Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Т

ТАБЕЛЬ [лат.] — таблиця, список чого-небудь у пев­ному порядку.

ТАБУ [полінезійське] — у первісних народів — релі­гійна заборона певних дій, порушення якої жорсто­ко карається; перен. щось заборонене і те, чого не можна торкатися.

ТАВТОЛОГІЯ [гр.] — повторення одного й того ж ви­значення, фрази іншими, близькими за змістом словами.

ТАЙМ-ЧАРТЕР [англ.] — договір про оренду торговельного судна на певний час.

ТАКСА1 [лат.] — точно встановлена розцінка на това­ри, оплату праці, послуг.

ТАКСА2 [нім.] — порода мисливських собак для полювання на лисиць і борсуків у норах.

ТАКТИЛЬНИЙ [лат.] — той, що сприймається доти­ком; Т. відчуття — відчуття дотику.

ТАКТОВНИЙтой, хто вміє поводитися, дотримуючись певних норм, має почуття міри.

ТАНТЬЄМА [фр.] — додаткова винагорода членів правлінь акціонерних товариств, страхових компа­ній, банків тощо.

ТАРА [іт.] — товарна упаковка.

ТАРИФ [іт.] — система ставок, за якими оплачують виробничі та невиробничі послуги, працю.

ТЕЗА [гр.] — положення, судження, яке автор або оратор прагне довести, спростувати тощо; одне з основних положень концепції, теорії, доповіді, на­укової праці.

ТЕЗАВРАЦІЯ [гр.] — нагромадження золота як скар6у.

ТЕКСТУАЛЬНИЙ [лат.] — буквальний, дослівний, іден­тичний з текстом.

ТЕЛЕ... [гр.] — у складних словах означає здійсню­ваний на відстані, такий, що діє на великій відстані, напр., телебачення, телеграф, телевимір, теле­фон.

ТЕЛЕПАТІЯ [гр.] — психічне явище особливого спо­собу безпосередньої передачі на відстані інформації про стан однієї людини або тварини іншій.

ТЕЛЕФАКС [англ.] — 1) міжнародний телефонний факсимільний зв'язок для передачі друкованої інформації;
2) апарат для такого зв'язку.

ТЕМА [гр.] — 1) предмет судження або викладу; 2) коло життєвих явищ, що їх висвітлено у літера­турному, мистецькому творі.

ТЕНДЕНЦІЯ [лат., нім.] — 1) напрям розвитку якого-небудь явища; 2) спрямованість, схильність до чого-небудь; прагнення, властиві кому - або чому-небудь.

ТЕНДЕР [англ.] — конкурс, що визначає фірму, ком­панію, яка швидко і якісно виконає певну роботу, надасть певні послуги, реалізує якісний товар.

ТЕОКРАТІЯ [гр.] — форма правління, за якої полі­тична влада належить духівництву.

ТЕОЛОГІЯ [гр.] — богослов'я, теоретичний виклад релігійних поглядів, догм тощо.

ТЕРЕНКУР [фр.] — лікувальне ходіння — ліку­вання точно дозованим (щодо часу і відстані) ходін­ням, а також спеціально обладнані доріжки для та­кого ходіння.

ТЕРМІН [лат.] — слово (або словосполучення), що є точним визначенням певного поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо.

ТЕРМО... [гр.] — у складних словах відповідає понят­тям «температура», «тепло».

ТЕРОР [лат.] — політика залякування, розправа з по­літичними противниками шляхом насильства, те­рористичних актів.

ТЕСТ [англ.] — завдання стандартної форми, що за­стосовують з метою визначення рівня розумового розвитку, спеціальних здібностей, вольових якостей людини та інших сторін її особистості.

ТЕТ-А-ТЕТ [фр.] — наодинці, віч-на-віч, сам на сам.

ТИП [гр.] — 1) зразок, модель групи предметів, фор­ма, вид, різновид чого-небудь; 2) найвища систем­на категорія, що об'єднує споріднені класи тварин; 3) літературний образ, який узагальнює певні риси характеру, зовнішності.

ТИРАДА [фр.] — надто довга фраза, багатослівна реп­ліка, монолог, виголошений піднесеним тоном.

ТИРАНІЯ — 1) необмежене правління, влада тирана;
2) перен. гноблення, жорстоке по­водження.

ТИТАНІЧНИЙ [гр.] — величезний, великої фізичної чи моральної сили, розуму, таланту.

ТИТУЛ [лат.] — 1) почесне спадкове або надане мо­нархом звання (граф, барон тощо); назва, звання, надане на знак визнання заслуг; 2) перша сторінка книги, на якій вміщено прізвище автора, заголовок, місце і рік видання (титульна сторінка); 3) найменування кошторису капіталь­ного будівництва об'єктів, включених у перелік (титульний список).

ТОКСИНИ (одн. токсин) [гр.] — отруйні речовини, утворені деякими мікроорганізмами, а також твари­нами та рослинами.

ТОК-ШОУ [англ.] — теле-, радіопередача розмовно-розважального жанру; розмова ведучого із запроше­ним відомим політиком, митцем, артистом тощо.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ [лат.] — терпимість до чужих ду­мок, вірувань, переконань.

ТРАДИЦІЯ [лат.] — історично сформований звичай, норма поведінки тощо, які передаються із поколін­ня в покоління; звичайна норма, манера чого-не­будь.

ТРАКТАТ [лат.] — 1) наукова праця, в якій докладно розглянуто якесь окреме питання або проблему; 2) назва деяких міжнародних договорів, угод.

ТРАНКВІЛІЗАТОРИ (одн. транквілізатор) [лат.] — лі­карські препарати, що заспокоюють нервову систему.

ТРАНС [фр.] — раптовий короткочасний розлад свідомості, що характеризується автоматичністю дій і вчинків.

ТРАНСАКЦІЯ [лат.] — операція або угода, що супроводжується взаємними поступками.

ТРАНСКРИПЦІЯ [лат.] — 1) передача звуків якої-небудь мови або діалекту умовними графічними знаками, відмінними від наявної у цій мові системи письма;
2) перекладення музичного твору для ви­конання на іншому інструменті або іншим складом інструментів, голосів (аранжування).

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ [лат.] — передача букв одного письма буквами іншого.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ [лат.] — пересаджування тка­нин чи органів на іншу частину тіла того самого організму або на інший організм.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНИЙ [фр.] — зручний, придатний для перевезення.

ТРАНСФЕР, ТРАНСФЕРТ [фр.] — передавання, переказ іноземної валюти, іменних цінних паперів однією країною, особою у власність іншої відповідним написом, заявою; обумовлений перехід на пев­ний час спортсмена до іншого клубу, країни.

ТРАНСФЕРТНИЙ — переказний.

ТРАНСФОРМАЦІЯ [лат.] — перетворення, зміна виду, форми, істотних властивостей.

ТРАНСФУЗІЯ [лат.] — переливання, напр., крові.

ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ [лат.] — той, що лежить поза межами свідомості та пізнання, непізнаванний.

ТРАНШ [англ.] — одна з форм кредиту, який надається для фінансування конкретних проектів.

ТРАСАНТ [нім.] — особа, що видає тратту, перево­дить свій платіж на іншу особу.

ТРАСАТ [нім.] — особа, що отримала пропозицію сплатити за переказним векселем.

ТРАСУВАТИ — видавати переказний вексель, пере­водити сплату грошей на іншу особу.

ТРАТТА [іт.] — переказний вексель у міжнародних розрахунках.

ТРЕД-ЮНІОНИ [англ.] — професійні спілки у Вели­кобританії, Австралії, Новій Зеландії та деяких ін­ших країнах.

ТРЕНД [англ.] — тривала тенденція зміни економіч­них показників у економічному прогнозуванні.

ТРЕНІНГ [англ.] — спеціальний тренувальний ре­жим.

ТРЕСТ [англ.] — одна з форм монополії, всі підприєм­ства якої втрачають виробничу, комерційну, а часто й юридичну самостійність і підпорядковуються го­ловному управлінню.

ТРЕТИРУВАТИ [фр.] — зневажливо ставитися до ко­гось, зверхньо, безцеремонно поводитися з кимось; кепкувати з когось.

ТРИВІАЛЬНИЙ [фр.] — звичайний, буденний, за­яложений, неоригінальний.

ТРИЛЕР [англ.] — жанр кінофільму або літературно­го твору, для якого притаманне зображення трагіч­них, жахливих, почасти непояснюваних подій, що, як правило, призводять до загибелі героїв.

ТРИЛОГІЯ [гр.] — три літературні або музичні твори одного автора, пов'язані єдністю ідейного задуму, сюжету.

ТРОЛЬ [швед.] — у скандинавських повір'ях — над­природна істота (карлик, велет, відьма), зазвичай ворожа людині.

ТРОП [гр.] — слово або вислів, ужиті у переносному значенні, напр., поетична метафора.

ТРУЇЗМ [англ.] — загальновідома істина, баналь­ність.

ТУР [фр.] — 1) коловий оберт у танці; 2) етап у кон­курсах і спортивних змаганнях, багатоступеневих виборах.

ТУРБУЛЕНТНИЙ [лат.] — вихровий; безладний, не­спокійний рух рідини або газу.

ТУРНЕ [фр.] — 1) подорож по круговому маршруту;
2) поїздка акторів або спортсменів тощо для гаст­рольних виступів по кількох містах, країнах.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить