Статьи по растениеводческим темам

УДК 633.491:635.21:631.526.32

ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНІСТІ ТОВАРНИХ БУЛЬБ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ СТИГЛОСТІ СОРТІВ

Гаценко С. В. – кандидат економічних наук, директор Українського інституту експертизи сортів рослин.

Вступ. Аналіз сортових ресурсів картоплі показує, що продовольчу безпеку України сьогодні визначають сорти, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні [5]. Сорти картоплі є одним із важливіших засобів підвищення продуктивності рослин від інтродукції до споживання. За обсягом споживання та географічним поширенням картопля посідає одне з провідних місць у структурі посівних площ України. Недарма в народі картоплю називають другим хлібом [6]. Відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання та з ура­хуванням потреб у садивному матеріалі, переробці, використанні на корм худобі тощо, в Україні щорічно потрібно виробляти близько 20 млн. т. картоплі [2].

Створений сорт картоплі не може перебувати в комерційному обігу на ринку сортів та насіння без його державної реєстрації. Саме кваліфікаційна експертиза сортів рослин з визначення господарсько цінних характеристик передбачає оцінку врожайності, якості бульб, смакових властивостей нових сортів картоплі [7]. Тільки за позитивними результатами кваліфікаційної експертизи приймається кінцеве рішення щодо заявки на сорт з подальшим занесенням його до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні.

Умови та методика проведення досліджень. Польові дослідження з визначення морфологічних ознак нових сортів картоплі проводили протягом 2006 – 2007 рр. на дослідному полі Бородянської державної сортодослідної станції, яка належить до першого агрокліматичного району, що характеризується помірно теплим та вологим кліматом. Основні типи ґрунтів - дерново - середньопідзолисті.

Об’єктом наших досліджень були сорти картоплі наступних груп стиглості: ранньостиглі: Божедар (контроль), Нагорода, Рев`єра, Карлик; середньоранні: Світанок Київський (контроль), Довіра, Аріель, Левада; середньостиглі: Явір (контроль), Легенда, Мерлен; середньопізні: Тетерів (контроль), Поліська ювілейна.

За кваліфікаційної експертизи з визначення показників придатності до поширення в Україні облікова площа ділянки складала 25м2 (2-4 рядки на ділянці) за чотирикратної повторності. Попередник – озима пшениця. Агротехніка вирощування картоплі загальноприйнята для умов Полісся України.

Польові дослідження здійснювали за Методикою проведення експертизи сортів картоплі на ВОС, Методикою державного випробування сортів на придатність до поширення в Україні [7] та Методикою польового досліду [3].

Під час досліджень застосовували такі методи досліджень: польовий – вивчення взаємодії бульб, рослин з абіотичними та біотичними чинниками; морфологічного опису – визначення кількісних (QN), якісних (QL) та псевдоякісних (PQ) ознак вегетативних і генеративних органів картоплі [1]; лабораторний – визначення ідентифікаційних ознак світлового паростка й біохімічних показників бульб та їхніх смакових якостей; статистично-математичний.

У період вегетації проводили фенологічні спостереження та біометричні виміри. Врожай збирали у міру достигання сортів за природного відмирання бадилля у 75% рослин. Після викопування бульби всіх сортів у кожному повторенні поділяють на товарні і нетоварні відповідно до ДСТУ "Картопля свіжа" [4].

Визначення вмісту крохмалю у бульбах проводили по всіх сортах одного строку достигання в один день, не пізніше, ніж через 5 діб після збирання. Відсоток крохмалю у бульбах картоплі визначали на терезах Парова. Середню масу товарної бульби обраховували з точністю до 1 г. Дегустували сорти картоплі за групами стиглості двічі: перша дегустація – після збирання врожаю, друга – весною після вивантаження картоплі зі сховища. Якість сортів оцінювали за показниками забарвлення м'якоті у теплому та холодному вигляді (біле, жовте, рожеве, темне), консистенції м'якоті (груба, ніжна, водяниста, волокниста), розварюваності бульб (сильно розварювані, середньо розварювані, слабко розварювані, нерозварювані), за смаковими якостями бульб у балах: 9 – дуже смачні; 7 – смачні; 5 – середньо смачні; 3 – несмачні; 1 – дуже несмачні. Загальну дегустаційну оцінку бульб виражають у балах з урахуванням усіх показників їхньої якості: 9 – високої якості; 7 – доброї якості; 5 – посередньої; 3 – поганої якості; 1 – непридатні до вживання. У дослідах також проводили облік ураження хворобами і пошкодження шкідниками сортів картоплі.

Результати досліджень. Результатами наших досліджень підтверджено, що вегетаційний період сортів картоплі тривав 50-150 діб, залежно від групи стиглості. За тривалістю вегетаційного періоду сорти картоплі поділяються на: ранні (50-60 діб), середньоранні (60-80 діб), середньостиглі (80-100 діб), середньопізні (110-120 діб) та пізні (120-150 діб). У картоплі виділяють три періоди вегетації: від сходів до початку цвітіння; від початку цвітіння до закінчення росту бадилля; від за­кінчення росту бадилля до його в'янення.

Одним із основних господарсько цінних показників, який підтверджує перевагу того чи іншого сорту картоплі, є товарна врожайність та її якісні показники, які значною мірою залежать від потенційної можливості сорту, ґрунтово-кліматичних умов зони та технологічних прийомів вирощування (табл. 1).

Таблиця 1. Товарна врожайність нових сортів картоплі в умовах Полісся, т/га

Сорт

2006 р.

2007 р.

Середнє

±

до контролю

Ранньостиглі

Божедар*

28,0

28,5

28,3

-

Нагорода

27,2

33,9

30,6

+ 2,3

Рів`єра

32,3

37,8

35,1

+ 6,8

Карлик

24,6

29,4

27,0

- 1,3

НІР05

3,1

3,8

Середньоранні

Світанок київський *

23,2

28,0

25,6

-

Довіра

23,2

32,7

28,0

+ 2,4

Аріелль

26,6

36,1

31,4

+ 5,8

Левада

26,6

29,9

28,3

+ 2,7

НІР05

1,1

2,8

Середньостиглі

Явір *

29,2

26,1

27,7

-

Легенда

38,6

32,8

35,7

+ 8,1

Марлен

26,3

30,3

28,3

+ 0,7

НІР05

3,3

2,7

Середньопізні

Тетерів*

38,6

29,7

34,2

-

Поліська ювілейна

33,4

32,6

33,0

-1,2

НІР05

2,8

1,2

Найурожайнішими сортами були: Легенда (35,7 т/га), Рів`єра (35,1 т/га) та Аріелль (31,4 т/га), відповідно до груп стиглості середньостиглі, ранньостиглі, середньоранні. Вище зазначені сорти перевищили контроль на 8,1; 6,8; 5,8 т/га відповідно. Сорти (Нагорода, Левада, Довіра, Марлен) мали нижчі показники, проте достовірно перевищували контроль. Цьому сприяли помірно тепла погода впродовж травня і червня (2007 р.), коли відбував інтенсивний ріст рослин, а також значні опади у липні у фазі достигання бульб. Отримані результати врожайності (т/га) знаходяться в межах похибки. Слід зазначити, що формування врожайності сортів картоплі прямо залежить від маси товарних бульб та кількість їх у кущі ( таблиця 2).

Таблиця 2. Маса товарних бульб нових сортів картоплі, г

Сорт

Урожай-ність, т/га

Маса бульб

2006 р.

2007 р.

середнє

± до контролю

Ранньостиглі

Божедар *

28,3

77

111

94

Нагорода

30,6

75

100

88

- 6

Рів`єра

35,1

91

109

100

+ 6

Карлик

27,0

67

70

69

- 25

НІР05

-

2,5

2,6

Середньоранні

Світанок київський *

25,6

63

68

66

Довіра

28,0

78

120

99

+ 33

Аріелль

31,4

69

113

91

+ 25

Левада

28,3

75

111

93

+ 27

НІР05

-

2,8

3,1

Середньостиглі

Явір *

27,7

64

96

80

Легенда

35,7

98

118

108

+ 28

Марлен

28,3

74

115

95

+ 15

НІР05

-

2,4

2,7

Середньопізні

Тетерів *

34,2

66

102

84

Поліська ювілейна

33,0

85

146

116

+ 32

НІР05

-

1,4

2,5

Показник урожайності й маси бульб нових сортів картоплі впродовж 2006 - 2007 рр. був у тісному взаємозв’язку з біологічним потенціалом сорту. Товарні бульби сортів групи середньопізні й середньостиглі мали найбільшу масу, а саме: Поліська ювілейна (116 г) і Легенда (108 г), що перевищувало контроль на 32 і 28 г відповідно. Саме у сорту Легенда відмічені високі показники товарного врожаю (35,7 т/га) та маси товарних бульб (108 г). У 2007 р. маса бульб за всіма групами стиглості була більша на 25 - 61 г порівняно з 2006 р., це пояснюється тим, що в період достигання (03-16.07) випала значна кількість опадів у 2007 р., а в попередньому році у зазначений період була посуха. Але товарна врожайність в досліджувані роки не варіювала, тому що в 2006 р. кількість бульб на кущ картоплі була більшою, ніж у сприятливому 2007 році.

Для нових сортів, які занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні та отримали правову охорону, надаємо інформаційну довідку про офіційні описи сортів, за результатами яких було здійснено державну реєстрацію сортів та прав на них.

Ранньостиглі: Божедар (контроль), Нагорода, Рев`єра, Карлик.

Нагорода

Кущ високий, прямий, стеблового типу. Листок світло-зеленого забарвлення, великий, проміжного типу. Віночок квітки світло - червонофіолетовий. Бульби – жовтого кольору, овально - округлої форми, поверхня шкірки слабкошерехата. М`якоть жовтого кольору. Врожайність – 33,9 т/га.

Рів`єра

Кущ напівпрямий, низький, листкового типу. Стебло середньої товщини зі слабким антоціаном. Листок – помірно зеленого забарвлення великий, відкритого типу. Віночок квітки – білого кольору, рясність квіток – слабка. Бульби округло - овальної форми жовтого кольору. М`якоть кремова. Урожайність – 37,8 т/га.

Карлик

Кущ низький напівпрямий. Стебло тонке. Листок помірно зеленого забарвлення. Віночок квітки світло-червоно-фіолетовий. Квітки за розміром великі. Бульби овально - округлої форми, жовтого кольору. М`якоть біла. Урожайність – 29,4 т/га.

Середньоранні: Світанок Київський (контроль), Довіра, Аріель, Левада

Довіра

Кущ середній напівпрямий, листкового типу. Листок – темно-зеленого забарвлення, середній, закритого типу. Віночок квітки білий. Бульби червоного кольору, овально - округлої форми, поверхня шкірки гладенька. М`якоть білого кольору. Урожайність – 32,7 т/га.

АРІЕЛЬ

Кущ напівпрямий середньої висоти, листкового типу. Листок помірно зеленого кольору, закритого типу. Віночок квітки білого кольору. Бульби жовто - коричневе, округло - овальної форми з неглибокими вічками, поверхня шкірки гладенька. М`якоть жовта. Врожайність – 36,1т/га.

ЛЕВАДА

Кущ напівпрямий стеблового типу середньої висоти. Листок помірно зеленого кольору закритого типу. Віночок квітки синьо-фіолетовий. Бульби червоні, переважно округлої форми з червоними середньої глибини вічками, поверхня шкірки слабошерехата. М`якоть жовта. Врожайність 29,9 т/га.

Середньостиглі: Явір (контроль), Легенда, Мерлен.

Легенда

Кущ прямий високий проміжного типу із слабким антоціановим забарвленням стебла. Листок темно - зеленого кольору відкритого типу. Віночок квітки червоно-фіолетового кольору. Бульби рожеві, округло - овальної форми з неглибокими червоними вічками, поверхня шкірки слабко шерехата. М`якоть кремова. Врожайність – 32,8т/га.

МЕРЛЕН

Кущ - розлогий середньої висоти проміжного типу із слабким антоціановим забарвленням стебла. Листок помірно зеленого кольору проміжного типу. Віночок квітки білого кольору. Бульби жовті, округло - овальної форми з неглибокими вічками. М`якоть жовта. Урожайність – 30,3 т/га.

Середньопізні: Тетерів (контроль), Поліська ювілейна.

Поліська ювілейна

Кущ високий стеблового типу з помірним антоціановим забарвленням стебла. Листки помірно зеленого кольору великі за розміром. Віночок квітки темно - червоно-фіолетого кольору. Бульби овально - округлої форми. М`якоть біла. Врожайність – 32,6 т/га.

Біохімічний склад бульб є одним із найважливіших показників харчової цінності картоплі та її кулінарних властивостей. Основною складовою частиною бульби є крохмаль. Вміст крохмалю залежить від сорту, групи стиглості й умов вирощування, таблиця 3.

Таблиця 3. Вміст крохмалю в нових сортів картоплі в умовах Полісся, %

Сорт

2006 р.

2007 р.

Середнє

± до контролю

Ранньостиглі

Божедар *

12,8

16,2

14,5

-

Нагорода

16,0

16,3

16,2

+ 1,7

Рів`єра

12,8

14,4

13,6

-0,9

Карлик

15,1

16,0

15,6

+ 1,1

НІР05

2,1

1,6

Середньоранні

Світанок київський *

20,2

23,6

21,9

-

Довіра

17,6

17,1

17,4

-4,6

Аріелль

11,7

14,8

13,3

-8,7

Левада

15,3

20,4

17,9

-4,1

НІР05

2,7

3,0

Середньостиглі

Явір *

15,4

19,2

17,3

-

Легенда

12,6

14,0

13,3

-4,0

Марлен

15,8

15,5

15,7

-1,7

НІР05

2,0

2,1

Середньопізні

Тетерів *

15,4

17,2

16,3

-

Поліська ювілейна

14,6

16,3

15,5

-0,9

НІР05

0,7

0,7

Нові сорти групи ранньостиглих, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 2007 р. забезпечили найвищий вміст крохмалю. Слід відмітити сорти: Нагорода (16,2%) та Карлик (15,6%), що перевищили контроль на 1,7 і 1,1% відповідно. У всіх інших групах стиглості вміст крохмалю був нижче контролю. Суха речовина становить у середньому 25% маси бульби. Цей показник якості нестабільний і залежно від сортових особливостей, ґрунтово-кліматичних та інших умов вирощування може коливатись у межах 13-37%. Підвищеним вмістом сухих речовин (22-23%) характеризуються пізньостиглі сорти, а ранньостиглі – низьким (16-17%). Вміст сухої речовини нових сортів картоплі коливався залежно від групи стиглості, таблиця 4.

Таблиця 4. Вміст сухої речовини в бульбах нових сортів картоплі, %

Сорт

2006 р.

2007 р.

Середнє

± до контролю

Ранньостиглі

Божедар *

17,3

18,9

18,1

Нагорода

17,5

24,3

20,9

+ 2,8

Рів`єра

16,2

18,3

17,3

- 0,9

Карлик

16,0

19,8

17,9

- 0,2

НІР05

1,5

2,2

Середньоранні

Світанок київський *

19,0

20,1

19,6

-

Довіра

18,0

24,9

21,5

+ 1,9

Аріелль

17,7

19,2

18,5

- 1,1

Левада

18,0

23,4

20,7

+ 1,2

НІР05

1,2

2,1

Середньостиглі

Явір *

18,3

18,7

18,5

Легенда

18,7

19,7

19,2

+ 0,7

Марлен

18,5

19,4

19,0

+ 0,4

НІР05

0,5

0,7

Середньопізні

Тетерів *

19,3

20,6

20,0

Поліська ювілейна

20,2

21,0

20,6

+ 0,6

НІР05

0,6

0,5

Високим вмістом загальної сухої речовини характеризуються вітчизняні сорти з групи середньоранні – Довіра (21,5 %), ранньостиглі – Нагорода (20,9 %), середньопізні – Поліська ювілейна (20,6 %) та середньостиглі –Легенда (19,2 %), що на 1,9; 2,8; 0,6; 0,7 % перевищують контроль відповідно. Сорти іноземної селекції в умовах Полісся України формують високу врожайність, яка на 5,8 - 6,8 т/га перевищує контроль. Однак, вміст сухої речовини сортів Рів`єра (17,3 %) та Аріелль (18,5 %) у порівняні з контролем (Божедар – 18,1 % та Світанок київський – 19,6) на 0,9; 1,1 % нижче контролю відповідно.

Органолептичну оцінку бульб картоплі проводили за Методикою державного випробування сортів на придатність до поширення в Україні. Для визначення смакових якостей і розварюваності бульб, консистенції та забарвлення м'якуша відбирають не менше 5-10 середніх за розміром бульб кожного сорту залежно від кількості дегустаторів. Не допускається використання для дегустації бульб з надмірним вмістом соланіну (зелені бульби). Оцінювали смакові якості та розварюваність в однакових умовах з одного досліду в один день. Бульби кожного сорту очищають від шкірки, миють, кладуть в окремий посуд або у загальний, але в окремі комірки чи марлеві торбинки для різних сортів, додають 20 г солі на 1 л води та варять до готовності (коли виделка легко входить у м'якоть). Тривалість варіння визначають від початку кипіння. Склад дегустаційної комісії має бути постійним. Кожному дегустатору видають під номером половинку звареної бульби, а іншу половинку залишають на 3-4 години для спостереження за потемнінням м'якоті.

Органолептична оцінка смакових якостей варених бульб картоплі визначали за 9-ти бальною шкалою (рис. 1).

 

Рис. 1. Органолептична оцінка бульб нових сортів картоплі

За результатами органолептичної оцінки встановлено найвищий бал у сорту Левада – 8,3 (Інституту картоплярства УААН), низькі смакові якості 6,6 бали - сорт Аріелль (Агріко, Нідерланди).

Крім смакових якостей сортів оцінювали забарвлення м'якоті у теплому та холодному вигляді (біле, жовте, рожеве, темне), консистенції м'якоті (груба, ніжна, водяниста, волокниста), розварюваності бульб (сильна, середня, слабка, нерозварювані).

Висновки.

1.  Найвищу врожайність забезпечили сорти: Легенда (35,7 т/га), Рів`єра (35,1 т/га) та Аріелль (31,4 т/га), відповідно групам стиглості середньостиглі, ранньостиглі, середньоранні. Вищезазначені сорти перевищили контроль на 8,1; 6,8; 5,8 т/га відповідно. Сорти (Нагорода, Левада, Довіра, Марлен) мали нижчі показники, проте достовірно перевищували контроль. Отримані результати урожайності (т/га) знаходяться в межах похибки.

2.  Показник урожайності й маси бульб нових сортів картоплі впродовж 2006 - 2007 рр. був у тісному взаємозв’язку з біологічним потенціалом сорту. Товарні бульби сортів групи середньопізні й середньостиглі мали найбільшу масу, а саме: Поліська ювілейна (116 г) і Легенда (108 г), що перевищувало контроль на 32; 28 г відповідно. Саме у сорту Легенда відмічено високі показники товарного врожаю (35,7 т/га) та маси товарних бульб (108 г).

3.  Нові сорти групи ранньостиглих, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні 2007 р. забезпечили найвищий вміст крохмалю. Слід відзначити сорти: Нагорода (16,2%) та Карлик (15,6%), що перевищили контроль на 1,7 і 1,1% відповідно. Для сортів картоплі інших груп стиглості вміст крохмалю був нижче контролю.

4.  Високим вмістом загальної сухої речовини характеризуються вітчизняні сорти з групи середньоранні – Довіра (21,5%), ранньостиглі – Нагорода (20,9%), середньопізні – Поліська ювілейна (20,6%) та середньостиглі Легенда (19,2%), що на 1,9; 2,8; 0,6; 0,7% перевищують контроль відповідно. Сорти іноземної селекції в умовах Полісся України формують високу урожайність, яка на 5,8 – 6,8 т/га перевищує контроль. Однак, вміст сухої речовини сортів Рів`єра (17,3%) та Аріелль (18,5%) у порівняні з контролем (Божедар – 18,1% та Світанок київський – 19,6) на 0,9; 1,1% нижче контролю відповідно.

5.  За результатами органолептичної оцінки встановлено високі смакові якості сорту Левада – 8,3 бали (Інституту картоплярства УААН), низькі смакові якості 6,6 бали - сорт Аріелль (Агріко, Нідерланди).

Список використаної літератури

1.  Волкодав В. В. Атлас морфологічних ознак сортів картоплі Solanum Tuberosum L. / Волкодав В. В., Гончар О. М., Лещук Н. В. [и др.]. - Київ, 2005.

2.  Гончаров М. Д. Стан і перспективи розвитку галузі картоплярства / М. Д. Гончаров, Н. С. Кожушко, Адіб Абу Обайд. // Вісник СДАУ. – Суми, 1999. – Вип.3. – С. 4-7.

3.  Доспехов Б. А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных / Доспехов Б. А. – М.: Колос, 1972. – С. 34-39.

4.  ДСТУ 4013-2001. сортові та посівні якості картоплі насінної. Технічні умови. – К.: Держстандарт України, 2001.

5.  Картопля / За редакцією Кононученка В. В., Полоцького М. Я. – К., 2002. - 543 с.

6.  Кучко А. Наш другий хліб / А. Кучко, В. Мицько // Дім, сад, город. – 1996. - №11.

7.  Методики державного випробування сортів на придатність до поширення в Україні / Охорона прав на сорти рослин.– К.: Алефа, 2007. – С. 12 - 32.

УДК 633.491:635.21:631.526.32

Гаценко С. В. Прогнозування врожайністі товарних бульб картоплі залежно від групи стиглості сортів

Розкрито оцінку придатності сортів картоплі для поширення в Україні за господарсько-цнними показниками: урожайність, товарність, якість, органолептична оцінка бульб. Рекомендовано нові сорти картоплі з метою включення їх до Державного реєстру сорті врослин, придатних для поширення в Україні.

УДК 633.491:635.21:631.526.32

Гаценко С. В. Прогнозирование урожайности товарных клубней картофеля в зависимости от группы спелости сортов

Прведена оценка хозяйственно–ценных признаков картофеля с целью определения принадлежности сортов разных групп спелости к распространению на территории Украины. Изучены признаки урожайности, товарности, качества, органолептической оценки клубней картофеля. Предложены новые сорта картофеля для государственной реестрации в Украине.

УДК 633.491:635.21:631.526.32

Sergiy V. Gatsenko. The product crop capacity and tubers quality of potato

relative to the variety maturity group

The assessment of the potato varieties suitability for dissemination in Ukraine by economy and value indices highlighted as crop capacity, marketability, quality and organoleptic evaluation of potato tubers. The new potato varieties recommended for with the view of entering to the State register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы