Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Р

РАДІАЛЬНИЙ [лат.] — розташований по радіусу, променевий, променеподібний.

РАДІАЦІЯ [лат.] — випромінювання.

РАДИКАЛ1 [лат.] — прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів.

РАДИКАЛ2 [лат.] — 1) хім. група атомів, що при хі­мічних реакціях без зміни переходять з однієї спо­луки в іншу;
2) мат. знак, яким позначається до­бування кореня.

РАНГ [фр.] — звання, чин; розряд, категорія.

РАНДЕВУ [фр.] — обумовлена зустріч, побачення.

РАНТЬЄ [фр.] — особа, що живе на відсотки від від­даного в позику капіталу, на доходи від цінних па­перів (акцій, облігацій).

РАПОРТ [фр.] — усне чи письмове повідомлення; до­несення, звіт начальству; доповідь, повідомлення про виконання взятих зобов'язань.

РАРИТЕТ [фр.] — рідкісна річ, цінний примірник.

РАСИЗМ [фр.] — людиноненависницька теорія й ре­акційна політика, в основі яких лежить хибне твердження про розподіл людства на «вищі» й «нижчі», «повноцінні» й «неповноцінні» раси.

РАУТ [англ.] — урочистий вечір, прийом.

РАФІНОВАНИЙ [фр.] — 1) очищений від домішок;
2) перен. витончений, вишуканий.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ [лат.] — вдосконалення методів якої-небудь роботи, діяльності; поліпшення органі­зації чого-небудь.

РАЦІОНАЛЬНИЙ [лат.] — розумний, доцільний, обґрунтований.

РЕ... [лат.] — префікс, що означає: 1) поновлення чи повторність дії, явища, напр., ревакцинація — по­вторне щеплення; 2) протилежну, зворотну дію, напр., реевакуація — повернення населення, під­приємств, установ у місця, звідки їх евакуювали.

РЕАБІЛІТАЦІЯ [лат.] — відновлення честі, репутації хибно звинуваченої чи заплямованої особи; понов­лення (згідно з судовим рішенням чи у адміністра­тивному порядку) в колишніх (втрачених) правах.

РЕВАНШ [фр.] — відплата за поразку, програш; бо­ротьба, що має за мету взяти гору над колишнім переможцем.

РЕВІЗІЯ [лат.] — 1) обстеження діяльності якої-небудь установи, організації чи посадової особи з ме­тою перевірки правильності й законності їхніх дій; 2) перегляд положень якого-небудь вчення чи тео­рії з метою внесення змін, що порушують чи спо­творюють підвалини цієї теорії чи вчення.

РЕВОКАЦІЯ [лат.] — 1) відміна попереднього роз­порядження, доручення; 2) відкликання посла чи уповноваженої особи; 3) фін. пропозиція чекодав­ця відмінити виданий чек.

РЕГІОНАЛЬНИЙ [лат.] — такий, що стосується певного району (регіону), окремої області, країни чи кількох сусідніх країн; місцевий, територіально обмежений; збудований за територіальними озна­ками.

РЕГЛАМЕНТ [фр.] — 1) розпорядок, правила, статут;
2) порядок ведення зборів, засідання, з'їзду тощо.

РЕГРЕС [лат.] — перехід від вищих форм поступу до нижчих, рух назад, зміни на гірше (протилежне — прогрес).

РЕДАГУВАТИ [лат.] — 1) перевіряти, виправляти та доповнювати який-небудь текст, здійснювати його кінцеву обробку; 2) керувати виданням газети, ча­сопису, книг тощо.

РЕЄСТР [польськ.] — список, опис, перелік, а також книга для запису справ, майна, земельних володінь.

РЕЗИДЕНЦІЯ [лат.] — місце постійного перебуван­ня глави держави, уряду чи високопоставлених осіб.

РЕЗОЛЮЦІЯ [лат.] — 1) колективне рішення, ухва­лене в результаті вирішення якого-небудь питання; 2) письмові висновки, розпорядження посадової особи на діловому папері.

РЕЗОН [фр.] — доказ, розумне обґрунтування, сенс.

РЕЗОНЕР [фр.] — 1) людина, схильна до велемов­них суджень повчального характеру; 2) персонаж у сценічних чи літературних творах, чиїми устами ав­тор висловлює свої думки з приводу зображуваних подій і дає моральні оцінки вчинкам інших дійових осіб твору; амплуа актора, який грає ролі таких пер­сонажів.

РЕЗЮМЕ [фр.] — короткий виклад суті промови, статті тощо; підсумки промови, доповіді тощо; ко­роткий висновок з проголошеного, написаного чи прочитаного.

РЕКВІЗИТ [лат.] — 1) предмети побуту, речі, що вико­ристовуються у театральних виставах чи в кінозйом­ках;

2) реквізити — обов'язкові дані, які згідно зі встановленими вимогами повинні міститися у пра­вильно складеному та оформленому документі.

РЕКВІЗИЦІЯ [лат.] — примусове відчуження за пла­ту чи тимчасове вилучення органами державної влади майна, що належить окремим громадянам або громадським організаціям.

РЕКЕТИР [англ.] — гангстер (у США) — людина, що займається рекетом — вимаганням у значних мас­штабах шляхом погроз, залякування, насильства.

РЕКЛАМАЦІЯ [лат.] — скарга, протест, заперечення; у цивільному праві — вимога відшкодування збит­ків внаслідок недостачі у вазі, поганої якості наді­сланого товару тощо.

РЕКОНСТРУКЦІЯ [лат.] — 1) докорінна перебудова чого-небудь з метою поліпшення, вдосконалення чи впорядкування; 2) відновлення первісного вигляду чого-небудь за залишками чи описами.

РЕКТОР [лат.] — особа, що очолює вищий навчаль­ний заклад.

РЕЛІКВІЇ (одн. реліквія) [лат.] — 1) предмети релігій­ного поклоніння, що мають, згідно з уявленнями віруючих, чудодійну силу; 2) предмети, які особли­во шанують і зберігають як пам'ять про минуле (іс­торичні Р., родинні Р.)

РЕЛЯТИВНИЙ [лат.] — відносний.

РЕМІНІСЦЕНЦІЯ [лат.] — 1) стертий спомин; яви­ще, що спонукає до спогадів, до порівняння з чим-небудь; 2) у художньому творі — риси, образи, на­віяні спогадами про який-небудь чужий твір, чию-небудь творчість.

РЕМІСІЯ [лат.] — 1) тимчасове послаблення виявів хвороби; 2) зниження для вирівнювання суми пла­тежу за рахунком.

РЕНТА [фр.] — різновид доходу, що не потребує від своїх одержувачів підприємницької діяльності (напр., доходи рантьє).

РЕНТАБЕЛЬНИЙ [нім.] — який виправдовує видат­ки, доцільний з економічної точки зору, прибутко­вий.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ [лат.] — перебудова, перетворення.

РЕПАТРІАЦІЯ [лат.] — повернення емігрантів на батьківщину з відновленням у громадянських пра­вах; повернення на батьківщину військовополоне­них і цивільних осіб, що опинилися за межами своєї країни внаслідок війни.

РЕПЕТИЦІЯ [лат.] — підготовка, попереднє, пробне виконання вистави, концерту, сцени для кінозйом­ки тощо; перен. попередня робота, підготовка чого-небудь.

РЕПОРТАЖ [фр.] — повідомлення про події дня, опубліковане у періодиці, передане по радіо, теле­баченню.

РЕПРЕСІЯ — захід державного примусу, покарання.

РЕСПЕКТАБЕЛЬНИЙ [фр.] — шанований, солід­ний, благопристойний.

РЕСУРСИ (одн. ресурс) [фр.] — засоби, запаси; дже­рела засобів, доходів.

РЕТИРУВАТИСЯ [фр.] — відступити, сховатися; ві­дійти.

РЕТРОГРАД [лат.] — противник прогресу, людина з відсталими поглядами; реакціонер.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ [лат.] — присвячений розгля­дові минулого, звернений назад, до минулого.

РЕФЕРЕНДУМ [лат.] — всенародне опитування, го­лосування для розв'язання особливо важливого державного питання.

РЕФЕРЕНТ [лат.] — 1) особа, що читає реферат;
2) посадова особа, що виступає доповідачем, кон­сультантом з певних питань.

РЕФОРМА [лат.] — перетворення, зміна чого-не­будь;
Р. може бути докорінна чи часткова, порушу­вати чи не порушувати підвалини суспільного ладу, мати прогресивний чи реакційний характер.

РЕЦЕНЗІЯ [лат.] — критична оцінка наукового, ху­дожнього тощо твору, вистави, концерту, кіностріч­ки; стаття у газеті, журналі, яка містить таку оцінку.

РЕЦИДИВ [лат.] — 1) повторний прояв чого-небудь;
2) мед. повернення хвороби після нібито цілковитого одужання; 3) юр. повторне скоєння злочину особою, що була засуджена.

РОМАНТИЗМ [фр.] — 1) напрям у літературі та мистецтві, що виник у Європі на початку XIX ст., який боровся з канонами класицизму, висуваючи на перший план особистість і почуття; романтики у своїй творчості широко використовували історичні та народнопоетичні теми; 2) художній метод, що прагне втілити сюжети й образи, створені мрією письменника чи художника;

3) настрій, який характеризується ідеалізацією дійсності, мрійливим спогляданням.

РУБРИКА [лат.] — розділ, підрозділ чого-небудь, графа.

РУТИНА [фр.] — побоювання змін, відсутність по­чуття нового, слідування віджилим правилам і звич­кам.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить