Статьи по растениеводческим темам

УДК: 633.63:631.531.12

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АБСОРБЕНТІВ ПРИ

ВИРО­ЩУ­ВАННІ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Ковальчук А. О., аспірант, Інститут цукрових буряків, УААН

Вступ. Насіння – це ланка, що зв'язує потенціал вирощування рослин і визначає їх урожайні якості, а саме - сукупність їх властивостей та ознак здатних певним чином впливати на формування посіву (ценозу) як фото синтезуючої системи – його структуру, ріст і розвиток, що зрештою зумовлює генетичний потенціал ЧС – гібридів.[1]

Розглядаючи агрокліматичний потенціал вітчизняного буряківництва та його резерви слід зазначити, що головним стимулюючим фактором збільшення та стабілізації високої продуктивності цукрових буряків (періодично діючим у зоні нестійкого зволоження та постійно – у зоні недостатнього – є дефіцит водного балансу, недостатність вологи. Радикальним засобом переборення чи значного зменшення негативного впливу від дії цього фактору повинна бути організація зрошування на посівах, в першу чергу, таких вибагливих до водозабезпечення культур, як цукрові буряки. Це підтвердила світова та вітчизняна теорія і практика бурякосіяння в аридних чи близьких до них агрокліматичних зонах [2].

Враховуючи вищевказане дослідження з вивчення агротехнічних прийомів, які забезпечують одержання високоякісного базисного насіння, а також вивчення прийомів, що забезпечує створення запасів вологи в ґрунті в процесі вирощування базисного насіння цукрових буряків є актуальним. Одним з таких прийомів є внесення у грунт абсорбенту, що і було метою наших досліджень. Абсорбент виготовляється в США фірмою ″Тера-віт″, в Україні їх реалізацією займається фірма ″Тера-віт Україна″. Даний препарат використовується в Україні порівняно недовго, з 2006 року. Вперше випробуваний при посадці саджанців хвойних та винограду, потім – при вирощувані полуниць.

Абсорбенти мають здатність поглинати воду з ґрунту і удержувати її, тобто запобігають її випаровуванню та проникненню в глибші горизонти ґрунту [3]. Використання абсорбентів показало, що із зменшенням вологості ґрунту ці препарати здатні віддавати, накопичену вологу кореневій системі рослин, яка розташована поруч з ними і, таким чином, рослини не мають дефіциту вологи, краще ростуть і розвиваються, а в кінце­вому рахунку, підвищується їх продуктивність.

Матеріали та методика досліджень. Упродовж 2008 – 2009 років вивчали вплив абсорбентів на ріст і розвиток насінників та їх вплив на урожайність та якість насіння. Польові досліди проводили у Інституті коренеплідних культур (м. Умань), лабораторні в Інституті цукрових буряків (м. Київ).

Схема посадки включала контроль та ділянки із внесенням абсорбенту. Площа облікової ділянки 6, 28 м². Гібрид Уманський ЧС-90.

Результати досліджень. При проходженні кожної фази розвитку насінників цукрових буряків нами брались аналізи ґрунту, де визначалась вологість. У зразках ґрунту, де вносили абсорбент вологість грунту була значно вищою, ніж на контролі (рис. 1).

Рис.1. Вологість ґрунту по фазах розвитку насінників залежно від

внесення у грунт абсорбенту (середнє за 2008-2009 рр.)

1 – фаза розетки, 2 – фаза стеблування, 3 – фаза цвітіння, 4 – фаза дозрівання.

Так, вологість ґрунту у фазі розетки на варіанті, де вносили абсорбент була вищою на 5,65%, а стеблування – на 9,7%, порівняно з контролем. Вища вологість ґрунту спостерігалася також у фази цвітіння насінників і дозрівання насіння.

Внесення абсорбентів у грунт перед садінням висадків забезпечило інтен­сив­ніший ріст і розвиток насінників. Всі фази розвитку насінників, починаючи від з’явлення розетки і до цвітіння, проходили раніше, а фаза дозрівання, навпаки як у 2008, так і в 2009 році розпочиналася на шість-вісім днів пізніше і закінчувалася на два-чотири дні пізніше. У варіантах, де був внесений аб­сор­бент насінники були вищими на 25 см (в 1,1 рази) більше було пагонів першого порядку на яких формується на­сіння посівних фракцій. Вищою була щільність розміщення плодів на паго­нах насінників – на кожних 10 см пагонів форму­валося більше на 7,8 плодів. Це в комплексі з грунтово-кліматичними і агротех­нічними умовами забезпечило істот­не підвищення урожайності насіння на 0,31 т/га в порівнянні з контролем. Схожість насіння була на 5,7% ­вищою порівняно з конт­ролем (табл. 1).

Таблиця 1

Урожайність і якість насіння з ЧС компонента і О типа залежно

від внесення абсорбенту в грунт, 2008-2009 рр.

Варіант

Урожайність,

т/га

Енергія

проростання, %

Схожість,

%

ЧС компонент

Без внесення абсорбенту – контроль

1,46

85,75

90,8

З внесенням абсорбенту

1,77

91,8

96,25

О тип

Без внесення абсорбенту – контроль

1,18

85,3

91,3

З внесенням абсорбенту

1,5

95,45

97,25

Аналіз фракційного складу насіння показав, що при внесенні абсор­бен­ту у грунт істотно менше формувалося дрібного насіння фракції діаметром 2,5-3,5 мм і значно більше – насіння посівної фракції діаметром 3,5-4,5 мм та насіння діаметром більше 5,5 мм, яке, як правило, більш високосхоже і після шліфування переходить у посівну фракцію насіння діаметром 4,5-5,5 мм (табл. 2).

Таблиця 2

Фракційний склад насіння (за масою) залежно від внесення абсорбенту в грунт (середнє за 2008 – 2009 рр.)

Варіант

Вміст фракцій, %, мм

> 5,5

4,5-5,5

3,5-4,5

3,5-3,25

3,25-2,5

Без внесення абсорбенту – контроль

3,3

24,0

48,3

11,8

12,6

З внесенням абсорбенту

7,8

22,4

54,0

10,0

5,9

НІР 05

2

1,9

4,5

6,3

5

Р,%

8,1

5,4

10

4,9

6,6

Підвищення урожайності і якості насіння зумовлено вищою вологістю грунту у варіанті з внесенням абсорбенту і відповідно – кращим використанням елементів міне­рального жив­лення. На ділянках з абсорбентом на кінець вегетації вміст рухомих форм фосфору і калію був у ґрунті меншим відповідно на 0,75 та 2 мг/100 г ґрунту.

Висновки. Отже, за попередніми даними можна зробити висновок, що внесення в грунт абсорбенту перед садінням висадків забезпечує достатню кількість вологи упродовж всього періоду їх вегетації, кращому вико­ристанню міне­рального жив­лення, що в кінцевому результаті, призво­дить до підвищення врожайності та якості насіння.

Список використаної літератури

1. Генетичний потенціал ЧС гібридів / Балан В. М. Доронін В. А. // Насінництво. – 2007. – № 6. – С. 20-21.

2. Буряківництво / [Зубенко В., Роїк М., Іващенко О., Гізбулін Н., Саблук В., Шпіхер Ю., Шпаар Д]; під ред. В. Ф Зубенко. – К.: «Альфа-стевія ЛТД», 2007. – С.385-389 с.

3. Кармазіна Т. В. Абсорбция ПАР и динамическое состояние молекул води в системе вода - ПАР - твердый сорбент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук: спец. 02.00.11 / Т. В. Кармазіна. – К., 1999. – 35 с.

4. Быков В. Структура и адсорбционные свойства природных сорбентов / Быков В. – Москва: Haукa, 1975. – 88 с.

УДК: 633.63:631.531.12

Ковальчук А. О. Ефективність використання абсорбентів при виро­щу­ванні насіння цукрових буряків.

Встановлено, що внесення абсорбенту в грунт перед садінням коре­не­пло­дів цукрових буряків забезпечує достатню кількість вологи для насінників цукрових буряків упродовж всього періоду їх вегетації, кращому вико­ристанню міне­ральних речовин, що сприяє підвищенню урожайності насіння та його якості.

УДК: 633.63:631.531.12

Ковальчук А. А. Эффективность использования абсорбентов при выращивании семян сахарной свеклы.

Установлено, что внесение абсорбента в почву перед посадкой корнеплодов сахарной свеклы обеспечивает достаточным количеством влаги для семен­ников сахарной свеклы на протяжении всего периода их вегетации, лучшему использованию минеральных веществ, что способствует повышение урожайности семян и их качества.

UDC 633.63:631.531.12

Kowalchuk A. O. Efficiecy of the use of absorbents with growing sugar beet suds

It was found that soil application of an absorbent before planting sugar beet stecklings gnaranteed sufficient gnantitu of moisture for sugar beet seed plants through out the whole period of their vegetation, bitter use of mineral substances, which contributed to increasing seef uields and qualitu.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы