Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Г

ГАЛАНТНИЙ [фр.] — вишукано ввічливий, привіт­ний, чемний.

ГАЛЮЦИНАЦІЯ [лат.] — явище обману зору, слуху, нюху тощо внаслідок психічного розладу.

ГАНГСТЕР [англ.] — учасник організованої групи злочинців, бандит, убивця.

ГАРМОНІЯ [гр.] — 1) узгодженість частин єдиного цілого; 2) засоби музичної виразності, що грунту­ються на поєднанні тонів у співзвуччя й послідов­ності співзвуч в умовах ладу й тональності.

ГАРСОН [фр.] — у Франції та деяких інших кра­їнах — офіціант у ресторані або кафе; розсильний при готелі.

ГЕГЕМОН [гр.] — вождь, керівник.

ГЕЛІКОПТЕР [гр.] — вертоліт.

ГЕЛІО... [гр.] — у складних словах відповідає понят­тям «сонце», «сонячний».

ГЕН [гр.] — біол. матеріальна одиниця спадковості.

ГЕНЕАЛОГІЯ [гр.] — родовід, історія роду; історична

дисципліна, що вивчає походження родів, окремих осіб.

ГЕНЕЗИС [гр.] — походження, виникнення.

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ [лат.] — узагальнення, перехід від окремого до загального.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ [лат.] — головний, основний, про­відний.

ГЕНЕРАЦІЯ [лат.] — 1) покоління; 2) відтворення, виробництво, напр., Г. електроенергії.

ГЕНЕРУВАТИ [лат.] — виробляти (продукт, енер­гію), збуджувати (електричні коливання) тощо.

ГЕНЕТИКА [гр.] — наука, що вивчає спадковість і мінливість організмів.

ГЕНОЦИД [гр.] — винищення окремих груп населен­ня на підставі расових, національних або релігійних ознак — один з найтяжчих злочинів проти людства.

ГЕО... [гр.] — у складних словах відповідає поняттю «земля».

ГЕРБ [польськ.] — знак держави, міста чи роду.

ГЕРОЇЗМ [гр.] — найвищий вияв мужності й само­відданості у здійсненні видатних за своїм значен­ням дій.

ГІГАНТ [гр.] - велетень.

ГІГІЄНА [гр.] — наука, що вивчає вплив умов зов­нішнього середовища на організм людини і розроб­ляє заходи збереження здоров'я; сукупність прак­тичних заходів, які забезпечують збереження здо­ров'я.

ГІД [фр.] — 1) провідник, який показує туристам ви­значні пам'ятки міста, місцевості; 2) заст. довідко­ва книга для мандрівників, путівник.

ГІДРОСФЕРА — сукупність усіх вод Землі (океани, моря, озера, ріки).

ГІЛЬДІЯ [нім.] — економічне, політичне чи релігійне об'єднання людей, утворене для захисту інтересів чи привілеїв членів Г.

ГІМН [гр.] — 1) у Стародавній Греції — піднесена пісня на честь богів і героїв; 2) урочиста пісня, напр., державний Г.

ГІМНАЗІЯ [гр.] — середній навчальний заклад.

ГІПЕР... [гр.] — у складних словах вказує на надли­шок чого-небудь, перевищення якоїсь норми, напр.: гіпертонія, гіперінфляція.

ГІПОТЕЗА [гр.] — науково обґрунтоване припущен­ня, висунуте для пояснення будь-яких явищ; вима­гає перевірки досвідом або підтвердження фактами для того, щоб стати достовірною науковою теорією.

ГЛОБАЛЬНИЙ [фр.] — 1) такий, що поширюється на усю земну кулю; всесвітній; 2) всебічний, пов­ний; загальний, універсальний.

ГЛОБУЛІНИ (одн. глобулін) [лат.] — найбільш поши­рена в природі група тваринних і рослинних білків.

ГЛОСАРІЙ [лат.] — тлумачний словник маловжива­них і застарілих слів.

ГНОМ [нім.] — у західноєвропейській міфології — карлик, що оберігає підземні скарби.

ГНОСЕОЛОГІЯ [гр.] — філос. теорія пізнання.

ГОМЕОПАТІЯ [гр.] — метод лікування хвороб, який полягає в застосуванні дуже малих доз тих ліків, що у великих дозах викликають у здорової людини ознаки цієї хвороби.

ГОНОРАР [лат.] — плата автору за мистецький, літе­ратурний або науковий твір.

ГОРИЗОНТ [гр.] — 1) обрій, крайнебо, небосхил, лі­нія позірного перетину неба з землею чи водною поверхнею (видимий Г.); частина земної по­верхні, яку можна спостерігати на відкритій місцевості; 2) велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до прямовисної лінії у точці спостереження ( істинний Г. ).

ГОРОСКОП [гр.] — таблиця розташування небесних світил на момент народження людини, за нею аст­рологи «провіщають долю».

ГРАДАЦІЯ [лат.] — поступовість переходу від одного до іншого, розподіл перехідного процесу на послі­довні етапи.

ГРАНДІОЗНИЙ [іт.] — великий, величний, велетен­ський.

ГРАН-ПРІ [фр.] — найвища нагорода на музичних конкурсах, кінофестивалях, виставках.

ГРАНТ [англ.] — грошова допомога, що надається досліднику міжнародними фондами, організаціями, державою для проведення й організації наукових досліджень у певній галузі науки, техніки тощо; благодійна допомога вченим.

ГРАЦІОЗНИЙ [іт.] — витончений, стрункий.

ГРОСБУХ [нім.] — головна книга в бухгалтерії.

ГУМАНІЗМ [лат.] — 1) визнання людини найвищою цінністю у суспільстві, захист права особистості на свободу, всебічний розвиток і вияв своїх здібно­стей;
2) ідейний напрям культури епохи Відро­дження.

ГУМАННІСТЬ — людяність, почуття любові до лю­дей.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить