Статьи по растениеводческим темам

УДК 631.52.4:631.531.1

ФОРМА НАСІНИНИ ЯК МАРКЕРНА ОЗНАКА В СИСТЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОРТІВ ПЕЛЮШКИ ВІДПОВІДНО ДО НАПРЯМІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ

Чернуський В. В. – кандидат с.-г. наук

(Інститут сільського господарства Полісся УААН)

Для кормових зернобобових культур параметричні показники насінини мають надзвичайне значення. Це пов язано перш за все з багатовекторністю господарських напрямів використання. Якщо для сорту укісного напряму предметом селекції є тільки коефіцієнт розмноження рослини (через показники „ кількість – маса насінини”), то для зернофуражного - важливим елементом є також оптимізація дуалістичних взаємовідносин „коефіцієнт редукції – споживча якість насінини як зернівки”.

В Інституті сільського господарства Полісся створено спектр сортів пелюшки зернофуражного, універсального та укісного напрямів, які характеризуються також індивідуально-ідентифікаційними параметрами і формою насінин.

Системі ідентифікаційних ознак, особливо якісних, приділяється значна увага при проведенні експертизи сортів на ВОС (відмітність, однорідність, стабільність). Зокрема на базі колекції ознак складається індивідуальний ознаковий паспорт сорту [1].

Метою досліджень було виявлення оптимальних (генотипово - та фізіологічно - обгрунтованих) параметрів та морфотипу насінин та бобів (в тому числі за якісними ознаками) сортів пелюшки різних господарських напрямів на базі зразків колекційного та селекційних розсадників.

В рамках проведених досліджень вивчались наступні питання:

- на базі параметричних полів компонентних ознак насінної продуктивності виявити ідентифікаційні плато для насінин зразків різних напрямів, не виходячи за параметри оптимальної зв'язаності з іншими господарсько цінними ознаками;

- виявити маркерні (олігогенні) ідентифікаційні ознаки насінини для зразків пелюшки різних напрямів використання;

- побудувати моделі материнських рослин сортів різних напрямів.

Методика досліджень. Дослідження по програмі проводились у селекційній сівозміні ІСГП на типових для Полісся дерново-підзолистих ґрунтах. Визначення станів прояву ознак, виявлення їх параметричної шкали, встановлення напрямів використання сорту проводилось згідно «Методики на ВОС – тест» Українського інституту експертизи сортів рослин.

В якості вихідного матеріалу для лінійної селекції використано місцеві популяції пелюшки, як носії широкого спектру адаптогенних та продуктивних ознак. Кращі стабілізовані сім’ї, ізогенні за комплексом господарсько-цінних ознак, випробовувались у селекційному розсаднику та конкурсному сортовипробуванні. Структурний аналіз кожної окремої рослини (по 25 з двох несуміжних повторень) проводили до рівня однієї насінини з аналізом висоти рослини, кількості бобів на рослині, кількості насінин в бобі, ваги однієї насінини, ваги стулки бобу, відстані між сім'яніжками у бобі, кольором насіннєвої оболонки та підрахунком маси 1000 насінин, ваги насіння в бобі, ваги насіння з рослини.

До Державного реєстру сортів рослин України занесений сорт пелюшки зернофуражного напряму Древлянська. Планується передача у державне сортовипробування новоствореного сорту укісного напряму використання.

Погодні умови за роки досліджень 2005-2009 в цілому можна охарактеризувати так: 2006 – як сприятливий для росту і розвитку рослин, 2007 – вкрай несприятливий, інші – з певним дефіцитом по одному із лімітуючих факторів.

Для формування та аналізу статистичних матриць використані програми «Exel» та «Statistika 6.0».

Результати дослідження. Проблемі пошуку та ідентифікації окремих (з дуалістичним типом контролю) генів, які визначають кількісні ознаки не тільки як полімерні, а і як олігогенні з менделєвським типом успадкування, присвячено роботи Гінзбурга [2]. Форму бобу, її генетику та як вагому ідентифікаційну якісно-кількісну ознаку для різних видів люцерни детально дослідили Бобер з колегами [3].

Важливо що у самозапильних культур позитивні трансгресії можна отримати у вигляді нових гомозиготних і константних форм (табл. 1).

.

Таблиця 1

Характер генного контролю та фенотипові прояви ознаки «озерненість боба» відповідно до напрямів господарського використання сорту пелюшки

Напрям господарського

використання сорту

Генотипи

Фенотипові прояви генотипу

за ознаками „компактність бобу”

та „форма насінини”

Градації ознаки «щільність боба»,

бал

Форма

насінини

укісний

Miv Pla Com

Miv Pla Com

Розріджені - округлі

Максимально розріджені, 1

кругла

зернофуражний

miv pla com

miv pla com

Щільні - кубічні

Максимально щільне розміщення

сім'яножок, 5

кубічна

В своїй роботі ми використовували інцухт як один із факторів формоутворення. Генетичні принципи індентифікації нових форм з фенотипового ряду в цілому побудовані на явищі елімінації гетерозигот (як носіїв основної частки проміжних параметрів фенотипів) з можливістю прояву завдяки цьому (збільшення частки ) гомозигот з мінімально – максимальними параметричними проявами фенотипів. Статистично інцухт описується як зменщення внутрішньолінійної долі генетичної дисперсії до нуля і збільшення міжлінійної у два рази (2g2).

Таким чином, нами з вихідної місцевої популяції пелюшки були виділені дві лінії, які характеризуються різними параметричними показниками комплексів господарсько цінних ознак, що відповідають зернофуражному і укісному напрямам використання (табл. 2, рис. 1). Зокрема, укісний більш висорослий, а зернофуражний – більш озернений (5,38, 4,37 шт.; NewVar5, Var12) та крупнонасінний (134,3, 92,4г; NewVar3, Var10).

Таблиця 2

Характеристика сортів пелюшки різних напрямів господарського використання, 2008 р.

Сортозразок,

напрям використання

Висота

рослин,

см

Вага насіння в

бобі, г

Маса

1000 зерен, г

Кількість бобів на

рослині, шт.

Кількість насінин в бобі, шт.

Древлянська

(зернофуражний)

140

0,74±0,05

134,3±2,6

8,5

5,38+0,16

Добір №3

(укісний)

150

0,49±0,03

92,4+2,1

8,2

4,37+0,11

Разом з тим, за даними ознаками зразки важко ідентифікувати, проте існує необхідність кропіткого структурного аналізу. Тому паралельно ми вели пошук якісних допоміжних ознак, які можуть бути маркерними при ідентифікації зразків.

Зокрема, нами виявлено, що показник ваги однієї насінини (ВОН) підпорядковується закону нормального розподілу незалежно від порядкового номеру бобу (рис. 2, 3). Ознака „кількість насінин в бобі” (КНБ) характеризується певними дисруптивними проявами, асиметрією та взаємопов'язаністю з номером бобу, зокрема у зразків зернового напряму найбільш виповнені боби середнього яруса, а у укісного спостерігається правостороння асиметрія. Це явище також пов’язане з особливостями анатомічної будови стебла, характером розміщення судинно-волокнистих пучків, звідси рівнем забезпечення бобу пластичними речовинами. Але в основному. кількість насінин в бобі тісно пов’язана з його щільністю, яка в свою чергу залежить від форми насінини (якісна ознака) та зближенності сім’яніжок у бобі. За Лампрехтом [цит. за 4]. характер генного контролю форми насінини та зближенності сім’яніжок слідуючий: при взаємодії двох домінантних генів Pla Com утворюються округлі, майже шаровидні, насінини (внаслідок нещільного розміщення насінин у бобі).

Рис. 1. Var1, Var7, Var13 – висота рослин; Var3, Var10, NewVar3 – маса 1000 насінин; Var5, Var12, New Var5 – кількість насінин в бобі. Var1-6 – вихідна популяція пелюшки; Var7-12 – сортозразок укісного напряму використання; Var13- New Var5 – сорт зернофуражного напряму використання Древлянська

У рослин, які мають в генотипі поєднання одного домінантного фактора, а другого – рецесивного pla Com, Pla com, насінини овально-подовжені. При наявності подвійного рецесива формуються кубічні насінини внаслідок дуже щільного розміщення насінин в бобі. Ген Miv в рецесивному стані викликає зближення відстані між сім’яніжками, в результаті чого в бобі вони розміщуються більш тісно.

Подібний дуалізм прояву ознаки КНБ в якості кількісної та псевдоякісної відмічений нами також в попередніх роботах [5, 6].

Висновки. Ознака КНБ в комплексі з пов’язаною з нею плейотропно-епістатично якісною ознакою „форма насінини” може в першому наближені використовуватись як маркерна в системі визначення господарського напряму сорту.

Список використаної літератури

1.  Інструкція з використання документу UPOV TGP/7/1 щодо складання методик на ВОС - тест. Український інститут експертизи сортів рослин. – К.: 2005. – 42с.

2.  Гинзбург Е. Х. Генетическое описание наследования количественных признаков. Сообщение ІІ. Полигенная или олигогенная модели? / Е. Х.Гинзбург, З. С.Никоро // Генетика №8. – 1982. – С. 1343-1351.

3.  Бобер А. Ф. Форма бобу, її генетика, зв язок з умовами поширення і продуктивністю виду люцерни/ А. Ф. Бобер, О. М. Корягін, М. В.Повидало // Вісник аграрної науки. – №4, 2009. – С.40-44.

4.  Макашева Р. Х. Горох. –М: Колос,1973. – С.219-305.

5. Чернуський В. В. Метод визначення напрямів господарського використання сортів пелюшки в системі їх випробування на ВОС-тест. / Чернуський В. В. // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип.63. – С.40-44.

6. Чернуський В. В. Особливості індивідуального добору з місцевих популяцій пелюшки / Чернуський В. В. //Збірник наукових праць Національного наукового центру" Інститут землеробства УААН" – К.:ВД "ЕКМО",2009. – Вип.1-2. – .214-219.


Рис. 2. Var.7- кількість насінин в бобі; Var.8-14 – вага однієї насінини в бобі №1-7.

Рис. 3. Var.7- кількість насінин в бобі; Var.8-15 – вага однієї насінини в бобі №1-8.


УДК 631.52.4:631.531.1

Чернуський В. В. Форма насінини, як маркерна ознака в системі ідентифікації сортів пелюшки відповідно до напрямів господарського використання

Виявлені маркерні ознаки „форма насінини” та „кількість насінин в бобі” для ідентифікації сортів, які характеризуються дуалізмом прояву: в параметричному полі інших компонентних ознак, як кількісні, а за характером розподілу (дисруптивність та асиметричність прояву) , як якісні, олігогенні. Дана характеристика модельних материнських рослин сортів різних напрямів господарського використання.

УДК 631.52.4:631.531.1

Чернуский В. В. Форма семени, как маркерный признак в системе идентификации сортов пелюшки соответственно направлениям хозяйственного использования

Выявлены маркерные признаки „форма семени” и „количество семян в бобе” для идентификации сортов, которые характеризуются дуализмом проявлений: в параметрическом поле других компонентных признаков, как количественные, а по характеру распределения (дисруптивность и ассиметричность проявления), как качественные, олигогенные. Представлена характеристика модельных материнских растений сортов разных направлений хозяйственного использования.

УДК 631.52.4:631.531.1

THE SEED FORM, AS MARKER A SIGN IN SYSTEM OF IDENTIFICATION OF GRADES PISUM ARVENSEA ACCORDING TO DIRECTIONS OF ECONOMIC USE

Signs „the seed form” and „quantity of seeds in a bean” for identification of grades which are characterised by dualism of displays are revealed a marker: in a parametrical field of other componental signs, as quantitative, and on character of distribution (discontinuity and not symmetry of display), as qualitative, Mendel. The characteristic of modelling parent plants of grades of different directions of economic use is presented.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы