Статьи по растениеводческим темам

УДК 633.63.631.531.12

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ БЕЗВИСАДКОВИХ НАСІННИКІВ КОРМОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ ТА ПОГОДНИХ УМОВ

Гарбуз А. І. - кандидат с.-г наук, ПФ НУБіП України «КАТУ»

Оголенко І. С. - кандидат с.-г наук, провідний науковий співробітник Інституту цукрових буряків УААН

Вступ. Безвисадковий спосіб вирощування насіння буряків є прогресивним і економічно вигідним у південних районах України ( АР Крим, південні райони Одеської і Херсонської областей). Головною умовою успішного виробництва насіння буряків цим способом є збереженість рослин в зимовий період, або їх зимостійкість. Цей показник залежить від багатьох факторів, які неодмінно повинні враховуватися в виробничій практиці. Високу збереженість, а потім і високу продуктивність безвисадкових насінників можна одержати за невідкладного виконання не окремих агроприйомів, якими ефективними вони не були, а комплексу факторів. До них належить в першу чергу кліматичні (мається на увазі сприятливі зони вирощування), а також агротехнічні – як прямі (борознева сівба, підгортання рослин і ін., що характеризуються утеплюючою дією) так і непрямі, що направлені на накопичення життєво необхідних сполучень і ферментних систем у рослині, що забезпечують їх високу зимостійкість (строки сівби, добрива, підпокривні і сумісні посіви та інше.)

Попередні дослідження [1] показали, що вирощування безвисадкових насінників кормових буряків у ценозі з іншими сільськогосподарськими культурами (вівсом, кукурудзою, соняшником, сорго), сприяло підвищенню їх збереженості і продуктивності. Ріпак, як покривна культура є антагоністом для буряків і навіть наявність його як попередньої культури приводить до загибелі рослин буряків (алелопатія – взаємний вплив рослин один на другого шляхом виділення фізіологічно-активних речовин: антибіотиків, маразмінів, фітонцидів і колінів). За підпокривної сівби безвисадкові насінники набувають нових біологічних ознак. Завдяки продовженому вегетаційному періоду до настання осіннього похолодання на сумісних посівах формуються дещо більші за масою, з добре розвинутим листковим апаратом, з кількома пазушними бруньками дерев’янисті коренеплоди. Вони характеризуються підвищеним вмістом сухих речовин, після перезимівлі утворюють, як правило, багатостеблові насінники. Ці особливості біології росту і розвитку сприяють підвищенню збереженості, а в подальшому і продуктивності порівняно з літньою чистою сівбою. Сумісна сівба цукрових буряків на насіння і іншої сільськогосподарської культури дозволяє зменшити норму висіву основної культури в 2-3 рази, не знижуючи при цьому збереженість і продуктивності безвисадкових насінників [2,3].

Незважаючи на постійне удосконалення технології вирощування насінників кормових буряків і накопичений певний експериментальний матеріал по цьому питанню, в цілому ще не встановлено для Степової зони Криму оптимальних параметрів рослин буряків в сумісних посівах залежно від метеорологічних умов. У зв’язку з цим, на прикладі господарств АР Крим був проведений аналіз щорічних змін показників росту і збереженості безвисадкових насінників залежно від метеорологічних умов та способів сівби.

Матеріали та методи досліджень. Узагальнення показників елементів погоди проводили за даними спостережень метеостанцій Джанкойського і Первомайського районів АР Крим, показника росту і збереженості безвисадкових насінників за різних способів сівби за даними господарств цих районів упродовж 1990-2008 рр.

Результати досліджень та їх обговорення. Агрометеорологічні умови вирощування насінників протягом 1989-2008 років були в цілому сприятливими для росту, розвитку, збереженості їх у зимовий період. Аналіз температурного режиму на рівні головки коренеплоду показав, що протягом 19 років критична температура вимерзання в зоні Джанкойського району була відмічена 2 рази в зиму 1993/94 року і тривала 18 діб (-8°С), та взимку 2005/06 року (-12°С) і тривала 8 діб. В таких умовах без- висадкові насінники за обох способах сівби повністю загинули. В інші роки збереженість рослин становила 73-100% за сумісної сівби, 63-100% - за літньої чистої сівби. Незважаючи на те, що маса коренеплодів, отриманих за підпокривної сівби з іншою культурою була дещо більшою (21.1 г), ніж при чистій сівбі (16 г), збереженість рослин у зимовий період за всі роки спостережень була вищою на 8,5%, а в окремі роки (1991/92; 1996/97; 1998/99;) ця різниця становила 13-14%.

Таблиця 1.

Маса коренеплоду та збереженість рослин у зимовий період залежно від метеорологічних умов та способу сівби

Роки

Маса коренеплоду, г

Температура на рівні головки коренеплоду, °С

Збереженість у зимовий період, %

1

2

3

4

1989/9

28.3*

14.5

-10 (1)**

94

83

1990/9

28.3

18.4

-3(3)

87

77

1991/9

21.5

17.0

-2(4)

93

80

1992/9

22.3

17.0

-6(1)

73

63

1993/9

25.0

15.7

-8(18)

0

1994/9

20.5

15.3

-4(2)

90

84

1995/9

18.3

12.0

-3(2)

100

100

1996/9

22.7

20.3

-8(1)

90

76

1997/9

14.7

14.0

-8(5)

81

73

1998/9

15.3

14.6

-7(2)

93

80

1999/2

21.5

18.7

-6(3)

88

80

2000/0

14.3

14.5

-3(2)

95

90

2001/0

21.1

16.3

-5(3)

90

86

2002/0

37.4

17.4

-3(3)

92

91

2003/0

40.2

13.0

-2(4)

98

94

2004/0

16.2

12.1

-4(3)

94

89

2005/0

30.3

11.5

-12(8)

0

2006/0

26.3

17.1

-2(4)

87

82

2007/0

24.3

13.9

-3(3)

96

92

Примітка:

* - чисельник – сумісна сівба з іншою культурою, знаменник-чиста сівба;

**- в дужках – кількість діб.

Дослідженнями Кримської дослідної станції встановлено, що при підпокривному посіві насінники набувають нових біологічних ознак. Завдяки подовженому вегетаційному періоду до настання стійкого похолодання, при сумісних посівах утворюються відносно крупні з добре розвинутим листовим апаратом, з декількома пазушними бруньками дерев’янисті коренеплоди, що характеризуються підвищеним вмістом сухих речовин. Голівки коренеплодів, як правило, виступають над поверхнею ґрунту. Після перезимівлі такі коренеплоди утворюють багатостеблеві насінники. Особливості біології росту і розвитку безвисадкових насінників, а також покращення мікроклімату поля в зимовий період при підпокривному посіві, дякуючи стерні, що залишилась після збирання покривної культури, сприяли підвищенню їх збереження, а в подальшому і продуктивності в порівнянні з літнім чистим посівом [4].

Висновки

1. Агрометеорологічні умови осіннього і зимового періодів впливають на ріст, розвиток і збереженість рослин. За роки спостережень середня маса коренеплодів в сумісних посівах коливалась в межах 14,3-40,2 г, за чистої сівби – від 12 до 20,3 г, збереженість відповідно 73-100 та 63-100%.

2. Як свідчить проведений аналіз, цілком можлива розробка адаптивної технології вирощування безвисадкових насінників кормових буряків в ценозі з іншими сільськогосподарськими культурами, що забезпечує високу їх збереженість і продуктивність.

Список використаної літератури

1. Балан В. М. Біологія і агротехніка безвисадкових насінників корнеплодних культур у зрошуваних умовах півдня України / Балан В. М., Тарабрин О. Е., Корнійчук А. В. – К.: Нора-Прінт, 2001. – 350 с.

2. Загородний А. Н. Взаимосвязь между степенью развития и сохранностью безвысадочных семенников в зимний период / Загородний А. Н., Балан В. Н., Ковнев И. И. – К.: ВНИС, 1989; - с 50-55.

3. Гарбуз А. И. Биологические особенности, сохранность и продуктивность безвысадочных семенников сахарной свеклы при совместном их посеве с различными сельскохозяйственными культурами : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. с.-х. наук / Гарбуз А. И. – К., 1994. – 19 с.

4. Рогачов М. С. Біологічні особливості і продуктивність безвисадкових насінників кормових буряків в зв’язку з різними умовами їх вирощування в передгірній зоні Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / Рогачев М. С. – К., 1995. – 20 с.

УДК 633.63.631.531.12

Гарбуз А. И., Оголенко И. С. Сохранность безвысадочных семенников кормовой свеклы в зависимости от способов сева и метеоусловий.

В статье сделан анализ влияния агрометеорологических условий выращивания безвысадочных семенников кормовой свеклы на протяжении 1989-2008 годов на рост и сохранность растений в зимний период. Показаны преимущества совместных посевов кормовой свеклы с другими сельскохозяйственными культурами по сравнению с летним чистым посевом.

УДК 633.63.631.531.12

Гарбуз А. І., Оголенко І. С. Збереженість безвисадкових насінників кормових буряків залежно від способів сівби та метеофакторів

У статті зроблено аналіз впливу агрометеорологічних умов вирощування безвисадкових насінників кормових буряків протягом 1989-2008 років на ріст та збереженість рослин в зимовий період. Показано переваги сумісної сівби кормових буряків з іншою сільськогосподарською культурою порівняно з літньою чистою сівбою.

УДК 633.63.631.531.12

Garbooz A. I., Ogolenko I. S. Safity of forage beat seed depends on the ways of sowing and meteorological conditions.

The influence analysis of agrarian and meteorological conditions of seeds of forage beat cultivation throughout 1989-2008 on growth and safety of plants during the winter period is carried out.

Advantages of joint sowing of forage beat with other agricultural crop in comparison with summer sowing of beat alone are shown.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы