Статьи по растениеводческим темам

УДК 631.53.01:633.85:631.559(477.83)

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ГОЙСАЛЮК Я. С. – аспірант* (Львівський національний аграрний університет)

Вступ. Ріпак – цінна олійна та кормова культура. Насіння ріпаку містить 38-50% олії, 16-29% білка, 6-7% клітковини, 24-26% безазотистих екстрактивних речовин. Ріпакову олію використовують у харчовій, хімічній, медичній, парфумерній та військовій промисловості, сільському господарстві, а також для отримання екологічно чистого пального (біодизелю). Площі під цією культурою щороку збільшуються, так під урожай 2008 р. було засіяно близько 1,5 млн. га, а під урожай 2009 р. понад 1,4 млн. га озимого ріпаку [3, 7].

Озимий ріпак – дуже вимоглива культура до умов вирощування, особливо до умов перезимівлі. Він добре зимує у м’якому кліматі із вологою осінню, поступовим настанням зими і досить стійким сніговим покривом. Природно, такі умови складаються не у всіх регіонах України, особливо останніми роками.

Головною передумовою одержання прибутку при вирощуванні цієї культури є правильне її розташування у географічному середовищі, тобто визначення і вибір території із найбільш сприятливими агрокліматичними і ґрунтовими ресурсами. Таке розташування посівних площ ріпаку дозволить мінімізувати можливі втрати через несприятливі погодні умови [1].

Під час вирощування озимого ріпаку виникає ряд проблем, які необхідно подолати, щоб отримати високий урожай. Серед них: вплив погодно-кліматичних чинників, ураження рослин патогенами і шкідниками, забур’яненість посівів, вибір економічно виправданих, безпечних для довкілля та біологічно ефективних пестицидів і вплив погодних факторів на їх ефективність [7, 2].

Важливе значення для озимого ріпаку має перезимівля. Як правило, частина озимого ріпаку гине після зими. Отже важливим є здатність відновлювати потенціал урожаю за рахунок розростання тих рослин, що залишилися після зими [6].

Зазвичай, озимий ріпак без снігового покриву витримує морози до 150С, іноді навіть нижче мінус 250С (за добре розвинутих стеблостоїв із низько лежачими верхівками головних пагонів). Особливо чутливі до морозів сильно розвинуті рослини, а також ті, що рано відновили вегетацію. Виходячи із зимового спокою, ріпак може майже цілком компенсувати ушкодження завдяки утворенню нових пагонів на кореневій шийці [7].

Тому для забезпечення високої економічної ефективності вирощування озимого ріпаку, необхідно досягати якісного насіння урожайності 30 ц/га, що є цілком реально при дотриманні вимог технології [4].

Методика досліджень. Польові дослідження проводили згідно методики (Доспєхова Б. О., 1985). Загальна площа ділянок становила
40 м2, а облікова площа – 30 м2. Дослідження проводили у триразовому повторенні. Для визначення фенологічних фаз росту і розвитку рослин використовували візуальний метод, а облік густоти посіву проводили за методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Визначення врожайності проводили поділяночно методом суцільного обліку прямим комбайнуванням. Фотосинтетичний потенціал та чисту продуктивність фотосинтезу визначали за методикою Ничипоровича А. А.

Показники якості насіння озимого ріпаку вивчали такі: вміст ерукової кислоти, глюкозинолатів (шкідливі речовини), вміст білку, олійність, кислотне число. Також важливе значення щодо якості насіння має вологість насіння (норма 12%), незасміченість насіння різними домішками і не допускається зараженість насіння шкідниками хлібних запасів. Висока економічна віддача коштів, вкладених у виробництво насіння ріпаку, можливе лише при високій його якості. Олійність та кислотне число визначали методом Сокслетта, вміст глюкозинолатів – фотокалориметричним методом, а вміст ерукової кислоти – з допомогою хроматографа.

Результати досліджень. Для уточнення строків сівби ми вивчаємо два сорти вітчизняної селекції: Чорний Велетень (занесений до реєстру в 2002 році) і Антарія (занесений до реєстру в 2006 році) та два гібриди іноземної селекції – Артус і НПЦ 9800 (фірми “Lembke” Німеччина), які висівалися в різні строки: 05, 15, 25 серпня та 05 і 15 вересня.

Вплив різних строків сівби озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу і вплив їх на урожайність сортів та гібридів показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Урожайність озимого ріпаку залежно від строків сівби
за 2 роки досліджень (2008, 2009 роки)

Варіант досліду

Строк сівби

Урожайність, ц/га

2008 р.

2009 р.

Середнє

Артус

05.08.

10,9

12

11,5

15.08.

27,3

23,2

25,3

25.08.

35,4

30,0

32,7

05.09.

40,5

37,2

38,8

15.09.

32,2

29,0

30,6

Нпц 9800

05.08.

17,5

25,6

21,6

15.08.

19,2

27,2

23,2

25.08.

25,3

32,8

29,0

05.09.

28,0

33,3

30,7

15.09.

20,6

26,6

23,6

Чорний велетень

05.08.

23,2

24,6

23,9

15.08.

22

28,3

25,2

25.08.

29,9

33,5

31,7

05.09.

27,6

31,9

29,8

15.09.

26,0

32,1

29,0

Антарія

05.08.

20,2

23,3

21,8

15.08.

30,7

30,4

30,6

25.08.

36,6

32,2

34,4

05.09.

39

33

36

15.09.

31,0

25,8

28,4

Оптимальні строки сівби озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу – 25 серпня – 05 вересня, проте ми отримали непогані результати й при сівбі ріпаку 15 вересня. Найнижчі показники по урожайності дав перший строк сівби, у зв’язку з тим, що не всі рослини добре перезимували. Але за рахунок розростання тих рослин, що залишилися після зимівлі, ми отримали певні результати, подані у таблиці 1. Найвищі показники за урожайністю були у гібриду Артус – 38,8 ц/га (05 вересня).

Крім того, рекомендується застосовувати високоефективні засоби захисту рослин. Для боротьби з бур’янами необхідно використовувати гербіцид Бутізан 400 (2,0 л/га) відразу після сівби по вологому ґрунті, грамініцид Арамо 45
(2,3 л/га) навесні за висоти пирію 10-15 см та страховий гербіцид Галера
(0,35 л/га) навесні до появи квіткових бутонів у культури. Для боротьби з різними шкодочинними патогенами, які спричиняють захворювання рослин, і для боротьби з шкідниками озимого ріпаку обов’язковим є внесення фунгіцидів та інсектицидів: фунгіцид Карамба (1 л/га) восени у ранній фазі розвитку, за висоти рослин 25-35 см, а навесні фунгіцид Фолікур (1 л/га) навесні після відновлення вегетації рослин, щодо інсектицидів – Фастак (0,15 л/га) восени і навесні, як тільки появляються шкідники [5].

Щодо показників якості насіння, то в середньому за роки досліджень показники вмісту глюкозинолатів коливалися у гібридів: Артус (15,2-
17,8 мкмоль/г, НПЦ 9800 (17,1-18,7 мкмоль/г), а у сортів були такі показники: Чорний Велетень (16,2-20,0 мкмоль/г), у Антарія (13,6-17,7 мкмоль/г). Вміст глюкозинолатів не повинен перевищувати 25 мкмоль/г. Що стосується ерукової кислоти, то вміст її в насінні не повинен перевищувати 2%. У нашому випадку цей показник у німецьких гібридів коливається в межах 0,2-0,5%, а в українських сортів – 0,7-0,8%. Щодо олійності, то цей показник суттєво не коливався у сортів та гібридів і становив 40-45%, а вміст білку в середньому коливався в межах – 19-20%.

Висновки

1.  Оптимальними строками сівби озимого ріпаку для Західного Лісостепу є 25 серпня – 05 вересня.

2.  За роки досліджень найкращий результат нам показав гібрид Артус.

3. При вирощуванні озимого ріпаку рекомендується застосовувати засоби захисту рослин, які необхідно застосовувати лише у встановлений для цього термін.

Список використаної літератури.

1. Адаменко Т. Агрокліматичні умови вирощування ріпаку в Україні / Тетяна Адаменко // Агроном. – 2006. – №2. – С.94-95.

2. Гойсалюк Я. Захист посівів озимого ріпаку від шкідливих організмів / Ярослава Гойсалюк // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2008. – №12(1). – С.131-135.

3. Довгань С., Козак Г. Технологія – запорука успіху вирощування ріпаку / С. Довгань, Г. Козак // Пропозиція. – 2008. – №11. – С.88-92.

4. Лихочвор В., Бучинський І., Гойсалюк Я., Ковалець О. Вплив засобів захисту рослин на врожайність ріпаку / Володимир Лихочвор, Ігор Бучинський Ярослава Гойсалюк, Ольга Ковалець // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2009. – №13. – С.155-158.

5. Лихочвор В., Гойсалюк Я. Високоефективна технологія вирощування озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу України / Володимир Лихочвор, Ярослава Гойсалюк // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 23-24 вересня 2009 р. – Тернопіль: ТІ АПВ УААН, ФАЕМ ТНЕУ, 2009. – С.53-55.

6. Гауе О. Озимий ріпак – врожаї зростають / Олаф Гауе // Пропозиція. – 2005. – №1. – С.49.

7. Олійник О. В. Озимий ріпак: стратегія успіху / О. В. Олійник // Пропозиція. – 2009. - №4. – С.92-93.

8. Щоткін В. Шляхи інтенсифікації вирощування ріпаку / В. Щоткін // Пропозиція. – 2006. – №4. – С.42-45.

Анотації

УДК 631.53.01:633.85:631.559(477.83)

Гойсалюк Я. С. Урожайность и качество семян озимого рапса в зависимости от сроков посева в Западной Лесостепи.

Рассмотрено и проанализировано урожайность и качество семян озимого рапса немецких гибридов (Артус и НПЦ 9800) и украинских сортов (Чорный Велетень и Антария) в зависимости от сроков посева в условиях Западной Лесостепи.

УДК 631.53.01:633.85:631.559(477.83)

Гойсалюк Я. С. Урожайність та якість насіння озимого ріпаку залежно від строків сівби у Західному Лісостепу.

Розглянуто і проаналізовано урожайність та якість насіння озимого ріпаку німецьких гібридів (Артус і НПЦ 9800) та українських сортів (Чорний Велетень і Антарія) залежно від строків сівби в умовах Західного Лісостепу.

УДК 631.53.01:633.85:631.559(477.83)

Goysalyuk Y.S. Productivity and quality of seeds of winter rape depending on terms of sowing in West Forest-Steppe.

We have observed and analysed the productivity and quality of seeds of winter rape German hybrids (Artus and NPZ 9800) and Ukrainian sorts (Black Veleten and Antariya) depending on terms of sowing in West Forest-Steppe.

* Науковий керівник: Лихочвор В. В., доктор с.-г. наук, професор

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы