Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Л

ЛАЖ [фр.] — підвищення ціни золота в паперових грошах; ажіо.

ЛАКОНІЗМ [гр.] — коротке, стисле вираження дум­ки, ідеї, задуму; за переказами, спартанці — меш­канці давньогрецької Спарти (інша її назва — Лаконія) — уславилися чіткістю і стислістю мовлення.

ЛАМЕНТАЦІЯ [лат.] — скарга, ремствування.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ — узаконення, надання законної си­ли; переведення, перехід на легальне становище.

ЛЕГІТИМНИЙ — законний, правомочний.

ЛЕКСЕМА [гр.] — структурний елемент мови; слов­никова одиниця з усіма її значеннями та формами.

ЛЕКСИКА [гр.] — 1) сукупність слів тієї чи іншої мо­ви або діалекту; 2) словниковий склад художнього твору або мови письменника.

ЛЕКСИКОГРАФІЯ [гр.] — теорія і практика укладан­ня словників.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ [гр.] — розділ мовознавства, що вивчає лексику.

ЛЕКСИКОН [гр.] — словник; словниковий запас якої-небудь особи.

ЛЕНЧ [англ.] — в Англії та деяких ін. країнах — дру­гий сніданок (близько 12 години дня).

ЛІГА [фр.] — 1) об'єднання, спілка, співтовариство (окремих осіб, організацій, держав), напр., Л. націй; 2) муз. знак у вигляді дуги над нотами, який озна­чає, що треба грати плавно, зв'язно, легато.

ЛІДЕР [англ.] — 1) керівник політичної партії, проф­спілки тощо; 2) сп. учасник змагань, який іде по­переду;
3) ескадрений міноносець великих розмі­рів, який виконує роль ведучого в загоні суден.

ЛІЗИНГ [англ.] — форма довгострокового договору оренди транспорту, складів тощо.

ЛІКВІДНИЙ [лат.] — товар, який легко реалізується, перетворюється на готівку.

ЛІМІТ [лат.] — норма, в межах якої дозволено корис­туватися чим-небудь, витрачати що-небудь.

ЛІНГВІСТИКА [лат.] — мовознавство, наука про мову.

ЛІСТИНГ [англ.] — випуск цінних паперів на біржу.

ЛІТЕР [лат.] — документ (із зазначеною на ньому умовною літерою) на право безплатного або пільго­вого проїзду (залізницею тощо); поїзд спеціального призначення.

ЛІЦЕНЗІЯ [лат.] — дозвіл на право ввезення і виве­зення товарів з-за кордону; надання права на вико­ристання патента на виробництво якої-небудь про­дукції чи винаходи; дозвіл на відстріл диких тварин, полювання на яких обмежене.

ЛОГОТИП [гр.] — спеціально розроблене написання повної або скороченої назви фірми чи групи товарів даної фірми.

ЛОЗУНГ [нім.] — заклик, який у короткій формі ви­ражає провідну ідею, завдання, вимогу.

ЛОКАЛЬНИЙ [лат.] — місцевий, властивий даному місцю.

ЛОКАУТ [англ.] — закриття підприємств з масовим звільненням робітників, щоб примусити їх відмови­тися від висунутих ними вимог і дати згоду на гірші умови праці.

ЛОКО [лат.] — 1) ціна товару, визначена за місцем його знаходження без урахування доставки; 2) опе­рація з іноземною валютою або цінними паперами, розрахунок за якою проводять готівкою на тій самій біржі, де було її здійснено.

ЛОМБАРД [іт.] — кредитна установа, яка надає насе­ленню позички під заставу за певний процент, а та­кож за невелику плату приймає на зберігання предме­ти особистого користування і домашнього вжитку.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить