Статьи по растениеводческим темам

УДК 635.63: 631.527: 631.53.02: 631.811.98

ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДВОСТАТЕВИХ ФОРМ ОГІРКА

Кондратенко С. І. – канд. біол. наук, завідувач відділом

Гончарова С. А. – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Баштан Н. О. – молодший науковий співробітник

(Інститут овочівництва і баштанництва УААН)

Дульнєв П. Г. – канд. хім. наук, старший науковий співробітник

(Науково-дослідний центр “Аксо”)

Вступ. Останнім часом у вітчизняній селекції активно удосконалюються генетичні методи одержання гетерозисних гібридів огірка. Для цієї мети використовуються сортові популяції цієї рослини, в яких завдяки вільній рекомбінації статевих генів виникають форми, які контрастно виділяються за виразністю статті. Ці форми є цінним вихідним матеріалом в гетерозисній селекції огірка, оскільки при їх залученні у гібридні схрещування досить часто у потомства спостерігається ефект гетерозису, а створювані на їх основі гібриди є високопродуктивними, стійкими до пероноспорозу та мають технологічно не складну схему розмноження у первинних ланках насінництва [1].

Використовуючи генетичні ефекти рекомбінацій статевих генів в Інституті овочівництва і баштанництва УААН проводиться селекція потрійних гібридів огірка [1, 2]. Одним з генетичних компонентів їх створення є двостатевоквіткові форми, які є донорами високої долі жіночого компоненту і тому потенційно можуть використовуватися при створенні потрійних гібридів у якості материнських форм. Складні материнські форми (СМФ), як правило, мають низьку насіннєву продуктивність. Тому у процесі їх розмноження доцільно використовувати регулятори росту, які здатні підвищувати насіннєвий потенціал рослин огірка [3, 4].

Методика досліджень. Дослідження по вивченню дії регуляторів росту на підвищення насіннєвої продуктивності двостатевих формах огірка (СМФ) проводилися протягом 2009 року в селекційному розсаднику Інституту овочівництва і баштанництва УААН в умовах захищеного ґрунту. Для цієї мети використовувалися як відомі, внесені до реєстру України [5], так і нові регулятори росту рослин, синтезовані у Науково-дослідному центрі “Аксо”, створеному на експериментальній базі Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ (м. Київ). Зокрема, як загальновідомі (еталонні) використовували біопрепарати Чаркор і Агростім, серед досліджуваних вперше біологічно-активних речовин були відібрані такі, що за своєю хімічною будовою є похідними піридину – дев'ять препаратів ДГ-77, ДГ-777, Д-777В115, Д-77КИ, ДПР-77, ДПР-777, ДПР-82, ДГ-475(12) та одна речовина, похідна феноксісполук – препарат ДГ-560.

Досліди проводилися в умовах захищеного ґрунту. Для визначення результуючої дії речовин на формування генеративних органів застосовували трьохкратну обробку рослин протягом періоду вегетації. Першу обробку проводили на 4-5 етапі органогенезу огірка, яка співпадає з фенофазою першого справжнього листка. У подальшому з десятиденним інтервалом проводили другу і третю обробки. Один варіант досліджуваної речовини випробували на ділянці з трьох рослин огірка. У досліді використовувалися водні розчини речовин, обробку проводили усієї поверхні досліджуваних рослин за допомогою ранцевого оприскувача у другій половині дня. Робоча концентрація водних розчинів речовин – 10 мг/л. У контрольному варіанті застосовувалася обробка дистильованою водою.

Як рослинний об’єкт у дослідженні використовувалася двостатева складна материнська форма огірка – лінія F8I1 (сорт 640 х двостатеві 107-3), яка відзначається високою комбінаційною здатністю у гібридних схрещуваннях і має відносну високу стійкість до пероноспорозу.

При збиранні насінників обліковували їх кількість з рослини, ділянки, визначали їх урожайність. Також було виділено насіння для оцінки насіннєвої продуктивності. Аналіз результатів було проведено згідно “Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве” [6]. Обчислення проводили методиками варіаційної статистики з застосуванням таких статистичних показників як середнє арифметичне та довірчий інтервал для середнього значення досліджуваної кількісної ознаки [7].

Результати дослідження. Для підвищення генетичного потенціалу сільськогосподарських рослин щодо формування високого урожаю і якості рослинної продукції в Україні найбільшого поширення набули спільні розробки Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ з іншими науковими установами по створенню та всебічному вивченню нових регуляторів росту рослин. Серед створених, багато численних груп регуляторів, особливу увагу привертають дослідження по вивченню біологічно-активних речовин з ряду піридинів [8]. Серед похідних піридину було знайдено сполуки з фунгіцидною, бактерицидною і рістрегулюючою активністю. Ці сполуки вивчалися на злакових і овочевих рослинах. Найбільш ефективними препаратами при вирощуванні огірків виявилися N-оксиди нікотинової кислоти і 2,6-диметилпіридину [8], що було, також, підтверджено пізніше у дослідженнях, проведених в Інституті овочівництва і баштанництва УААН [4].

Пошуки нових біологічно-активних сполук з новими регуляторними властивостями постійно тривають. Для цілеспрямованого синтезу регуляторів росту потрібне проведення широких комплексних досліджень по виявленню можливої кореляції між біологічною активністю та встановленими фізико-хімічними характеристиками нових препаратів.

Дані по проведених випробуваннях біологічно-активних речовин зведені в таблицю 1. Результати досліджень свідчать про суттєвий вплив біопрепаратів на формування усіх досліджених кількісних ознак двостатевої форми огірка. Зокрема, найбільшу середню кількість насінників на рослині виявлено у варіанті обробки препаратом ДГ-475(12), яка становила 6 зразків. На рослинах контрольного варіанту досліду середня кількість насіннєвих плодів була 4 зразки.

Обробка рістрегулючими речовинами мала, також, вплив на формування таких кількісних ознак, як кількість насінин у насіннику та їх вагу. За цими показниками

Таблиця 1

Оцінка впливу біопрепаратів на насіннєву продуктивність

складної материнської форми огірка

Біологічно-активна речовина

Середня кількість сформованих насінників на 1 рослині на дослідній ділянці (зр.)

Середня насіннєва продуктивність однієї рослини на дослідній ділянці

грам (г)

% до контролю

Кількість (зр.)

% до контролю

контроль (обробка водою)

4

12,10 ± 1,45

-

520,33 ±

12,67

-

Чаркор

0,67

0,51 ± 0,21

- 95,79

26 ± 2,39

- 95

Агростім

3,67

13,60 ± 1,97

+ 12,40

515,67 ± 9,64

- 0,90

ДГ-77

5,67

14,49 ± 0,64

+ 19,75

547,68 ± 7,90

+ 5,26

ДГ-777

4,67

16,58 ± 1,26

+ 37,02

580,33 ± 13,44

+ 11,53

Д-777В115

4

11,60 ± 1,97

- 4,13

509,70 ± 17,32

- 2,04

Д-77КИ

5

11,28 ± 2,33

- 6,78

435,33 ± 18,04

+ 16,34

ДПР-77

3,33

16,54 ± 2,75

+ 36,70

635 ± 20,52

+ 22,04

ДПР-777

3

4,43 ± 0,64

- 63,39

219,33 ± 26,46

- 57,85

ДПР-82

5,33

14,94 ± 1,62

+ 23,47

589 ± 16,89

+ 13,20

ДГ-475(12)

6

12,17 ± 1,39

+ 3,33

613 ± 24,55

+ 17,81

ДГ-560

5,33

13,02 ± 0.95

+ 7,60

665 ± 12,78

+ 27,80

НІР0,05

1,33

-

14,79

-

достовірне перевищення над контрольним варіантом досліду мали варіанти з обробкою препаратами: ДГ-77, ДГ-777, ДПР-77, ДПР-82, ДГ-475(12) і ДГ-560. Серед, похідних піридину застосування препарату Д-77КИ стимулювало у рослин огірка незначне збільшення виходу насіння з одночасним зменшенням їх ваги в межах похибки контрольного варіанту досліду. Також, в межах варіації кількісних ознак у контрольному досліді препарат Агростім стимулював незначне збільшення ваги сформованого насіння при зменшенні його виходу з однієї дослідної рослини. Негативною дією на органогенез плодів огірка було відзначене застосування препаратів Чаркор, ДПР-777 та Д-777В115. Особливо пригнічував формування рослин і формування плодів препарат Чаркор.

Розрахунок співвідношення ваги і кількості насіння показало, що істотно збільшувалася вага 1000 насінин при застосуванні препаратів ДГ-77 (28,57 г), ДГ-777 (26,46 г), ДПР-77 (26,05 г), ДПР-82 (25,37 г), контроль (23,25 г.). Збільшення відносної ваги насіння імовірно пов'язано з накопиченням у його складі пластичних речовин, які позитивно діють на проростання, покращуючи його посівні якості. Тому саме вищевказані регулятори було визнано перспективними для використання у селекційному процесі по створенню потрійних гібридів огірка для більш ефективної реалізації генетичного потенціалу складних материнських форм щодо формування насінників і виходу насіння.

Висновки. На основі проведених біотестів для селекційної роботи рекомендуються найбільш ефективні рістрегулюючи препарати ДГ-77, ДГ-777, ДПР-77 і ДПР-82, застосування яких дозволяє підвищувати вихід насіння у складних материнських форм огірка у селекційному процесі по створенню потрійних гібридів огірка.

Список використаної літератури.

1. Плужникова Л. Є. Досягнення і основні напрямки селекції гарбузових рослин / Л. Є. Плужникова // Зб. пр. науковців ІОБУААН. Спец. вип. до 60-річчя з дня його заснування. – Харків, 2007. – С. 156-159.

2. Потрійний гібрид огірка Єврика: Заявка на патент № 08035002 від 01.02.2008.- 5 с.

3. Петрова Л. Н. Влияние регуляторов роста на развитие и продуктивность растений / Петрова Л. Н. – Москва, СНИИСХ, 1988г. – С. 104-110.

4. Сергієнко О. В. Використання нових росторегулюючих препаратів для підвищення урожайності насіння огірків / О. В. Сергієнко, В. М. Лісіцин, П. Г. Дульнєв // Овочівництво і баштанництво. – 2003. – Вип. 48. – С.260-264.

5. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. – К.: Юнівет Медіа, 2008. – 448 с.

6. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / Под. ред. Белика В. Ф. – М.: Агромпромиздат, 1992. – 320 с.

7. Лакин Г. Ф. Биометрия / Лакин Г. Ф. – М.: Высшая школа, 1990. – 352с.

8. Пономаренко С. П. Регуляторы роста на основе n-окисов производных пиридина. Физико-химические свойства и механизм действия / Пономаренко С. П., Николаенко Т. К., Троян В. М. [и др.] // Регуляторы роста растений. – К.: РДЭНТП, 1992. – С.28-52.

УДК 635.63: 631.527: 631.53.02: 631.811.98

Кондратенко С.И., Гончарова С. А., Баштан Н.А., Дульнев П. Г. Использование регуляторов роста для повышения семенной продуктивности обоеполых форм огурца.

Одной из проблем создания тройных гибридов огурца является низкая семенная продуктивность сложных материнских форм (СМФ). Для преодоления данной проблемы при размножении СМФ целесообразно использовать обработку регуляторами роста растений огурца. Изучено действие 11 препаратов, из которых 9 новые биологически-активные соединения, производные пиридина и феноксисоединений. В результате биотестов отобраны 4 перспективных регулятора роста ДГ-77, ДГ-777, ДПР-77, ДПР-82, применение которых позволило повысить семенную продуктивность сложных СМФ на 5-22 %.

УДК 635.63: 631.527: 631.53.02: 631.811.98

Кондратенко С. І., Гончарова С. А., Баштан Н. О., Дульнєв П. Г. Використання регуляторів росту для підвищення насіннєвої продуктивності двостатевих форм огірка

Однієї з проблем створення потрійних гібридів огірка є низька насінна продуктивність складних материнських форм (СМФ). Для подолання даної проблеми при розмноженні СМФ доцільно використовувати обробку регуляторами росту рослин огірка. Вивчено дію 11 препаратів, з яких 9 нові біологічно-активні сполуки, похідні піридину і феноксісполук. В результаті біотестів відібрані 4 перспективних регулятори росту ДГ-77, ДГ-777, ДПР-77, ДПР-82, застосування яких дозволило підвищити насіннєву продуктивність складних СМФ на 5-22 %.

УДК 635.63: 631.527: 631.53.02: 631.811.98

Kondratenko S., Goncharova S., Bashtan N. Dylnev P. The Use of Growth Regulators for Increase of Seed Productivity of cucumber Bisexual Form

One of problems in creation of cucumber three-way hybrids is low seed productivity of complex maternal forms (CMF). For overcoming this problem during CMF reproduction it is expediently to treat cucumber plants by growth regulators. There has been studied the effect of 11 preparations. 9 of which are new biologically active compounds, derivatives from pyridine and phenoxicombinations. In the result of biotests there has been selected 4 perspective growth regulators DG-77, DG-777, DPR-77, DPR-82, the use of which allowed to increase seed productivity of CMF by 5-22 %.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы