Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Е

ЕВАЛЬВАЦІЯ [фр.] — оцінювання, обчислення.

ЕГІДА [гр.] — 1) щит Зевса (у давньогрецькій міфо­логії); 2) під егідою — під захистом, наглядом, під покровительством.

ЕГОЇЗМ [лат.] — себелюбство; моральний принцип, що полягає у наданні переваги власним інтересам, нехтуванні інтересами інших людей тощо.

ЕГОЦЕНТРИЗМ [лат.] — ставлення до світу, що ха­рактеризується зосередженістю на своєму індивіду­альному «я»; крайній вияв егоїзму та індивідуалізму.

ЕЗОПІВСЬКА мова — замасковане висловлювання думок.

ЕКВІВАЛЕНТ [лат.] — предмет (або кількість) рівно­цінний, рівносильний, рівнозначний іншим пред­метам (або кількостям), може замінювати їх.

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ [лат.] — збуджений стан, захоплення.

ЕКЗЕМПЛЯР [лат.] — окремий предмет з числа по­дібних речей.

ЕКІВОК [лат.] — двозначність; натяк, викрут.

ЕКОНОМІКА [гр.] — 1) сукупність виробничих від­носин певної суспільно-економічної формації, еко­номічний базис суспільства; 2) господарство певної країни; 3) економічні науки.

ЕКОНОМІЯ [гр.] — 1) заощаджені проти встановле­ної норми матеріали, сировина, паливо, час, кошти на виробництво одиниці продукції або виконаних робіт;
2) великий поміщицький маєток.

ЕКСКУРС [лат.] — відступ від головної теми викладу, опису для дослідження, висвітлення додаткового питання.

ЕКСПЕРИМЕНТ [лат.] - 1) науковий дослід, спо­стереження за досліджуваним явищем у точно вста­новлених умовах; 2) перен. спроба що-небудь здійс­нити шляхом досліду, на практиці.

ЕКСПОЗЕ [фр.] — 1) короткий виклад документа, твору тощо; 2) у парламентській практиці — корот­ке повідомлення прем'єр-міністра або міністра з питань поточної політики.

ЕКСПОРТ [лат.] — вивезення товарів чи капіталу за кордон (пор. Імпорт).

ЕКСПРЕСИВНИЙ [фр.] - виразний.

ЕКСПРОПРІАЦІЯ [фр.] — 1) примусове відчуження приватної власності державною владою; 2) приму­сове позбавлення власності на засоби виробництва.

ЕКСТЕНСИВНИЙ [лат.] — пов'язаний з кількісною (а не якісною) зміною, із розширенням, збільшен­ням.

ЕКСТЕРН [лат.] — особа, що складає екзамени при навчальному закладі, не навчаючись у ньому.

ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ [лат.] - надзвичайно рідкіс­ний, незвичайний; Е. професор — позаштатний, на противагу ординарному, тобто штатному.

ЕКСТРЕМІЗМ [лат.] — схильність до крайніх погля­дів і дій (переважно в політиці).

ЕКСТРЕНИЙ [лат.] — надзвичайно терміновий, не­відкладний; той, що вимагає негайного втручання, розв'язання (напр., Е. операція).

ЕКСЦЕС [лат.] — 1) зловживання, нестриманість, надмірність, крайній вияв будь-чого; 2) порушення громадського порядку, гостра сутичка.

ЕКЮ [фр.] — регіональна грошова одиниця країн, що є членами європейської валютної системи.

ЕЛЕКТОРАТ [фр.] — виборці; громадяни, що беруть участь у виборах президента, парламенту тощо власної країни шляхом прямого таємного голосу­вання.

ЕЛІТА [фр.] — 1) найкращі рослини, насіння, твари­ни, відібрані з метою розведення, відтворення; 2) верхній прошарок суспільства — вибрані, най­кращі.

ЕМАНСИПАЦІЯ [лат.] — позбавлення від залежнос­ті, гніту, забобонів і всього віджилого, застарілого; скасування обмежень, рівноправність (напр., Е. жі­нок).

ЕМБАРГО [ісп.] — державна заборона вивезення з країни або ввезення в країну товарів, валюти; за­тримання суден, вантажів та майна, що належить іншій державі.

ЕМБЛЕМА [гр.] — умовне, символічне зображення будь-якого поняття, ідеї, напр., білий голуб — Е. миру.

ЕМІГРАЦІЯ [лат.] — примусове або добровільне пе­реселення зі своєї країни в іншу, спричинене полі­тичними, економічними та іншими причинами.

ЕМІСІЯ [лат.] — випуск до обігу паперових грошей, цінних паперів.

ЕНДЕМІЧНИЙ [гр.] — місцевий, властивий для да­ної місцевості.

ЕНТУЗІАЗМ [гр.] — велике піднесення, натхнення.

ЕРУДИЦІЯ [лат.] — глибокі знання в певній галузі науки чи в багатьох галузях, широка обізнаність, начитаність.

ЕСПЕРАНТО [фр.] — штучна міжнародна мова, ство­рена 1887 польським лікарем Л. Заменгофом; Е. відзначається нескладними словотворенням і гра­матикою, корені слів запозичені з найпоширеніших європейських мов.

ЕТАЛОН [фр.] — 1) зразкова величина, зразковий ви­мірювальний прилад; 2) перен. мірило, зразок для порівняння з чимось.

ЕТИКЕТ [фр.] — 1) зведення норм поведінки, поря­док дій і правила чемності в суспільстві, певному середовищі;
2) перен. правила поведінки.

ЕТИМОЛОГІЯ [гр.] — в мовознавстві — визначення, пояснення походження слова і його спорідненості з іншими словами тієї самої мови або з іншомовними словами, а також розділ мовознавства, що вивчає походження слів.

ЕТНОГЕНЕЗ [гр.] — походження народу.

ЕФЕКТ [лат.] — 1) результат, наслідок якихось дій, причин; 2) яскраве враження, справлене кимось або чимось; 3) засіб, прийом, застосований з метою створення враження, ілюзії чогось; 4) фізичне яви­ще.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить