Статьи по растениеводческим темам

УДК 633.15 : 631.53.02

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННИЦТВА КУКУРУДЗИ (Zea mays L.) ПІД ЧАС СОРТОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Хаджиматов В. А. – кандидат с.-г. наук, голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин

Вступ. Виробництво високоякісного гібридного насіння кукурудзи – досить трудомісткий і складний процес. Успіх його залежить від уміння спеціалістів досягати максимальної сортової чистоти матеріалу, який розмножується, фізичної повноцінності, високих урожайних характеристик насіння із найвищими посівними властивостями.

Насінництво кукурудзи розпочинається з вирощування і розмноження батьківських форм, від схрещування яких одержують насіння гібридів першого покоління. Батьківськими формами є самозапилені лінії, прості й трилінійні гібриди. У процесі розмноження батьківських форм насіннєводам необхідно забезпечити: збереження їхньої генетичної чистоти (в тому числі стерильних аналогів, закріплювачів стерильності й відновлювачів фертильності); підвищення коефіцієнту розмноження; одержання насіння з високими показниками схожості, енергії проростання та урожайності.

Відповідно до Закону “Про насіння і садивний матеріал” в Україні оновлення елітного насіння та його репродукування організується за наступною схемою: первинне, елітне та репродукційне насінництво. Сьогодні гібриди кукурудзи, які занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, залучені до насінництва лише на 61%.

Приєднання України до схеми сортової сертифікації OECD забезпечило реалізацію ще одного етапу Міжнародної інтеграції (приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (UPOV); членство України в Міжнародній федерації з торгівлі насінням (ІSF); членство в Міжнародній асоціації з тестування насіння (ISTA); доступ до схем сортової сертифікації насіння, що є об'єктом міжнародної торгівлі, Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD)). Впровадження в Україні сортової сертифікації насіння кукурудзи становить перед виробниками насіння гібридів сучасні вимоги, а саме: до відповідності партії насіння сорту, підвищення сортової чистоти та його посівних властивостей. Нормативно-правове та методичне забезпечення ведення насінництва кукурудзи в Україні адаптується до міжнародних вимог сортової сертифікації, яка ґрунтується на позитивних результатах польової апробації (інспектування), грунтового і лабораторного сортового контролю та тестування посівних якостей насіння, яке підлягає реалізації.

Методика досліджень. Польові дослідження з встановлення відповідності партії насіння, яке підлягає реалізації, батьківських компонентів і гібридів кукурудзи проводилося безпосередньо на ділянках ґрунтового сортового контролю на дослідному полі Державного центру експертизи сортів рослин у Київській області. Польові досліди закладали відповідно до Методики проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю кукурудзи і сорго, Методики проведення експертизи нових гібридів кукурудзи з визначення відмінності, однорідності і стабільності. Сівбу на контрольних ділянках проводили насінням ОН (добазове), ЕН (базове), РН (сертифіковане), середня проба якого була надана Українською державною насіннєвою інспекцією.

Дослідження з ґрунтового і лабораторного сортового контролю здійснюються з метою встановлення відповідності партії насіння сорту офіційному опису, за яким було проведено його державну реєстрацію, та сортової чистоти відповідно до стандартних вимог на різних етапах розмноження насіння.

Оцінка в польових умовах на контрольних ділянках здійснюється для встановлення відповідності прояву морфологічних ознак сорту, представленого пробою, відібраною з партії насіння (далі - контрольний зразок) зі стандартною пробою та (або) його офіційним описом.

Об’єктом дослідження під час проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю є вегетативні і генеративні органи рослин сорту контрольного зразка.

Ґрунтовий контроль проводять на контрольних ділянках, агротехнічні вимоги і прийоми вирощування визначені Методикою проведення експертизи кукурудзи та сорго на відмінність, однорідність і стабільність. Візуально порівнюють рослини контрольної ділянки, засіяної насінням контрольного зразка з рослинами ділянки, засіяної стандартною пробою.

Перевірку відповідності контрольного зразка сортів, гібридів та їхніх батьківських компонентів під час ґрунтового контролю здійснюють методом порівняння прояву морфологічних ознак (якісних, кількісних, псевдоякісних) рослин на контрольних ділянках із рослинами на ділянках „стандартної проби”. Із середньої проби насіння, отриманої для проведення ґрунтового контролю, формуються:

- робоча проба (контрольний зразок) – безпосередньо для сівби на контрольних ділянках та здійснення лабораторного контролю;

- страхова проба (страховий зразок), яка зберігається протягом двох років безпосередньо у сховищі закладу експертизи та в подальшому може бути використана як стандартний зразок для наступних досліджень з ґрунтового контролю.

Стандартний зразок має бути одержаний Уповноваженим органом безпосередньо від селекціонера або підтримувача. У порядку альтернативи, якщо потрібні великі кількості насіння стандартного зразка, дозволяється використання зразка з партії добазового насіння після встановлення аутентичності, перевіреного на предмет однорідності й відповідності сорту офіційному зразку, який знаходиться у сховищі експертного органа Установи, яка здійснює державну реєстрацію сортів рослин.

За планування і розмітки ділянок використовують схеми сівби, представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Схеми сівби контрольних ділянок насінням кукурудзи

Схема сівби

Рослин на

ділянці, шт.

ширина міжрядь, см

відстань між рослинами

в рядку, см

70

20 -35

100 - 120

Схематичний вигляд блоку розміщення ділянок ґрунтового контролю:

st

1

2

3

4

5

st

Stстандартний зразок; 1 - 5 – контрольні зразки.

Відповідно до Методик проведення експертизи на ВОС облік на контрольних ділянках розпочинають, коли рослини досягають певних фаз росту й розвитку. Обстежують усі рослини кожної контрольної ділянки з метою визначення їхньої відповідності за ознаками стандартному зразку. Якщо кількість нетипових рослин наближається або перевищує граничне значення, рослини слід обстежувати ретельніше. Але експерт повинен включати у кінцевий підрахунок лише чітко нетипові рослини і на основі цього визначати прийнятність або неприйнятність проби. У випадку стерильного чоловічого компонента гібрида, всі рослини на ділянці потрібно ретельно перевірити, чи утворюють будь-які з них життєздатний пилок.

Усі обстеження на качанах кукурудзи виконують на верхньому, добре розвиненому качані. Для оцінки однорідності гібридів приймається 3% популяційний стандарт за рівня ймовірності 95%. Для оцінки однорідності батьківських компонентів приймається 1% популяційний стандарт за рівня ймовірності 99%. Допустиму кількість нетипових рослин кукурудзи за ґрунтового контролю (у відсотках) вказано в таблиці 2.

Таблиця 2. Допустима кількість нетипових рослин кукурудзи

під час ґрунтового сортового контролю

Проби

Категорії насіння

добазове (ОН)

базове (ЕН)

сертифіковане (РН)

кількість нетипових, %

Чисті лінії

0,0

0,0

2,5

Прості гібриди

2,5

2,5

5,0

Складні гібриди

5,0

5,0

7,5

Сорти

5,0

5,0

7,5

Обстеження морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійснюється методом візуальної оцінки та за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу прояву ознак (якісні - QL, кількісні - QN, псевдоякісні – PQ). Тип прояву ознаки проставлено в першій колонці Таблиці ознак відповідно до Методик проведення експертизи на ВОС, керуючись вказівками таблиці 3.

Таблиця 3. Морфологічні ознаки кукурудзи, які обстежують під час проведення ґрунтового сортового контролю

Ботанічний таксон

Номери ознак

Методики

Видання

Кукурудза

1 - 25

Методика проведення експертизи сортів кукурудзи (Zea mays L.) на відмінність, однорідність та стабільність

Офіційний бюлетень №2, ч. 3, 2003 р. С. 49.

Лабораторні дослідження проводять з метою офіційної перевірки якісних і кількісних ознак рослин або частин рослин (качани, волоті, насіння).

Ідентифікацію батьківських ліній, гібридів, сортів кукурудзи за лабораторного сортового контролю проводять методом морфологічного опису качанів, насіння за ознаками, номера яких вказано в таблиці 4.

Таблиця 4. Морфологічні ознаки гібридів кукурудзи, які обстежують під час проведення лабораторного сортового контролю

Ботанічний таксон

Номери ознак

Методики

Видання

Кукурудза

26 - 35

Методика проведення експертизи сортів кукурудзи (Zea mays L.) на відмінність, однорідність та стабільність

Офіційний бюлетень №2, ч. 3, 2003 р. С. 49.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано у другій колонці Таблиці ознак: MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота); MS: вимірювання групи окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина); VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

Результати досліджень. Вперше в Україні за дорученням робочої місії OECD Державна служба з охорони прав на сорти рослин провела дослідження з ґрунтового і лабораторного сортового контролю батьківських ліній і гібридів кукурудзи. У 2009 році для проведення грунтового і лабораторного сортового контролю батьківських компонентів і гібридів кукурудзи було закладено 247 контрольних ділянок гібридів і батьківських компонентів кукурудзи. Середні проби із партій насіння, підготовлених для реалізації, були відібрані Українською державною насіннєвою інспекцією у суб’єктів господарювання різних форм власності, які включені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Коли контрольна ділянка використовується для пост-контрольного дослідження з метою моніторингу якості вирощеного насіння, зазвичай результати не використовують для партії насіння, яку реалізовано у поточному сезоні. Забезпечення порівняння рослин, вирощених з виробленої партії насіння і рослин, вирощених із стандартного зразка, уповноважений орган може проводити моніторинг якості і гарантувати дотримання мінімальних стандартів. Для насіння, яке призначається для подальшого розмноження, одна контрольна ділянка може виконувати дві функції: пост-контролювання партії насіння з останнього врожаю, і попереднє контролювання насінного посіву для наступного врожаю.

Оскільки сортова достовірність і чистота гібриду не може бути перевірена в польових умовах під час вирощування насіння, необхідно гарантувати якість виробництва на пост-контрольних ділянках. Гібрид кукурудзи, спостереження за яким проходить на пост-контрольних ділянках, має забезпечити характерні ознаки рослин і відповідати ознакам зареєстрованого Уповноваженим органом гібриду. Спостереження за батьківськими компонентами гібридного сорту проводили на ділянках попереднього контролю. Таким чином, якість елітного насіння, батьківських компонентів гібрида і не комерціалізованого насіння може бути встановлено до наступної посівної.

Результатами наших досліджень встановлено, що на контрольних ділянках переважали батьківські компоненти – 58%, прості гібриди – 27%. Контрольні ділянки з нетиповими рослинами, які перевищували встановлену норму склали 15% (рис.1).

Рис. 1. Структура контрольних ділянок під час ґрунтового сортового контролю у 2009 році

Аналіз отриманих результатів дає підстави стверджувати, що 15% контрольних проб складають ділянки, на яких встановлено кількість нетипових рослин, які перевищують граничні норми. Відхилення (неприйнятні значення) обґрунтовується тим, що співвідношення кількості нетипових рослин, виявлених на контрольних ділянках і чинного стандарту, дозволяє провести обґрунтовану оцінку ризиків неправильного прийняття рішення або відхилення партії насіння. Набір показників граничних значень використовується частіше, ніж має місце безпосереднє застосування стандарту. Стандарти переводять у граничні значення, застосовуючи біноміальний розподіл імовірності. Проба вважається не відповідною стандарту і бракується, коли кількість нетипових рослин дорівнює або перевищує граничне значення для даної популяції. Для контрольних проб кукурудзи, лімітований довірчий інтервал складає 4 нетипових на вибірку із 40 рослин.

Для оцінки однорідності самозапильних ліній і простих гібридів у пробі з 40 рослин допускається 3 нетипові рослини. Висіяне насіння батьківської лінії кукурудзи КВ1А139 ( державна реєстрація у 2009 р.) на контрольній ділянці забезпечило однорідний і стабільний прояв морфологічних ознак вегетативних і генеративних органів кукурудзи на відповідних фазах росту і розвитку. Так, за ознакою качана: форма, тип зернини кількість нетипових рослин за лімітами їхніх довірчих інтервалів під час встановлення відповідності партії насіння батьківської лінії КВ1А139 стандартному зразку та офіційному опису, за яким було здійснено державну реєстрацію, був у допустимих межах.

Стандартний зразок визнаний таким, що насправді забезпечує живий опис сорту протягом періоду дослідження, є найнадійнішим стандартом, на основі якого можна провести оцінку сертифікаційних проб насіння. Його слід використовувати разом із офіційним описом, пам’ятаючи, що опис сортів може мати певні обмеження, оскільки, він не завжди є достатньо точним для класифікації та ідентифікації сортів.

Знання стадій росту і розвитку рослин кукурудзи важливе під час проведення польових досліджень на контрольних ділянках для визначення відповідності прояву морфологічних ознак у відповідну фенологічну фазу, коди яких передбачені у таблиці ознак:

00 – сухе насіння, паросток:

12 – 2 листки розгорнулись;

14 – 4 листки розгорнулись;

51 (♂,♀) – викидання волоті; цвітіння;

61 (♂,♀); – початок цвітіння та шовкування;

65 (♂,♀) – середина цвітіння та шовкування; молочна стиглість:

71 – зернівка водостигла;

75 – середина молочної стиглості; воскова стиглість:

85 – м’яка воскова стиглість; повна стиглість:

92 – зернівка тверда (важко подряпати нігтем);

93 – зернівка відокремлюється.

Результати встановлення відповідності проби партії насіння сорту за описом морфологічних ознак та коди їхнього прояву заносять до Картки ґрунтового та лабораторного сортового контролю, яка є невід’ємною складовою звіту результатів досліджень з ґрунтового та лабораторного сортового контролю.

Картка

ґрунтового та лабораторного сортового контролю

Заклад експертизи Білоцерківська ДСДС

Ботанічний таксон Кукурудза Zea mays L.

(українською) (латиницею)

Сорт (батьківська лінія) КВ1А139 Заява № 08004206

Дата сівби 14 травня 2009 р. Код проби S1-2/1 (K) Ділянка №27

Ознаки

Офіційний опис

Опис контрольного зразка

ступені прояву

коди

прояву

Фаза росту і розвитку

Відповідність

стандартному зразку

не відповідність

коди прояву

кількість нетипових росли

1

2

3

4

5

6

7

1.Перший листок: антоціанове забарвлення піхви

помірне

5

12

+

-

-

2.Перший листок: форма верхівки

лопатеподібна

5

14

+

-

-

3.Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)

малий

3

61

+

-

-

4.Листок: положення листкової пластинки (листок над верхнім качаном)

ледь похиле

3

61

+

-

-

5.Стебло: зигзагоподібність

відсутня або дуже слабка

1

65

+

-

-

6.Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів

помірне

5

65-75

+

-

-

7.Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50% рослин)

ранній

3

65

+

-

-

8.Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (на середній третині головної осі)

слабке

3

65

+

-

-

9.Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)

відсутнє або дуже слабке

1

65

+

-

-

10. Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно утворених пиляках)

від помірного до сильного

6

65

+

-

-

11. Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)

середньої щільності

5

65

+

-

-

12. Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (на нижній третині волоті)

малий

3

65

+

-

-

13. Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті

від ледь похилого до похилого

4

65

+

-

-

14. Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.

мала

3

65

+

-

-

15. Початок: час появи шовку у 50% рослин

ранній

3

65

+

-

-

16. Початок: антоціанове забарвлення шовку

наявне

9

65

+

-

-

17. Початок : інтенсивність антоціанового забарвлення шовку

слабка

3

65

+

-

-

18. Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)

помірне

5

71

+

-

-

19. Волоть: головна вісь за довжиною (від нижчої бічної гілочки до верхівки, см)

від короткої до середньої

4

71

+

-

-

20. Волоть: довжина верхівки головної осі волоті (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті, см)

від короткої до середньої

4

65-75

+

-

-

21. Волоть: бічні гілочки за довжиною

від коротких до середніх

4

71

+

-

-

22. Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (враховуючи волоть,

від дуже короткої до короткої

2

75

+

-

-

23. Лише для гібридів і сортів вільно запилюваних.

Рослина: за довжиною (враховуючи волоть,

ознака не визначається

0

75

+

-

-

24. Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини

від дуже малого до малого

2

75

+

-

-

25. Листок: пластинка листка за шириною

( листок верхнього качана, см.)

від вузької до середньої

4

75

+

-

-

26. Качан: довжина ніжки, см.

коротка

3

85

+

-

-

27. Качан за довжиною без обгортки, см.

середній

5

92

+

-

-

28. Качан: діаметр (по середині, см.)

середній

5

92

+

-

-

29. Качан: форма

конусно-циліндрична

2

92

+

3

3

30. Качан: кількість зернових рядів, шт.

від малої до середньої

4

92

+

-

-

31. Качан: тип зернини

кременистий

1

92

+

4

2

32. Качан: колір верхівки зернини

оранжевий

5

92

+

-

-

33. Качан: колір низу зернини

оранжевий

5

92

+

-

-

34. Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня

відсутнє

1

93

+

-

-

35. Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня

ознака не визначається

0

93

+

-

-

Особливу увагу слід надавати прояву кількісних ознак (висота, довжина, ширина, антоціанове забарвлення стебла), які є варіабельними та їхні ліміти змінюються під впливом чинників довкілля. Висновок необхідно робити за варіантою стабільності прояву ознаки.

З метою підтвердження ідентичності невеликої кількості окремих насінин, якщо на основі інших досліджень не вдалося зробити кінцевий висновок, то для оцінки рівня гібридності, застосовують електрофорез. Сортова чистота гібридів кукурудзи може бути також оцінена на основі цього методу.

У суперечливих питаннях додатково, за однаковим популяційним стандартом і прийнятою вірогідністю слід використовувати конкретні випадки ауткросових рослин. Якщо для експертизи на відмінність використовувати метод електрофорезу ензимів, подібні популяційні стандарти і прийняття подібної ймовірності приймаються як ауткроси, де два або більше локусів гетерозисні за одним алелем локусу інбредної лінії, (наприклад, АХ). У випадках, коли локус гетерозиготний або коли існують 2 побічні алелі, їх слід розглядати як домішки.

Висновки.

За результатами грунтового і лабораторного сортового контролю гібридів і батьківських компонентів кукурудзи можна зробити такі висновки:

1. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль – невід’ємна складова польової апробації (інспектування), яка проводиться з метою забезпечення відповідності, ідентичності, однорідності гібридів та сортової чистоти насінних посівів кукурудзи.

2. Моніторинг якості насіння на контрольних ділянках гібридів і самозапильних ліній кукурудзи є основним методом встановлення відповідності партії насіння, яка підлягає реалізації, стандартному зразку та офіційному опису, за яким здійснено державну реєстрацію.

3. Результатами грунтового і лабораторного сортового контролю виявлено, що кількість контрольних ділянок кукурудзи з нетиповими рослинами становить 15%, що говорить про недостатній рівень насінництва цієї важливої у комерційному плані культури.

4. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль проводиться відповідно до чинної Методики проведення грунтового і лабораторного сортового контролю кукурудзи та сорго, розробленої за участю автора.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Порядок проведення грунтового і лабораторного сортового контролю,

Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 23.12.08 № 866, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.09 за № 53/16069.

2.  Методика проведення грунтового і лабораторного сортового контролю

кукурудзи і сорго зернового, наказ державної служби з охорони прав на сорти рослин,

3.  Методика проведення експертизи на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС-тест) кукурудзи // Офіційний бюлетень. – Охорона прав на сорти рослин. – Вип. 2, 3. – 2003. – С. 49 – 57.

4. Закон «Про насіння і садивний матеріал», стаття 21.

5. ДСТУ 2240 – 93 Насіння сільськогосподарських культур (Сортові та посівні якості).

6. ДСТУ 4138 – 2002 Насіння сільськогосподарських культур (Методи визначення якості).

УДК

Хаджиматов В. А. Методичні аспекти насінництва кукурудзи (Zea mays L.)

під час сортової сертифікації

Розкрито мету і завдання насінництва кукурудзи методом польової оцінки під час інспектування сортових посівів з проведенням грунтового і лабораторного сортового контролю. Науково обґрунтовано сучасні вимоги до ведення насінництва кукурудзи під час сортової сертифікації. Розроблено й адаптовано методичні вказівки щодо впровадження Схем сортової сертифікації Міжнародної організації економічної співпраці та розвитку.

УДК

Хаджиматов В. А. Методические аспекты семеноводства кукурузы (Zea mays L.) при сортовой сертификации

Раскрыты цели и задачи отечественного семеноводства кукурузы методом полевой оценки во время апробации сортовых посевов с обязательным проведением POSTcontrol cемян. Научно обоснованы современные требования к семеноводству кукурузы при сортовой сертификации семян. Разработаны и адаптированы методические требования к внедрению Схем сортовой сертификации Международной организации экономического сотрудничества и развития в Украине.

УДК

Khadzhymatov V. A. Methodological aspects of the maize (Zea mays L) seed production in the proces of seed certification

The aim and object of the maize seed production by the method of field assessment while conducting the variety sowings field inspections and post and laboratory variety control are achived. The modern requirements to the maize seed production in the process of variety certification are scientifically substantiated. The methodological guidance concerning the implementation of International Organization for Economic Co-operation and Development variety certification Schemes are developed and adapted.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы