Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

С

САБОТАЖ, САБОТУВАННЯ [фр.] — 1) зумисний зрив роботи через цілковите ухиляння від неї чи не­доброякісне її виконання; 2) прихована протидія здійсненню чогось.

САКРАМЕНТАЛЬНИЙ [лат.] — 1) священний, за­повітний, обрядовий; 2) такий, що став звичним, традиційний.

САНКЦІЯ [лат.] — 1) затвердження, схвалення ви­щою інстанцією певного акту, що надає йому юри­дичної сили; дозвіл на щось; 2) захід впливу, пока­рання за порушення закону, договору; 3) санкції — заходи впливу на сторону (у міжна­родному праві — державу), яка порушила свої зо­бов'язання.

САРДОНІЧНИЙ [гр.] — злісно-насмішкуватий, ущипливий, напр., С. сміх, С. усмішка.

САРКАЗМ [гр.] — злісна, ущиплива, викривальна, а іноді й гірка насмішка.

СЕКВЕСТР [лат.] — 1) заборона, що накладається органами державної влади на розпоряджання, воло­діння яким-небудь майном; 2) мед. змертвіла ді­лянка органу, тканини.

СЕМАНТИКА [гр.] — 1) смислове значення слова, мовного звороту тощо; 2) те ж саме, що й семасіо­логія.

СЕМАСІОЛОГІЯ [гр.] — розділ мовознавства, що ви­вчає значення слів і виразів та зміну цих значень.

СЕМЕСТР [лат.] — навчальне півріччя у вищих або середніх спеціальних навчальних закладах.

СЕМІНАР [лат.] — форма групових занять з якого-небудь предмету, теми за активної участі слухачів, студентів.

СЕНСАЦІЯ [фр.] — сильне, приголомшуюче вражен­ня від якоїсь події, звістки; подія, звістка, які справ­ляють таке враження.

СЕНСИТИВНИЙ [лат.] — чуттєвий.

СЕНТЕНЦІЯ [лат.] — вислів повчального характеру; повчання.

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ [фр.] — літературний напрям другої половини XVIII — початку XIX ст., що харак­теризується особливою увагою до душевного світу людини, надмірною чулістю в його зображенні.

СЕПАРАТИЗМ [фр.] — прагнення до відокремлення, відособлення.

СИМВОЛ [гр.] — предмет, дія, що слугують умовним визначенням якого-небудь поняття, ідеї, явища; умовне визначення певної величини, уста­леної в тій чи іншій науці.

СИМПАТІЯ [гр.] — потяг, внутрішня прихильність до кого-небудь чи до чого-небудь.

СИМПОЗІУМ [гр.] — нарада, як правило, міжнарод­на з якого-небудь питання.

СИМПТОМ [гр.] — характерна зовнішня ознака яко­гось явища, що піддається спостереженню, напр., С. хвороби.

СИМУЛЯЦІЯ [лат.] — нещире, брехливе вираження почуттів або певного фізичного стану (напр., С. хвороби) з метою введення в оману.

СИНДИКАТ [фр.] — 1) велике монополістичне об'­єднання; 2) назва професійної спілки у Франції та в деяких інших країнах.

СИНЕКУРА [лат.] — гарно оплачувана посада, що не вимагає особливих зусиль та праці.

СИНОНІМ [гр.] — слово, що відрізняється від іншо­го за звучанням, але збігається з ним чи дуже близь­ке йому за значенням; однакове поняття.

СИНТАКСИС — побудова речення та правила сполу­чення слів у реченні, а також розділ граматики, що вивчає речення та сполучення слів.

СИНХРОНІЗМ [гр.] — збіг і зв'язок у часі кількох процесів чи явищ, паралельність у дії чого-небудь.

СИТУАЦІЯ [фр.] — обставини, становище.

СІЄСТА [ісп.] — в Іспанії, Італії, країнах Латинської Америки та деяких інших — полуденний (післяобід­ній) відпочинок; найжаркіший час доби.

СКЕПТИЦИЗМ [гр.] — 1) філософський напрям, який виказує сумніви щодо можливості правдивого пізнання об'єктивного світу; 2) прагнення все під­давати сумнівам; критично-недовірливе ставлення до чого-небудь.

СКРУПУЛЬОЗНИЙ [лат.] — точний до дрібниць, надзвичайно ретельний.

СЛЕНГ [англ.] — в англійській мові — слова чи ви­слови, вживані людьми певних професій чи класо­вих прошарків, жаргон.

СНОБ [англ.] — 1) людина, що запобігає перед мо­дою, намагається наслідувати манери, смаки так званого вищого світу; 2) людина, яка претендує на вишукано-витончений смак, особливе, виняткове коло уподобань, занять та інтересів.

СОЛІДАРНИЙ [фр.] — пов'язаний з ким-небудь єд­ністю поглядів, дій, спільністю інтересів, спільною відповідальністю; погоджений, одностайний.

СОМНАМБУЛІЗМ [лат.] — (лунатизм) — своєрід­ний розлад свідомості, що характеризується автома­тичним виконанням під час сну звичних дій (ходін­ня, перекладання речей тощо).

СОФІЗМ [гр.] — зумисно хибний умовивід, побудо­ваний на неправильних положеннях.

СОЦІАЛЬНИЙ [лат.] — суспільний; пов'язаний із суспільством, із суспільними відносинами.

СПЕЦИФІКА [лат.] — характерні особливості якого-небудь предмета, явища, діяльності тощо.

СПІРИТИЗМ [лат.] — забобонне уявлення про мож­ливість спілкування з душами померлих завдяки посередництву медіумів — людей, які буцімто здатні бути посередниками між людьми та потой­бічним світом.

СПІЧ [англ.] — коротка вітальна промова.

СПЛІН [англ.] — нудьга, пригнічений настрій.

СПОНТАННИЙ [лат.] — мимовільний; який виникає як наслідок внутрішніх причин — власного саморуху.

СТАБІЛІЗАЦІЯ [лат.] — зміцнення, набування стій­кості; стан стійкості, сталості.

СТАГНАЦІЯ [лат.] — застій у виробництві, торгівлі, тощо.

СТАЖ [фр.] — строк служби, тривалість діяльності в якій-небудь галузі.

СТАНДАРТ [англ.] — 1) зразок, норма; 2) документ, який містить єдині державні норми і вимоги, що пред'являються промисловій сировині й готовій продукції.

СТАТУС-КВО [лат.] — становище, що існувало або існує в якийсь визначений момент; статус-кво анте [лат.] — початкове становище.

СТАТУТ [лат.] — 1) збірник правил, які визначають порядок чого-небудь; устав, положення про структуру і діяльність якої-небудь організації; 2) назва закону, законодавчого акту в ряді країн.

СТЕНОГРАМА — запис виступу, доповіді, лекції то­що способом стенографії.

СТЕНОГРАФІЯ [гр.] — спосіб швидкого записуван­ня усної мови особливими умовними знаками і ско­роченнями.

СТИЛІЗАЦІЯ — 1) свідоме наслідування зовнішніх особливостей якого-небудь стилю; 2) застосування умовно-декоративних прийомів у мистецтві.

СТИЛІСТИКА — розділ мовознавства, що вивчає мовні стилі (напр., розмовний, офіційний тощо), а також закономірності вживання у літературному творі виражальних засобів мови; у літературознав­стві С. називають вивчення особливостей побудови й мови художнього твору.

СТИМУЛ [лат.] — причина, що спонукає до дії; зацікавленість у здійсненні чого-небудь.

СТИПЕНДІЯ [лат.] — регулярна (як правило, щомісячна) грошова допомога студентам, учням.

СТОРНО [іт.] — спосіб виправлення помилок у бух­галтерському обліці: помилково внесену операцію записують вдруге червоним чорнилом — «червоне С.» — і виключають із загальної суми рахунку.

СТОХАСТИЧНИЙ [гр.] — випадковий, імовірний.

СТРЕС [англ.] — стан вкрай високого напруження організму, викликаний яким-небудь подразником.

СУБВЕНЦІЯ [лат.] — форма фінансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, підприємствам.

СУБ'ЄКТ [лат.] — 1) філос. людина, що пізнає зов­нішній світ (об'єкт) і впливає на нього; 2) людина як носій яких-небудь властивостей, особистість; 3) юр. особа або організація, що має певні права і обов'язки; 4) у логіці — предмет судження; 5) грам. підмет.

СУБОРЕНДА [лат.] — угода, договір, за яким орендар передає орендоване ним майно (або його частку) в тимчасове користування іншій особі (суборен­дареві) за винагороду.

СУБСИДІЯ [лат.] — допомога, переважно грошова, яку надають за рахунок бюджету місцевим органам влади, юридичним або фізичним особам, іншим державам.

СУБСТАНЦІЯ [лат.] — 1) філос. першооснова, сут­ність усіх явищ і предметів; 2) незмінна основа усього існуючого, протилежна мінливому й випад­ковому;
3) основа, сутність чого-небудь.

СУБСТИТУЦІЯ [лат.] — заміщення одного іншим, як правило, подібним за властивостями, призна­ченням, функціями.

СУБТИЛЬНИЙ [лат.] — тонкий, ніжний, тендітний, крихкий.

СУВЕРЕНІТЕТ [фр.] — незалежність і самостій­ність держави щодо розв'язання внутрішніх і зов­нішніх справ, без втручання в них будь-якої іншої держави.

СУГЕСТІЯ [лат.] — вплив, навіювання.

СУПЕР... [лат.] — префікс, що означає зверхність, найвищу якість, посилену дію.

СУПЕРМАРКЕТ [англ.] — великий магазин самооб­слуговування, що торгує товарами щоденного вжитку (як правило, продовольчими), універсам.

СУПОЗИЦІЯ [лат.] — припущення, здогад.

СУФІКС [лат.] — словотвірний елемент, частина сло­ва між коренем і закінченням.

СЮРПРИЗ [фр.] — несподіваний подарунок; приєм­на несподіванка.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить