Статьи по растениеводческим темам

УДК: 631.52: 625.62.3: 631.559: 575.222.78

Вивчення вихідного матеріалу кабачка

на прояв ефекту гетерозису

Катаєва Т. Є. – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник (Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва УААН)

Вступ. Сучасний ринок сільського господарства вимагає створення конкурентноздатних, стабільних за господарсько-цінними ознаками сортів і гібридів F1. У звичайному сорті не завжди вдається поєднати усі необхідні позитивні якості, тому широке розповсюдження одержали методи створення гетерозисних гібридів овочевих рослин [1]. Використання гетерозисних гібридів замість сортів підвищує продуктивність рослини в 1,5-2 рази.

В теперішній час для покращення сортименту селекціонерами використовується переважно метод гібридизації. Це сприяє значному збільшенню генетичного різноманіття рослини [2]. Незалежно від шляхів здійснення, процес гібридизації приводить до утворення більш пластичних організмів, здатних змінюватись і пристосовуватись до нових умов існування в більшій ступені [3]. У гібридних організмів виникають не тільки ознаки батьків, але і нові, яких не було у вихідних форм. Одночасно, гібридизація дозволяє прослідкувати ступінь домінування тієї чи іншої ознаки в першому гібридному поколені (F1). Прояв вивчаємих кількісних ознак у F1 в порівнянні з батьківськими формами може коливатись як в сторону його збільшення, так і в сторону послаблення [4].

Основною відмінною здатністю гібридів F1 є прояв ефекту гетерозису за окремими кількісним ознакам, що обумовлює, насамперед, гетерозиготним станом організму. Чисельні дослідження доказали перевагу гібридів F1 перед сортами, і на сьогодні створення гетерозисних гібридів є найбільш пріоритетним напрямком селекції для більшості сільськогосподарських рослин [5]. Однак далеко не кожна гібридна комбінація є високопродуктивною або практично цінною. Найбільший гетерозисний ефект проявляють гібриди F1 у випадках, коли сорт чи лінія характеризується високою комбінаційною здатністю [6]. Тому вивчення вихідного матеріалу в цьому відношенні – важливий і необхідний етап селекційного процесу. Знання закономірностей прояву кількісних ознак у F1 є неодмінною умовою будь-якої обґрунтованої селекційної програми зі створення гетерозисних гібридів [1, 5, 7, 8].

Теоретичні дослідження відносно адаптації та генетики ознак рослин кабачка потребують доповнення та роз’яснення. Одним із актуальних можливих шляхів вирішення цієї проблеми є збір та вивчення генофонду кабачка для створення білоплідних, скоростиглих, холодостійких, засухостійких, продуктивних сортів і гібридів F1, стійких до абіотичних і біотичних факторів, з м’яким неколючим опушенням черешків, придатних до промислової переробки і з високими смаковими та технологічними властивостями.

Методика досліджень. Робота з гетерозисної селекції кабачка на Донецькій дослідній станції розпочата в 1999 році з вивчення вихідного матеріалу. Матеріалом для проведення досліджень були сортозразки світової колекції ВІР та лабораторії генетичних ресурсів ІОБ УААН, а також сорти і лінії місцевої селекції. Роботу проводили методом гібридизації з подальшим добором найбільш продуктивних рослин з привабливою формою плодів за повною схемою селекційного процесу. Оцінку вихідного матеріалу проводили згідно з загальноприйнятими методичними рекомендаціями [9, 10]. Сортовипробування гібридів F1 і сортів проводили згідно методики Державної служби з охорони прав на сорти рослин [11].

В розсадниках F1 проводили індивідуальну оцінку за комплексом якісних і кількісних ознак, добираючи для подальшої роботи найбільш перспективні генотипи. При цьому головну увагу приділяли поєднуванню ознак з набором бажаних якісних показників, таких як продуктивність, скоростиглість, розрідженість куща, слабке опушення черешків, вирівняність плодів за формою і масою, інтенсивність забарвлення та інші.

Величину ефекту гетерозису (Х) визначали за формою, запропонованою Х. Даскаловим [12]:

X = [ F / { ( P1 + P2 ) / 2 } ] x 100,

де: F1 – значення ознаки гібриду;

Р1 – значення ознаки материнської форми;

Р2 – значення ознаки батьківської форми.

Результати досліджень. Ефект гетерозису в значній мірі обумовлено генетичною різноякісністю (віддаленістю) схрещування форм, що пов’язано з підвищеною гетерозиготністю геному в F1. У зв’язку з цим головним методом добору пар для схрещувань був еколого-географічний, який передбачає максимальну генетичну віддаленість генотипів за рахунок різних ареалів їх формування.

Всього за період досліджень вивчено понад 1000 зразків кабачка різного географічного і генетичного походження та виділена колекція, яка має значну цінність для селекційного процесу. Вихідні форми характеризувалися значною контрастністю як за якісним (тип куща, характер опушення черешків, форма, маса і забарвлення плоду, відношення чоловічих і жіночих квіток), так і за кількісним ознакам (довжина вегетаційного періоду, товарність, продуктивність).

Виділені вихідні форми кабачка були використані в гібридних комбінаціях при схрещуванні. Гібрид порівнювали з батьківськими формами і визначали гетерозисний ефект (%), у порівнянні з кращою батьківською формою і з середнім показником між батьками за ознаками продуктивності: рання та загальна врожайність.

За роки досліджень найбільший відсоток гетерозисного ефекту за ознакою рання врожайність мали гібридні комбінації кабачка: 1578 х 200/1 (ОП 4) (450%), Зебра х 324 А (306%), 38/03 х 200/1 (ОП 4) (296%), ТСХА(ж) х 38/03 (238%), 405 S х 324 А (231%); 196 х 324 А (120%), НБ х 196 (107%), 88 х 170 Б (100%) (табл. 1). За загальною врожайністю найбільш продуктивними були гібриди: 38/03 х 200/1 (ОП 4) (223%), 88 х 92-93 (214%), 590 х 92-93 (191%), Зебра х 170Б (185%), 540 х 1578 (181%), НБ х 200/1 (ОП 4) (179%), 88 х 170Б (175%), НБ х 196 (162%), що підтверджує високе селекційне значення вихідних форм. А також встановлено, що виділені високопродуктивні форми мають реальну перспективу використання їх в селекції кабачка на гетерозис.

На основі виділеної гетерозисної комбінації НБ х 196 створено гетерозисний гібрид кабачка-цукіні Престиж f1, який занесено до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році.

Висновки

1.  Вивчено понад 1000 зразків кабачка різного географічного і генетичного походження та створена колекція, яка має значну цінність для селекційного процесу.

2.  Виділено високопродуктивні вихідні форми, які мають реальну перспективу використання їх в гетерозисній селекції кабачка.

3.  В результаті селекційної роботи створено новий гетерозисний гібрид кабачка-цукіні Престиж F1, який занесено до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2008 році.

Список використаної літератури

1.  Авдеев Ю. И. Некоторые подходы в селекции гетерозисных гибридов / Авдеев Ю. И. // Гетерозис сельскохозяйственных растений. – М. – 1997. – С. 84-85.

2.  Дубинин Н. П. Общая генетика / Дубинин Н. П. – М.: Наука, 1986. – 560 с.

3.  Кравченко В. А. Методика і техніка селекційної роботи з томатом / Кравченко В. А., Приліпка О. В. – К.: Аграрна наука, 2001. – 86 с.

4.  Кильчевский А. В. Экологическая селекция растений / Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. – Мн.: Технология, 1997. – 372 с.

5.  Боос Г. В. Гетерозис овощных культур / Боос Г. В., Бадина Г. В., Буренин В. И. – Л.: Агропромиздат, 1990. – 222 с.

6.  Брежнев Д. Д. Гетерозис в овощеводстве / Брежнев Д. Д. – Л.: Колос, 1966. – 315 с.

7.  Тихонова Т. Є. Результати селекції кабачка і патисона в Степовій зоні України / Т. Є. Тихонова // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2005. – Вип. 39. Ч. 2. – С.75 – 80.

8.  Тихонова Т. Є. Селекційна цінність генофонду і ефективність його використання в селекції кабачка і патисона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / Тихонова Т. Є. – Харків, 2007. – 18 с.

9.  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Доспехов Б. А. – М.: Колос, 1973. – 366 с.

10.  Методика проведення експертизи сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) // Охорона прав на сорти рослин. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 221-228.

11.  Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. – К., 2000. – Вип. 1. – 100с.

12.  Даскалев Хр. Гетерозис при домастите / Даскалев Хр., Иорданов М., Огнянова А. – София: Българська академия на науките, 1967. – 179 с.

УДК: 631.52: 625.62.3: 631.559: 575.222.78

Катаєва Т. Є. Вивчення вихідного матеріалу кабачка на прояв ефекту гетерозису

В результаті селекційної роботи виділені колекція та вихідні форми, які мають значну цінність та реальну перспективу використання в гетерозисній селекції кабачка. На їх основі створено новий білоплідний гетерозисний гібрид кабачка-цукіні Престиж F1.

УДК: 631.52: 625.62.3: 631.559: 575.222.78

Катаева Т. Е. Изучение исходного материала кабачка на проявление эффекта гетерозиса

В результате селекционной работы выделены коллекция и исходные формы, которые имеют большую ценность и реальную перспективу использования в гетерозисной селекции кабачка. На их основе создан новый белоплодный гетерозисный гибрид кабачка-цуккини Престиж F1.

Таблиця 1. – Гетерозисний ефект у нових гібридних комбінаціях кабачка за ознаками рання і загальна врожайність (середнє за 2001-2005 рр.)

Гібридна комбінація

Врожайність за першу декаду плодоношення, т/га

Гетерозисний ефект, %

Загальна врожайність, т/га

Гетерозисний ефект, %

F1

F1 > КБ

F1> СБ

F1

F1 > КБ

F1> СБ

196 х 324А

9,5

5,5

20,9

120

179

48,5

22,6

60,5

125

170

405S х 324А

6,1

5,5

20,2

231

248

28,1

22,6

38,2

136

150

Зебра х 324А

6,9

5,5

28,0

306

352

44,9

22,6

76,9

171

228

Скворушка х 88

14,6

8,6

15,3

5

32

51,6

36,2

60,3

117

137

ТСХА(ж) х 88

3,1

8,6

5,7

-

-

44,5

36,2

61,4

138

152

590 х 88

8,1

8,6

5,1

-

-

34,5

36,2

47,9

132

135

200/1(ОП 4) х 186

3,3

14,3

9,6

-

9

29,4

60,1

52,2

-

116

62/63 х 186

5,7

14,3

11,6

-

16

38,1

60,1

40,7

-

83

НБ х 200/1(ОП 4)

14,8

3,3

21,7

47

138

35,6

29,4

63,7

179

196

1578 х 200/1(ОП 4)

5,2

3,3

28,6

450

581

26,1

29,4

46,7

159

168

186 х 200/1(ОП 4)

14,3

3,3

12,8

-

45

60,1

29,4

56,3

-

126

38/03 х 200/1(ОП 4)

4,5

3,3

17,8

296

356

20,7

29,4

65,5

223

261

НБ х 196

14,8

9,5

30,7

107

152

35,6

48,5

78,7

162

187

38/03 х 196

4,5

9,5

13,3

40

90

20,7

48,5

70,0

144

202

170Б х 196

3,4

9,5

9,0

-

41

26,0

48,5

42,6

-

114

ТСХА(ж) х Скворушка

3,1

14,6

20,8

42

136

44,5

51,6

64,0

124

133

200/1(ОП4)х Скворушка

3,3

14,6

20,8

42

131

29,4

51,6

70,1

136

173

Скворушка х 92-93

14,6

3,3

14,8

1

64

51,6

25,2

74,3

144

193

590 х 92-93

8,1

3,3

12,6

56

121

34,5

25,2

65,8

191

221

88 х 92-93

8,6

3,3

14,7

71

145

36,2

25,2

77,3

214

252

196 х 170Б

9,5

3,4

16,6

75

159

48,5

26,0

65,7

135

177

Зебра х 170Б

6,9

3,4

10,5

52

102

44,9

26,0

82,9

185

234

88 х 170Б

8,6

3,4

17,2

100

187

36,2

26,0

63,5

175

204

540 х 1578

3,7

5,2

8,5

63

93

34,6

26,1

62,5

181

206

590 х ТСХА(ж)

8,1

3,1

13,6

68

143

34,5

44,5

59,7

134

151

ТСХА(ж) х 38/03

3,1

4,5

15,2

238

300

44,5

20,7

60,7

136

186

196 х Зебра

9,5

6,9

10,0

5

22

48,5

44,9

60,3

124

129

Примітка: 1. КБ – краща батьківська форма; 2. СБ – середня між батьками

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы