Статьи по растениеводческим темам

УДК (633.352:631.53):631.52

КОНТРОЛЬ ОДНОРІДНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ МОРФО-БІОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДОБАЗОВОГО НАСІННЯ НОВИХ СОРТІВ ВИКИ ЯРОЇ (ГОРОШКУ ПОСІВНОГО)

Сидорчук В. І., Петриченко С. М., Гагін А. О., Синьогуб С. В.

Вступ. Внутрішньовидова гібридизація є основним джерелом отримання комбінативної мінливості в селекції вики ярої. До гібридизації залучаються високопродуктивні селекційні номери та нові сорти, а також колекційні зразки, з вираженими цінними ознаками. На сучасному етапі селекційного процесу, при використанні в схрещуваннях нових селекційних номерів та сортів, які мають більш складне селекційне походження, значно підвищилася гетерогенність селекційного матеріалу.

Так, якщо відбір елітних рослин, що давали початок створенню сортів, районованих у 70-ті роки (Білоцерківська 222, Білоцерківська 623, Білоцерківська 50), проводився в другому або третьому гібридному поколінні, то вже у сортів, виведених у 90-х роках (Білоцерківська 88 та Білоцерківська 7), відбір проводився в дев’ятому та восьмому поколіннях відповідно. За нашими спостереженнями, розщеплення за деякими морфологічними ознаками триває до 12 наступних поколінь і більше.

Головним з факторів, що впливає на тривалість рекомбіногенезу і термін відбору гомогенних фори, є складна генеалогія вихідних форм, яка включає п’ять і більше циклів схрещування [1]. Створені в 70-ті роки сорти включають в себе лише 1-2 цикли схрещувань, а створені в 90-ті роки - три цикли схрещувань. Сучасні сорти були одержані вже після чотирьох - п’яти циклів схрещувань. До інших факторів слід віднести використання в процесі гібридизації географічно та генетично віддалених форм [2], а також застосування складних схрещувань.

На сьогодні постає завдання запропонувати способи стабілізації гібридної популяції, одержаної внаслідок застосування різних типів схрещування. Цього можна досягти використанням методу педігрі, коли селекційний матеріал залишається в гібридному розсаднику до одержання гомогенної лінії, але при цьому існує ризик його втрати внаслідок ряду факторів, які супроводжують селекційний процес, зокрема високий рівень вибраковування, який застосовується в гібридних розсадниках третього та наступних поколінь.

Запропонований нами метод полягає у досягненні певного рівня стабільності основних біологічних і морфологічних ознак в гібридному і контрольному розсадниках до рівня 6-7 покоління гібридів, з наступним вивченням продуктивності селекційних номерів у сортовипробуванні при одночасній оцінці перспективних селекційних номерів на однорідність і стабільність.

Матеріали і методика. В основі методу лежить триступенева модель контролю однорідності і стабільності морфо-біологічних ознак високопродуктивних селекційних ліній вики ярої з використанням забарвлення насіння, як маркерної ознаки для відбору гомогенних генотипів.

В перший рік дослідження проводиться відбір типових (елітних) рослин селекційного номера в малому селекційному розмноженні та визначення характеру забарвлення насіння всіх відібраних рослин.

Наступного року, відібрані типові за характером забарвлення насіння та продуктивні сім’ї окремо взятого селекційного номера в кількості 90-120 шт. оцінюються в розсаднику першого року на однорядкових ділянках обліковою площею 0,8 м2. В цьому розсаднику під час вегетації ведуться фенологічні спостереження, оцінка за фазами розвитку кожної сім’ї та визначаються морфотипи у фазах бутонізації, цвітіння і дозрівання. Після обмолоту сім’ї зважуються, оцінюється насіннєва продуктивність і проводиться добір за ознаками однорідності насіння.

На третій рік, 40-50 відібраних однорідних родин висівається на ділянках обліковою площею 4,5 м2. На цьому етапі, впродовж вегетаційного періоду проводяться фенологічні спостереження, оцінюються та визначаються морфотипи за фазами розвитку, проводиться облік ураження хворобами та вивчається стійкість до абіотичних факторів. В результаті, за комплексом показників кормової і насіннєвої продуктивності, оцінок і спостережень на однорідність і стабільність, відбирається від 20 до 50 родин. На наступних етапах, кращі родини об’єднуються за ознаками однорідності і стабільності, розмножуються та використовуються для забезпечення державного сортовипробування.

Результати та обговорення. Робота з оцінки однорідності і стабільності перспективних номерів була розпочата у 2005 році і ведеться до сьогодні за запропонованою нами схемою.

Як показали результати оцінки 10 селекційних номерів протягом 5 років за показниками однорідності елітних рослин, відібраних в малому селекційному розмноженні, спостерігається розщеплення за забарвленням насінної оболонки, або за характером та типом її орнаментації. При цьому ступінь однорідності становить 70-90%, а варіація від 10 до 32%. Однорідність за ознаками завжди вища в тих селекційних номерів, які мають вище покоління генерації останнього відбору елітної рослини. Відбір рослин в селекційного номера 849/01 та їх вивчення проводилось в десятому поколінні, тому насіння було найбільш однорідним, насіння з рослин, відібраних в 8-9 поколіннях було 83-90% типовим, в той же час селекційний номер 720/03, з відбором елітної рослини в сьомому поколінні, був менш однорідним (Табл. 1).

Таблиця 1

Оцінка однорідності і стабільності перспективних селекційних номерів вики ярої

Етап

Показники

Селекційний номер

849/01

720/03

1. Мале селекційне розмноження:

- відбір елітних рослин

- оцінка за показниками однорідності

Рік дослідження

2005

2006

Переглянуто елітних рослин

220

180

із них: основне забарвлення насіння

203

133

- інше забарвлення насіння та орнаментації

17

35

Ступінь однорідності, відсоток основного забарвлення насіння, %

92,3

73,9

Варіація ознаки, %

11,6

31,9

2. Оцінка родин першого року

Рік дослідження

2007

2007

Висіяно сімей, шт.

86

88

Відібрано родин за ознакою однорідності та стабільності, шт.

67

34

Варіація ознаки, %

7,5

17,8

3. Оцінка родин другого року

Рік дослідження

2008

2008

Висіяно родин, шт.

60

24

Відібрано родин за ознакою однорідності та стабільності, шт.

50

21

Варіація ознаки, %

2,5

8,4

Отримано насіння для висіву в селекційному розмноженні, кг

36,6

17,1

В перший рік випробування родин вдалося значно збільшити однорідність отриманого насіння. Варіація за однорідністю насіння на цьому етапі зменшувалася 1,5-2 рази. В селекційного номера 849/01, в цей рік дослідження спостерігалася досить низька варіація, тому вже навіть після попереднього вивчення, його було передано на державне сортовипробування, як сорт Ліла. На 2008 рік цей сорт внесено до списку перспективних у зоні Полісся України. Дослідження цього сорту були продовжені наступного року, завдяки чому вдалося досягти стовідсоткової однорідності, та отримати 40 кг однорідного та стабільного за ознаками насіння.

Селекційний номер 720/03 мав низьку однорідність, але, вже після першого року досліджень, вдалося зменшити варіацію забарвлення насіння майже вдвічі. Досягти повної однорідності та стабільності вдалося лише після вивчення другого року та відбору стабільних та однорідних ліній. Варіація на другому етапі хоч і була високою, але значно варіювали лише три лінії з всього висіяного потомства, всі інші були однорідними та стабільними. Завдяки проведеній роботі вдалося стабілізувати основні морфо-біологічні ознаки селекційного номера 720/03, що дає змогу, після розмноження в цьому році, передати його на Державне сортовипробування.

Таким чином, вимоги, що постають в селекції вики ярої щодо забезпечення однорідності та стабільності морфо-біологічних ознак нових сортів при передачі їх на державне сортовипробування, можуть бути успішно виконані шляхом застосування методики контролю за однорідністю та стабільністю за ознакою забарвлення насіння.

Одержане таким методом насіння відноситься до категорії добазового. Таким чином це дає змогу спростити схему виробництва добазового насіння традиційним способом.

Висновки. При використанні в схрещуваннях нових сортів та селекційних номерів вики ярої, із складним селекційним походженням, підвищується гетерогенність селекційного матеріалу, що значно ускладнює відбір гомогенних форм. Запропонована триступенева модель здійснення контролю за однорідністю та стабільністю, яка базується на використанні забарвлення насіння як маркерної ознаки для відбору гомогенних форм, дає змогу в стислі строки стабілізувати селекційний матеріал та отримати добазове насіння.

Література

1.  Сидорчук В. І. Методика контролю однорідності та стабільності високопродуктивних селекційних ліній за ознакою забарвлення насіння в селекції горошку вики ярої / В. І. Сидорчук, С. В. Синьогуб, С. М. Петриченко // Фактори експериментальної еволюції організмів. – К.: Логос, 2008, – т.5. – С.173-176.

2.  Сидорчук В. И. Использование образцов ярой вики коллекции ВИР в гибридизации и методы работы с исходным материалом / Сидорчук В. И. // Научно-технический бюллетень ВИР. - Вып. 190, Ленинград, 1989. – С.49-51.

3.  Сидорчук В. І. Оцінка перспективних селекційних номерів вики ярої на однорідність і стабільність / В. І. Сидорчук, С. М. Петриченко // Збірник наукових праць ІЦБ. - Вип. 10. – 2008. – С. 128-133.

УДК (633.352:631.53):631.52

Сидорчук В. І., Петриченко С. М., Гагін А. О., Синьогуб С. В. Контроль однорідності та стабільності морфо-біологічних ознак при виробництві добазового насіння нових сортів вики ярої (горошку посівного).

Запропонована методика добору гомогенних форм в межах селекційної лінії з використанням в якості маркерної ознаки забарвлення насіння. На прикладі двох перспективних селекційних номерів вики ярої, приведена схема оцінки на однорідність і стабільність та результати досліджень, що дають змогу отримати однорідне за морфо-біологічними ознаками добазове насіння.

УДК (633.352:631.53):631.52

Сидорчук В. И., Петриченко С. М., Гагин А. О., Синьогуб С. В. Контроль однородности и стабильности морфо-биологических признаков при производстве добазовых семян новых сортов вики яровой (горошка посевного).

Предложена методика отбора гомогенных форм в пределах селекционной линии с использованием в качестве маркерного признака окраски семян. На примере двух перспективных селекционных номеров вики яровой, представлена схема оценки на однородность и стабильность и итоги исследований, что дают возможность получить добазисные семена, однородные за морфо-биологическими признаками.

УДК (633.352:631.53):631.52

Sidorchuk V.I., Petrichenko S. M., Gagin A. O., Sin'ogub S. V.

There were suggested methods of selection of the forms homogeneous within a breeding line, with use of seed color as marker signs. The presented scheme of estimate of uniformity and stability on example of two perspective selection lines common vetch. The results of researches give the chance receptions pre-based the seeds homogeneous behind morphological signs.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы