Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Б

БАЗИС [гр.] — 1) основа, база; 2) економічна струк­тура суспільства, сукупність виробничих відносин, що відповідають певному рівневі розвитку продук­тивних сил.

БАКАЛАВР [лат.] — 1) перший учений ступінь у де­яких країнах; 2) особа, що одержала диплом про закінчення спеціальної середньої освіти.

БАЛАНС [фр.] — 1) рівновага, урівноважування;
2) система показників, що характеризують співвід­ношення елементів у будь-якому явищі, що постій­но змінюється.

БАЛОТУВАННЯ [іт.] — голосування піднесенням ру­ки або опусканням до урни бюлетенів під час обран­ня тієї чи іншої особи.

БАНАЛЬНИЙ [фр.] — буденний, давно відомий, за­яложений.

БАНКНОТИ (одн. банкнот) [англ.] — банківські біле­ти — паперові гроші, що їх випускають банки.

БАНКО [іт.] — 1) ціна або курс, за якими банк продає та купує цінні папери; 2) будівельний матеріал (суміш глини з соломою).

БАНКОМЕТ — автомат для одержання валюти за на­явності спеціальної картки.

БАНКРОТ [нім.] — неспроможний боржник, підпри­ємець, що розорився; перен. той, що потерпів крах, виявився в чому-небудь неспроможним.

БАРД [кельт.] — поет-співець у давніх кельтів; перен. поет.

БАР'ЄР [фр.] — 1) перешкода, перепона, яку треба подолати (зазвичай у спортивних змаганнях); 2) невисока загорода; 3) звуковий Б.— різке збіль­шення лобового опору при досягненні літальним апаратом швидкості звуку; тепловий Б. — швидкість, за якої нагрівання ракети, космічного корабля тощо внаслідок тертя об повітря стає такою високою, що може спричинити вихід їх із ладу;
4) митний Б.— високе ввізне мито, що має на меті обмежити завезення іноземних товарів.

БАРТЕР [англ.] — товарообмінна угода з передачею права власності на товар без грошової оплати.

БЕСТСЕЛЕР [англ.] — популярна книга, видана ве­ликим тиражем.

БІЗНЕС [англ.] — справа, заняття, що дає прибуток; підприємницька чи комерційна діяльність.

БІЗНЕСМЕН [англ.] — ділова людина, комерсант, підприємець.

БІОГРАФІЯ [гр.] — життєпис; чийсь життєвий шлях.

БІРЖА [голл.] — ринок оптової торгівлі товарами або цінними паперами; установа-посередник.

БЛАНК [фр.] — друкована стандартна форма доку­мента, що заповнюється конкретними даними.

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ — вексель, в якому відсутній один або кілька звичайних реквізитів: підпис, сума, дата.

БЛІЦ [нім.] — блискавичність, короткочасність.

БЛОК [англ.] — політ. угода, союз між державами, партіями, групами людей для досягнення спільних політичних цілей.

БОЙКОТ [англ.] — прийом політичної та економіч­ної боротьби, що полягає в розірванні відносин з державою, організацією, установою або окремою особою, в ігноруванні їх.

БОМОНД [фр.] — вищий світ суспільства.

БОНИ [фр.] — 1) кредитні документи, за якими влас­ник може одержати в певний строк грошову суму або інші цінності; сурогат паперових грошей; 2) тимчасові паперові гроші, що їх випускають міс­цеві власті або установи;
3) паперові гроші, що вийшли з обігу і стали предметом колекціонування.

БОНУС [лат.] — додаткова винагорода, премія.

БОРДЕРО [іт.] — опис реалізованих цінних паперів.

БОС [англ.] — господар підприємства, керівник уста­нови, фірми.

БРИФІНГ [англ.] — коротка прес-конференція.

БРОШУРА [фр.] — невелике за обсягом видання в паперовій обкладинці.

БРУТТО [іт.] — 1) вага товару з упаковкою, з тарою;

2) валовий доход без вирахування витрат (пор. нетто).

БУКЛЕТ [фр.] — видання, надруковане на одному ар­куші, що складається паралельними перегинами так, що воно читається і розглядається без розрізу­вання, розкриваючись ширмоподібно.

БУКМЕКЕР [англ.] — особа, яка збирає і записує за­стави від публіки при укладанні парі.

БУМ [англ.] — 1) штучне пожвавлення, тимчасове піднесення деяких економічних показників, напр., біржовий Б.; 2) перен. галас, сенсація.

БУХГАЛТЕРІЯ [нім.] — 1) ведення бухгалтерського обліку; 2) структурний підрозділ установи, який здійснює Б. облік і звітність.

БЮДЖЕТ [фр.] — розподіл доходів і витрат.

БЮЛЕТЕНЬ [фр.] — 1) коротке офіційне повідом­лення про будь-яку важливу подію, про стан здо­ров'я будь-якого відомого діяча тощо; 2) періодич­не чи таке, що продовжується, видання інформа­ційного характеру;
3) виборчий Б. — аркуш для голосування.

БЮРО [фр.] — 1) колегіальний орган, група осіб, що обираються або призначаються для керівної роботи в будь-якій організації, установі; 2) канцелярія, контора, відділ, установа; 3) письмовий стіл певної форми.

БЮРОКРАТ [фр.] — 1) особа, що належить до вищо­го чиновницько-адміністративного апарату; 2) формаліст, прибічник канцелярщини.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить