Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

М

МАГІСТР [лат.] — 1) у середні віки — голова духов­но-лицарського ордену; 2) вчений ступінь у бага­тьох країнах.

МАГНАТ [лат.] — великий землевласник; глава моно­полій.

МАЖОРИТАРНИЙ [фр.] — заснований на більшості, належить до більшості; М. виборча система — система виборів, за якою враховуються лише го­лоси, подані за кандидата (або список кандидатів певної партії), що дістав більшість голосів по виборчому округу, на відміну від пропорційної виборчої системи. Ця система позбавляє представництва партії, що дістали меншу кількість голосів.

МАКЛЕР [англ.] — професійний посередник під час угод, операцій купівлі, продажу на біржі.

МАКСИМУМ [лат.] — найбільша гранична кількість; найбільша величина, найвищий ступінь чого-не­будь.

МАНДАТ [лат.] — документ, який засвідчує які-небудь права або повноваження, напр., депутатський М.

МАНІФЕСТ [лат.] — 1) письмове звернення влади до населення з приводу якої-небудь важливої події;
2) письмове звернення політичної партії, громад­ської організації, яке має програмний характер; 3) документ, який подається до митниці з перелі­ком вантажу, що його перевозять на суднах.

МАНКІРУВАТИ [фр.] — недбало, зневажливо стави­тися до своїх обов'язків, перебільшувати значення власної персони.

МАНКО [іт.] — недоважування товару, недостача в касових сумах.

МАНУСКРИПТ [лат.] — стародавній рукопис.

МАРКЕТИНГ [англ.] — заходи з вивчення ринку й активного впливу на попит споживачів з метою роз­ширення збуту вироблених товарів.

МАРКО [іт.] — визначення вартості монети за її ва­гою, а не за номіналом.

МАС-МЕДІА [англ.] — засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса).

МЕДЖЛІС [араб.] — назва парламенту в Ірані, Туреч­чині, Мальдівській Республіці.

МЕДИТАЦІЯ [лат.] — 1) самозаглиблення, споглядання, роздум; 2) філософська лірика, у якій поет розмірковує над проблемами життя та смерті.

МЕДІУМ [лат.] — 1) особа, нібито здатна бути за по­середника між світом духів і людьми; 2) середній регістр співочого жіночого голосу.

МЕЛОМАН [гр.] — пристрасний любитель музики, співу.

МЕМОРАНДУМ [лат.] — одна з форм дипломатич­ного листування; М. або докладають до ноти, обґрунтовуючи її зміст, або вручають як самостій­ний документ.

МЕМУАРИ [фр.] — письмовий твір-спогад про ми­нулі події особистого та громадського життя, очевидцем, учасником або сучасником яких довелося бути авторові.

МЕНЕДЖЕР [англ.] — підприємець — організатор виробництва або керуючий ним.

МЕНЕДЖМЕНТ [англ.] — управління виробництвом; сукупність методів, принципів, засобів і форм управління, розроблених з метою підвищення ефективності виробництва.

МЕР [фр.] — виборна службова особа, що очолює місцеві органи самоврядування.

МЕРКАНТИЛЬНИЙ [іт.] — 1) торговельний, комер­ційний; 2) перен. гендлярський, дріб'язково-ощад­ливий, пов'язаний з матеріальною вигодою.

МЕТАМОРФОЗ, МЕТАМОРФОЗА [гр.] — 1) пере­творення однієї форми в іншу, видозмінення чого-небудь, напр., різка зміна зовнішності, характеру, поведінки;
2) зоол. різка зміна будови та способу життя тваринного організму в процесі індивідуаль­ного розвитку, напр., перетворення пуголовка на жабу; 3) бот. видозміна форми й структури органів рослини в процесі історичного розвитку, напр., пе­ретворення листка на колючку.

МЕТАФОРА [гр.] — вживання слова або виразу в переносному значенні; образне вираження поняття, будь-яке іносказання, алегорія.

МЕТОД [гр.] — 1) спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільства; 2) спосіб, прийом або система прийомів для досягнення якої-небудь мети, виконання певної операції.

МЕТОНІМІЯ [гр.] — зворот у мові, заміна назви якого-небудь предмета, явища іншою назвою, пов'яза­ною у нашій свідомості з уявленнями про цей пред­мет або явище, напр., «ліс співає» замість «птахи в лісі співають».

МЕЦЕНАТ [лат.] — багатий покровитель наук і мис­тецтв.

МІГРАЦІЯ [лат.] — переселення, переміщення, напр.,
М. населення, М. капіталу, М. тварин тощо.

МІЗАНТРОП [гр.] — людина, яка уникає товариства людей; людиноненависник; відлюдник.

МІЛІТАРИЗМ [лат.] — політика озброєння і підго­товки до воєн; підпорядкування цивільного життя країни воєнній меті.

МІРІАДИ [гр.] — незліченна кількість, напр., М. зі­рок.

МІСІЯ [лат.] — 1) завдання, доручення; покликання;

2) дипломатичне представництво при якійсь дер­жаві на чолі з посланником або повіреним у спра­вах;
3) представники однієї держави, послані в ін­шу державу зі спеціальною метою, напр., торгова М.; 4) місіонерська організація.

МІСТИКА [гр.] — 1) віра в надприродне, таємниче;
2) перен. щось загадкове, непояснюване.

МІФ [фр.] — 1) стародавня народна оповідь про бо­гів і легендарних героїв, про походження Землі, Всесвіту, про явища природи; 2) перен. вигадка; те, що не існує насправді.

МОБІЛІЗАЦІЯ [фр.] — 1) зосередження сил і засобів для досягнення певної мети; 2) переведення зброй­них сил країни на організацію і стан воєнного часу; 3) переведення галузей економіки (промисловість, транспорт тощо) у воєнний стан; 4) залучення пев­них галузей народного господарства та населення до виконання якихось завдань.

МОБІЛЬНИЙ [фр.] — рухливий, здатний швидко рухатися, орієнтуватися в певних обставинах й швидко виконувати завдання.

МОВЕТОН [фр.] — невихованість; поганий спосіб поведінки.

МОДЕРНІЗУВАТИ [фр.] — змінювати що-небудь відповідно до сучасних вимог і смаків, оновлювати.

МОДИФІКАЦІЯ [фр.] — 1) видозміна; поява нових ознак, властивостей; 2) біол. зміна ознаки чи влас­тивості організму, яка не передається нащадкам.

МОДУС ВІВЕНДІ [лат.] — у міжнародному праві
1) тимчасова угода про врегулювання яких-небудь питань; 2) фактичний стан відносин, який визна­ється зацікавленими сторонами.

МОНІТОРИНГ [англ.] — постійне спостереження за яким-небудь процесом.

МОНО... [гр.] — у складних словах означає «одно», «єдино».

МОНОПОЛІЯ [гр.] — 1) виключне право на вироб­ництво або продаж чого-небудь; 2) велике об'єднання, що виникло на ґрунті високого рівня концентрації виробництва та капіталу з метою встановлення панування в будь-якій галузі господарства й одержання максимального прибутку; 3) зосередження будь-чого в розпорядженні держави, однієї організації, фірми, особи тощо.

МОРАЛЬ [фр.] — 1) система поглядів і уявлень, сукупність норм і правил, які визначають поведінку людей, їхні обов'язки стосовно суспільства і одне одного; одна з форм суспільної свідомості; 2) перен. повчальний висновок з якоїсь події; повчання, на­станова.

МОРАТОРІЙ [лат.] — відстрочка платежів, виконання будь-яких зобов'язань, що встановлюється уря­дом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій.

МОРФЕМА [гр.] — у мовознавстві — значеннєва час­тина слова (корінь, префікс, суфікс, закінчення).

МОРФОЛОГІЯ [гр.] — 1) наука про будову організ­мів, органів, ґрунту; 2) розділ мовознавства, що ви­вчає будову слова залежно від морфем, з яких воно складається, а також форм зміни слова (відміню­вання слів за відмінками, числами, родами тощо).

МУЛЬТИ... [лат.] — у складних словах означає мно­жинність, багатократність.

МУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ — примусова безоплатна передача майна (будинків, землі тощо) приватних осіб у відання місцевих органів влади або органів місцевого самоврядування.

МЮЗИКЛ [англ.] — музично-сценічний твір, переважно комедійний, з використанням елементів оперети, балету, опери та естради; кінофільм з такими елементами.

МЮЗИК-ХОЛ [англ.] — різновид естрадного театру, який поєднує естрадні, циркові, танцювальні та музичні жанри.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить