Методические указания по технологическим темам

Технічна мікробіологія ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки  “Харчові технології та інженерія”.

СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технічна мікробіологія»

 

Передмова

Технічна мікробіологія – одна з найважливіших дисциплін, яка грунтується на сучасних досягненнях загальної біології, біохімії, фізіології, біотехнології, генетики й селекції мікроорганізмів і займається всебічним дослідженням життєдіяльності мікроорганізмів, що широко використовуються в промисловості при виробництві різних речовин (вітамінів, антибіотиків, ферментних препаратів, кислот, спиртів і ін.), а також – при переробці сільськогосподарської сировини та її зберіганні.

Основна мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними основами загальної і спеціальної мікробіології, формування наукового світогляду про різноманіття світу мікроорганізмів, їх ролі в природі і господарській діяльності людини.

Засвоєння технічних основ мікробіології орієнтує фахівця на необхідність ретельного дотримання санітарних норм на виробництві, попередження втрат і виготовлення доброякісної продукції.

Дана дисципліна спирається на знання, здобуті студентами у вивченні фізики, неорганічної хімії, введення до фаху, аналітичної, фізичної, колодної та біологічної хімії.

Першочерговим завданням технічної мікробіології є: засвоєння основних методів вивчення мікроорганізмів – мікроскопування, приготування препаратів різних видів, виділення мікроорганізмів із різних природних субстратів, їх якісний і кількісний облік; оволодіння основами мікробіологічного контролю якості сировини і продукції.

Одержані студентами знання з технічної мікробіології будуть використані в подальшому під час вивчення спеціальних дисциплін, проходження виробничої практики, виконання курсових і дипломних проектів, у майбутній виробничій і науковій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: історію розвитку мікробіології; сучасний рівень і перспективи її розвитку в Україні та за її межами; основи морфології, анатомії, систематики, фізіології, генетики й селекції, екології мікроорганізмів; особливості метаболізму у різних груп мікроорганізмів та шляхи його цілеспрямованого регулювання з метою одержання високоякісних продуктів; використання мікроорганізмів у промисловості; основи санітарії, гігієни та мікробіологічного контролю виробництва.

вміти: виділяти з природних субстратів фізіологічні групи мікроорганізмів; виготовляти тимчасові і постійні препарати та мікроскопувати їх при різному збільшенні; працювати з імерсійною системою мікроскопа; аналізувати санітарно-гігієнічний стан об'єкту; використовувати встановлені закономірності розвитку мікроорганізмів з метою забезпечення високої ефективності технологічних процесів та зниження собівартості виробництва готової продукції за мінімального екологічного впливу на навколишнє середовище; запроваджувати у виробництво передові, енергозберігаючі технології, спрямовані на підвищення якості готової продукції.

Програма дисципліни «Технічна мікробіологія» складається з чотирьох модулів, кожен з яких містить по два змістовних( всього – 8):

вступ; морфологія, систематика, анатомічна будова й розмноження мікроорганізмів; фізіологія мікроорганізмів; генетика і селекція мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів; перетворення сполук вуглецю; перетворення сполук азоту, сірки, фосфору і заліза; промислове використання мікроорганізмів; основи мікробіологічного контролю виробництв.

Дисципліна викладається в ІV семестрі і розрахована на 144 години, в тому числі – 32 години лекцій, 32 години лабораторних робіт і 80 годин самостійної роботи.

Скачати повний текст Програма Технічна мікробіологія - programa-texnichna-mikrobiologiya.doc

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы