Підготовка авторських оригіналів підручників (навчальних посібників) до видання

Навчальний підручник

Основним і провідним видом навчальної літератури є підручник.

Підручник – навчальне видання із систематизованим викладом навчальної дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі і містить обов’язковий для засвоєння матеріал, та офіційно затверджене як такий вид видання. Традиційно підручник виконує дві основні функції: 1) є джерелом навчальної інформації, що розкриває в доступній формі передбачений освітніми стандартами зміст; 2) є засобом навчання, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу, у тому числі і самоосвіта.

У ньому викладають у певній послідовності основи знань, передбачені програмою для певної дисципліни, в обсязі, що дозволяє майбутньому фахівцю самостійно вирішувати завдання в обраній ним спеціальності на рівні сучасних досягнень науки, техніки, культури. У підручнику має бути викладена система знань, а не їх сума.

Готовити підручник необхідно так, щоб він, будучи складовою частиною навчального комплексу, стояв на чолі його, відігравав роль сполучної, інтегрувальної ланки.

У підручнику мають бути три складові: дидактики, психологія, методика. Вирішуючи перше завдання, підручник викладає фундаментальні знання з предмету (чому учити). Вирішуючи друге завдання, підручник відповідає психологічним і віковим особливостям студента (вони різні у студентів молодших і старших курсів). Методично грамотний підручник, маючи такий апарат, дозволяє викладачу організувати різноманітні види діяльності студентів. В одному випадку студент може просто переказувати прочитаний матеріал, в іншому – стати активним учасником у рольовій грі або колективному диспуті. Зміна видів діяльності – читання тексту, робота з документом, робота з ілюстрацією – необхідні засоби вирішення третього завдання.

Підручник не тільки охоплює науковий зміст навчальної дисципліни і ретранслює наукові дані. Він має, насамперед, навчати способам самостійного опанування знаннями, їх поповнення й удосконалення, містити основні методичні прийоми вивчення навчальної дисципліни.

Сучасний підручник – це насамперед інструмент організації навчальної діяльності студентів. Підручник має бути орієнтований на технологію поетапного освоєння і поглиблення знань.

Критерії оцінювання підручника у загальному вигляді полягають у його відповідності навчальній програмі, належному науковому рівні, соціально-культурному наповненні змісту, методичній обґрунтованості структури і змісту. Останнє розкривається через функції, які виконує підручник: надання знань; розвитку навичок та вмінь; закріплення знань; оцінювання знань; допомоги в інтеграції знань; довідкова; соціального та культурного виховання.

Критерії підручника (навчального посібника) нового покоління.

Цільові орієнтації:

3  допомагати студенту вибирати власну траєкторію освітньої діяльності;

3  системою посилань і гіперпосилань мотивувати до знаходження і використання різних джерел (у тому числі в різних розділах самого підручника);

3  навчати критично розглядати ті або інші аспекти пропонованих знань;

3  знаходити й інтерпретувати зв'язок між навчальними знаннями і явищами реального життя, у тому числі власними спостереженнями, до яких ці знання можуть бути застосовані;

3  допомагати усвідомлювати важливість соціального, політичного, економічного, культурного, екологічного, технологічного й іншого контекстів освіти для орієнтації в актуальних проблемах сучасного життя і визначення власної життєвої позиції;

3  навчати читати й інтерпретувати графіки, діаграми і таблиці даних;

3  навчати рішенню задач, пов'язаних з реалізацією певної соціальної ролі.

Зміст:

3  орієнтованість на становлення власної навчально-пізнавальної діяльності студента, уміння здобувати, структурувати і систематизувати знання;

3  орієнтованість на формування базових компетенцій. Це передбачає, що одержувані знання й уміння стають інструментом, який студент уміє використовувати не тільки у вузькопредметній галузі.

Проблемність викладу, тобто наявність різних точок зору замість однієї «правильної», стимулювання самостійного пошуку доказів на користь своєї версії.

Задачний підхід, тобто установка на переважне використання (серед фрагментів) навчальних задач.

Дизайн підручника як змістовний критерій, що працює на виявлення ключових одиниць змісту, адекватних віковим особливостям студента.

Роль підручника як організатора пізнавальної діяльності: багаторівневий характер представлення навчального матеріалу, що дозволяє варіювати широту і глибину його освоєння.

Якість методичного апарата з огляду на його роль організатора навчальної і позанавчальної діяльності:

3  наявність елементів апарату організації засвоєння, що мотивує студента на вивчення навчального матеріалу;

3  наявність апарата орієнтації в підручнику й інших джерелах інформації;

3  рубрикація тексту, шрифтове виділення головних думок і ключових понять;

3  наявність питань для актуалізації знань, необхідних для вивчення нової теми;

3  наявність творчих задач, спрямованих на осмислення навколишнього світу і застосування отриманих знань у практичній діяльності;

3  використання можливостей методичного апарату для підвищення рівня самостійності студентів впродовж терміну навчання.

Наявність зв'язків підручника (навчального посібника) з іншими з дисципліни (вертикальні зв'язки) і навчальними виданнями з інших дисциплін (горизонтальні зв'язки).

Наявність логічного зв'язку понять і наступності змісту усередині підручника і між підручниками однієї предметно-методичної лінії, що забезпечує єдність змісту предмета вивчення.

Ступінь інтегрованості і координованості навчальних дисциплін, можливість підходу до дисципліни з різних точок зору, орієнтація на використання навичок, придбаних під час вивчення інших дисциплін.

Наявність посилань на інтернет-ресурси, комп'ютерні програми, енциклопедії, довідники і словники, що містять додаткову інформацію з дисципліни.

Навчання нетекстовим способам представлення і роботи з інформацією формацією (складання тематичних таблиць, робота з формулами
і графіками, діаграмами тощо).

Способи рішення проблеми перевантаження за допомогою підручника (навчального посібника):

3  створення мотивації до вивчення нового матеріалу, «цікавість» його подачі (у тому числі підбором документів, ілюстрацій і т. д.);

3  створення можливості для самостійного вибору студентом рівня широти і глибини вивчення теми, що дозволяє будувати індивідуальну траєкторію навчання і формує уміння вибирати і відповідати за свій вибір;

3  скорочення другорядного матеріалу за рахунок виділення обов’язкових і необов'язкових рівнів вивчення матеріалу.

Сучасний фахівець має добре знати методи програмування й уміти використовувати для рішення практичних завдань обчислювальну техніку. Для цього необхідно переглянути зміст підручників із загальнонаукових, загальнотехнічних і, що особливо важливо, зі спеціальних дисциплін. Домагатися цього треба не шляхом включення у зміст підручників додаткових матеріалів про методи програмування або використання обчислювальної техніки, а заміною застарілих розділів. Ось чому сьогодні особливо актуальними є питання створення нових підручників із більшості дисциплін на принципово новій основі.

Оптимальною побудовою будь-якого підручника може бути така: тема програми – глава підручника, навчальне питання теми програми – параграф у главі.

Викладу матеріалу в добре підготовленому підручнику властиві об’єктивність, наукова строгість і чітка визначеність, а також методично зумовлена логічна послідовність. Одне з основних завдань підручника – навчити майбутнього фахівця мові певної науки, сприяти вихованню у нього високої культури мови – професійної й загальнолітературної.

Методична структура сучасного підручника має втілювати принципи такого підходу, що розглядає студента як творчу, активну особистість. Підручник може сприяти підвищенню якості освіти тільки в тому випадку, якщо він спрямований не тільки і не стільки на засвоєння суми знань, скільки на формування різних компетенцій та на інтелектуальний розвиток тих, хто навчається.

Не треба включати в підручник матеріали, що спричиняють його швидке старіння та скорочення терміну користування ним.

Підручник має бути доступний для конкретного віку студентів, відповідати досягнутому рівню знань, умінь і навичок, сформованих у студента до моменту використання підручника.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить