Методические указания по растениеводческим темам

 

Кафедра загального та зрошуваного землеробства

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету технології

виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва

_____________ М. С.Крайнюк

"____" ___________2009 р.

РОбоча навчальна Програма дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" для студентів ОКР „Магістр” спеціальності "Агрономія"

виробничого та дослідницького спрямувань.

Курс – 5

Семестр – 9

Число тижнів – 16

Число кредитів – 2

Лекцій – 18 годин

Лабораторно-практичних

занять – 14 годин

Самостійна робота – 40 годин

Контроль – екзамен

Сімферополь, 2009

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою та освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” з дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії", за спеціальністю 8.130102 - „Агрономія”, затвердженої Першим проректором НАУ, директором ПФ „КАТУ” НАУ у 2006 р.

Укладач – доцент кафедри загального та зрошуваного землеробства,

канд. с.-г. наук Ільїн О. В.

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні кафедри загального та зрошуваного землеробства

протокол № ___ засідання кафедри від ___________ 2009 р.

Зав. кафедрою загального і зрошуваного

землеробства, д. с.-г. н., професор _____________________ В. П. Гордієнко

Робоча програма обговорена і затверджена на засіданні учбово-методичної комісії факультету технології виробництва, збереження і переробки продукції рослинництва

протокол № __ засідання кафедри від ____________ 2009 р.

Голова методичної комісії,

д. с.-г. н., професор _____________________ А. М. Ізотов

1. Мета та задачі дисципліни

1.1. Місце та роль дисципліни в системі підготовки фахівців.

Дисципліна включає історією розвитку наукових основ агрономічної науки, її сучасний стан і досягнення, методи і принципи досліджень в науковій агрономії, а також етапи проведення різних досліджень і математичну обробку отриманих результатів для наукового обґрунтування виробництву.

Мета курсу: дати студентам систематизовані знання про сучасні методи планування, проведення досліджень та математичного аналізу одержу­ваних результатів; підготувати їх до науково-дослідної роботи, підготовки й за­хисту випускної магістерської роботи; навчити майбутнього агронома-дослідника професійно, грамотно аналізувати наукові висновки та рекомендації з методичних та статистичних позицій при вирішенні виробничих задач; навчи­ти самостійно проводити дослідження.

1.2. Задачі дисципліни

Дисципліна "Методи і організація досліджень в агрономії" призначена для підготовки фахівця – наукового дослідника, який самостійно може підготувати і провести на високому професійному і методичному рівні наукове дослідження, зробити науково обґрунтовані висновки і рекомендації виробництву, а також навчити правильно аналізувати досягнення і наукові розробки інших авторів.

1.3. Вимоги к знанням та умінням, отриманим під час вивчення дисципліни.

У результаті вивчення курсу "Методи і організація досліджень в агрономії" студенту необхідно:

1. Знати:

1.1. Методи дослідження, їх категорії за призначенням;

1.2. Типи досліджень з статистичних позицій, поєднання методів для кож­ного типу;

1.3. Як планувати наукове дослідження в агрономії;

1.4. Як провести дослідження на основі спостереження й польового експе­рименту;

1.5. Структуру польового досліду та призначення окремих його елементів;

1.6. Як провести статистичний і фахово-логічний аналіз результатів дослі­дження та зробити рекомендації виробництву;

1.7. Значення кореляційного і регресійного аналізу;

1.8. Як аналізувати та використовувати наукові рекомендації у виробничій та науково-дослідний діяльності.

2. Уміти:

2.1. Виявити проблему, що потребує наукового вирішення;

2.2. Сформулювати тему, визначити об'єкт та задачі дослідження;

2.3. Провести ретроспективний аналіз наявної інформації по цій темі та сформулювати робочу гіпотезу;

2.4. Розробити програму й методику дослідження;

2.5. Провести спостереження, варіаційний аналіз його результатів, сфор­мулювати прогнози про сукупність об'єктів;

2.6. Закласти та провести польовий дослід;

2.7. Провести варіаційний, дисперсійний або кореляційний аналіз резуль­татів дослідження та гіпотезних спостережень, сформулювати надійні висновки й рекомендації виробництву;

2.8. Підготувати звіт про наукову роботу;

2.9. Користуватися результатами досліджень у науковій та виробничій ді­яльності;

2.10. Грамотно аналізувати наукові публікації при вирішенні науково-
дослідних та виробничих задач.

3. Оволодіти навичками:

3.1. Планування дослідження;

3.2. Накопичення первинних даних про об'єкти дослідження;

3.3. Варіаційного аналізу та узагальнення результатів спостереження;

3.4. Дисперсійного аналізу результатів експерименту;

3.5. Проведення кореляційного аналізу;

3.6. Використання Fу, НІРа і НІРа % при формулюванні або аналізі висно­вків та рекомендацій виробництву;

3.7. Використання коваріаційного аналізу для уточнення експерименту;

3.8. Використання чисельних моделей для наукового управління тех­нологічними процесами;

3.9. Фахово-логічного й методичного аналізу публікацій при вирішенні
науково-дослідних та виробничних задач;

4. Розвити творчі здібності:

4.1. Наукового аналізу технологічних процесів;

4.2. Висунення та експериментальної перевірки гіпотез;

4.3. Фахово-логічної оцінки друкованих наукових даних;

4.4. Відсіювання недостовірних рекомендацій;

4.5. Пошуку шляхів удосконалення виробництва на науковій основі.

1.4. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно при вивченні дисципліни.

Вивчення дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" стоїть на чолі багатьох спеціальних агрономічних наук, таких як рослинництво, агрохімія, землеробство, ґрунтознавство тощо. Тому її вивчення дозволить студенту більш осмислено і детально аналізувати суть процесів, явищ та їх взаємозв'язок з наукової точки зору.

Назва дисципліни

Ф І Б, вчене звання викладача,

ведучого дисципліну

 

Вища математика

викл. Комісаренко Е. В.

 

Ботаніка

доц. Єна А. В.

 

Ґрунтознавство

проф. Тітков О. О..

 

Фізіологія рослин

доц. Мельников М. М.

 

Інформатика

ст. вик. Морозов М. М.

 

Землеробство

проф. Осінній М. Г.

Агрохімія

доц. Гапієнко А. О.

Рослинництво

проф. Мельников М. М.

Фітофармакологія

доц. Шармагій І. М.

Дисципліна "Методи і організація досліджень в агрономії" вивчається на заключному курсі, тому має велике практичне значення у виробництві та науковій діяльності студента.

Скачать Robocha navchal'na programa Metodi і organіzacіja doslіdzhen' v agronomії

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы