Статьи по плодоводству

Фактори зберiгання плодiв яблунi

Значення фруктiв в рацiонi людини дуже велике. Вони вважаються продуктами харчування, якi мають лiкувальну дiю. Свiжi фрукти мiстять цукри, органiчнi кислоти, вiтамiни, фiтонциди, мiнеральнi сполуки, мiкроелементи.

1 Впливання умов вирощуваня на якiсть плодiв яблунi

На товарнi якостi плодiв впливають багато факторiв, однак перша роль вiдводиться сортовим, агротехнiчним i технологiчним. Краще i довше зберiгаються плоди, вирощеннi у прохолодному клiматi, нiж у сухому i спекотному. В бiльш тепле i вологе лiто яблука достигають швидше.

Стiйкiсть плодiв до захворювань в перiод зберiгання залежить бiльш нiж вiд 30 факторiв. Найбiльш придатнi для тривалого зберiгання яблука зимового строку достигання [2].

Зимовi сорти характеризуються найбiльшою лежкiстю плодiв - до квiтня- червня, а в холодильнику i довше.

Тривале ефективне зберiгання яблук можливо лише при визначеннi сортiв, плоди яких можуть достигати на протязi тривалого перiоду без зниження якiсних показникiв [1].

Час збирання плодiв - важливий фактор. Успiх зберiгання плодiв залежить вiд ступенi стиглостi при знiманнi яблук з дерева i закладки на зберiгання. Кожному сорту притаманна своя найкраща ступiнь стиглостi, яка забеспечуе найкращу тривалiсть зберiгання та високi смаковi якостi.

Один i той же фактор може як покращувати, так i знижувати лежкiсть плодiв. Наприклад, високi сумми активних температур перед збиранням – добрий показник для стiйкостi плодiв проти низькотемпературних захворювань в перiод зберiгання, але цi ж умови негативно впливають на ураження плодiв загаром[3].

Зимовi сорти яблук знiмають з середини вересня до початку жовтня. Ознаками знiмання зимових сортiв будуть: змiна основного забарвлення шкiрочки плодiв зi свiтло - зеленого до жовтого кольору, легке вiддiлення вiд гiлки.

Краща збереженнiсть плодiв яблунi може бути в одних сортiв при знiманнi в недозрiлому станi, у iнших- в знiмальнiй стадii стиглостi, а у частини сортiв - на початку споживання. Досить стиглi сорти зберiгаються погано.

Збирання яблук, призначенних для тривалого зберiгання, проводять вручну, вiддiляють плод вiд плодушки обережно, без натискiв.

На зимове зберiгання вiдiбирають цiлком здоровi плоди, якi не мiстять пошкоджень [4].

2 Хiмiчний склад яблук

Сорта яблунi дуже рiзнi за хiмiчним складом плодiв, який визначае смак яблук. В яблуках мiститься 7-23% розчинних i 1,5-3% нерозчинних речовин.

Розчиннi сухi речовини представленi головним чином цукрами (фруктоза, глюкоза, сахароза), органiчними кислотами, водорозчинними вiтамiнами, мiнеральними солями [5].

Не менш важлива в стiйкостi плодiв властивiсть тканин реагувати на iнфекцiю. Такi речовини, як фенольнi сполуки, ефiрнi масла, алкалоiди, фiтонциди, а також фiтоалексини, пiдвищують стiйкiсть плодiв до ураження грибними та iншими захворюваннями [7].

3 Температурний режим зберiгання i вологiсть повiтря

Успiшне вирiшення проблеми рацiонального зберiгання плодiв потребуе бiльшого вивчення особливостей бiохiмiчних i фiзиологiчних процесiв, якi проходять у плодах в умовах рiзних режимiв зберiгання [1].

Важливi фактори, якi обумовлюють успiшне тривале зберiгання плодiв яблунi- температура, вiдносна вологiсть повiтря i циркуляцiя повiтря в камерах холодильника. Температурний режим зберiгання впливае на швидкiсть дозрiвання плодiв, характер всiх бiохiмiчних процесiв, розвиток захворювань. Дiапазон температур, якi рекомендованi для зберiгання яблук - вiд -1 до +4 градусiв [6].

Температура зберiгання плодiв яблунi повинна бути на рiвнi бiля 0 градусiв. При низькiй температурi енергiя дихання плодiв знижуеться.

Вiдносна волога повiтря – важливий фактор зберiгання. При низькiй вологостi повiтря плоди втрачають тургор, а надмiрна вологiсть призводить до розвитку мiкробiологiчних захворювань. Краще пiдтримувати вологiсть повiтря у межах 90-94% [2].

Пiд час вiдбору плодiв на зберiгання треба враховувати спосiб зберiгання: для зберiгання в холодильниках плоди знiмають бiльш стиглими, без охолодження - меньш стиглi плоди, на початку знiмальноi стиглостi [6].

Таким чином, на основi научних публiкацiй можна зробити висновок, що фiзиологiчнаосновазберiгання плодiв яблунi – це створення i пiдтримка оптимальних умов, при яких можна досягнути максимального уповiльнення процесiв достигання продукцii без порушення обмiну речовин.

Якiснi показники плодiв, призначенних для тривалого зберiгання, знаходяться у прямiй залежностi вiд факторiв навколишнього середовища, строкiв збирання врожаю, системи i швидкостi охолодження плодiв. Найважливiше значення мае сорт, його природна лежкiсть.

Лiтература

1. Арасимович В. В., Пономарьова Н. П. Обмiн вуглеводiв при дозрiваннi I зберiганнi плодiв яблунi.- Кишиньов, 1976.

2. Гудковський В. А. Система пiдвищення лежкостi плодiв та винограду\\ Плодоовочеве господарство.- 1987.- №11.-с.58-63.

3. Iщенко Т. А. Методи прогнозу лежкостi плодiв.- М.: Агропромiздат, 1990.

4. Лихонос Ф. Д. Яблуня.- Л.: Колос,1973.

5. Седов Е. Н. Яблуня.- Харкiв.: Фолiо,2002, 320с.

6. Федоров М. А. Промислове зберiгання плодiв.- М.: Колос,1981.- 184с.

7. Шишкiна Н. С. Зберiгання плодiв та овочей.- М.: Агропромiздат, 1991, 126с.,ил.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить