Преподавателям

Примеры рецензий на учебные пособия, практикумы

  1. Рецензия на учебное пособие по бухгалтрескому учету (русском и украинском)
  2. Рецензия на учебное пособие Организация бухгалтерского учета - практикум
  3. Рецензия на учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология» №1
  4. Рецензия на учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология»№ 2

1. Рецензия на учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)»,  разработанное Додоновой М. В.и Майданевичем П. Н.

Рецензия на учебное пособие по бухгалтрескому учету, образец

Целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. Каждое из них, работая в экономической системе, создает прибавочный продукт, а значит – позволяет развиваться государству. Эффективное управление как предприятием, так и экономикой в целом, требует обеспечения своевременной, адекватной и полной информацией. Такая информация формируется, прежде всего, в системе бухгалтерского учета. Функционирование этой системы в некоторой степени определено нормативной базой, где предприятие также имеет достаточную свободу в организации бухгалтерского учета. Вполне понятно, что от качества организации бухгалтерского учета на предприятии напрямую зависит и качество, и своевременность получаемой информации.

Дисциплина «Организация бухгалтерского учета» является нормативной дисциплиной цикла профессионально-ориентированных дисциплин подготовки специалистов и магистров по направлению «Учет и аудит».

Программа изучения курса для экономических специальностей аграрных ВУЗов Украины предусматривает два основных этапа:

– освоение принципов построения и функционирования системы бухгалтерского учета на предприятии;

– овладение теоретическими и практическими навыками организации бухгалтерского учета отдельных объектов на предприятии.

В предлагаемом практикуме авторами в первой части доступно, содержательно и методически грамотно раскрыт первый аспект поставленной задачи ознакомления с принципами функционирования и проектирования современных бухгалтерских служб на предприятиях, приведены и охарактеризованы основных составляющие процесса организации бухгалтерского учета. Во второй части – в 11 практических работах достаточно полно раскрыты и продемонстрированы возможности организации бухгалтерского учета отдельных объектов: основных средств, запасов, обязательств, капитала и др.

Содержание практикума соответствует Рабочей программе по дисциплине Организация бухгалтерского учета для подготовки специалистов и магистров учетно-финансового факультета по специальности – 7.050106 и 8.050106 «Учет и аудит» и может быть использовано как в учебном процессе, так и для самостоятельной работы студентов. Практикум может быть интересен также и практикующим бухгалтерам, поскольку системно рассматривает процесс организации учета на предприятии вплоть начиная с его создания.

Учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» рекомендуется к изданию для студентов высших учебных заведений по специальности 7.050106 и 8.050106 «Учет и аудит»

Рецензія

на навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку (практикум)» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 і 8.050106 «Облік і аудит» за редакцією доцентів Майданевича П. М., Додонової М. В.

Формування ринкових відносин і реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог, стрімкий розвиток підприємницької діяльності зростаюча роль інформаційних ресурсів і високі запити користувачів створюють нагальну потребу в достовірній, своєчасній, повній обліковій інформації про всі сторони діяльності суб’єкта господарювання. Досить важливими є правила формування організації бухгалтерського обліку в відповідності з нормативно-правовими актами уряду і відповідних міністерств. Конкретні завдання визначаються формою власності, розмірами, змістом роботи конкретного підприємства та залежить від структури управління, автоматизації бухгалтерської і управлінської праці.

Як показує практика організації обліку на підприємствах ще не приділяється значної уваги.. Положення про структурні підрозділи відсутні, облікова політика розробляється без конкретизації організації окремих об’єктів обліку, аналітичних рахунків і методичних підходів. У результаті такого стану на багатьох підприємствах ще не накопичено необхідного досвіду в сфері організації бухгалтерського обліку. Для вирішення вказаних проблем є потрібним вивчення організації облікової роботи в цілому і окремих об’єктів, що дасть можливість краще зрозуміти її сучасний стан і оцінити можливість розвитку в ринкових умовах економіки.

Авторами пропонується навчальний посібник, в якому користувач матиме змогу знайти відповіді про порядок організації облікового апарату, облікової політики і окремих облікових об’єктів.

Даний посібник складається з двох розділів, які всебічно охоплюють питання, пов’язані з організацією і методикою організації облікової політики суб’єкта господарювання.

Кожен з розділів посібника містить практичний матеріал, який оформлено в вигляді тексту, таблиць і рисунків, Матеріал посібника викладено в зручній для сприйняття формі і доступній широкому колу студентів, для виконання практичних завдань і закріплення теоретичного матеріалу по предмету «Організація бухгалтерського обліку».

Даний навчальний посібник орієнтований насамперед на викладачів, науковців і студентів. Разом з тим запропонований посібник вдало систематизовано, вміщую багато практичних аспектів організації бухгалтерського обліку, що робить її корисною для всіх, хто прагне збагатити свій професійний досвід відповідно до сучасних вимог.

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку (практикум)» за редакцією доцентів Майданевича П. М., Додонової М. В. є добрим здобутком практики організації облікової роботи, заслуговує високої оцінки, відповідає вимогам вищої школи України щодо навчально-методичної літератури та може бути рекомендований до друку для студентів вищих навчальних закладів України за спеціальністю 7.050106 і 8.050106 «Облік і аудит».

Скачать текст в формате WORD -Recenzijana_uchebnoe_posobie_buhgaltreskomu_uchetu.zip

2. Рецензия на учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» для студентов высших учебных заведений по специальности 7.050106 и 8.050106 «Учет и аудит» под редакцией доцентов П. Н.Майданевича, М. В.Додоновой

в условиях рыночных отношений увеличивается спрос пользователей на достоверную, своевременную и непредвзятую учетную информацию о деятельности предприятий, организация, других субъектов хозяйствования. Кроме того, эта информация должна отвечать международным требованиям при ее формировании и предоставлении. Поэтому от правильности организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными актами зависит качество предоставления информации для принятия соответствующих решений. Организация бухгалтерского учета зависит от размеров предприятия, формы собственности, вида деятельности, использования форм учета и других факторов.

Необходимо отметить недостаточное внимание со стороны руководителей предприятий к организации учета. Учетная политика не соответствует методическим подходам П(С)БУ, отсутствуют положение о бухгалтерской службе, должностные инструкции бухгалтеров, формы поощрения учетных работников. Поэтому изучение организации учетной работы на предприятиях позволит решить указанные проблемы, оценить состояние данной работы у отдельных субъектов хозяйствования и совершенствовать ее в условиях развития рынка.

В учебном пособии Майданевича П. Н. и Додоновой М. В. работники бухгалтерских служб, преподаватели, аспиранты и студенты смогут с практической стороны изучить порядок формирования учетной политики, организацию работы учетного аппарата и объектов бухгалтерского учета.

Учебное пособие состоит из двух разделов, где отражены методические подходы к формированию учетной политики и организации учета по отдельным объектам. Практические задания оформлены в виде таблиц, рисунков и текстового материала.

Систематизация материала в учебном пособии позволяет использовать его для проведения практических занятий и закрепления студентами теоретического материала по предмету «Организация бухгалтерского учета».

Считаем, что учебное пособие «Организация бухгалтерского учета (практикум)» соответствует требованиям высшей школы Украины относительно учебно-методической литературы и рекомендуется к изданию.

Зав. кафедры финансов и кредита НАПКС, д. э.н., профессор Ю. Н.Воробьев

Подпись профессора Ю. Н.Воробьева заверяю. Начальник отдела кадров НАПКС А. Л.Ляшевская

Скачать текст примера в формате WORD - Recenzija_na_uchebnoe_posobie_Organizacija_buhgalterskogo_ucheta_praktikum.zip

3. РЕЦЕНЗИЯ На учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология» для студентов заочной формы обучения агрономического факультета, составленное доцентом кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ЮФ НУБИП Украины «Крымский агротехнологический университет» Баглаевой Л. Ю.

Устойчивый дефицит учебной литературы, используемой в самостоятельной работе студентами вузов, обусловливает необходимость издания методической литературы. Пособие, составленное доцентом Баглаевой Л. Ю., объемом 5 печ. л., представляет собой краткий курс лекций и сочетает в себе все необходимые для подобных изданий черты: информативность, внятность изложения и четкость формулируемых целей и задач. В брошюре тесно увязываются общетеоретические вопросы и прикладные аспекты взаимоотношений микроорганизмов с окружающей средой. Хорошо продуманная структура пособия, обширный список ориентирующих вопросов, изящно оформленный графический материал и перечень необходимой литературы позволят студенту сэкономить время, отведенное для самоподготовки. По каждой систематической группе микроорганизмов приводятся примеры использования его в переработке и хранении сельскохозяйственной продукции. Четко прорисованы экологические аспекты взаимодействия микроорганизмов. Схемы, таблицы и рисунки логично увязываются с текстовой частью.

Данное пособие представляет собой готовый теоретический минимум знаний, необходимых студенту для проработки раздела и подготовки к мероприятиям контроля.

В связи с выше изложенным и учитывая высокий методический уровень данного сборника, рекомендую пособие по сельскохозяйственной микробиологии, составленное доцентом Л. Ю. Баглаевой к изданию.

Зав. кафедрой фитодизайна, ботаники и физиологии растений доктор биологических наук, доцент А. В. Ена

Скачать текст образца рецензии в формате WORD -Recenzija_na_uchebnoe_posobie_mikrobiologija_1 .zip

4. РЕЦЕНЗИЯ на учебное пособие «Сельскохозяйственная микробиология» для студентов заочной формы обучения агрономического факультета, составленное доцентом кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ЮФ НУБИП Украины «Крымский агротехнологический университет» Баглаевой Л. Ю.

Проблема методической литературы существует в настоящее время не только в сельскохозяйственной микробиологии, но и других отраслях науки, связанных с лабораторными исследованиями.

Материалы сборника представляют собой теоретический минимум для студента-заочника, изложены на 80 страницах (общий объем – 5 п. л.). Рассматриваемые вопросы сгруппированы в пять разделов, по каждому из них дан перечень вопросов, помогающих систематизировать полученные при проработке материала знания.

Пособие содержит четкие рисунки, облегчающие идентификацию наиболее часто встречаемых в природе прокариот и эукариот. Значительная часть информации подана в виде схем. Графическое изложение материала способствует его логическому осмыслению.

Ценность пособия возрастает в связи с тем, что в небольшой объем пяти печатных листов вложено достаточно большое количество информации, изложенной просто, доступно и понятно. При этом были соблюдены все дидактические принципы: научность, проблемность, внятный характер изложения.

В пособии поставлены акценты на вопросах экологизации мышления студентов. В последнем разделе «Специальная микробиология» подробно рассматриваются механизмы действия биопрепаратов на микробной основе, применяемых для повышения почвенного плодородия и защиты растений, приводятся многочисленные примеры.

В соответствии с изложенным выше рекомендую пособие доцента Л. Ю. Баглаевой к изданию.

Доцент кафедры генетики и биотехнологий, кандидат биологических наук И. Р.Зильберварг

Скачать текст рецензии в формате WORD -Recenzija_na_uchebnoe_posobie_mikrobiologija_2.zip

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить