Разное

КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Директор – Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук Соченко Віктор Миколайович 

Соченко Віктор Миколайович

КРИМСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримському агропромисловому коледжу НУБіП України у 2010 році виповниться 182 роки. Навчальний заклад засновано у 1828 році.

Навчальний заклад має багату історію, що налічує декілька етапів:

Нікітський — 102 роки (1828-1930); Ялтинський — 34 роки (1930-1964); Сучасний — 46 років (1964-2010 ).

У 1828 році при Нікітському ботанічному саді було відкрито Магарацьке училище виноградарства і виноробства. Досвідчені педагоги і вчені Нікітського саду вклали весь талант і душу в своїх вихованців. Зі стін училища вийшли відомі вчені і агрономи-практики.

За високий рівень навчальної і практичної роботи училище одержало статус технікуму спецкультур. У 1964 році технікум з Ялти був переведений у с. Маленьке Сімферопольського району і реорганізований у радгосп-технікум Кримської дослідної станції садівництва.

Відповідно до рішення Міністерства освіти України й Мінсільгосппроду України (Наказ № 265/155 від 27.09.1993 р.) радгосп-технікум був реорганізований у Кримський агропромисловий коледж з видачею ліцензії на право освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації.

Наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2002 р. № 198 навчальний заклад увійшов до структури Кримського державного агротехнологічного університету. Згідно наказу ректора від 05.01.2005 р. № 4 коледж увійшов до складу Національного аграрного університету.

У закладі працюють 69 штатних педагогічних працівників та кандидатів наук, залучено 16 науково-педагогічних працівників ПФ НУБіП України «КАТУ», провідних наукових установ: докторів наук – два, кандидатів наук 14. Викладачів – 59, ст.. викладачів – три особи, викладачів-методистів – 19, викладачів вищої категорії – 15, І категорії – 13 осіб. В аспірантурі навчається шість осіб.

На 4 відділеннях навчається більше 1000 студентів.

№ п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Молодший спеціаліст

Бакалавр

 

1.

0901 Сільське господарство і лісництво

6.090101 Агрономія

 

+

2.

6.090105 Захист рослин

 

+

3.

5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва

+

 

4.

5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства»

+

 

5.

0305 Економіка і підприємництво

6.030509 Облік і аудит

 

+

6.

5.03050901 Бухгалтерський облік

+

 

Заклад у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

- чотири відділення: ««Бухгалтерський облік» та «Облік і аудит», «Агрономія», «Організація і технологія ведення фермерського господарства», заочне;

- спільну з ПФ НУБіП України «КАТУ» кафедру економіки та підприємництва;

- п’ять циклових комісій: загальноосвітніх, соціально-гуманітарних, професійно-орієнтованих, обліково-економічних та спеціальних дисциплін; методичну раду, групу аналізу;

- адміністративно-господарську частину;

- бібліотеку; гуртожитки; їдальню; спортивно-оздоровчий комплекс, народний музей, інформаційно-видавничий центр;

- бухгалтерію, відділ кадрів, юридичний відділ, архів;

- навчально-виробничі підрозділи: навчально-дослідні ділянки, які мають 103,5 га, з них 76,33 орних земель, навчальний плодовий розсадник, навчальні теплиці, павільйон механізації.

Грозова Світлана Станіславівна

Грозова Світлана Станіславівна – завідувач відділенням «Бухгалтерський облік» та «Облік і аудит», викладач-методист, Заслужений працівник освіти АРК, Відмінник аграрної освіти і науки 2 ступеня

Проніна Любов Борисівна

Проніна Любов Борисівна – завідувач відділенням «Організація і технологія ведення фермерського господарства», викладач вищої категорії, Відмінник аграрної освіти і науки 3 ступеня

Тараканова Ірина Олександрівна

Тараканова Ірина Олександрівна – завідувач відділенням «Агрономія», викладач-методист, Відмінник освіти України

Лєх Ірина Анатоліївна

Лєх Ірина Анатоліївна – завідувач заочним відділенням, викладач першої категорії, Відмінник аграрної освіти і науки 3 ступеня

На сьогодні створено сучасне студентське містечко з комплексом необхідних навчальних, виробничих і культурно-побутових приміщень. У розпорядженні студентів 4 навчальні корпуси, 7 гуртожитків, спортзал, стадіон. Усі студенти денного і заочного відділень забезпечені гуртожитком, пільговим харчуванням у їдальні коледжу, медичним і торгово-побутовим обслуговуванням.

Заняття відбуваються у 60 навчальних кабінетах та лабораторіях, забезпечених наочним приладдям і технічними засобами навчання. У коледжі працюють 5 комп’ютерних класів, обладнаних сучасними машинами, оргтехнікою; навчальний банк, навчальна бухгалтерія, лекційні аудиторії з мультимедійним забезпеченням.

Навчально-дослідні підрозділи коледжу та базових сільськогосподарських підприємствах різних форм власності. повністю забезпечують проведення виробничої практики для студентів і включають:

- навчально-виробничий павільйон механізації з лабораторіями с. г.-техніки, трактори для проведення слюсарної та токарної практик.

- навчальне виробництво площею 86, 17 га, в тому числі рілля 76,33 га:

- плодовий розсадник – 1,05 га;

- навчальне зернове поле – 74,43 га;

- навчально-дослідне поле – 0,85 га;

- міні-ботаничний сад – 0,1 га.

Згідно з договорами навчальні практики проводяться також на провідних підприємствах району, таких як: Кримська дослідна станція садівництва УААН, ТОВ «Первомайське», Кримська дослідна станція овочівництва Кримського інституту агропромислового виробництва. ТОВ «Рось МТЕ», ТОВ «Крим теплиця», ТОВ Агрофірма «Пригородне», Південна дослідна станція інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, ДП «Агро-Ілліч-Крим», Агроцех № 62, ЗАТ «Кримська фруктова компанія», ТОВ «Яросвіт-Агро», ТОВ «Сімферопольський», ВАТ «Інпромбанк»; тощо.

У 2009 р. продовжено закладку міні-ботанічного саду (0,2 га) та маточника вегетативних підщеп (0,3 га).

Заклад здійснює підготовку фахівців за двома напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та трьома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», а також проводить підготовку кваліфікованих робітників за п’ятьма робітничими професіями.

У 2009 році завершено впровадження кредитно-модульної системи навчання та контролю знань студентів на ОПП підготовки молодших спеціалістів. Згідно вимог кредитно-модульної системи сформовано навчально-методичні комплекси дисциплін на ОПП підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів. Запроваджено тестові технології поточного та семестрового контролю знань студентів, в т. ч. із застосуванням ПЕОМ. Триває створення єдиної бази електронних варіантів НМК. Згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу сформовано документацію навчальної частини та відділень.

Розроблено Положення «Про систему контролю навчально-виховного процесу». З метою підвищення якості підготовки фахівців запроваджено систему контролю якості освіти, яка включає контрольні заходи адміністрації (відвідування занять, відкриті заняття), зрізи рівня залишкових знань, поточну атестацію знань студентів, анкетування студентів та викладачів.

У коледжі запроваджено рейтингову оцінку роботи викладачів та циклових комісій.

У 2009 р. проведено ліцензування за напрямом підготовки 6.090105 «Захист рослин» за ОКР «бакалавр» за денною формою навчання.

Коледж разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, ПФ НУБіП України «КАТУ» реалізує ступеневу підготовку фахівців за узгодженими навчальними планами, у т. ч. зі скороченими термінами навчання.

За результатами наукових досліджень за період 2009-2010 рр.:

- надруковано 9 наукових статей, 10 тез доповідей, три підручники і посібники (з них: один з грифом МОН України), 32 методичні рекомендації.

- захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів наук – два викладачі, з них один аспірант, один пошукач.

У міжнародних конференціях взяли участь 9 працівників, у всеукраїнських 5, регіональних 22 працівники коледжу.

Студенти взяли участь у 4 всеукраїнських, 10 регіональних семінарах та науково-практичних конференціях.

При виконані науково-дослідних робіт отримано такі найважливіші результати:

- розроблені і видані науково-практичні рекомендації щодо раціонального ведення органічного господарювання з використання МБП при вирощуванні нуту;

- розроблені рекомендації щодо агротехніки вирощування озимої пшениці на півдні України;

- обґрунтовано ефективність і технологічну можливість використання безвірусних плодових підщеп;

- розроблено і впроваджено систему преміювання працівників облікового апарату на основі ключових показників тощо.

Науково-дослідні та науково-методична робота проводяться за темами аспірантських робіт та робіт пошукачів:

- шкідники черешні та агроекологічне регулювання їх чисельності у передгірній зоні Криму;

- шкідники персика і агроекологічне регулювання їх чисельності у передгірній зоні Криму;

- механізм формування інвестиційної діяльності в агропромислових підприємствах;

- організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації продукції галузі;

- ефективність застосування біопрепаратів на основі фосфатмобілізуючих бактерій в технологіях вирощування озимої пшениці в умовах півдня України;

Ініціативними темами є вивчення основ управлінського консультування ; вплив біопрепаратів на ефективність засвоєння агрофоски зерновими колосовими культурами в центральній зоні Криму; вплив хімічних та біологічних препаратів на розмноження шкідливої і корисної фауни насаджень плодових культур в передгірній і центральній зонах Криму; вивчення технології вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних та овочевих культур;вивчення оцінки фінансового стану й бухгалтерського балансу підприємств аграрного сектора (на прикладі конкретних підприємств); вивчення організації обліку та шляхів його покращення (на прикладі конкретних підприємств); формування гуманістичної спрямованості студентів аграрних ВНЗ тощо.

Студенти коледжу беруть активну участь у культурно-масових та виховних заходах, організованих НУБІП України, Радою директорів АРК: «Студент року НУБіП України», «Голосіївська весна», «Софійські зорі»»; Республіканських та Всеукраїнських конкурсах «Змагайся за своє життя» (присвячений Лесі Українці), української мови та літератури ім.. П. Яцика, конкурс-огляд, присвячений 195-річниці з дня народження Т. Г. Шевченко, «Міс-Агроколедж» тощо. Команди коледжу з міні-футболу та легкої атлетики посіли 1 місця серед ВНЗ І-ІІ р. а. АРК. Для організації дозвілля в коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, клуб веселих і кмітливих, проводяться вечори, концерти, конкурси по професіях. Щодня працюють спортивні секції, тренажерний зал. Тренується баскетбольна, волейбольна, футбольна команди.

В галузі міжнародної діяльності проводиться робота за освітніми міжнародними програмами «Навчання під час роботи» в рамках співробітництва з Дохідно-Овочівницькою спілкою Баден-Вютенберга (LVEO). Організовано навчальну практику у закордонних фермерських господарствах, підприємствах с. г. профілю «АграрКонтакт Інтернаціонал» (АКІ) землі Баден-Вюттемберг (Німеччина).

Ветрова В.В. и Жук Р.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На колекційно-дослідній ділянці

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоді артисти

 

 

 

 

 

 

Ознайомлювальна практика у Німеччині

Засідання кафедри Економіки та підприємництва 

Засідання кафедри Економіки та підприємництва

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить