Статистические данные

Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим.

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік.

Сімферополь. 2007.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

За редакцією В. І. Колеснік

Відповідальний за випуск Т. Г. Елькан

У статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне

становище Автономної Республіки Крим у 2006 р. у порівнянні з іншими роками.

Розрахований на широке коло читачів.

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим.

 

ПЕРЕДМОВА

“Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2006 рік” містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану республіки у 2006 році у порівнянні з попередніми роками.

Інформацію розподілено по основних напрямках економічної діяльності та соціальної сфери: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, торгівля, послуги, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність, населення, його зайнятість та доходи, освіта, культура, медичне обслуговування, правопорушення та інше. Публікуються базові показники системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова додана вартість.

Окремо виділено інформацію про фінансовий стан підприємств та організацій, розвиток підприємництва та малого бізнесу, ціни та тарифи.

Збірник містить порівняння основних показників з даними по Україні в цілому та її регіонах. Значну кількість показників наведено за основними видами економічної діяльності та регіонами республіки.

До всіх розділів наведено методологічні пояснення.

У збірнику використані дані інших відомств та організацій: міністерства фінансів АР Крим, Головного управління Національного банку України в АР Крим, Головного управління пенсійного фонду України в АР Крим, Кримського республіканського центру зайнятості, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки АР Крим.

До 2000 року статистичні показники розподілено за основними галузями економіки, а з 2001 року – за основними видами економічної діяльності. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до другої редакції Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року № 375.

Макроекономічні та окремі галузеві показники є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Головне управління статистики

в Автономній Республіці Крим

Скорочення у Щорічнику

га – гектар

г – грам

грн. – гривня

дал – декалітр

дол. США – долар США

кВт – кіловат

кВ×А – кіловольт-ампер

кг – кілограм

кВт×год – кіловат-година

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

крб. – карбованець

л – літр

люд-год. – людино-година

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс. – місяць

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

паков – паковань

пасажиро×км – пасажиро-кілометр

р. – рік

т – тонна

тис. – тисяча

т×км – тонно-кілометр

ц – центнер

шт. – штука

Умовні позначення у Щорічнику

Тире ()

явищ не було

Крапки (. . .)

відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)

явище відбувалося, але у вимірах, менших за ті,

що можуть бути виражені використаними у таблиці

розрядами

Символ (х)

заповнення рубрики за характером побудови

таблиці не має сенсу або недоцільне

“у тому числі”, “з них”

означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведені всі доданки

загальної суми, а при округленні сума складових

не дорівнює підсумку

Символ (*) –

інформація конфіденційна згідно із Законом України “Про державну статистику”.

 

ЗМІСТ

cтор.

ПЕРЕДМОВА ..................................................................................

3

Скорочення..................................................................................

4

Умовні позначення..................................................................

4

     

1.

ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ

ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ..........................................

26

     

1.1.

Коротка геополітична характеристика..........................................

26

1.2.

Територія і кількість наявного населення за регіонами..............

28

1.3.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць

по регіонах республіки ....................................................................

29

1.4.

Кількість легалізованих об’єднань громадян................................

30

1.5.

Основні соціально-економічні показники.....................................

31

1.6.

Індекси основних соціально-економічних показників.................

33

     

2.

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ .........................................

34

     

2.1.

Валовий регіональний продукт....…………………………...........

36

2.2.

Виробництво валового регіонального продукту...........................

36

2.3.

Випуск товарів та послуг ………….................................................

36

2.4.

Валова додана вартість за видами економічної діяльності

за 2001–2005 рр. ................................................................................

37

2.5.

Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості

за видами економічної діяльності за 2001–2005 рр. .....................

38

2.6.

Валова додана вартість у розрахунку на одну особу....................

38

     

3.

ФІНАНСИ І КРЕДИТ ...........................................................................

39

     

3.1.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим у 2000–2006 рр.

41

3.2.

Фінансова діяльність страхових організацій за 2000–2006 рр. .......

43

3.3.

Баланс підприємств окремих видів економічної діяльності

у 2006 р. .............................................................................................

45

3.4.

Фінансовий результат (сальдо) від звичайної діяльності

до оподаткування за видами економічної діяльності....................

48

3.5.

Рентабельність операційної діяльності промислових

підприємств .......................................................................................

49

3.6.

Збиткові підприємства та організації за видами економічної діяльності ..........................................................................................

50

3.7.

Структура оборотних активів ..........................................................

52

3.8.

Оборотні активи за видами економічної діяльності.....................

52

3.9.

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості............

54

3.10.

Структура дебіторської заборгованості за регіонами...................

57

3.11.

Структура кредиторської заборгованості за регіонами................

58

3.12.

Показники діяльності банківської системи в Автономній

Республіці Крим у 2000–2004 рр. ....................................................

59

3.13.

Показники діяльності банківської системи в Автономній

Республіці Крим ...............................................................................

60

 


3.14.

Наявна грошова маса в обігу АР Крим та її розміщення.............

61

3.15.

Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, встановлений Національним банком України ...................

62

3.16.

Окремі дані по комерційних банках ....................................................

62

3.17.

Кредити, надані банками.................................................................

63

3.18.

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення

у комерційних банках .......................................................................

63

3.19.

Кредити, надані банками клієнтам-резидентам по видах валют

64

3.20.

Вимоги за кредитами, наданими в економіку АР Крим

за групами валют у 2006р. Резиденти............................................

64

3.21.

Вимоги за кредитами, наданими в економіку АР Крим

(за видами економічної діяльності та групами валют) у 2006р.

Резиденти ..........................................................................................

65

3.22.

Зобов’язання за коштами, залученими на рахунки суб’єктів

господарської діяльності та фізичних осіб (за видами

економічної діяльності та групами валют) у 2006р. Резиденти

65

     

4.

ЦІНИ І ТАРИФИ .....................................................................................

66

     

4.1.

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції

по Автономній Республіці Крим.....................................................

66

4.2.

Індекси споживчих цін на окремі групи товарів...........................

67

4.3.

Індекси споживчих цін і тарифів на окремі види послуг.............

68

4.4.

Індекси цін виробників промислової продукції............................

69

4.5.

Індекси цін виробників на окремі споживчі товари.....................

70

4.6.

Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими

підприємствами ...............................................................................

71

     

5.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) ..........................................

72

     

5.1.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами ....................................

73

5.2.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за правовим статусом

за видами економічної діяльності ...................................................

74

5.3.

Структура суб’єктів ЄДРПОУ за видами економічної діяльності

75

5.4.

Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами ..................

76

5.5.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими

формами господарювання ................................…….......................

77

     

6.

МАТЕРІАЛЬНО - ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ..................................

78

     

6.1.

Основні засоби за галузями економіки ...........................................

79

6.2.

Основні засоби за видами економічної діяльності ........................

80

6.3.

Основні засоби за регіонами............................................................

81

6.4.

Введення в дію нових основних засобів........................................

82

6.5.

Введення в дію нових основних засобів за регіонами .................

83

     
 

Використання матеріально-технічних і енергетичних ресурсів

 
     

6.6.

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності у 2006 р. ......

84


6.7.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів

та продуктів перероблення нафти ....................................................

85


6.8.

Використання паливно-енергетичних ресурсів .............................

85

6.9.

Утворення та використання вторинних теплових ресурсів у 2006 р.

85

 


6.10.

Структура споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти.........................................................................

86

6.11.

Продаж (відпуск) палива населенню ..............................................

86

6.12.

Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів

перероблення нафти за напрямками споживання за 2006 р. ........

87

6.13.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та

продуктів перероблення нафти по регіонах республіки за 2006 р.

88

6.14.

Використання паливно-енергетичних ресурсів в АР Крим і

південних областях України у 2006 р. .............................................

89

6.15.

Питома вага Автономної Республіки Крим в використанні

паливно-енергетичних ресурсів України ........................................

89

6.16.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та

продуктів перероблення нафти в АР Крим і південних

областях України у 2006 р. ..............................................................

89

6.17.

Використання вторинної сировини .................................................

90

6.18.

Утворення та використання вторинної сировини і відходів

виробництва .......................................................................................

91

6.19.

Залишки і витрати основних видів матеріальних ресурсів...........

92

6.20.

Структура операційних витрат з реалізованої продукції та

витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг)

за основними видами економічної діяльності ...............................

94

     

7.

ПРОМИСЛОВІСТЬ .................................................................................

96

     

7.1.

Промисловість в економіці ..............................................................

97

7.2.

Основні показники розвитку промисловості.................................

97

7.3.

Кількість промислових підприємств-юридичних осіб

за видами діяльності .........................................................................

98

7.4.

Індекси обсягу продукції промисловості за видами діяльності

99

7.5.

Індекси обсягу продукції промисловості за регіонами.................

100

7.6.

Індекси обсягу продукції підприємств виробництва харчових

продуктів, напоїв та тютюнових виробів........................................

101

7.7.

Індекси обсягу продукції хімічної та нафтохімічної

промисловості за видами діяльності...............................................

102

7.8.

Індекси обсягу продукції машинобудування за видами діяльності

103

7.9.

Структура операційних витрат з реалізованої продукції (робіт,

послуг) та операційні витрати на одиницю реалізованої

продукції за видами промислової діяльності у 2006 р. .................

104

7.10.

Потужність електростанцій і виробництво електроенергії...........

106

7.11.

Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв та

продукції легкої промисловості.......................................................

107

7.12.

Виробництво окремих видів продукції хімічної промисловості

108

7.13.

Виробництво окремих видів продукції машинобудування...........

108


7.14.

Виробництво промислової продукції за видами економічної

діяльності ...........................................................................................

109

7.15.

Один день Автономної Республіки Крим .......................................

112


7.16.

Виробництво найважливіших видів продукції

харчової промисловості на одну особу...........................................

114

7.17.

Питома вага АР Крим в загальному виробництві окремих видів

продукції в цілому по Україні..........................................................

115

7.18.

Виробництво виробів ковбасних за видами...................................

116

 

7.19.

Виробництво молочної продукції за видами.................................

116

7.20.

Виробництво плодовоовочевої продукції за видами.....................

117

7.21.

Виробництво кондитерських виробів за видами...........................

117

7.22.

Виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів..............

117

7.23.

Виробництво м’яса за регіонами....................................................

118

7.24.

Виробництво олії соняшникової нерафінованої

за регіонами .......................................................................................

119

7.25.

Виробництво борошна за регіонами ...............................................

120

7.26.

Виробництво круп за регіонами ......................................................

121

7.27.

Виробництво виробів хлібобулочних за регіонами......................

122

7.28.

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості

на одну особу .....................................................................................

123

7.29.

Виробництво взуття за регіонами .....................................................

123

     

8.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ..............................................................

124

     

8.1.

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство в економіці .........................................................................................

127

8.2.

Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими

формами господарювання у 2006 р. ................................................

127

     
 

Сільське господарство

 
     
8.3.

Основні показники розвитку сільського господарства

по Автономній Республіці Крим та Україні в 2006 р. ...................

128

8.4.

Продукція сільського господарства................................................

129

8.5.

Індекси продукції сільського господарства за категоріями

господарств ....................................................................…...............

130

8.6.

Індекси продукції сільського господарства...................................

130

8.7.

Продукція сільського господарства................................................

131

8.8.

Частка господарств населення у виробництві продукції

сільського господарства ...................................................................

131

8.9.

Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу.....

132

8.10.

Кількість діючих господарюючих суб’єктів у сільському

господарстві ......................................................................................

132

8.11.

Розподіл сільськогосподарських підприємств

за розміром сільськогосподарських угідь у 2006 р. ......................

133

8.12.

Парк тракторів та зернозбиральних комбайнів

у сільськогосподарських підприємствах........................................

133

8.13.

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств

за організаційно-правовими формами господарювання

за регіонами ......................................................................................

134

8.14.

Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами

господарювання у 2006 р. ................................................................

135

8.15.

Рівень рентабельності виробництва основних видів

продукції у сільськогосподарських підприємствах.......................

136

8.16.

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської

продукції в сільськогосподарських підприємствах......................

137

 

8.17.

Основні економічні показники діяльності

сільськогосподарських підприємств у 2006 р. ...............................

138

8.18.

Реалізація продукції сільського господарства

сільськогосподарськими підприємствами......................................

139

8.19.

Бартерна форма розрахунків у сільськогосподарських

підприємствах ...................................................................................

139

8.20.

Структура реалізації продукції сільського господарства

у сільськогосподарських підприємствах.........................................

140

     
 

Рослинництво

 
     

8.21.

Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь у 2006 р.

141

8.22.

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

(1950–2006 рр.) .................................................................................

142

8.23.

Посівні площі сільськогосподарських культур .............................

143

8.24.

Структура посівних площ основних сільськогосподарських

культур у господарствах усіх категорій .........................................

144

8.25.

Посівні площі сільськогосподарських культур за регіонами у 2006 р. ................................................................................................

145

8.26.

Площа, з якої зібрано урожай ..........................................................

146

8.27.

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень .......................

146

8.28.

Валовий збір основних сільськогосподарських культур

у 1913–2006 рр. .................................................................................

147

8.29.

Валовий збір сільськогосподарських культур ...............................

147

8.30.

Валовий збір сільськогосподарських культур

за категоріями господарств .............................................................

148

8.31.

Валовий збір зерна за регіонами....................................................

149

8.32.

Валовий збір насіння соняшнику за регіонами ............................

149

8.33.

Валовий збір картоплі за регіонами ................................................

150

8.34.

Валовий збір овочів відкритого і закритого ґрунту за регіонами

150

8.35.

Урожайність основних сільськогосподарських культур

(1950–2006 рр.) .................................................................................

151

8.36.

Урожайність сільськогосподарських культур .................................

152

8.37.

Урожайність зернових культур за регіонами за 2006 р.

153

8.38.

Урожайність сільськогосподарських культур за регіонами у 2006 р.

154

8.39.

Внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські культури

155

8.40.

Внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури

156

8.41.

Надходження зернових культур на переробні підприємства........

157

     
 
Тваринництво
 
     

8.42.

Поголів'я худоби (1915–2006 рр.) ....................................................

158

8.43.

Поголів'я худоби за категоріями господарств ................................

158

8.44.

Поголів'я худоби за регіонами на кінець 2006 р. ..........................

159

8.45.

Виробництво основних видів продукції тваринництва

(1950–2006 рр.) .................................................................................

160

8.46.

Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств...........

161

8.47.

Виробництво м'яса за регіонами.....................................................

162

8.48.

Виробництво молока за регіонами ..................................................

163

8.49.

Виробництво яєць за регіонами .......................................................

164

 

8.50.

Продуктивність худоби та птиці......................................................

165

8.51.

Середньорічний надій молока від однієї корови за регіонами.....

166

8.52.

Середня вага голови худоби, яка продана сільськогосподарськими підприємствами переробним підприємствам.................................

167

8.53.

Витрати кормів худобі …………......................................................

167

8.54.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

168

     
 

Мисливство

 
     

8.55.

Основні показники мисливського господарства............................

169

8.56.

Загальна кількість диких тварин, що мешкають у мисливських

угіддях ................................................................................................

170

     
 

Лісове господарство

 
     

8.57.

Лісовий фонд .....................................................................................

171

8.58.

Основні показники ведення лісового господарства.......................

171

8.59.

Обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства

за регіонами......................................................................................

172

8.60.

Рубки лісу за регіонами у 2006 р. ..................................................

172

8.61.

Відтворення лісів на землях лісового фонду..................................

173

8.62.

Рубки догляду за лісом і вибіркові санітарні рубки......................

173

8.63.

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства

за регіонами за 2006 р. ......................................................................

174

8.64.

Лісозахисні роботи ............................................................................

175

8.65.

Лісові пожежі за регіонами у 2006 р. ............................

175

     
 

Рибне господарство

 
     

8.66.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

за видами водоймищ ........................................................................

176

8.67.

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

за видами ...........................................................................................

177

     

9.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ .................................

178

     

9.1.

Капітальні інвестиції ........................................................................

180

9.2.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування …....................

181

9.3.

Капітальні інвестиції за регіонами................................................

182

9.4.

Інвестиції в основний капітал..........................................................

183

9.5.

Індекси фізичного обсягу інвестицій в основний капітал............

183

9.6.

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування.........

184

9.7.

Відтворювана структура інвестицій в основний капітал

за основними напрямками та видами економічної діяльності

185

9.8.

Інвестиції в основний капітал за регіонами.................................

186

9.9.

Індекси інвестицій в основний капітал за регіонами ..................

187

9.10.

Інвестиції в основний капітал на одну особу за регіонами

188

9.11.

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

189

9.12.

Структура інвестицій в основний капітал за видами

економічної діяльності у 2006 р. .....................................................

190

9.13.

Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності .........................................................................................

191

 

9.14.

Інвестиції в основний капітал за видами промислової

діяльності ...........................................................................................

192

 


9.15.

Індекси інвестицій в основний капітал за видами промислової

діяльності ...........................................................................................

193

 

9.16.

Введення в дію окремих виробничих потужностей ......................

194

 

9.17.

Введення в дію окремих виробничих потужностей

у сільському господарстві ................................................................

195

 

9.18.

Основні показники діяльності будівельних підприємств.............

196

 

9.19.

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами.........................

197

 

9.20.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт за регіонами

198

 

9.21.

Інвестиції у житлове будівництво за регіонами .............................

199

 

9.22.

Індекси інвестицій у житлове будівництво за регіонами ..............

200

 

     

 

 

Житлове і соціально-культурне будівництво

 

 

     

 

9.23.

Введення в експлуатацію житла та кількість збудованих квартир

201

 

9.24.

Введення в дію об'єктів соціальної сфери......................................

202

 

9.25.

Введення в дію об'єктів цивільного призначення

в сільській місцевості .......................................................................

202

 

9.26.

Введення в експлуатацію житла за регіонами...............................

203

 

9.27.

Індекси введення в експлуатацію житла забудовниками

усіх форм власності за регіонами....................................................

204

 

9.28.

Введення в експлуатацію житла на 1000 осіб за регіонами .........

205

 

9.29.

Введення в експлуатацію житла індивідуальними забудовниками за регіонами........................................................................................

206

 

9.30.

Введення в експлуатацію житла власності в сільській місцевості

за регіонами.......................................................................................

207

 

9.31.

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за регіонами .......................................................................................

208

 

9.32.

Введення в експлуатацію лікарняних та амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами ...............................................

208

 

     

 

10.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК .......................................................................

209

 

     

 

10.1.

Питома вага показників розвитку транспорту

Автономної Республіки Крим в Україні..........................................

211

 

10.2.

Продукція вантажного транспорту АР Крим

за видами транспорту за 1940–1985 рр. ..........................................

211

 

10.3.

Перевезення вантажів за видами транспорту................................

212

 

10.4.

Питома вага окремих видів транспорту у відправленні

(перевезенні) вантажів .....................................................................

212

 

10.5.

Вантажооборот за видами транспорту...........................................

213

 

10.6.

Розподіл вантажообороту за окремими видами транспорту........

213

 

10.7.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом за регіонами

214

 

10.8.

Вантажооборот автомобільного транспорту за регіонами..............

215

 

10.9.

Відправлення вантажів залізничним транспортом

загального користування ..................................................................

216

 

10.10.

Перевезення вантажів морським транспортом..............................

216

 

10.11.

Переробка вантажів у морських портах .........................................

216

 

10.12.

Продукція пасажирського транспорту транспорту АР Крим

за видами транспорту за 1940–1985 рр. ..........................................

217

 

10.13.

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту ....

217

 

10.14.

Пасажирооборот за видами транспорту .........................................

218

 

10.15.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом за регіонами

218

 

 

Шляхи сполучення

 

 

10.16.

Шляхи сполучення за 1940–1990 рр. ..............................................

219

 

10.17.

Довжина шляхів сполучення ...........................................................

219

 

10.18.

Щільність шляхів сполучення.........................................................

220

10.19.

Інтенсивність перевезень вантажів .................................................

220

10.20.

Інтенсивність перевезення пасажирів за видами шляхів

сполучення........................................................................................

220

10.21.

Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів

окремими видами транспорту .........................................................

220

10.22.

Середня відстань перевезення одного пасажира окремими

видами транспорту ...........................................................................

221

10.23.

Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях АР Крим

221

 

Зв’язок

 

10.24.

Доходи підприємств від надання послуг зв’язку...........................

222

10.25.

Доходи підприємств від надання послуг зв’язку населенню .......

223

10.26.

Продукція (послуги) підприємств зв’язку загального

користування .....................................................................................

224

10.27.

Потреба у засобах телефонного зв’язку і забезпеченість

ними населення .................................................................................

224

10.28.

Основні телефонні апарати загального користування ...................

225

10.29.

Основні телефонні апарати мережі загального користування

та відомчі, які мають на неї вихід ...................................................

225

10.30.

Таксофони телефонної мережі ........................................................

225

     

11.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ...................................

226

     

11.1.

Основні показники зовнішньоекономічної діяльності

підприємств і організацій................................................................

227

11.2.

Зовнішня торгівля товарами ............................................................

228

11.3.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами ..............................

232

11.4.

Обсяги експорту-імпорту товарів по регіонах республіки у 2006 р.

234

11.5.

Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2006 р. ..........................

235

11.6.

Експорт-імпорт давальницької сировини ......................................

236

11.7.

Зовнішня торгівля послугами по країнах......................................

237

11.8.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами..............................

238

11.9.

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами у 2006 р. ..................

241

11.10.

Структура експорту-імпорту послуг у 2006 р. ..............................

242

11.11.

Індекси обсягів іноземних інвестицій ............................................

243

11.12.

Прямі іноземні інвестиції в Автономній Республіці Крим у 2006 р.

243

11.13.

Прямі іноземні інвестиції в Автономну Республіку Крим

по країнах..........................................................................................

244

11.14.

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності

у 2006 р. .............................................................................................

245

11.15.

Прямі іноземні інвестиції в регіони Автономної Республіки

Крим .................................................................................................

246

11.16.

Прямі інвестиції з регіонів Автономної Республіки Крим

у економіку інших країн.............. .................................................

246

     

 

 

12.

ОПТОВА Й РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,

РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО .......................................................

247

     

12.1.

Товарооборот торгівлі та ресторанного господарства..................

248

12.2.

Оптовий товарооборот за регіонами ...............................................

249

12.3.

Товарна структура оптового товарообороту..................................

250

12.4.

Товарна структура оптового товарообороту у 2006р. ...................

253

12.5.

Співвідношення товарів вітчизняного та імпортного виробництва

у структурі оптового товарообороту ..................................................

256

12.6.

Кількість бірж ....................................................................................

257

12.7.

Обсяг укладених угод на біржах.....................................................

257

12.8.

Основні показники розвитку роздрібної торгівлі.........................

258

12.9.

Розподіл роздрібного товарообороту підприємств.......................

259

12.10.

Роздрібний товарооборот підприємств..........................................

260

12.11.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

261

12.12.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту.................

261

12.13.

Роздрібний товарооборот підприємств за регіонами....................

262

12.14.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

підприємств на одну особу..............................................................

263

12.15.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

у міських поселеннях і сільській місцевості.................................

263

12.16.

Співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів

у роздрібному товарообороті підприємств....................................

263

12.17.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

за регіонами.......................................................................................

264

12.18.

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

підприємств по товарах ...................................................................

265

12.19.

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств,

включаючи ресторанне господарство............................................

266

12.20.

Товарна структура роздрібного товарообороту

торгової мережі підприємств, за 2006 рік

268

12.21.

Продаж продовольчих товарів через торгову мережу

та мережу ресторанного господарства підприємств....................

270

12.22.

Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств.......

270

12.23.

Продаж товарів тривалого користування через роздрібну

мережу підприємств .........................................................................

271

12.24.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

через торгову мережу підприємств.................................................

271

12.25.

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України,

через торгову мережу підприємств за 2006 рік.............................

274

12.26.

Кількість міських ринків .................................................................

276

12.27.

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного

господарства підприємств...............................................................

276

12.28.

Кількість підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за видами економічної діяльності ...........................................................................................

277

     

 

13.

ПОСЛУГИ .................................................................................................

278

     

13.1.

Обсяги послуг за регіонами .............................................................

279

13.2.

Обсяги послуг за видами економічної діяльності.........................

284

13.3.

Структура обсягів послуг за видами економічної діяльності.....

290

     

14.

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МАЛИЙ БІЗНЕС ......................................

296

     

14.1.

Основні показники розвитку підприємств-суб’єктів

підприємницької діяльності ............................................................

297

14.2.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

підприємницької діяльності за регіонами у 2006 р. ......................

298

14.3.

Основні показники діяльності підприємств-суб’єктів

підприємницької діяльності за видами економічної діяльності

у 2006 р. .............................................................................................

299

14.4.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

за видами економічної діяльності ..................................................

300

14.5.

Розподіл підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

за видами економічної діяльності у 2006 р. ..................................

300

14.6.

Кількість підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності

за регіонами....................................................................................

301

14.7.

Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності за видами економічної діяльності ..........................................................................................

302

14.8.

Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-

суб’єктів підприємницької діяльності за регіонами .....................

303

14.9.

Основні показники розвитку малих підприємств........................

304

14.10.

Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

по Україні та АР Крим....................................................................

304

14.11.

Кількість малих підприємств за регіонами...................................

305

14.12.

Кількість малих підприємств на 10 000 населення за регіонами

306

14.13.

Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності

307

14.14.

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності

у 2006 р. ...........................................................................................

307

14.15.

Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності за регіонами у 2006 р. ....................................................

308

14.16.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

за видами економічної діяльності....................................................

310

14.17.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

підприємств за регіонами.................................................................

311

14.18.

Середньорічна кількість найманих працівників малих

підприємств за видами економічної діяльності.............................

312

14.19.

Основні показники діяльності малих підприємств за видами

економічної діяльності у 2006 р. ....................................................

313

14.20.

Основні показники діяльності малих підприємств за регіонами у 2006 р. .............................................................................................

314

14.21.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

реалізації продукції (робіт, послуг) за видами економічної

діяльності ..........................................................................................

315

 

14.22.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

реалізованої продукції (робіт, послуг) за регіонами.....................

316

14.23.

Кількість малих промислових підприємств за видами

економічної діяльності ....................................................................

317

14.24.

Частка продукції малих підприємств у промисловому обсязі

реалізації продукції (робіт, послуг) за видами діяльності...........

318

     

15.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ ..........................................................................

319

     

15.1.

Наукові кадри ...................................................................................

321

15.2.

Кількість наукових організацій за галузями наук.........................

321

15.3.

Кількість докторів наук ...................................................................

322

15.4.

Кількість кандидатів наук...............................................................

322

15.5.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних

власними силами організацій (підприємств), за видами робіт....

323

15.6.

Витрати наукових організацій (підприємств) на виконання

власними силами наукових та науково-технічних робіт за видами робіт .................................................................................

323

15.7.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових организацій (підприємств), за галузями наук ....................................................................................

324

15.8.

Розподіл обсягу фінансування витрат на виконання

науково-технічних робіт за джерелами фінансування..................

324

15.9.

Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт........

325

15.10.

Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

за видами економічної діяльності ...................................................

325

15.11.

Загальний обсяг інноваційних витрат в промисловості..............

327

15.12.

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в

промисловості ...................................................................................

328

15.13.

Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації

329

15.14.

Впровадження прогресивних технологічних процесів та

освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості

329

15.15.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції..................................

330

15.16.

Подано заявок на видачу охоронних документів до Державного

департаменту інтелектуальної власності та патентних відомств

інших країн за видами економічної діяльності..............................

332

15.17.

Отримано охоронних документів у Державному департаменті

інтелектуальної власності та патентних відомств зарубіжних

країн за видами економічної діяльності.........................................

333

15.18.

Використано об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій за видами економічної діяльності....................

334

15.19.

Питома вага Автономної Республіки Крим у загальному обсязі

наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними

силами за видами робіт в Україні ...................................................

335

15.20.

Питома вага Автономної Республіки Крим в Україні по показниках інноваційної діяльності ……………………......……..

335

     

 

16.

НАСЕЛЕННЯ ............................................................................................

336

     

16.1.

Кількість населення..........................................................................

338

16.2.

Кількість наявного населення з 1913 р. ..........................................

338

16.3.

Кількість постійного населення за статтю та віком ......................

339

16.4.

Розподіл постійного населення за статтю за регіонами................

340

16.5.

Розподіл постійного населення за віковими групами ...................

341

16.6.

Розподіл постійного населення за основними віковими групами та за регіонами...................................................................................

342

16.7.

Міста з кількістю наявного населення понад 50 тис. ...................

343

16.8.

Кількість пенсіонерів .......................................................................

343

16.9.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного

приросту населення з 1950 р.

344

16.10.

Кількість народжених, померлих та природний приріст населення

344

16.11.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та

природного приросту населення.....................................................

345

16.12.

Розподіл народжених за статтю .......................................................

345

16.13.

Коефіцієнти народжуваності за віковими групами .......................

346

16.14.

Частка дітей, народжених жінками,

які не перебували у зареєстрованому шлюбі .................................

346

16.15.

Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного

приросту населення за регіонами у 2006 р. ....................................

347

16.16.

Розподіл народжених за шлюбним станом матерів

та порядком народження .................................................................

348

16.17.

Коефіцієнти смертності населення за віковими групами .............

349

16.18.

Смертність населення за основними причинами...........................

350

16.19.

Коефіцієнти смертності за основними причинами смерті

за регіонами. у 2006 р. .......................................................................

351

16.20.

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року...............................

352

16.21.

Смертність дітей у віці до 1 року за основними причинами........

352

16.22.

Коєфіціенти смертності дітей у віці до 1 року за регіонами........

353

16.23.

Смертність населення від деяких зовнішніх причин.....................

354

16.24.

Очікувана тривалість життя при народженні.................................

355

16.25.

Шлюби та розлучення ......................................................................

355

16.26.

Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за дошлюбним станом....

356

16.27.

Розподіл розлучень за кількістю у подружжя спільних дітей

віком до 18 років у 2006 р. ...............................................................

356

16.28.

Розлучення за тривалістю шлюбу...................................................

357

16.29.

Основні напрямки міграції населення у 2006 р. ...........................

357

16.30.

Міграція населення за регіонами у 2006 р. ....................................

358

16.31.

Міграція населення з країнами СНД у 2006 р. ...............................

360

16.32.

Кількість осіб, які мають статус біженців ......................................

361

16.33.

Кількість громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС за регіонами........................

362

     

17.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ................................................................

363

     

17.1.

Населення за економічною активністю.........................................

367

17.2.

Населення за економічною активністю за статтю та місцем проживання у 2006 р. ........................................................................

368

 

17.3.

Зайнятість населення .......................................................................

368

17.4.

Кількість зайнятого населення за видами економічної

діяльності ..........................................................................................

369

17.5.

Економічна активність населення за статтю за віковими

групами у 2006 р. .............................................................................

370

17.6.

Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання,

за віковими групами у 2006 р. ........................................................

370

17.7.

Рівень безробіття населення за методологією МОП за статтю

та місцем проживання, за віковими групами у 2006 р. ...............

370

17.8.

Безробітні за методологією МОП за тривалістю незайнятості....

371

17.9.

Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи....................

371

17.10.

Безробітні за методологією МОП за причинами незайнятості...

372

17.11.

Безробітні за методологією МОП за причинами незайнятості

за статтю у 2006 р. ............................................................................

372

17.12.

Вивільнення працівників за видами економічної діяльності.......

373

17.13.

Вивільнення працівників за регіонами..........................................

374

17.14.

Попит на робочу силу за видами економічної діяльності............

375

17.15.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами

376


17.16.

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці

за професійними групами ................................................................

377

17.17.

Навантаження на одне вільне робоче місце...................................

378

17.18.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

за видами економічної діяльності .................................................

379

17.19.

Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян

за регіонами.......................................................................................

380

17.20.

Кількість зареєстрованих безробітних...........................................

381

17.21.

Кількість та склад зареєстрованих безробітних за віком та освітою

381

17.22.

Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами .....................

382

17.23.

Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами...........................

383

17.24.

Тривалість зареєстрованого безробіття.........................................

384

17.25.

Середній розмір допомоги по безробіттю та мінімальна

заробітна плата у грудні 2000–2006 рр. .........................................

384

17.26.

Середньорічна кількість найманих працівників

за видами економічної діяльності...................................................

385

17.27.

Середньорічна кількість найманих працівників за регіонами.....

386

17.28.

Середньорічна кількість найманих працівників органів управління

386

17.29.

Середньорічна кількість найманих працівників за видами промислової діяльності ....................................................................

387

17.30.

Розподіл найманих працівників за рівнем освіти за видами

економічної діяльності.....................................................................

388

17.31.

Розподіл кількості працюючих пенсіонерів за видами пенсій

та видами економічної діяльності...................................................

389

17.32.

Зайнятість молоді за видами економічної діяльності....................

390

17.33.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за видами

економічної діяльності у 2006 р. ....................................................

391


17.34.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів за регіонами у 2006 р.

392

17.35.

Рівень прийому та вибуття найманих працівників за видами економічної діяльності ....................................................................

393

17.36.

Використання фонду робочого часу найманих працівників

за видами економічної діяльності у 2006 р. ....................................

394

17.37.

Використання фонду робочого часу найманих працівників,

зайнятих промисловою діяльністю у 2006 р. .................................

395

17.38.

Стан укладення колективних договорів за видами економічної діяльності...........................................................................................

396

     

18.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ....................................................

397

     

18.1.

Доходи та витрати населення..........................................................

400

18.2.

Структура доходів населення у 2006 р. ..........................................

401

18.3.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата

найманих працівників ......................................................................

401

18.4.

Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата

найманих працівників у 2006 р. .....................................................

402

18.5.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами економічної діяльності.............................

403

18.6.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за регіонами.................................................................

404

18.7.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами промислової діяльності.............................

405

18.8.

Динаміка реальної заробітної плати за 2002–2006 рр. ..................

406

18.9.

Розподіл кількості найманих працівників за розміром заробітної

плати, нарахованої у грудні 2005–2006 рр. ....................................

407

18.10.

Диференціація життєвого рівня населення ....................................

407

18.11.

Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю

дітей...................................................................................................

408

18.12.

Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх

складі .................................................................................................

409

18.13.

Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових

витрат ................................................................................................

410

18.14.

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових

грошових витрат ...............................................................................

411

18.15.

Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

грошових витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2005 р.

412

18.16.

Структура грошових витрат домогосподарств ..............................

413

18.17.

Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно

від кількості дітей в їх складі ..........................................................

414

18.18.

Структура грошових витрат домогосподарств із різними

середньодушовими грошовими витратами у 2005 р. ....................

415

18.19.

Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат .................................................................................................

417

18.20.

Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових

сукупних витрат ...............................................................................

418

18.21.

Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

сукупних витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2005 р.

419

18.22.

Структура сукупних витрат домогосподарств ...............................

420

 

18.23.

Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі ..........................................................

421

18.24.

Структура сукупних витрат домогосподарств із різними

середньодушовими сукупними витратами у 2005 р. ....................

422

18.25.

Структура витрат домогосподарств за основними

статтями споживчих витрат у 2005 р. .............................................

424

18.26.

Структура грошових доходів домогосподарств ............................

425

18.27.

Структура грошових доходів домогосподарств

із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі...........................

426

18.28.

Структура грошових доходів домогосподарств із різними

середньодушовими грошовими витратами у 2005 р. ....................

427

18.29.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств...........................

428

18.30.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми

залежно від кількості дітей в їх складі...........................................

429

18.31.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними

середньодушовими сукупними витратами у 2005 р. ....................

430

18.32.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах............

432

18.33.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах

із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі ...........................

433

18.34.

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах

із різними середньодушовими сукупними витратами у 2005 р.

434

18.35.

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових

сукупних витрат................................................................................

435

18.36.

Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого

користування .....................................................................................

438

18.37.

Середньодобове споживання населенням основних мікро - та

макроелементів у складі продуктів харчування ............................

439

18.38.

Споживання основних продуктів харчування ...............................

440

18.39.

Забезпеченість населення приватними легковими автомобілями

за регіонами.......................................................................................

441

18.40.

Зобов’язання за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб

(за групами валют) у 2006 р. ............................................................

442

     

19.

ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ ......................................................

443

     

19.1.

Житловий фонд ................................................................................

444

19.2.

Квартирна черга та поліпшення житлових умов..........................

444

19.3.

Житловий фонд за регіонами.........................................................

445

19.4.

Міський житловий фонд за регіонами..........................................

446

19.5.

Забезпеченність населення житлом за регіонами ..........................

447

19.6.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному

обліку в міських поселеннях за регіонами .....................................

449

19.7.

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили

свої житлові умови у міських поселеннях за регіонами................

451

19.8.

Обладнання житлового фонду........................................................

453

19.9.

Благоустрій населених пунктів.......................................................

454

19.10.

Рівень обладнання житлового фонду у 2006 р. .............................

455

19.11.

Приватизація державного житлового фонду за регіонами у 2006 р.

456

     

 

20.

ОСВІТА ......................................................................................................

457

     

20.1.

Дошкільні заклади ...........................................................................

458

20.2.

Кількість дошкільних закладів.......................................................

459

20.3.

Дошкільні заклади за регіонами....................................................

460

20.4.

Завантаженість дошкільних закладів освіти за регіонами..............

461

20.5.

Розподіл дітей у дошкільних закладах за мовами виховання

за регіонами .......................................................................................

462

20.6.

Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах...................

463

20.7.

Загальноосвітні навчальні заклади.................................................

463

20.8.

Загальноосвітні навчальні заклади за регіонами..........................

464

20.9.

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

за регіонами ......................................................................................

465

20.10.

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах

за регіонами .......................................................................................

466

20.11.

Загальноосвітні навчальні заклади за регіонами на початок 2006/2007 навчального року ...........................................................

467

20.12.

Денні загальноосвітні навчальні заклади по ступенях та

видах на початок 2006/2007 навчального року.............................

468

20.13.

Змінність занять у денних загальноосвітні навчальних закладах

468

20.14.

Денні загальноосвітні навчальні заклади за регіонами................

469

20.15.

Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчальних закладах

за регіонами .......................................................................................

470

20.16.

Кількість вчителів у денних загальноосвітніх навчальних

закладах за регіонами .......................................................................

471

20.17.

Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах за регіонами ......................................................................

472

20.18.

Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів

за мовами навчання за регіонами....................................................

473

20.19.

Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу за регіонами на початок 2006/2007 навчального року......................

474

20.20.

Вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади......................

475

20.21.

Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами...........

475

20.22.

Професійно-технічні навчальні заклади.......................................

476

20.23.

Підготовка (випуск) кваліфікованих робітників професійно-

технічними навчальними закладами за регіонами ........................

477

20.24.

Вищі навчальні заклади ...................................................................

478

20.25.

Вищі навчальні заклади за регіонами на початок 2006/2007 навчального року ..............................................................................

479

20.26.

Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації за регіонами......

480

20.27.

Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації за регіонами...

481

20.28.

Конкурс на вступних іспитах на початковий цикл навчання,

за формами власності ВНЗ, у 2006 р. .............................................

482

20.29.

Розподіл студентів за мовами навчання.........................................

482

 

20.30.

Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців

за джерелами фінансування їх навчання та освітньо-

кваліфікаційними рівнями у 2006 р. ...............................................

482

20.31.

Забезпеченість студентів державних вищих навчальних

закладів гуртожитками....................................................................

483

20.32.

Підготовка аспірантів ......................................................................

483

20.33.

Підготовка докторантів ...................................................................

483

     

21.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ...................

484

     

21.1.

Основні показники охорони здоров'я .............................................

486

21.2.

Кількість лікарів усіх спеціальностей за регіонами......................

487

21.3.

Кількість середнього медичного персоналу за регіонами..............

489

21.4.

Кількість лікарняних ліжок за регіонами........................................

491

21.5.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами

493

21.6.

Забезпеченість населення лікарями за окремими спеціальностями

495

21.7.

Захворюваність на окремі інфекційні хвороби.............................

496

21.8.

Захворюваність на злоякісні новоутворення.................................

497

21.9.

Захворюваність на активний туберкульоз.....................................

497

21.10.

Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями ............................................................................................

498

21.11.

Чисельність хворих на активний туберкульоз за регіонами.........

500

21.12.

Захворюваність населення на активний туберкульоз за регіонами

501

21.13.

Захворюваність на венеричні хвороби ...........................................

502

21.14.

Захворюваність на розлади психіки та поведінки........................

502

21.15.

Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади) .........

503

21.16.

ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ...................................................

504

21.17.

Аборти ..............................................................................................

504

21.18.

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції ........................................................

505

21.19.

Розподіл ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що знаходяться

на обліку у медичних закладах на кінець 2006 р., за шляхами інфікування (%) …............................................................................

506

21.20.

Розподіл ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД за регіонами........

507

21.21.

Травматизм, пов’язаний з виробництвом .......................................

509

21.22.

Кількість потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом за регіонами .............................................................................

510

21.23.

Кількість загиблих від травматизму, пов’язаного з виробництвом за регіонами ...............................................................................

511

21.24.

Кількість інвалідів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді за регіонами ............................................................................

512

21.25.

Розподіл кількості інвалідів, які перебувають на обліку у

Пенсійному фонді, по групах інвалідності та за регіонами.........

513

21.26.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

(дорослих і дітей) ….........................................................................

514

21.27.

Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів

(дорослих і дітей) за регіонами ................. …................................

514

 

21.28.

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним

громадянам із мінімальними доходами ….....................................

515

21.29.

Надання натуральної та грошової допомоги

малозабезпеченим непрацездатним верствам населення у 2006 р.

516

21.30.

Надання державної допомоги сім’ям з дітьми у 2006 р. ...............

517

21.31.

Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту дітей

518

21.32.

Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування .................................................................

518

21.33.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат

на житлово-комунальні послуги ….................................................

519

21.34.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат

на придбання скрапленого газу та твердого палива.....................

519

21.35.

Надання населенню субсидій за регіонами у 2006 р. ...................

520

     

22.

КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК І ТУРИЗМ .............................................

521

     

22.1.

Музеї, театри та концертні організації...........................................

522

22.2.

Демонстратори кіно (відео) фільмів..............................................

522

22.3.

Заклади культури клубного типу....................................................

523

22.4.

Масові бібліотеки і книжковий фонд.............................................

523

22.5.

Забезпеченість населення книжковим фондом бібліотек

та місцями в установах культури клубного типу у 2006 р. ...........

524

22.6.

Школи естетичного виховання ........................................................

525

22.7.

Основні показники виставкової діяльності у 2006 р. ...................

525

22.8.

Діяльність закладів фізичної культури і спорту...........................

526

22.9.

Дитячі літні оздоровчі табори за регіонами...................................

527

22.10.

Санаторно-курортні і оздоровчі заклади.......................................

530

22.11.

Кількість оздоровлених у санаторно-курортних і оздоровчих

закладах ............................................................................................

530

22.12.

Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади за регіонами.................

531

22.13.

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах за регіонами .......................................................................

531

22.14.

Кількість осіб, які оздоровлені в санаторно-курортних

(оздоровчих) закладах за регіонами ................................................

532

22.15.

Розподіл туристів за категоріями та метою відвідування............

533

22.16.

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

за регіонами.......................................................................................

534

22.17.

Місткість готелів та інших місць для короткотермінового

проживання та їх використання за регіонами за регіонами..........

537

22.18.

Структурні підрозділи сфери сервісу у готелях та інших місцях для короткотермінового проживання.............................................

539

     

23.

ПРАВОПОРУШЕННЯ ............................................................................

540

     

23.1.

Кількість зареєстрованих злочинів за окремими видами............

541

23.2.

Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими

засобами та прекурсорами ..............................................................

541

23.3.

Кількість зареєстрованих злочинів за регіонами..........................

542

 

23.4.

Кількість і склад підлітків, які перебували на обліку

в кримінальній міліції у справах неповнолітніх...........................

543

23.5.

Склад засуджених ............................................................................

544

23.6.

Розподіл засуджених за основними мірами покарання................

544

23.7.

Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів ..................................................................................

545

23.8.

Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочини

546

23.9.

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за видами правопорушень.................................

547

23.10.

Загальні відомості про пожежі.......................................................

548

     

24.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

549

     
 

Земля

 
     

24.1.

Землі Автономної Республіки Крим...............................................

550

24.2.

Заповідники у 2006 р. .......................................................................

550

     
 

Водні ресурси

 
     

24.3.

Основні показники використання і відведення води....................

551

     
 

Повітряний басейн

 
     

24.4.

Основні показники охорони атмосферного повітря......................

552

24.5.

Впровадження повітроохоронних заходів у 2006 р. .....................

553

24.6.

Викиди сірчистого ангідриду та оксида вуглецю від стаціо-нарних джерел забруднення .............................................................

553

24.7.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту за регіонами.............................

554

24.8.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря рухомих джерел забруднення за регіонами у 2006 р. ...................................

555

24.9.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності у 2006 р. .....

556

     
 

Небезпечні відходи

 
     

24.10.

Основні показники поводження з відходами I–III класів

небезпеки ...........................................................................................

557

24.11.

Наявність небезпечних відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств за класами небезпеки...

558

24.12.

Утворення небезпечних відходів за класами небезпеки..............

558

24.13.

Утворення відходів I–III класів небезпеки за регіонами..............

558

24.14.

Наявність відходів I–III класів небезпеки у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств за регіонами

559

     
 

Економічні показники природокористування

 
     

24.15.

Введення в дію окремих потужностей по охороні навколишнього середовища ....................................................................................

560

24.16.

Інвестиції в основний капітал на охорону навколишнього

середовища та раціональне використання природних ресурсів

560

24.17.

Структура інвестицій в основний капітал на природоохоронне будівництво за напрямами..............................................................

561

24.18.

Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону

навколишнього природного середовища у 2006 р. ........................

562

24.19.

Структура капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону

навколишнього природного середовища за напрямками у 2006 р.

562

24.20.

Екологічні платежі за забруднення навколишнього природного середовища .......................................................................................

563

24.21.

Екологічні збори та витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2006 р. .....................

564

     

25.

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ .................................................

565

     

25.1.

Територія і кількість наявного населення......................................

565

25.2.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць.....................

566

25.3.

Валовий регіональний продукт........................................................

567

25.4.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу .......

568

25.5.

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту .......

569

25.6.

Індекси споживчих цін ....................................................................

570

25.7.

Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру та організацій України (ЄДРПОУ) ..........................................................................

571

25.8.

Індекси обсягу продукції промисловості.......................................

572

25.9.

Індекси продукції сільського господарства....................................

574

25.10.

Інвестиції в основний капітал.........................................................

575

25.11.

Індекси інвестицій в основний капітал...........................................

577

25.12.

Інвестиції в основний капітал на одну особу .................................

578

25.13.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт...............................

580

25.14.

Введення в експлуатацію житла у 2006 р. ......................................

581

25.15.

Перевезення вантажів автомобільним транспортом.....................

582

25.16.

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом...................

583

25.17.

Кількість легкових автомобілів у приватній власності ................

584

25.18.

Забезпеченість населення домашніми телефонними апаратами...

585

25.19.

Обсяги експорту товарів ...................................................................

586

25.20.

Обсяги імпорту товарів ....................................................................

587

25.21.

Обсяги експорту послуг ...................................................................

588

25.22.

Обсяги імпорту послуг .....................................................................

589

25.23.

Прямі іноземні інвестиції в регіони України .................................

590

25.24.

Роздрібний товароборот підприємств ............................................

591

25.25.

Роздрібний товароборот підприємств на одну особу....................

592

25.26.

Індекси обсягу реалізованих послуг ..............................................

593

25.27.

Кількість малих підприємств ..........................................................

595

25.28.

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах

реалізованої продукції (робіт, послуг) ............................................

596

 

25.29.

Зайнятість населення ........................................................................

597

25.30.

Безробіття населення за методологією МОП.................................

598

25.31.

Рівень зареєстрованого безробіття ..................................................

599

25.32.

Доходи населення .............................................................................

600

25.33.

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників .......................................................................................

601

25.34.

Розподіл регіонів України за рівнем заробітної плати

на одного штатного працівника за 2006 р. .....................................

602

25.35.

Забезпеченість населення житлом ..................................................

603

25.36.

Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному

обліку в міських поселеннях ...........................................................

604

25.37.

Кількість сімей та одинаків, які одержали житло та поліпшили

свої житлові умови у міських поселеннях.....................................

605

25.38.

Охоплення дітей дошкільними закладами.....................................

606

25.39.

Місткість підприємств готельного господарства та їх

використання.....................................................................................

607

     

ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ..................................................

608

     

Скачать Statistichnij shhorіchnik 2006.zip

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить