Статьи по растениеводческим темам

УДК: 631.03:635:631.6 (833)

ВПЛИВ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ТОМАТА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Косенко Н. П. – к. с.-г. н., старший науковий співробітник

(Інститут землеробства південного регіону УААН)

Вступ. Відомо, що найбільша “віддача ” досягнень сучасної селекції можлива лише за добре налагодженого насінництва, основною задачею якого є прискорене розмноження й поширення в сільгоспвиробництві нових сортів і гібридів вітчизняної селекції зі збереженням їх цінних господарських ознак і властивостей [1]. Щорічно посіви томата займають в Україні 93-100 тис. га. Для забезпечення посівним матеріалом товаровиробників і насінницьких господарств об’єднання “Сортнасінняовоч ” України необхідно мати насіння 1 репродукції (РН1) – 100 т, елітного насіння (ЕН) – 761 кг, оригінального насіння (ОН) – 9кг [2].

Поряд із селекційно-генетичними і біотехнологічними методами одним із резервів підвищення врожайності й якості продукції є використання фізіологічно активних речовин, що володіють високою вибірковістю і широким спектром дії [3]. Насінництво власних сортів і гібридів практично не ведеться, або не відповідає сучасним вимогам. Тому на даному етапі є актуальним удосконалення технологічних прийомів вирощування насінників та методів ведення насінництва сортів і гібридів власної селекції, занесених до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні.

Відомо 5000 препаратів (хімічного, мікробіологічного, рослинного походження), з яких в світовій практиці використовується біля 50. Більша частина відомих регуляторів росту природного походження – це продукти життєдіяльності мікроорганізмів і рослин [4]. Так, фіторегулятор Еместим С, у складі якого налічується 75 фізіологічно активних речовин, є водно-спиртовим розчином продуктів життєдіяльності грибів-ендофітів, що знаходяться на кореневій системі рослин [5].

Для виробництва препарату Імуноцитофіт, що є природним індуктором стійкості рослин до хвороб, використовують фітопатогенні мікроорганізми [6].

Дослідженнями Гаврись І. Л. встановлено, що замочування насіння томата в розчинах Еместима С та Імуноцитофіта підвищує енергію проростання до 88 та 86,7% з 79,8% порівняно з контролем, схожість насіння була відповідно 97,5 та 93,5% проти 89,5% в контролі [7].

Важливим аспектом дії регуляторів росту, поряд з підвищенням урожайності та якості продукції, є підсилення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища: різких коливаннь температури повітря, нестачі вологи, ураження хворобами. Застосування Імуноцитофіту та Епіну збільшує імунітет рослин томата до фітофторозу. Також відмічено, що у рослин, оброблених фізіологічно активними речовинами підвищувався відсоток зав’язування плодів [6].

Фурсенко С. Л., Пуценко Д. В. рекомендують внести передпосівне замочування насіння в розчинах регуляторів росту Івін та Еместим С в технологію вирощування посівного томата на краплинному зрошенні. Цей прийом дозволяє підвищити польову схожість, скоротити термін дозрівання плодів, збільшити врожайність і поліпшити вихід товарної продукції [8].

Матеріал і методика досліджень. До завдань досліджень відносилось проведення лабораторних і польових дослідів щодо вивчення впливу передпосівного замочування насіння в розчинах регуляторів росту рослин (Еместим С, Імуноцитофіт) при різних строках сівби ( ІІІ декада квітня, І декада травня, ІІ декада травня) на врожайність і якість насіння томата. Контроль І – сухе насіння, Контроль ІІ – насіння, замочене в воді. За еталон прийнятий регулятор росту Івін. Концентрації розчинів та експозиції замочування застосовували у відповідності з рекомендаціями до препаратів.

Дослідження проводили на дослідному полі лабораторії овочівництва Інституту землеробства південного регіону УААН на протязі 2006-2008 років. Дослід лабораторно-польовий, повторність чотириразова, загальна площа посівної ділянки 28 кв. м, облікової – 20 кв. м.

Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий, слабосолонцюватий, середньосуглинковий, з глибиною гумусового шару 45-50см. Вміст гумусу в орному (0-30 см) шарі ґрунту становить 2,5-3,5% , гідролізуємого азоту – 4,5 – 5,5%, рухомого фосфору 4,0-6,0 мг, обмінного калію 40 мг на 100 г абсолютно сухого ґрунту. Найменша вологоємність на дослідному полі в шарі ґрунту 0-50 см становить 23,2%, 0-100 см – 22,0%, 0-150 см – 21,3%. Вологість стійкого в’янення відповідно 11,4; 11,6; 11,9 % від ваги абсолютно сухого ґрунту.

Об’єкт досліджень – процеси формування врожаю і якості насіння томата сорту Наддніпрянський 1. Сорт селекції ІЗПР, занесений до Реєстру сортів рослин у 2007 році, придатний до комбайнового збирання, рекомендований для вирощування в зонах степу і лісостепу України.

В досліді була прийнята стрічкова схема сівби 90+50см. Відразу після формування густоти стояння рослин монтували систему крапельного зрошення – по одному трубопроводу в стрічці, з крапельницями через 30см. Для зрошення використовували поливну воду, мінералізація якої коливалась від 1,4 до 1,9г/дм і згідно ДСТУ 2730-94 відноситься до ІІ класу (обмежено придатна для зрошення).

При проведенні спостережень, обліків, відборі зразків керувались загальноприйнятими методичними рекомендаціями. Облік урожаю плодів проводили суцільним методом. Маса середнього зразка для визначення виходу насіння з плодів становила 10 кг з кожної облікової ділянки. Посівні властивості насіння визначали згідно ДСТУ 2240-93, ДСТУ 4138-2002.

Результати досліджень. Проведеними лабораторними дослідженнями встановлено, що замочування насіння в регуляторах росту позитивно вплинуло на лабораторну схожість насіння. В середньому за роки досліджень під впливом регуляторів росту рослин Еместим C і Імуноцитофіт лабораторна схожість насіння підвищилась відповідно на 4 і 5% у порівнянні з контролем (вода) - 89% (рис.1).

Рис. 1 Вплив фізіологічно активних речовин на лабораторну схожість насіння (середнє за 2006-2008 рр.)

Польова схожість насіння у варіантах досліду становила: в 2006 році 47-59%, в 2007 році – 34-42%, в 2008 році – 43-50%. Передпосівне замочування насіння в Еместимі С сприяло підвищенню польової схожості за квітневого строку сівби в 2006 році на 3%, в 2008 році – на 5% порівняно з контролем І.

Насіннєва продуктивність рослин томата істотно залежала від строків сівби. Так в 2008 р, за умов пізньої сівби ( ІІ декада травня ) урожайність насіння знижується на 23,6 кг/га (30,9 %) при НІР05 9,0 кг/га порівняно з квітневим посівом (99,9 кг/га). За умов другого строку посіву зниження урожайності насіння становило 7,4 кг/га, не є істотним, що математично підтверджується результатами дисперсійного аналізу (табл.1).

Таблиця 1

Вплив строків посіву та регуляторів росту на врожайність насіння томата сорту Наддніпрянський 1

п/п

Строк посіву

Передпосівна обробка насіння

Урожайність насіння, кг/га

2006р.

2007р.

2008р.

серед-нє

1

І декада квітня

Без обробки (контроль І)

87,0

52,6

92,0

77,3

2

Замочене воді (контроль ІІ)

82,4

57,1

95,6

78,7

3

Івін (еталон)

94,9

55,7

101,2

83,9

4

Еместим С

104,3

71,6

105,7

93,9

5

Імуноцитофіт

93,7

66,8

103,9

88,1

6

І декада травня

Без обробки (контроль І)

72,2

44,1

85,0

67,1

7

Замочене воді (контроль ІІ)

97,9

52,2

89,6

79,9

8

Івін (еталон)

77,9

56,8

92,2

76,6

9

Еместим С

87,8

63,3

97,9

83,0

10

Імуноцитофіт

88,2

60,0

97,6

81,9

11

ІІ декада травня

Без обробки (контроль І)

66,1

34,2

72,6

57,6

12

Замочене воді (контроль ІІ)

54,8

31,8

73,6

53,4

13

Івін (еталон)

60,6

36,9

73,4

57,0

14

Еместим С

64,9

39,3

80,7

61,6

15

Імуноцитофіт

60,6

38,5

81,0

60,0

НІР05 часткових відмін за ф. А

3,1

2,8

8,6

НІР05 часткових відмін за ф. В

2,8

2,5

3,2

НІР05 головних ефектів за ф. А

1,6

1,6

1,6

НІР05 головних ефектів за ф. В

1,4

1,4

1,8

В середньому за роки досліджень при сівбі в третій декаді квітня середня урожайність за фактором А – строк посіву склала 84,4 кг/га, що на 6,9 кг/га (8,9 % ) більше, ніж в другій та на 26,5 кг/га (45,8 % ), ніж в третій строк сівби. Визначення впливу обробітку насіння томата регуляторами росту на врожайність насіння вказує на те, що в умовах 2008 року найвищу ефективність цих препаратів відзначено за першого та другого строків сівби. В середньому по досліду урожайність насіння в 2008 році підвищувалась за передпосівного обробітку насіння Еместимом С та Імуноцитофітом відповідно на 11,6 кг/га (13,9 %) та 7,6 кг/га (9,1 %), при НІР05 5,7 кг/га порівняно з контролем І; підвищення над контролем ІІ становило відповідно 8.2 кг/га (9,5 %) та 7,6 кг/га (8,8 %).

В середньому за роки досліджень використання фізіологічно активних речовин для передпосівного замочування насіння дозволило отримати за квітневого строку сівби урожайність насіння 88,1 - 93,9кг/га, що на 14 –21,5% більше, ніж у контролі І (77,3 кг/га) та на 11,9-19,3 % більше, ніж в контролі ІІ (78,7 кг/га), перевищення над еталонним регулятором росту (Івін) становило 5,0-11,9%.

Насіння, отримане в досліді 2008 року характеризувалось високими показниками якості: маса 1000 шт. – 2,58-3,02г, енергія проростання – 80-87%, лабораторна схожість – 93-97% (табл.2). Енергія проростання за передпосівного замочування насіння була вищою на 2-3 % порівняно з контролем І для всіх строків посіву. Зростання лабораторної схожості на варіантах із регуляторами росту було на рівні 1-3 %. Дослідження показали, що на посівні властивості насіння строк сівби і регулятори росту не мали істотного впливу. В середньому за роки досліджень середня маса 1000 насінин становила 2,87-3,02 г, енергія проростання – 81-86 %, лабораторна схожість – 94– 98%. Таким чином, насіння томата відповідає вимогам ДСТУ 2240-93 (РН1- 80 %) щодо репродукційного насіння.

Висновки. Урожайність насіння томата сорту Наддніпрянський І за раннього строку сівби (ІІІ декада квітня) склала 84,4 кг/га, що на 6,9 кг/га (8,9 % ) більше, ніж в другий та на 26,5 кг/га (45,8 % ), ніж в третій строк сівби. Передпосівне замочування насіння в розчинах регуляторів росту Еместим С і Імуноцитофіт дозволило отримати за квітневого строку сівби урожайність насіння відповідно 88,1 і 93,9 кг/га, що на 14 і 21,5 % більше, ніж у контролі І (сухе насіння). На посівні властивості насіння строки сівби і регулятори росту рослин не мали істотного впливу.

Таблиця 2

Вплив строків посіву та регуляторів росту на показники якості насіння томата сорту Наддніпрянський 1

№ п/п

Строк посіву (фак-тор А)

Передпосівне замочування насіння (фактор А)

Маса 1000 насінин, г

Енергія проростання, %

Лабораторна схожість, %

2006р

2007р

2008р

середнє

2006р

2007р

2008р

середнє

2006р

2007р

2008р

середнє

1.

ІІІ декада квітня (28.04)

Контроль І (сухе насіння)

3,04

2,89

2,76

2,90

82

81

81

81

93

96

93

94

2.

Контроль ІІ (замочене в воді)

3,02

2,87

2,82

2,90

82

83

80

82

95

98

94

96

3.

Івін (еталон)

3,20

2,88

2,85

2,98

87

86

86

86

98

99

96

98

4.

Еместим С

3,18

2,93

2,95

3,02

80

85

86

84

94

99

96

98

5.

Імуноцитофіт

3,20

2,96

2,88

3,01

82

81

87

83

94

99

95

96

6.

І декада травня (10.05)

Контроль І (сухе насіння)

3,15

2,83

2,82

2,93

80

83

84

82

95

98

96

96

7.

Контроль ІІ (замочене в воді)

3,10

2,99

2,80

2,96

87

80

85

84

92

98

94

95

8.

Івін (еталон)

3,12

2,73

2,78

2,88

85

83

84

84

97

96

96

96

9.

Еместим С

3,12

2,97

2,91

3,0

84

82

86

84

96

97

96

96

10.

Імуноцитофіт

3,0

3,0

2,85

2,95

88

80

85

84

97

96

95

96

11.

ІІ декада травня (23.05)

Контроль І (сухе насіння)

2,92

2,91

3,02

2,95

84

79

84

82

98

96

94

96

12.

Контроль ІІ (замочене в воді)

3,0

2,81

2,81

2,87

83

81

85

83

96

95

96

96

13.

Івін (еталон)

3,0

2,83

2,86

2,90

83

82

83

83

96

96

95

96

14.

Еместим С

3,1

2,90

2,92

2,97

86

83

86

85

95

97

93

95

15.

Імуноцитофіт

3,1

2,87

2,98

2,98

84

81

86

84

97

95

97

96

НІР05 часткових відмін по ф. А

0,07

0,06

0,27

1,9

1,8

7,5

1,6

1,7

7,1

НІР05 часткових відмін по ф. В

0,17

0,17

0,29

2,5

2,4

5,3

3,5

3,4

5,0

НІР05 головних ефектів по ф. А

0,03

0,03

0,04

0,8

0,7

1,4

0,9

0,9

1,3

НІР05 головних ефектів по ф. В

0,09

0,08

0,17

1,4

1,3

3,0

1,5

1,4

2,9


Список використаної літератури

1.  Макрушин М. М. Становлення насінництва як галузі аграрної науки і ви-робництва / М. М. Макрушин, Л. К. Січняк // Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур К. – 1999. – С. 165-168.

2.  Стан та перспективи розвитку насінництва овочевих і баштанних рослин / [ Г. І. Яровий, В. Ю. Гончаренко, О. М. Могильна та ін. ] // Овочівництво і баштанництво : міжвід. темат. наук. зб. – Харків, – 2005. – Вип.50. – С.25-31.

3.  Макрушин М. Регулятори росту – важливий резерв підвищення врожайності / М. Макрушин, С. Герасименко, Р. Шабанов // Пропозиція. – 2003. – №2. – С.71.

4.  Шевелуха В. С. Состояние и перспективи исследования и применение фиторегуляторов в растениеводстве / В. С. Шевелуха, И. К. Блиновський //Регуляторы роста. – 1990. – С. 6-35.

5.  Пономаренко С. П. Регулятори росту рослин на основі N-оксидів похідних піридину / С. П. Пономаренко К.: Техніка – 1999. – 272 с.

6.  Сергиенко В. Г. Иммуноцитофит – многоцелевой стимулятор / В. Г.Сергиенко // Огородник. – 2002. – №10. – С 12.

7.  Гаврись І. Л. Вплив регуляторів росту рослин на життєздатність насіння та якість розсади помідорів / І. Л Гаврись //Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2006. - №1 – 2. – С.8-9.

8.  Фурсенко С. Л. Вирощування томатів на краплинному зрошенні / С. Л. Фурсенко, Д. В. Пуценко, А. В. Шепель // Перспектива: зб. наук. праць, присвячений 60-річчю створення Херсонської області. – Херсон, – 2004, – Вип. 3. – С. 60-61.

УДК: 631.03:635:631.6 (833)

Косенко Н. П. Вплив фізіологічно активних речовин на насіннєву продуктивність і посівні властивості насіння томата за різних строків сівби при зрошенні в умовах південного Степу України.

Представлені результати досліджень впливу передпосівної обробки насіння розчинами регуляторів росту рослин за різних строків сівби на урожайність і якість насіння томата сорту Наддніпрянський 1.

Дослідженнями встановлено, що за умов краплинного зрошення ранній строк сівби (ІІІ декада квітня) і передпосівна обробка насіння регулятором росту Еместим С сприяли підвищенню врожайності насіння на 21,5% порівняно з контролем (без обробки насіння). На посівні властивості насіння вплив строків сівби і передпосівного замочування насіння був не істотним.

УДК: 631.03:635:631.6 (833)

Косенко Н. П. Влияние физиологически активних веществ на семенную продуктивность и посевные качества семян томата при разных сроках посева на капельном орошении в условиях южной Степи Украины.

Представлены результаты исследований влияния предпосевной обработки семян растворами регуляторов роста растений при разных сроках посева на урожайность и качество семян томата сорта Надднепрянский 1.

Установлено, что при капельном орошении ранний срок посева (ІІІ декада апреля) и предпосевная обработка семян регулятором роста растений Эместим С повысили урожайность семян на 21,5% по сравнению с контролем (без обработки семян). На посевные качества семян влияние сроков и предпосевного замачивания семян было не существенным.

УДК: 631.03:635:631.6 (833)

Kosenko N. P. The influence of growth regulators of plants and terms of sowing on productivity and quality of seeds of tomatoes under the conditions of trickle irrigation in the south Steppe of Ukraine.

The results of researches by influence of growth regulators of plants and terms of sowing on productivity and quality of tomatoes seeds by sort Naddnepryansky 1.

Under conditions of trickle irrigation the treatment of seeds preparation Emestim C before sowing 20-30 of April increased of seeds productivity on 21,5% in compared to control variant (sowing of dry seeds). The influence of sowing terms and growth regulators of plants on seeds quality was slight.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы