Методические указания по растениеводческим темам

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Газони».

 

Передмова

Курс «Газони» є однією з дисциплін спеціалізації при навчанні студентів із спеціальності 6.130400 – Садово-паркове господарство. Дисципліна складається з інформації стосовно технології створення та підтримання газонів, а також біологічних особливостей росту, розвитку, розмноження газонних рослин. Вивчення дисципліни закладає основу для ведення садово-паркового господарства, тому знання з цієї дисципліни є обов’язковим елементом кваліфікації інженера садово-паркового господарства.

Об’єктом є газони різних типів у складі садово-паркових об’єктів, а також типовий асортимент газонних рослин, який впроваджується в країнах Європи.

Предметом є вивчення класифікації, структури та складу газонів різних типів, технології їх створення на догляду за ними, біологічні особливості газонних рослин та їх прояви в умовах природно-кліматичних зон Європи.

Метою викладання курсу є формування у студентів уявлень, знань, уміння та навичок щодо створення та підтримання у високо декоративному стані газонів на об’єктах озеленення та рекреації.

Завдання викладання цієї дисципліни є використання інженерами садово-паркового будівництва прогресивних технологій створення та підтримання високо декоративного стану газонів на об’єктах садово-паркового господарства.

Викладання цієї дисципліни будується на знаннях студентів з навчальних дисциплін «Ботаніка», «Фітопатологія з основами мікробіології», «Агрохімія».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

-  класифікація газонів за критеріями структури на функцій;

-  асортимент газових рослин для країн Європи та Північної Америки;

-  технології насінництва газонних трав;

-  технології створення та експлуатації газонів різних типів;

-  біологічні особливості асортиментних газонних рослин;

-  біологічні особливості газонних бур’янів.

Вміти :

-  створювати та підтримувати партерні газони;

-  створювати та підтримувати звичайні газони першого та другого класів;

-  створювати та підтримувати мавританські газони на об’єктах садово-паркового господарства;

-  виявляти оптимальний асортимент газових рослин для умов різного клімату;

-  виявляти прикмети погіршання декоративного стану газонів та шляхи його підвищення.

-   

Загальні методичні рекомендації

Самостійне вивчення дисципліни “Газони” складається з:

1)  оволодіння спеціальними термінами, для чого студенту рекомендується скласти особистий словник термінів;

2)  засвоэння базового асортименту газонних рослин та їх біологічних особливостей;

3)  засвоєння засобів догляду за газонами різного типу.

Окремі питання повністю переносяться на самостійне вивчення. Викладач оголошує ці конкретні питання підчас лекцій. Студент повинен самостійно законспектувати цій матеріал та представити викладачу.

Ступень засвоєння матеріалу контролюється за допомогою без машинного тестування на окремих заняттях та по завершенні вивчення дисципліни.

1. Теоретичні заняття

Розділ I. Організація газонів

Тема 1. Історія газонознавства

Структура теми:

1. Досвід створення перших газонів в садах та парках Європи.

2. Поняття про газон. Провідні терміни та поняття газонознавства.

3. Основні відмінності газонів і луків.

4. Значення газонів в сучасному зеленому будівництві садово-паркових об’єктів в населених пунктах.

5. Функції газонів в структурі об’єктів озеленення: ландшафтні, екологічні, гігієнічні, декоративні, рекреаційні та ін.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: луки, газони, партерний газон, звичайний газон першого класу, звичайний газон другого класу, волок, дернина, ворс, бордюр земельний, рубець.

Треба сформувати уявлення: про особливості партерних газонів, звичайних газонів першого класу, звичайних газонів другого класу, форми проявлення функцій газонів в об’єктах зеленого будівництва.

Література

1.  Лаптев А. А. Газони. – Наукова думка, 1983. – 176 с. *

2.  Лаптев А. А. Газоны. – К: Урожай, 1965. – 63 с. *

3.  Сигалов Б. Я. Декоративные газоны. – М: Минкоммунхоз, 1955. – 62 с. *

4.  Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

Питання для самоконтролю

1. Що таке газон?

2. Що таке войлок?

3. Які ви знаєте екологічні функції газонів?

4. Які ви знаєте декоративні функції газонів?

5. Опішить ландшафтні функції газонів при озелененні населених пунктів.

6. Що таке дернина газону?

7. Які ви знаєте відмінності газонів від луків?

Тема 2. Створення газонів

Структура теми:

1.  Тимчасовий газон, його створення та реконструкція.

2.  Партерний газон, його особливості та технологія підтримання у високому декоративному стані.

3.  Звичайні газони першого та другого класу, особливості їх створення, експлуатації на об’єктах озеленення.

4.  Мавританський газон в садах та парках. Створення мавританського газону.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: тимчасовий газон, партерний газон, звичайний газон, мавританський газон, декоративні якості газону.

Треба сформувати уявлення: про технологію підготовки грунту для створення партерного та звичайного газону, технологію висіву насіння газонних злаків та дводольних газонних рослин, причини створення мавританських газонів у садово-паркових об’єктах.

Література

1.  Головач А. Г. Газоны, их устройство и содержание. – М-Л: Изд-во АН СССР, 1955. – 336с.

2.  Космодамианская М. М. Создание декоративных газонов и уход за ними. – Кишинев: Штиинца. 1974. –22 с.

3.  Методические рекомендации по созданию газонов на юге ССР. – Ялта: Гос. Ник. бот. сад, 1972. – 40 с.

Питання для самоконтролю

1.  На яких садово-паркових об’єктах використовуються партерні газони?

2.  На яких об’єктах озеленення використовуються звичайні газони?

3.  В яких випадках на садово-паркових об’єктах використовуються мавританські газони?

4.  У чому полягає різниця між звичайними газонами першого та другого класу?

5.  Як проходить підготовка грунту для створення газону першого класу?

6.  Назвіть матеріали, які застосовуються для створення партерного газону?

Тема 3. Типовий асортимент газонних рослин

Структура теми:

1.  Злакові рослини для газонів (види, форми та сорти).

2.  Незлакові однодольні рослини для мавританських газонів у європейському асортименті.

3.  Декоративні дводольні трави в асортименті мавританських газонів.

4.  Вплив кліматичних умов місцевості на вибір асортименту газонних трав.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: злакові газонні рослини, асортимент, вибір асортименту

Треба сформувати уявлення: асортимент злаків для газонів різного типу, асортимент однодольних та дводольних рослин для мавританських газонів, вплив родючості і вологості грунту, вміст солей в грунті на вибір асортименту рослин, освітлення та загазованості повітря на складання асортименту газону на об’єктах зеленого будівництва, асортимент рослин для луківних газонів.

Література

1.  Лаптев А. А. Газони. – Наукова думка, 1983. – 176 с. *

2.  . Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

3.  Тен А..Г. Кормопроизводство. – М. Колос, 1982. – 463 с.

Питання для самоконтролю

1.  Які ви знаєте основні злакові газонні рослини?

2.  Які ви знаєте однодольні рослини для створення мавританських газонів?

3.  Які ви знаєте дводольні рослини для створення мавританських газонів?

4.  Які ви знаєте основні злакові рослини для створення луківних газонів?

Тема 4. Газонні травосуміші та їх використання

Структура теми:

1.  Складання травосумішей для створення спортивних газонів.

2.  Базові травосуміші для партерних газонів об’єктів садово-паркових комплексів.

3.  Травосуміші із стійких трав для газонів приватних садових ділянок.

4.  Суміш газонних трав для створення газонів першого та другого класу для територій з засушливим кліматом.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: базова травосуміш, спеціальна травосуміш, газостійка травосуміш.

Треба сформувати уявлення: про критерії складання травосумішей для довговічних партерних газонів, для спортивних споруд, які активно експлуатуються, для стійких до паливних матеріалів і рекреаційних навантажень газонів першого і другого класу на садибних ділянках.

Література

1.  . Лаптев А. А. Газони. – Наукова думка, 1983. – 176 с. *

2.  Газоны. Научные основы интродукции и использование газонных и почвопокровных растений (под ред. Н. В. Цицина). – М: Наука, 1977. – 252 с.*

3.  Методические рекомендации по устройству декоративных газонов на юге Украины. – Ялта: ГНБС, 1975. – 16с.

Питання для самоконтролю

1.  Які газонні рослини входять до травосумішей для партерних газонів?

2.  Які газонні рослини входять до травосумішей для газонів спортивних споруд для тенісу та футболу?

3.  Які газонні рослини входять до травосумішей для засухостійких газонів?

4.  Які газонні рослини входять до травосумішей для тіневитривалих газонів?

Тема 5. Догляд за газонами

Структура теми:

1.  Полив газонів. Режим поливу для об’єктів, що розташовані у різних природно – кліматичних зонах. Правила поливу.

2.  Стрижка газонів. Інтервали стрижки для територій з різною вологістю ґрунту повітря. Обладнання для стрижки газонів.

3.  Добрива для газонів. Вплив основних груп добрив на газонні рослини.

4.  Мульчування газонів.

5.  Омолодження та реконструкція газонів.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: режим поливу, стрижка газону, добрення газонів, мульчування газонів, мульчсуміш, омолодження та реконструкція газонів.

Треба сформувати уявлення: про правила поливу газонів у різних кліматичних зонах Європи, складання графіка стрижки газонів в умовах різної вологості грунту та повітря, основні типи газонокосарок, правила внесення добрив до газонів, процеси омолодження газонів, технології реконструкції газонів у різних садово-паркових об’єктах

Література

1.  Сигалов Б. Я. Долголетние газоны. Биологические основы культуры. – М: Наука, 1971. 131 с.

2.  Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

3.  Головач А. Г. Газоны, их устройство и содержание. – М-Л: Изд-во АН СССР, 1955. – 336с.

Питання для самоконтролю

1.  Як складається режим поливу газонів на садово-паркових об’єктах північної України?

2.  Як складається режим поливу газонів на садово-паркових об’єктах південної України?

3.  Як складається режим стрижки газонів на садово-паркових об’єктах Європи?

4.  Як впливають калійні добрива на вигляд газонів?

5.  Як впливають фосфатні добрива на вигляд газонів?

6.  Як впливають азотні добрива на вигляд газонів?

7.  Як омолодити газон?

8.  Які речовини входять до мульчсуміші?

9.  Як відновити невелику постраждалу частину газону?

Розділ II Рослинницькі основи газонознавства

Тема 6. Біологічні особливості газонних рослин

Структура теми

1.  Класифікація газонних злаків за біологічними особливостями: створення дернини, типами кущіння, фенологічними формами.

2.  Онтогенез газонних злаків. Вплив вологості ґрунту, родючості ґрунту та режиму стрижки на тривалість фаз онтогенезу.

3.  Біологічні особливості трав, які використовуються для створення мавританських газонів.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: рихлокущові злаки, щільнокущові злаки, мезофітні злаки, ксерофітні злаки, гігрофітні злаки, галофітні злаки, ортотропні погони, плагіотропні погони, скорочені погони, кореневищні злаки, верхові злаки, низові злаки, напівверхові злаки, оліготрофні злаки, мезотроні злаки, мегатрофні злаки.

Треба сформувати уявлення: про розвиток рихлокущових злаків в онтогенезі, про розвиток щільнокущових злаків в онтогенезі, відновлення кущів рихлокущових та щільнокущових злаків після стрижки, особливості онтогенезу дводольних та однодольних рослин мавританських газонів.

Література

1.  Серебрякова Т. И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. – М: Наука, 1971. – 360с. *

2.  Шанская Н. С. Биологические особенности трав, перспективных для газонов субтропиках Крыма. – Автореф. канд. дисс. – М. 1974. – 24 с.

3.  .Суворова Т. Н. Кущение злаков // Ботан. журнал – 1959.– т. 44, № 9.–с.1291– 1298.

4.  Тен А..Г. Кормопроизводство. – М. Колос, 1982. – 463 с.

Питання для самоконтролю

1.  Як впливають особливості кущіння злаків на їх довговічність у складі газонів?

2.  Які ви знаєте довговічні газонні злаки?

3.  Які ви знаєте недовговічні газонні злаки?

4.  Як впливає стрижка на розвиток верхових злаків?

5.  Як впливає стрижка на розвиток щільнокущових злаків?

6.  Які газонні газонні злаки можуть витримувати надлишок води в грунті?

7.  Які газонні газонні злаки можуть витримувати нестачу води в грунті?

Тема 7. Насінництво газонних рослин

Структура теми

1.  Технологія насінництва газонних злаків.

2.  Збереження насіння. Створення спеціальних підприємств з насінництва газонних рослин.

3.  Особливості насінництва газонних трав у країнах Східної Європи.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: насіння, насінництво, технологія насінництва, режим збереження насіння.

Треба сформувати уявлення: про технології створення ділянок для насінництва газонних рослин, технології догляду за маточними рослинами газонних злаків, про закономірності розташування насінницьких господарств в різних природно-кліматичних зонах Європи, про оптимальний асортимент для створення насінницьких господарств в Україні.

Література

1.  Газоны. Основы семеноводства и районирования. – М: Наука, 1984. – 243 с.

2.  Лаптев А. А. Интродукция и семеноводство газонных трав на Украине. – К: Наук. думка, 1978. – 177с.

3.  Методические рекомендации по семеноводству газонных трав на юге УССР. – Ялта: ГНБС, 1984. – 16с.

Питання для самоконтролю

1.  Назвіть оптимальний режим збереження насіння газонних злаків.

2.  Назвіть оптимальний режим збереження насіння рослин для мавританських газонів.

3.  Насінництво яких газонних рослин оптимально розташовувати в Україні?

4.  Насінництво яких газонних рослин оптимально розташовувати в Криму?

5.  До яких культурообігів включають насінництво газонних злаків на півдні України?

Тема 8. Шкідники та бур’яни газонів

Структура теми

1.  Безхребетні шкідники газонів.

2.  Хребетні тварини – шкідники газонів.

3.  Однодольні газонні бур’яни.

4.  Дводольні бур’яни газонів.

5.  Технологія боротьби з газонними бур’янами: механічні та хімічні методи.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: шкідник, ознаки впливу шкідника, бур’ян.

Треба сформувати уявлення: про вплив безхребетних шкідників на вигляд газонів, вплив хребетних шкідників на вигляд газонів, причини появи бур’янів на газонах, про технології нехімічної та хімічної боротьби з бур’янами на газонах.

Література

1.  Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

2.  Матвеев И. Т., Похитон С. В. Применение регуляторов роста при уходе за газонами и живими изгородями. – К: МЖКХ УССР, 1974. – 37с.

3.  Вакуленко В. В., Душук В. И. Рекомендации по применению гербицидов для борьбы с сорняками на газонах. – М: АКХ МЖКХ РСФСР, 1977. – 12с.

Питання для самоконтролю

1.  Яких ви знаєте безхребетних шкідників газонів?

2.  Яких ви знаєте хребетних шкідників газонів?

3.  Які існують технології механічної боротьби з бур’янами на газонах?

4.  Які існують технології хімічної боротьби з бур’янами на газонах?

5.  Які ви знаєте ознаки появи основних безхребетних шкідників на газонах?

Тема 9. Захворювання газонних рослин

Структура теми

1.  Грибкові захворювання газонних рослин.

2.  Ознаки захворювання газонних рослин від нестачі чи передозування добрив.

3.  Лікування газонних рослин.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: бур’ян, грибкові з-захворювання, шкідливий вплив на вигляд газону, ознака захворювання.

Треба сформувати уявлення: про ознаки враження газонних рослин грибковими хворобами, ознаки захворювання газонних рослин від нестачі мікроелементів та мікроелементів в грунті, ознаки захворювання газонних рослин від передозуванні мікроелементів та мікроелементів в грунті, технології боротьби з грибковими захворюваннями газонних рослин.

Література

1.  Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

2.  Лаптев А. А. Газоны (поособие по устройству и содержанию). – К: Урожай, 1970. – 130с.

Питання для самоконтролю

1.  Які ви знаєте грибкові захворювання газонних рослин?

2.  Які ви знаєте симптоми нестачі азоту у газонних рослин?

3.  Які ви знаєте симптоми нестачі фосфору у газонних рослин?

4.  Які ви знаєте симптоми нестачі калію у газонних рослин?

5.  Які ви знаєте методи боротьби з грибковими захворюваннями газонних рослин?

2. Орієнтовані теми практичних занять

1.  Використання газонів у зеленому будівництві міста.

2.  Аналіз стану газонів у садово-паркових об’єктах міста.

3.  Аналіз можливостей розміщення нових газонів у садово-паркових об’єктах міста.

4.  Розрахунок видового та процентного складу травосумішей для газонів різних типів.

5.  Морфологічні та біологічні особливості газонних рослин.

3. Питання до самопідготовки

1.  Схема висіву насіння при створенні партерних та звичайних газонів.

2.  Історія виникнення газонів у садово-паркових об’єктах Франції.

3.  Використання газонокосарок з електроприводом у садово-парковому господарстві.

4.  Використання ручних газонокосарок у садово-парковому господарстві.

5.  Технологія створення газону на підсолених грунтах степового Криму.

6.  Сучасні хімічні препарати для боротьби з газонними бур’янами.

7.  Сучасний асортимент газонних сумішей у торговельній сітці України (позитивні та негативні аспекти).

8.  Основні напрямки поліпшення технологій догляду за газонами у світовому садово-парковому господарстві.

9.  Нові однодольні рослини для мавританських газонів.

10.  Нові дводольні рослини для мавританських газонів.

11.  Аналіз стану газонів на об’єктах садово-паркового господарства в містах України.

12.  Аналіз стану газонів на об’єктах садово-паркового господарства в містах Великобританії.

13.  Сучасний асортимент добрив для догляду за газонами.

14.  Сучасний стан системи насінництва газонних рослин в Україні.

15.  Сучасні системи автоматизованого поливу газонів в світовому садово-парковому господарстві.

16.  Новітній садово-парковий інвентар для догляду за газонами.

4. Питання до заліку

1.  Поняття про газони.

2.  Значення газонів у зеленому будівництві.

3.  Функції газонів у садово-паркових об'єктах.

4.  Технологія створення газонів.

5.  Класифікація газонів.

6.  Тимчасові та звичайні газони.

7.  Партерний газон.

8.  Спортивний газон.

9.  Мавританський газон.

10.  Луки та лукові газони.

11.  Травосуміші для партерних газонів.

12.  Травосуміші для звичайних газонів.

13.  Травосуміші для спортивних газонів.

14.  Травосуміші для однорічних мавританських газонів.

15.  Травосуміші для багаторічних мавританських газонів.

16.  Травосуміші для луківних газонів лісопарків.

17.  Травосуміші для створення газонів вздовж транспортних магістралей.

18.  Стрижка газонів.

19.  Полив газонів.

20.  Добрива для газонів.

21.  Мульчування газонів.

22.  Провітрювання, омолодження та реконструкція газонів.

23.  Біологічні особливості верхніх злаків.

24.  Біологічні особливості напівверхніх злаків.

25.  Біологічні особливості нижніх злаків.

26.  Біологічні особливості рихлокущових газонних злаків.

27.  Біологічні особливості щільнонокущових газонних злаків.

28.  Біологічні особливості кореневищних газонних злаків.

29.  Збереження насіння газонних злаків.

30.  Захворювання газонних рослин.

31.  Насінництво газонних трав в Україні.

32.  Насінництво газонних трав в країнах Прибалтики.

33.  Насінництво газонних трав в Росії та Білорусі.

34.  Насінництво газонних трав в країнах Азії.

35.  Газонні бур’яни та боротьба з ними.

36.  Історія газонознавства.

37.  Асортимент сухостійних газонних рослин.

38.  Асортимент вологолюбивих газонних рослин.

39.  Асортимент ацидофільних газонних рослин.

6.  Орієнтований розподіл

аудиторного навчального часу дисципліни, годин

№ п/п

Назва теми

Лекції

Практичні

заняття

1.

Розділ 1. Організація газонів

10

12

2.

Розділ 2. Рослинницькі основи газонознавства

8

6

 

Разом

18

18

 

Залік (письмовий)

2

 

Разом

38

Рекомендована література:

Основна:

1.  Газоны. Основы семеноводства и районирования. – М: Наука, 1984. – 243 с.

2.  Головач А. Г. Газоны, их устройство и содержание. – М-Л: Изд-во АН СССР, 1955. – 336с.

3.  Дмитриев А. М. Луговодство с основами луговедения. – М: Сельхозгиз, 1948. – 350с.

4.  Космодамианская М. М. Создание декоративных газонов и уход за ними. – Кишинев: Штиинца. 1974. –22 с.

5.  Лаптев А. А. Газони. – Наукова думка, 1983. – 176 с. *

6.  Лаптев А. А. Газоны. – К: Урожай, 1965. – 63 с. *

7.  Лаптев А. А. Интродукция и семеноводство газонных трав на Украине. – К: Наук. думка, 1978. – 177с.

8.  Методические рекомендации по созданию газонов на юге СССР. – Ялта: Гос. Ник. бот. сад, 1972. – 40 с.

9.  Методические рекомендации по семеноводству газонных трав на юге УССР. – Ялта: ГНБС, 1984. – 16с.

10.  Методические рекомендации по устройству декоративных газонов на юге Украины. – Ялта: ГНБС, 1975. – 16с.

11.  Серебрякова Т. И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. – М: Наука, 1971. – 360с. *

12.  Сигалов Б. Я. Декоративные газоны. – М: Минкоммунхоз, 1955. – 62 с. *

13.  Сигалов Б. Я. Долголетние газоны. Биологические основы культуры. – М: Наука, 1971. 131 с.

14.  Хессайон Р. Х. Все о газонах. – М: Мир, 2003. 187 с.

Додаткова:

15.  Абрамашвили Г. Г. Городские и спортивные газоны. – М: Моск. раб., 1979. – 104с.

16.  Афанасьєв Д. Я. Природні луки УРСР. – К: Наук. думка, 1968. – 256с.

17.  Бондаренко Р. Газоны для юга // Цветоводство. – 1967. - №10. – с.20

18.  Вакуленко В. В., Душук В. И. Рекомендации по применению гербицидов для борьбы с сорняками на газонах. – М: АКХ МЖКХ РСФСР, 1977. – 12с.

19.  Газоны. Научные основы интродукции и использование газонных и почвопокровных растений (под ред. Н. В. Цицина). – М: Наука, 1977. – 252 с.*

20.  Головач А. Г. О семеноводстве газонных трав // Цветоводство. – 1966. - №2. – с.16

21.  Лаптев А. А. Газоны (поособие по устройству и содержанию). – К: Урожай, 1970. – 130с.

22.  Матвеев И. Т., Похитон С. В. Применение регуляторов роста при уходе за газонами и живими изгородями. – К: МЖКХ УССР, 1974. – 37с.

23.  Мыцык Л. П. О скорости роста многолетних злакових трав на ранних этапах развития // Труды Гос. Никит. бот. сада. – 1972. – т.59. – с.51-61.

24.  Рытова Н. Г. Морфогенетические факторы, ограничивающие кущение злаков в вегетативной фазе // Ботан. журнал - 1976. – т.61, № 12. с.1670 –1679. *

25.  Сигалов Б. Я. О методике изучения побегообразующих многолетних злаков в густом травостое // Бюлл. Глав. бот. сада. – 1964. – вып. 56. – с.28-31

26.  Сигалов Б. Я., Рогачева Т. К. Травы для обыкновенных газонов // Цветоводство - 1968. - №8. – с.9-10.

27.  Сигалов Б. Я. О газонах Англии // Цветоводство - 1969. - №8. – с.12.

28.  Смелов С. П. Теоретические основы луговодства. – М: Колос, 1966. – 367с.

29.  Суворова Т. Н. Кущение злаков // Ботан. журнал – 1959.– т. 44, № 9.–с.1291– 1298.

30.  Тен А..Г. Кормопроизводство. – М. Колос, 1982. – 463 с.

31.  Шанская Н. С. Биологические особенности трав, перспективных для газонов в субтропиках Крыма. – Автореф. канд. дисс. – М. 1974. – 24 с.

Примітка: позначкою* означені літературні джерела, які є у бібліотеці ПФ “КАТУ” НАУ.

ЗМІСТ

Передмова

1.  Теоретичні заняття

2.  Орієнтовані теми практичних занять

3.  Питання до самопідготовки

4.  Питання до заліку

5.  Орієнтований розподіл аудиторного навчального часу дисципліни

Рекомендована література

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы