону, зазвичай водну.

ФОРТУНА [лат.] — щасливий випадок, доля, щастя.

ФОТОГЕНІЧНІСТЬ [гр.] — наявність відповідних зовнішніх даних, сприятливих для відтворення на кіноекрані або фотографії.

ФРАЗЕОЛОГІЯ [гр.] — 1) сукупність усталених мов­них зворотів і виразів, властивих будь-якій мові; 2) розділ мовознавства, присвячений вивченню усталених зворотів мови.

ФРАНКО [іт.] — різновид торговельної угоди, за якою частину витрат на транспортування товарів покладають на постачальника (продавця), Ф. - вагон — вид угоди, коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів у вагон.

ФРАНЧАЙЗИНГ [англ.] — угода про те, що велика фірма надає малій приватній фірмі певний час вести свою справу і торгувати власною продукцією під егідою великої фірми.

ФРАХТ [нім.] — перевезення вантажів спеціально найнятим судном; плата за перевезення вантажу водним шляхом.

ФРИВОЛЬНИЙ [фр.] — легковажний, малопристойний.

ФРОНДУВАТИ [фр.] — виявляти невдоволення, за­звичай з особистих, непринципових мотивів, де­монструвати свою незгоду, непокору.

ФРОНТАЛЬНИЙ [фр.] — 1) військ. лобовий, спря­мований у бік фронту; 2) повернений обличчям до глядача (про фігури в живописі й скульптурі); 3) перен. такий, що поширюється на всіх, загальний.

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ [лат.] — міцний, вагомий, надійний, ґрунтовний, глибокий.

ФУНКЦІЯ [лат.] — 1) обов'язок, коло діяльності; призначення; 2) специфічна діяльність тваринного або рослинного організму, його органів, тканин і клітин;
3) мат. відповідність між змінними вели­чинами; залежна змінна величина.

ФУРОР [лат.] — бурхливий, неймовірний успіх; за­гальне схвалення, захоплення.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить