Статьи по растениеводческим темам

УДК 631.1 : 631.531.1

СОРТОВА СЕРТИФІКАЦІЯ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ

ЗА СХЕМАМИ ОЕСР

Кіндрук М. О. – доктор с.-г. наук;

Павлюченко С. О. – аспірант, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;

Кіріяк О. Ю. – кандидат с.-г. наук, Одеський державний аграрний університет

Вступ. Як відомо, у процесі розмноження та виробничого використання сортові якості насіння знижуються. Причини цього різні: механічне і біологічне засмічення насіння й посіву, розщеплення сортів, зниження їхнього імунітету до хвороб, поява і накопичення мутацій, екологічна депресія та ін. Та найголовніша причина цього – це недотримування елементарних правил насінництва. Чим нижча культура насінництва і землеробства загалом, тим швидше погіршуються сортові якості насіння і в цьому можна переконатися на прикладі деяких господарств. Непоодинокі випадки, коли господарство отримує від селекційної установи досить дорогу за вартістю еліту (базове насіння), а вже через рік-два від неї не залишається й сліду. Як наслідок, таке насіння знеосіблюється і його змушені вибраковувати і переводити в категорію товарного або фуражного зерна.

Щоб запобігти подібним явищам в насінництві, слід суворо дотримуватися заходів насіннєвого контролю і не лише державного, що здійснюють держнасінінспекції, але й внутрішньогосподарського за безпосередньою участю спеціалістів і керівників суб'єктів насінництва.

За кордоном, в передових розвинених країнах особливу увагу приділяють сортовому контролю, адже ринок насіння надзвичайно вибагливий до його генетичної чистоти і сортової кон’юнктури. У зв’язку з цим в Україні почали впроваджувати сортову сертифікацію за насіннєвими схемами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), куди входять понад 50 країн, в тому числі країни Прибалтики і Російська федерація. Україна теж долучається до цієї організації.

Насіннєвими схемами ОЕСР передбачено дві процедури сортової сертифікації. Перша з них – це тестування рослин або перевірення їх на сортову ідентичність і чистоту на спеціально закладених контрольних ділянках, друга – це власне апробація сортових посівів або за визначенням ОЕСР – інспектування їх. Крім того, за необхідності проводять ще й лабораторний сортовий контроль насіння за їхньою морфологічною структурою, анатомічною будовою, кольором, антоціановим забарвленням колеоптиле – у жита, реакцією насінин на фенол – у пшениці тощо. Іноді використовують електрофорез запасних білків і навіть контроль за ДНК (полімеразо-ланцюговою реакцією).

Тестування рослин на контрольних ділянках проводять для того, щоб переконатися, що той чи інший зразок, відібраний від певної партії насіння, відповідає заявленому сорту і є однорідним за сортовою чистотою. Без такої перевірки жодна партія не може надходити на міжнародний ринок насіння.

За насіннєвими схемами ОЕСР проводять такі випробування насіння на контрольних ділянках:

-  попередній контроль;

-  пост-контроль;

-  позасезонний контроль.

За попереднього контролю насіння на контрольній ділянці висівають водночас з основним посівом або раніше за нього. Пост-контроль дає можливість проконтролювати партію насіння лише через рік після збирання врожаю. Але він має значення, якщо насіння й надалі розмножатиметься для отримання наступної генерації. Позасезонний контроль проводять для того, щоб отримати інформацію про сортову чистоту (типовість), не чекаючи завершення вегетаційного періоду. Це стосується переважно батьківських компонентів гібридів, урожай яких отримують у позасезонний період року.

Тестування рослин на контрольних ділянках має суттєві переваги перед польовим інспектуванням сортових посівів. По-перше, воно дає можливість більш детально досліджувати рослини протягом майже усього вегетаційного періоду, порівнюючи їх з рослинами „стандартного” зразка, який висівається в одному блоці з ділянками, на яких випробовуються насіння інших зразків (проб) того ж самого сорту чи батьківської форми. По-друге, рослини досліджуються не лише за окремими сортовирізняльними ознаками, які виявляються під час польового інспектування, а й за цілим комплексом ознак, які можуть змінюватися у процесі вегетації рослин. За схемою ОЕСР, їх, наприклад, у пшениці м’якій понад 20, у ячменю – більше 23. Це і габітус рослин, і наявність антоціанового забарвлення сходів та окремих органів, наявність або відсутність воскового нальоту, товщина стінки соломини та ін.

Польове інспектування є другою після тестування рослин на контрольних ділянках процедурою для встановлення ідентичності сорту і визначення сортової чистоти (типовості). На відміну від вітчизняної методики його проводить не створена за наказом комісія, а офіційний (для посівів добазового й базового насіння) або неофіційний (для посівів сертифікованого насіння) інспектори, наділені відповідними повноваженнями. Вони повинні переконатися, що насінницький посів виявляє ознаки заявленого сорту, а сам посів за сортовою чистотою або типовістю відповідає вимогам нормативного документа.

Перед інспектуванням інспекторові надаються результати тестування рослин на контрольних ділянках, з якими він звіряє дані польового інспектування. Вони не завжди співпадають. Причиною цього може бути:

-  застосування на посівах хімічних речовин (гербіцидів, пестицидів, інсектицидів), які спричиняють мінливість сортовирізняльних ознак;

-  наявність самосійних рослин (падалиці) попередньої культури в основному посіві;

-  відсутність сортових і видових прополювань;

-  поява короткочасних ознак в процесі вегетації рослин контрольної ділянки, які не фіксуються за інспектування основного посіву;

-  механічне або біологічне засмічення насіння.

А тому інспектор, порівнюючи дані, отримані за тестуванням рослин й польового інспектування, вивчає причини їх неспівпадання, перш ніж прийняти рішення про використання посіву на насіннєві цілі.

Для підтвердження ідентичності сорту виробник насіннєвої продукції повинен зберегти і представити інспекторові етикетки від паковань насіння, яким засіяно поле, надати необхідні документи на нього. Крім того, інспектор обстежує достатню кількість рослин в різних місцях посіву, порівнюючи їх з офіційним описом сорту.

Якщо за результатами попереднього обстеження посів підлягає інспектуванню, інспектор визначає кількість пробних ділянок і порядок їх розміщення на посіві. Розмір пробної ділянки, наприклад, зернових культур – 20м2, їх кількість не менше 10, якщо гранична площа не перевищує 10 гектарів. Якщо посів перевищує цю площу, останню ділять на частини розміром до 10 га і кожну з них інспектують окремо. В цьому якраз і полягає принципова відміна методики ОЕСР від вітчизняної методики апробації сортових посівів. Розходження цих методик полягає і в кількості обстежених рослин. За вітчизняною інструкцією повинно бути обстежено не менше 3 тисяч рослин (стебел) на посівах зернових культур вищих репродукцій (генерацій) і не менше 1,5 тисяч – на посівах репродукційного (сертифікованого) насіння. За насіннєвою схемою ОЕСР стосовно цих культур необхідно обстежити рослини на 10 ділянках, кожна з яких містить біля 10 тисяч рослин, а на усіх виділених пробних ділянках –100 тисяч рослин.

Результати інспектування обраховують у відсотках або за кількістю нетипових рослин на 30м2 (для добазового й базового насіння) чи 10 м2 ( для сертифікованого насіння). Як правило, за схемами ОЕСР використовують „числа бракувань”, за якими бракують той посів, який за кількістю нетипових рослин переважає допустиме значення для кожної категорії насіння.

Враховуючи вітчизняний та закордонний досвід сортової сертифікації насіння, нами [1] підготовлено нову методику інспектування насінницьких посівів зернових культур у рамках заходів щодо приєднання України до насіннєвих схем ОЕСР.

Ця методика вводиться в дію на перехідний період до запровадження нових національних стандартів, що регламентують порядок сертифікації насіння сільськогосподарських культур. Такі стандарти розробляються і уже підготовлено проекти ДСТУ на інспектування насінницьких посівів і проведення ґрунтового контролю зернових культур.

Методика досліджень. Запропонована методика випробовувалася нами у 2009 році в дослідному господарстві „Дачне” Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Вона порівнювалася з вітчизняною методикою апробації сортових посівів [2] та схемою сортової сертифікації насіння зернових культур ОЕСР [3]. В дослідах вивчали такі сорти : озимої пшениці – Селянка, Місія, Супутниця, ярого ячменю – Вакула. Інспектування за вказаними методиками проводили на посівах добазового насіння (розсадники розмноження).

Результати дослідження. Як видно з наведених в таблиці даних, сортова чистота розсадників розмноження насіння озимої пшениці і ярого ячменю, визначена польовим інспектуванням за новою методикою і схемою сортової сертифікації ОЕСР, була майже однаковою і відповідала вимогам нормативних документів [3,4] прийнятих в Україні і за кордоном. Це свідчить про належне відношення до насінництва названих культур працівників інституту та дослідного господарства, які вживали своєчасних заходів по недопущенню в посівах небажаної домішки.

Інші результати отримано за вітчизняною методикою проведення апробації сортових посівів зернових колосових культур. Сортова чистота розсадників розмноження озимої м’якої пшениці і ярого ячменю була нижчою, ніж визначена за допомогою нової методики інспектування та насіннєвою схемою ОЕСР. Різниця в сортовій чистоті, визначеної різними методами, вочевидь, обумовлена не лише розміром обстежених рослин, але й суб’єктивними причинами. Адже при огляді обмеженої кількості рослин за вітчизняною інструкцією підсвідомо прагнуть відшукати сортову домішку і врахувати її при обчисленні відсотку сортової чистоти.

Таблиця 1

Результати інспектування насінницьких посівів зернових колосових культур за різними методами

Культура

Сорт, розсадник розмноження

Площа, га

Методика інспектування за:

Кількість обстежених рослин,* шт.

Кількість нетипових рослин, шт.

Сортова чистота, %

Озима пшениця

Селянка,

Р-2

20

вітчизняною інструкцією з апробації

3564

32

99,10

новою методикою інспектування

9202

1,3

99,98

насінньовою схемою OECР

9356

1,5

99,98

Місія,

Р-2

20

вітчизняною інструкцією з апробації

3827

21

99,45

новою методикою інспектування

9760

1,2

99,98

насінньовою схемою OECР

9620

1,3

99,98

Супутниця,

Р-1

20

вітчизняною інструкцією з апробації

3637

30

99,17

новою методикою інспектування

9706

1,6

99,98

насінньовою схемою OECР

9946

1,5

99,99

Ярий ячмінь

Вакула,

Р-1

16

вітчизняною інструкцією з апробації

3018

22

99,27

новою методикою інспектування

7560

1,9

99,97

насінньовою схемою OECР

7980

1,9

99,98

Вакула,

Р-2

30

вітчизняною інструкцією з апробації

3425

23

99,32

новою методикою інспектування

6693

1,8

99,97

* За вітчизняною інструкцією – в сумі за двома діагоналями, а за іншими методиками – в середньому на одній пробній ділянці.

Слід зазначити, що показники сортової чистоти посівів, встановлені проведенням польового інспектування за новою методикою, підтверджуються результати ґрунтового контролю. Проведений у 2008 році на насінні Р-1 сорту ярого ячменю Вакула грунтконтроль підтверджує високу сортову чистоту (99,9%) основного посіву у наступному році (див. табл. 1). Аналогічний результат отримано по ґрунтконтролю добазового насіння різних сортів озимої пшениці. Так, у Селянки сортова чистота, встановлена ґрунтконтролем, склала 99,9%, а за польового інспектування згідно із запропонованою методикою – 99,98%.

Висновок. Отримані результати свідчать про необхідність проведення польового інспектування сортових посівів зернових колосових культур за новою методикою, підготовленою співробітниками Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення за участю Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Української державної насіннєвої інспекції. Визначення за цією методикою сортової чистоти насінницьких посівів озимої пшениці і ярого ячменю дає майже той результат, що й за схемою сортової сертифікації ОЕСР. Вітчизняну інструкцію з апробації сортових посівів (у частині, що стосується зернових культур) слід відмінити, оскільки за нею отримують результати, що не узгоджуються з показниками сортової чистоти, визначеними за новою методикою і насіннєвою схемою ОЕСР.

Список використаної літератури

1.  Методика апробації сортових посівів зернових культур / Соколов В. М., Вишневський В. В., Кіндрук М. О. [та ін.] - Київ. Одеса, 2009.-16 с.

2.  Інструкція по апробації сортових посівів / В. П.Заєць, М. М.Гаврилюк, М. О.Кіндрук [та ін.] – Спец. тем. вип. „Земля і люди України”. - К., 1995. – 70 с.

3.  ОЕСD scheme for the varietal certification of cereal seed moving in international trade – OECD schemes, 2009.

4.  ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. – К.: Держстандарт України, 1994. – 73 с.

Анотації

УДК 631.1 : 631.531.1

Киндрук М. О., Павлюченко С. А., Кирияк Е. Ю. Сортовая сертификация семеноводческих посевов за семенными схемами ОЭСР.

Со вступлением Украины в МОТ и другие международные организации возникла острая необходимость в усовершенствовании сортовой сертификации зерновых культур, адаптации её к семенным схемам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В связи с этим была разработана новая методика полевого инспектирования сортовых посевов зерновых культур. При ее испытании сортовая чистота семеноводческих посевов почти не отличалась от показателя, определенного семенными схемами ОЭСР.

УДК 631.1 : 631.531.1

Кіндрук М. О., Павлюченко С. О., Кіріяк О. Ю. Сортова сертифікація насінницьких посівів за насіннєвими схемами ОЕСР.

Зі вступом України в СОТ та інші міжнародні організації виникла нагальна потреба в удосконаленні сортової сертифікації зернових культур, адаптації її до насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У зв’язку з цим була розроблена нова методика польового інспектування сортових посівів зернових культур. За її випробування отримано сортову чистоту насінницьких посівів, яка майже не відрізнялася від показника, визначеного за насіннєвими схемами ОЕСР.

УДК 631.1 : 631.531.1

High-quality certification of seed-growing crops behind seed schemes ОEСD

From the introduction of Ukraine into the WOT and other international organizations there was a sharp necessity for improvement of varietal certification of grain crops, its acclimatization’s to seed schemes of the Organization of economic cooperation and development (ОEСD). In this connection there was a developed new procedure of field inspection of varietal sowings of grain crops. At its test the varietal purity of seed-growing sowings did not differ almost from an indicator defined by seed schemes ОEСD.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы