Технологии выращивания

КИЗИЛ. Технологія вирощування. Основні положення.

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету (ПФ “КАТУ” НАУ)

РОЗРОБНИКИ: Бурлак В., канд. с.-г. наук; Волков В., Даниленко В., Копилов В., доктор с.-г. наук (науковий керівник); Клименко С., доктор біол. наук.

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування. ………………………………………………… . 1

2 Нормативні посилання……………………………………………… ..1

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення………… … ..2

4 Технологічні вимоги……………………………………………… ……2

4.1 Ґрунти. Попередники… ……………………………………… …2

4.2 Готування грунту до садіння кизилу …………………………...3

4.3 Схеми садіння. Розміщення сортів………………………………4

4.4 Строки та техніка садіння………………………………………...4

4.5 Формування крони………………………………………………...5

4.6 Догляд за садом кизилу……………………………………………5

4.7 Збирання врожаю………………………………………………… 6

5 Вимоги безпеки та охорона довкілля……………………………………7

Додаток А Бібліографія ………………………………………………...8

ІІІ

СТАНДАРТ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 КИЗИЛ. Технологія вирощування. Основні положення.

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої необхідно дотримуватись під час вирощування кизилу з метою отримання плодів для споживання і сировини для харчової промисловості.

1.2  Вимоги безпеки життя, здоров'я людини та охорони довкілля під час виконання технологічних операцій викладено в розділі 5 цього стандарту.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України “Про пестициди й агрохімікати” № 86/95-ВР від 02.03.95

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

__________________________________________________________________

Видання офіційне

1

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны проверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона навколишнього середовища. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих та підземних вод від забруднення мінеральними добривами).

ДСТУ EN 708-2001 Сільськогосподарські машини. Машини земле обробні з приводними робочими органами. Вимоги безпеки.

ДСТУ EN 1553-2004 Сільськогосподарські машини. Машини самохідні, навісні, напівнавісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.

ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навесні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки).

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни установлені в ДСТУ 2293-99

У цьому стандарті застосовано такі познаки та скорочення:

Д. р. – діюча речовина;

НВ – найменша вологоємкість;

рН (КС1) – концентрація ґрунтового розчину.

4 ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

4.1  Ґрунти. Попередники

Кизил – достатньо морозо - та зимостійка культура для вирощування в центральних, західних та південних районах України.

4.1.1  Насадження кизилу розміщують на зрошуваних, окультурених,

легких та середніх за механічним складом ґрунтах, з високим чи середнім вмістом поживних речовин, з рН від 7,5 до 10,0. Кращі ґрунти – суглинкові та легкосуглинкові чорноземи та чорноземи південні карбонатні. Найкращі ділянки – по долинах рік. Кизил добре росте на ґрунтах, що мають велику кількість солей Ca (до 40 %), Mg, Mn. Можливе вирощування на щебнистих та скелетних ґрунтах із вмістом скелету до 50 % в кореневмісному шарі, достатньо забезпечених водою.

Окрім рівнинних ділянок для кизилу дозволено використовувати середню та нижню частину схилів північної, західної чи східної експозиції в південній зоні та південній експозиції в центральних районах України.

4.1.2 Кращі попередники: озимі та ярі зернові, трави багаторічні, горіх та квасоля овочева, чорний пар. З культурозміни виключають: коренеплодні, пасльонові, гарбузові, суницю.

4.1.3 Повернення кизилу на попереднє місце у культурозміні дозволено не раніше, ніж через 5 років.

4.2 Готування ґрунту до садіння кизилу

4.2.1 Вирівнюють ділянки.

4.2.2 Збирають попередник.

4.2.3 Вносять гній в кількості від 60 т/га до 80 т/га та здійснюють під зиму плантажну оранку на глибину від 60 см до 70 см. Якщо глибина гумусового шару менше ніж 60 см – на глибину гумусового горизонту.

4.2.4 Навесні наступного року плантаж вирівнюють культивацією на глибину від 7 см до 10 см у двох напрямках.

4.2.5 Садіння здійснюють в посадкові ямки розміром 50 см х 30 см по свіжому плантажу, і діаметром від 70 см до 80 см по старому плантажу та глибиною від 60 см до 70 см. На обмежено придатних ґрунтах садіння здійснюють в ямки діаметром 100 см та глибиною від 70 см до 80 см. У південних регіонах країни дозволяється здійснювати садіння з використан-ням гідробуру.

4.2.6 При нестачі органічних добрив під плантажну оранку на маломіцних ґрунтах їх вносять у посадкові ямки в кількості від 40 кг до 50 кг разом з фосфорно-калійними добривами, попередньо змішавши з верхнім родючим шаром ґрунту.

4.2.7 На схилах з нахилом від 3° до 5 о садіння здійснюють в борозни глибиною від 35 см до 40 см, розміщені по контуру. Борозни заповнюють перегноєм, а під кожне дерево при садінні вносять суперфосфат в кількості від 200 г до 300 г.

4.3 Схеми садіння. Розміщення сортів

4.3.1 Для закладення саду кизилу слід використовувати сорти, занесені в «Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні”[1].

4.3.2 На родючих зрошених, заправлених добривами ґрунтах кизил розміщують за схемою 8м х 6м чи 6м х 6м.

4.3.3 На ґрунтах бідних, без зрошення кизил висаджують за схемою 6м х 4м і 5м х 4м.

4.3.4 Для найкращого запилення в насадженнях кизилу включають по 2-3 сорти, розміщуючи їх через ряд сортовими смугами завширшки до 50 м. Дозволяється розміщення сортовими смугами, які складаються з 3-4 рядів основного сорту та одного ряду сорту запилювача.

Допускається вирощування в одному кварталі сортів різних строків достигання, якщо їх розміщено блоками.

4.4  Строки та техніка садіння

4.4.1 Найкращі строки садіння – восени, протягом жовтня – листопад, навесні – кінець березня – квітень до початку вегетації.

4.4.2 Садіння здійснюють одно - чи дворічними саджанцями. Однорічні, дворічні і особливо трирічні саджанці, після садіння обрізають на 1/3 розміру.

4.4.3 Глибина садіння – на рівні кореневої шийки чи на 3 см глибше.

4.4.4 Ґрунт над коренями висаджених саджанців ущільнюють ногами, роблять поливні лунки діаметром від 70 см до 80 см та поливають з розрахунку від 40 літрів до 50 літрів на одну рослину. Після поливу вологу закривають, мульчуючи поливні лунки сухим ґрунтом чи перегноєм.

4.5  Формування крони

4.5.1  Крону кизилу формують у вигляді штамбової природньо-поліпшеної чи безштамбової кущеподібної форми.

У першому випадку залишають штамб висотою від 40 см до 70 см, крону формують з 5 - 7 скелетними гілками.

Безштамбові кущоподібні форми виводять з 6-8 основних гілок, розміщених у суміжних вузлах. Нижня гілка повинна знаходитися на відстані від 25 см до 30 см над рівнем ґрунту.

Допускається формування крони кизилу у вигляді пальмети чи V-подібного кордону, що поліпшує світловий режим її середини.

4.5.2  Формування крони проводять без укорочування річних приростів шляхом прорідження ущільнюючих гілок чи зміни напрямку росту гілки шляхом обрізування на бічне розгалуження.

4.6  Догляд за садом кизилу

4.6.1  Ґрунт у приштамбових смугах влітку утримують під чорним паром, для чого застосовують технологічні та хімічні заходи. При сильному ступені забур, яненості вносять гербіциди згідно з чинним “Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” [2].

4.6.2  У міжряддях в умовах зрошення до досягнення деревами 5 - 6 років дозволяється вирощування овочевих культур, що рекомендовані у даному регіоні, на відстані від 80 см до 100 см від ряду дерев.

4.6.3  У плодоносних насадженнях при достатньому вологозабезпе-ченні (не менше 700 мм опадів на рік) або при наявності краплинного зрошення міжряддя утримують під природним чи штучним залуженням.

Якщо водне забезпечення недостатнє (менш ніж 700 мм) ґрунт у міжряддях утримують під чорним паром.

4.6.4  Обробіток ґрунту при утриманні під чорним паром проводять садовими культиваторами на глибину від 10 см до 15 см у міжряддях та від 5 см до 7 см у рядах, 5 - 6 разів за вегетацію.

Зрошування здійснюють з використанням систем мікрозрошування, чи по борознах. Вологість кореневмісного шару повинна бути від 70 % до 85 % НВ, що становить від 9 % до 10 % води від абсолютно сухого легкосуглинкового ґрунту, від 13 % до 14 % – середньосуглинкового, від 20 % до 22 % – важкосуглинкового.

4.6.5  Один раз на 3 – 4 роки під зимову оранку в міжряддя вносять від 30 т/га до 40 т/га органічних добрив, а при необхідності (за даними лабораторних аналізів) і фосфорно-калійні добрива. Азотні добрива вносять щорічно з розрахунку 30 кг д. р. на 1 га. Фосфорні та калійні мінеральні добрива вносять у повному обсязі восени під оранку. Азотні добрива вносять одноразово навесні по поверхні чи під культивацію.

4.6.6  Догляд за кроною здійснюють шляхом щорічного видалення хворих, зламаних та ущільнюючих крону гілок.

4.6.7  Обробіток насаджень кизилу пестицидами не проводять через його природну стійкість до шкідників та хвороб.

Старі, ослаблені дерева омолоджують сильним обрізуванням.

4.7  Збирання врожаю

4.7.1 Збирання врожаю кизилу здійснюють вручну, в один прийом, при досягненні біологічної стиглості плодів.

4.7.2 Після знімання плоди кизилу повинні дозрівати протягом від 2 діб до 4 діб у сховищах що провітрюються.

4.7.3  Плоди кизилу зберігають в дерев'яних, картонних чи пластикових ящиках місткістю від 5 кг до 7 кг.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

5.1  Під час виконання механізованих робіт необхідно дотримуватись «Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві» .[3]. ДСТУ 2189

5.2  Під час обробітку ґрунту, догляду за рослинами та збиральних роботах необхідно виконувати вимоги щодо експлуатації машин згідно з ДСТУ 2189 та ГОСТ 12.2.019.

5.3  Вимоги безпеки що до організації виробничих процесів відповідно до ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002, ДНАОП 2.0.00-1.01-00 [4]

5.4  Під час виконання механізованих робіт, експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин слід дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ EN 708, ДСТУ EN 1553, ДСТУ 2189, ГОСТ 12.2.019.

5.5  Охорону поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами здійснюють відповідно до ГОСТ 17.1.3.11.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Бібліографія

1 Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 р.

2 Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (офіційне видання). К., 2008.

3 ДНАОП 2.0.00-1.01-00 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві», що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України 11.08.2000.

4 Правила охорони праці у сільському господарстві ДНАОП 2.0.00-1.01-00 (Затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.08.2000 р.

5 ДСТУ EN 708-2001 Сільськогосподарські машини. Машини земле обробні з приводними робочими органами. Вимоги безпеки.

6 ДСТУ EN 1553-2004 Сільськогосподарські машини. Машини самохідні, навісні, напівнавісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.

7 ДСТУ 2189-93 Система стандартів безпеки праці. Машини сільськогосподарські навесні та причіпні. Загальні вимоги безпеки.

8 ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки).

 

Ключові слова: збирання, кизил, обрізування дерев, садіння, саджан-ці, технологія вирощування.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до остаточної редакції проекту стандарту Мінагрополітики України

СОУ “Кизил. Технологія вирощування. Основні положення”

1.  Підстава для розроблення стандарту: Наказ Міністерства аграрної політики України від 2006 року. Початок – 2006 р., закінчення –2007р.

2.  Призначеність і завдання стандарту: Головною метою розроблення стандарту є вирішення комплексу питань, що пов, язані з вирощуванням кизилу, забезпечення високих стабільних урожаїв плодів, відповідно до вимог чинних стандартів, заощадження енергетичних ресурсів та забезпечення високої рентабельності виробництва. Завдання стандарту – це встановлення послідовності виконання технологічних операцій, які повинні дотримуватися при вирощуванні кизилу та зберігання незабрудненим довкілля.

3.  Характеристика об, єкта стандартизації: об, єктом стандартизації є основні положення до технології вирощування кизилу на плоди. Вона включає в себе – сорти, внесені в Реєстр сортів рослин України; вибір і підготовка ґрунту, попередники, внесення добрив, садіння саджанців, обрізування, формування крон, догляд за садом, збирання та післязбиральний обробіток урожаю.

4.  Надання чинності, впровадження, дата першої перевірки та періодичність перевіряння стандарту: Термін набуття чинності СОУ “Кизил. Технологія вирощування. Основні положення” з урахуванням періоду, необхідного для виконання підготовчих заходів рекомендовано встановити серпень 2008 року.

5.  Взаємозв, язок з іншими нормативними документами: СОУ “Кизил. Технологія вирощування. Основні положення” буде належати до групи “Рослинництво” згідно з _____ Проект стандарту пов, язаний з чинними нормативними документами України щодо безпеки праці та охорони довкілля під час виконання технологічних операцій при вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці плодів кизилу.

6.  Джерела інформації для розроблення стандарту: При розробці першої редакції проекту СОУ “Кизил. Технологія вирощування. Основні положення” були використані результати наукових досліджень Центрального республіканського ботанічного саду АН України, Кримського агротехнологічного університету, Кримської дослідної станції садівництва й інших установ, оформлених у вигляді наукових звітів, що апробовані у доповідях на наукових і науково-практичних конференціях та перевірені у виробництві, а також монографії і статті, опубліковані у фахових та інших наукових виданнях, авторські свідоцтва:

1.  А. с. 1619443 Алейников А. Ф. Способ формирования кроны плодовых деревьев. Бюл. 21. 1982.

2.  А. с. 1329675 Бабук В. И., Чимпоеш Г. Г., Марин Г. В. Способ формирования кроны плодового дерева в слаборослых насаждениях.01.04.1985. Опубл. 15.08.87. Бюл. 30.

3.  А. с. 613739 Голованов И. С., Пономарчук В. П., Бычков В. С. Способ формирования плодовых деревьев.20.08.1976. Опубл. 5.07.1978. Бюл. 25.

4.  А. с. 1667725 Трофимчук С. Д. Способ ухода за кроной плодовых деревьев.-03.02.1989. Опубл. 07.09.1991. Бюл. 29.

5.  А. с. 1583035 Чиж А. Д., Васюта В. М., Андриенко М. В. Способ возделывания плодовых деревьев. 27.06.1988.-Опубл. 07.08.1990.-Бюл. 29.

6. Беляева Т. Г. Внутривидовое разнообразие кизила в предгорьях Северного Кавказа и его использование. Автореф. к. б.н., Л. 1963. – ВИР.

7.  Бойченко М. Д. Введение в культуру новых плодовых и ягодных растений.-экспрессинформация.-УкрНИИНТИ. 1986.-11с.

8.  Возделывание кизила (Методические рекомендации). Сост. И. М.Митасов, Яхонтов А. Ф., Мостоловица Ю. М., Зубоченко В. Т., Жабенко Г. И., Косых С. А., Романченко В. А.-Симферополь, 1990.-19 с.

9.  Даниленко В. Я. Особенности прохождения фазы цветения у различных сортоформ кизила в условиях предгорной зоны Крыма. Сельскохозяйственные науки, вып. № 66, Симферополь, 2000 г. – С. 235 – 238.

10.  Даниленко В. Я. Л. П. Симиренко и продолжение его идей в изучении культуры кизила. /Материалы научно-практической конференции «Крымское плодоводство: прошлое, настоящее, будущее»: Таврия, Симферополь, 2004. – С 200 - 203.

11. Дудукал Г. Д., Руденко И. С. Кизил. отв. ред. Т. С. Гайдеман, Кишинёв, 1984, 94 с. АН МССР, Бот. сад.

12. Дудукал Г. Д. Биологические особенности кизила (Cornus mas L.) в связи плодоношением. Автореф. к. б.н. Кишинёв, 1983. - 17 с, АМ МССР Бот. сад.

13. Дудукал Г. Д., Руденко М. С. Кизил. - М. Агропромиздат, 1990. – 47 с.

14. Ильина А. Г. Кизил, как плодовое дерево в условиях Крыма. Автореф. к. б.н., Симферополь, 1953., 19 с (ВИР).

15. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2006 р. - Київ, 2006. - 335с.

16. Карпенчук Г. К. Частное плодоводство.-К.: Вища школа, 1984.-С.209-214.

17. Кибкало В. А. Ягоды пяти вкусов.-Харьков: Прапор, 1989.-170 с.

18. Клименко С. В. Кизил на Украине.-К.:Наукова думка, 1990. – 176 с.

19. Клименко С. В. Биологические особенности кизила (Cornus mas L.) – важная предпосылка при интродукции в кн. :Теории и методы интрод. раст. и зел. строительства., Киев, 1980 с. 42 – 44.

20. Клименко С. В. Состояние и перспективы кизила на Украине //Охр., обогащение, воспроизводство и использован. раст. ресур., Ставрополь, 1990 с. 230 – 232.

21. Литвиненко С. Н. Изучение некоторых осбенностей кизила (Cornus mas L.) и выявление лучших форм в условиях Киева. Автореф. к. б.н., 1955. - 20 с., К., Киевский гос. ун. им. Шевченко /научн. рук. Гришко Н. Н.

22. Рекомендации по закладке насаждений и выращиванию айвы, кизила, лимонника, облепихи, айвы, кизила /Главплодвинпром УССР, Центр. респ. бот. сад. /Киев, 1981 – 39 с.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы