Методические указания по охотоведению

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Лісове господарство»

Передмова

Курс «Лісопаркове господарство» є однією з дисциплін спеціалізації студентів спеціальності 7.130.400.- Садово-паркове господарство. Дисципліна складається з інформації стосовно таксаційного вивчення, побудови, ландшафтної реконструкції та експлуатації лісопарків. Вивчення дисципліни закладає основу для отримання знання та вміння структури та ведення лісопаркового господарства в умовах різних рекреаційних навантажень. З цих підстав дисципліна «Лісопаркове господарство» є обов’язковим елементом кваліфікації інженера садово-паркового господарства.

Об’єктом є лісопаркові масиви та інформаційні джерела стосовно створення лісопарків, їх ландшафтної структури та видового складу, оцінки їх стану в процесі рекреації.

Предметом є вивчення відмінностей лісопарків від лісових біоценозів, методики опису їх порідного складу, біологічного та ландшафтного різноманіття, аналіз прогресивних методів експлуатації лісопарків.

Метою викладання курсу є формування у студентів знань, вмінь та навичок створення, реконструкції та експлуатації лісопарків.

Завдання курсу – підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.130400.- Садово-паркове господарство. Основним завданням є впровадження науково обґрунтованих технологій створення, творчої реконструкції та раціонального рекреаційного використання лісопарків.

Вивчення дисципліни базується на знаннях навчальних дисциплін попередніх курсів навчання – “Лісознавство”, “Ландшафтна архітектура”, “Ландшафтознавство”, “Декоративна дендрологія”.

В результаті вивчення дисципліни “Лісопаркове господарство” студенту необхідно:

Знати:

- класифікацію лісопаркових ландшафтів та мету їх створення

-  принципи визначення естетичної та курортологічної цінності лісопарків

-  функції лісопарків

-  систему організації таксаційних робіт у лісопарках

-  принципи зонування території лісопарку

-  принципи створення доріжоково-стежкової сітки в лісопарках

-  організацію реконструкції лісопарків

-  завдання реконструкції лісопарків

-  завдання охорони лісопарків

-  методи визначення та регулювання рекреаційних навантажень на територію лісопарку

Вміти:

-  вести таксаційну документацію лісопарку

-  вести господарську документацію лісопарку

-  складати кошториси ведення лісопаркових робіт

-  проводити ландшафтно-планувальний аналіз території лісопарків

-  відбирати оптимальне покриття для доріжоково-стежкової сітки

-  розробляти проектну документацію для реконструкції ділянок лісопарку

-  організовувати охорону лісопарків

-  організовувати нагляд та експлуатацію споруд та обладнання лісопарків.

Загальні методичні рекомендації

Самостійне вивчення дисципліни “Газони” складається з:

1)  оволодіння спеціальними термінами, для чого студенту рекомендується скласти особистий словник термінів;

2)  засвоэння знань стосовно створення лісопарків на основі позаміських лісових ценозів;

3)  засвоєння засобів догляду за лісопарками в умовах підвищення рекреаційних навантажень.

Окремі питання повністю виносяться на самостійне вивчення. Викладач пропонує конкретні ці питання підчас лекцій. Студент повинен самостійно законспектувати означений матеріал, показати викладачеві, або пройти співбесіду.

Ступень засвоєння матеріалу контролюється за допомогою скорочених контрольних робіт на кожному практичному занятті.

Теоретичні заняття

Розділ I. Типізація лісопарків

Тема 1. Поняття про лісопарк

Структура теми

1.  Поняття про лісопарк.

2.  Відліки лісопарків від парків ті лісових ценозів.

3.  Лісопарковий ландшафт як основна одиниця просторової організації лісопарку.

4.  Екологічні та естетичні функції лісопарків.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: ліс, лісопарк, лісовий біоценоз, лісопарковий ландшафт, деревостан, повнота деревостану, зімкнутість деревостанів, бонитет деревотанів, екологічна функція, естетична функція.

Треба зформувати уявлення: про ознаки лісопаркового ценозу, про відмінності лісопарків від лісу та міського парку, про структуру та функціонування лісопарків як напівприродних екосистем, про вплив лісопарків на навколишнє середовище, про шляхи поліпшення естетичних якостей лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  Чим лісопарки відрізняються від міських парків?

2.  Чим лісопарки відрізняються від природних лісових масивів?

3.  Яку структуру має лісопарковий біоценоз?

4.  Які ви знаєте ознаки структури лісопаркових ценозів?

Література

1.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

2.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

3.  Агальцова В. А. Сохранение мемориальных лесопарков. –М: Лесн. пром., 1980. – 254с.

4.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

Тема 2 Класифікація лісопаркових ландшафтів

Структура теми

1.  Взаємозв’язок типізації лісопаркових насаджень за серіями типів лісів.

2.  Класифікація лісопарків за курортологічною цінністю.

3.  Ландшафти закритих просторів (пейзажі горизонтальної та вертикальної зімкнутості).

4.  Ландшафти напіввідкритих просторів (пейзажі з рівномірним розміщенням дерев).

5.  Рідинні ландшафти. Ландшафти відкритих просторів.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: лісовий ландшафт, лісопарковий ландшафт, рідинний ландшафт, закритий простір, напіввідкритий простір, відкритий простір, горизонтальна зімкнутість, вертикальна зімкнутість.

Треба зформувати уявлення: про критерії класифікації лісопаркових ландшафтів та типів просторів, про критерії виявлення курортологічної цінності лісопаркових ландшафтів.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке лісопарковий ландшафт? Чим він відрізняється від лісового ландшафту?

2.  Як ведеться класифікація лісопарків за курортологічною цінністю?

3.  Які ви знаєте приклади напіввідкритих просторів у лісопарках?

4.  Які ви знаєте приклади відкритих просторів у лісопарках?

5.  За якими ознаками йде оцінка психоемоційного впливу ландшафтів на відвідувачів лісопарків?

Література

1.  Родичкин И. Д. Композиция лесопаркового ландшафта. –К: Госстройиздат УССР, 1958. –201с.

2.  Рубцов Л. И. Лесопарковый ландшафт. – К: АН УССР, 1956. –178с.

3.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

Тема 3 Таксація лісопаркових насаджень

Структура теми

1.  Принципи таксації лісопарків.

2.  Техніка таксаційних робіт у лісопарках.

3.  Класи лісопаркових деревостанів. Документація для лісопаркової таксації.

4.  Класи досконалості лісопарків.

5.  Шкала естетичної цінності лісопарків.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: таксаційний виділ, таксаційне дослідження, клас деревостану, клас досконалості, клас життєстійкості деревостану, документація таксаційних робіт.

Треба зформувати уявлення: про критерії ландшафтної характеристики таксаційних виділів, ознаки класифікації лісопаркових деревостанів, закономірності розподілення лісопарк5ів за класами досконалості, методики виявлення естетичної цінності лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке таксація лісопаркових ландшафтів?

2.  Які етапи таксаційних робіт у лісопарках ви знаєте?

3.  Які дані включаються до сумісного плану лісопаркових насаджень и ландшафтів?

4.  Які дані відображаються у схемі естетичної оцінки лісопаркових ландшафтів?

5.  Що таке ландшафтна ділянка?

6.  Як складається журнал таксаційних робіт?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

3.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

Розділ II Проектування лісопарків

Тема 4 Мета та етапи проектування лісопарків

Структура теми

1.  Об’єкти проектування лісопарків.

2.  Суб’єкти проектування лісопарків. Мета створення лісопарків.

3.  Проектні роботи для створення лісопарків.

4.  Етапи проектування лісопарку: створення схеми, підготовка технічного проекту, оформлення робочих креслень.

5.  Документація технічного проекту.

6.  Склад та реєстр робочих креслень.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: лісопаркві території та ландшафти як об’єкти проектування, суб’єкт проектування, технічний проект, робочий проект, робочі креслення.

Треба зформувати уявлення: про методику створення об’ємно-просторового рішення лісопарку, зонування території, складання проектної документації лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  Яку мету частіше ставлять пере6д проектувальниками лісопарків?

2.  Хто може бути суб’єктом проектування лісопарку?

3.  З яких документів та креслень складається технічний проект лісопарку?

4.  З яких документів та креслень складається робочий проект лісопарку?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

3.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

Тема 5 Планувальний аналіз території лісопарку

Структура теми

1.  Ландшафтно-проектувальний аналіз території.

2.  Зонування лісопаркового об’єкту: Ландшафтно-проектувальний аналіз території., зона середніх антропогенних навантажень, зона малих рекреаційних навантажень.

3.  Ландшафтно-планувальний опис ділянок.

4.  Негативні та позитивні характеристики ділянок лісопарку.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: ландшафтний аналіз території, зона інтенсивних рекреаційних навантажень, зона середніх антропогенних навантажень, зона малих рекреаційних навантажень, естетичні якості ландшафту.

Треба зформувати уявлення: про методику визначення оптимальних місць розташування основних зон лісопарку, про методику ландшафтно-планувального опису ділянок, про методику негативних та позитивних характеристик ділянок лісопарку.

Питання для самоконтролю

1.  З чого починається ландшафтно-проектувальний аналіз території лісопарку?

2.  Які виділи майбутнього лісопарку можливо використовувати для створення зони інтенсивних рекреаційних навантажень?

3.  Які виділи майбутнього лісопарку можливо використовувати для створення зона малих рекреаційних навантажень?

4.  Перелічіть основні естетичні якості ландшафту.

5.  Які негативні якості ландшафтів треба корегувати при створенні лісопарків?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

3.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

Тема 6 Об’ємно - просторова організація лісопарку

Структура теми

1.  Визначення композиційних центрів лісопарку (домінант).

2.  Композиція доріжково-стежкової сітки.

3.  Організація районів лісопарку.

4.  Принцип чергування розташування ландшафтів.

5.  Організація місць відпочинку у лісопарках.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: композиційний центр лісопарку, природні домінанти, доріжково-стежкова сітка

Треба сформувати уявлення: про методики визначення домінант у лісопарках, про методику визначення стилю майбутнього лісопарку, про методику розподілу території лісопарку на райони, про методику використання принципу чергування типів ландшафтів, про варіанти організації місць відпочинку у лісопарках.

Питання для самоконтролю

1.Який виділ чи об єкт можливо спланувати як композиційний центр лісопарку?

2. За якими стилем найчастіше планується лісопарк?

4.  За якими принципами планується доріжково-стежкова сітка у лісопарку?

5.  Які ви знаєте приклади використання принципу чергування розташування ландшафтів у відомих Вам лісопарках?

6.  Наведіть норми організації місць відпочинку у лісопарках.

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

3.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

Тема 7 Реконструкція лісопарків

Структура теми

1.  Завдання реконструкції лісопарків.

2.  Принцип мінімізації витрат на реконструкцію лісопаркових ландшафтів.

3.  Принцип ефективності проміжних стадій формування лісопарків.

4.  Рубки та посадки – основні методи реконструкції лісопаркових насаджень.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: реконструкція лісопарків, реконструкція ландшафтів, рубки, посадки.

Треба зформувати уявлення: основні причини та завдання реконструкції лісопарків, основні стадії реконструкції лісопарків, про методику проведення рубок для поступового формування нових лісопаркових ландшафтів, про методику проведення посадок у лісопарках.

Питання для самоконтролю

1.Що таке реконструкція лісопарку?

2. За якими причинами проводиться реконструкція лісопарків?

3. В чому полягає принцип проведення проміжних стадій формування лісопарків?

4.  Які типи рубок Ви можете використовувати при реконструкції лісопарків?

5.  Як проводяться посадки у лісопарках?

6.  Який асортимент рослин Ви можете рекомендувати для реконструкції насаджень у лісопарках різних природних зон України?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

3.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

Тема 8 Проектна документація будівництва лісопарків

Структура теми

1.  Пояснювальна записка.

2.  Робочі креслення реконструкції лісопарку.

3.  Дендропроект парку.

4.  Проектно-кошторисна документація будівництва та реконструкції лісопарку.

5.  Текстова документація проекту лісопарку.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: пояснювальна записка, розбивочне креслення, посаджкове креслення, дендропроект лісопарку, локальний кошторис проектних робіт, зведений кошторис проекту.

Треба зформувати уявлення: етапи складання пояснювальної записки проекту лісопарку, особливості складання розбивочне креслення, особливості складання посадкових креслень, методи та етапи складання локальних кошторисів при проектуванні лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  З яких розділів складається пояснювальна записка при проектуванні лісопарків?

2.  Чим відрізняються розбивочне креслення та посадкове креслення?

3.  Як складається дендропроект лісопарку?

4.  Яку інформацію проектувальник збирає та заносить до локальних кошторисів?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

3.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

Тема 9 Основні методи будівництва лісопарків

Структура теми

1.  Принципи співробітництва авторів проектів лісопарків зі спеціалістами лісопаркового господарства.

2.  Винесення проекту у натуру.

3.  Особливості винесення проектів у пересічну місцевість.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: проектування, винесення проекту у натуру, оптимальні терміни посадки рослин, пеерсічна місцевість

Треба зформувати уявлення: основні направлення співробітництва авторів проектів лісопарків зі спеціалістами лісопаркового господарства, принципи створення оптимального асортименту декоративних рослин для проектування лісопарку, терміни проектних посадок у лісопарках, корегування проектів при їх винесенні на місцевість.

Питання для самоконтролю

1.  Оптимальний асортимент декоративних рослин?

2.  Яка існує методика корегування проекту лісопарку при винесенні на пересічну місцевість?

3.  Які ви знаєте терміни посадки лісових порід та декоративних рослин у лісопарках?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

3.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

Розділ III Ведення лісопаркового господарства

Тема 10 Санітарно-гігієнічна ефективність лісопарків

Структура теми

1.  Лісопарки – резервуари чистого повітря.

2.  Санітарні якості дерев та чагарників у лісопарках.

3.  Вплив фітонцидних якостей лісопаркових рослин на здоров¢я рекреантів.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: санітарно-гігієнічна оцінка території, біологічно активні речовини деревно-чагарникових порід,

фітонциди, фітонцидні породи, рекреант, санітарні якості деревно-чагарникових порід, оздоровлюючий ефект.

Треба зформувати уявлення: складові санітарно-гігієнічної оцінки лісопаркових ценозів, про принципи використання санітарних якостей деревно-чагарникових порід при плануванні та експлуатації лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  Які є основні відмінності хімічного складу повітря у лісопарках та за їх межами?

2.  Як виявляються санітарні якості дерев та чагарників?

3.  Які типи біологічно активних речовин деревно-чагарникових порід вам відомі?

4.  В чому полягають закономірності впливу біологічно активних речовин деревно-чагарникових порід на стан здоров я людини?

5.  Як використовуються санітарні якості деревно-чагарникових порід при плануванні та експлуатації лісопарків?

Література

1.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

2.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

3.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

4.  Лес и отдых. –М: Лесн. пром., 1975. –192с.

Тема 11 Благоустрой лісопарків

Структура теми

1.  Поняття про благоустрой лісопарків.

2.  Відбір оптимального покриття для лісопаркових доріжок.

3.  Осушення та обводнення ділянок лісопарку.

4.  Регулювання стоку річок та ставків.

5.  Проведення рубок у лісопарках: планувальні, реконструктивні, санітарні рубки.

6.  Рубки формування.

7.  Посадки у лісопарках.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: благоустрій, до ріжкова сітка, доріжкове покриття, осушення, обводнення, типи рубок, посадки.

Треба сформувати уявлення: про мету та методики організації різних типів рубок у лісопарках, про мету та методики організації посадок у лісопарках, про організацію ставків у лісопарках.

Питання для самоконтролю

1.За якими методиками створюються ставки у лісопарках?

2. За якою метою проводяться реконструктивні рубки?

4.  За якою метою та за якими термінами проводяться санітарні рубки у лісопарках?

5.  За якою метою та за якими термінами проводяться посадки дерев та чагарників у лісопарках?

6.  За якими критеріями обирається покриття доріжок у лісопарках?

7.  Як проводиться ремонт до ріжкового покриття?

8.  Як проводиться осушення окремих ділянок у лісопарках?

9.  Як проводиться обводнення окремих ділянок у лісопарках?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

3.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

4.  Гаврилов Г. М., Игнатенко М. М. Благоустройство лесопарков. – М: Агропромиздат, 1987. – 183с.

Тема 12 Споруди та обладнання лісопарків

Структура теми

1.  Нагляд за меліоративною сіткою.

2.  Нагляд за гідротехнічними спорудами.

3.  Нагляд за малими архітектурними формами.

4.  Човникові станції у лісопарках.

5.  Дитячі майданчики у лісопарках.

6.  Майданчики відпочинку у лісопарках.

7.  Мости, їх ремонт та експлуатація.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: меліоративні споруди лісопарків, гідротехнічні споруди та об’єкти у лісопарках, типи малих архітектурних форм у лісопарках, структура човникової станції, майданчик відпочинку.

Треба зформувати уявлення: про терміни та методики нагляду за меліоративними та гідротехнічними спорудами у лісопарках, про засоби створення та ремонту малих архітектурних форм у лісопарках, про засоби створення та підтримування майданчиків відпочинку для відвідувачів, про заходи щодо експлуатації та ремонту мостів у лісопарках..

Питання для самоконтролю

1.  Які ви знаєте меліоративні споруди лісопарків?

2.  Які ви знаєте гідротехнічні споруди лісопарків?

3.  Як проводиться нагляд за станом газонів та луків у лісопарках?

4.  Як створюються майданчики відпочинку?

5.  Як проводиться нагляд за станом мостів у лісопарках?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

3.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

4.  Гаврилов Г. М., Игнатенко М. М. Благоустройство лесопарков. – М: Агропромиздат, 1987. – 183с.

Тема 13 Ведення лісопаркового господарства

Структура теми

1.  Повторні рубки формування.

2.  Рубки відновлення.

3.  Нагляд за молодими посадками.

4.  Нагляд за луками та газонами.

5.  Витрати на лісогосподарські роботи.

6.  Заходи чистки території лісопарку.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: рубки формування лісопаркових ландшафтів, рубки відновлення насаджень, рубки планування у лісопарках трав яні ценози у лісопарках, лісогосподарські роботи.

Треба зформувати уявлення: про методики проведення різних типів рубок у лісопарках та утилізації їх відходів, про мету за методики посадок у лісопарках, про технологію підтримання луківних та газонних ценозів, про витрати за доходи лісопаркового господарства, про організацію санітарної безпеки території лісопарків.

Питання для самоконтролю

1.  У яких випадках проводять рубки планування?

2.  Як плануються рубки формування ландшафтів у лісопарках?

3.  Як організується утилізація відходів у лісопарковому господарстві?

4.  За якими технологіями створюються та підтримуються луки та газони у лісопарках?

5.  Які статті витрат є у лісопарковому господарстві?

6.  Які статті доходів є у лісопарковому господарстві?

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

3.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

4.  Гаврилов Г. М., Игнатенко М. М. Благоустройство лесопарков. – М: Агропромиздат, 1987. – 183с.

Тема14 Охорона лісопарків

Структура теми

1.  Формування контингенту робітників охорони.

2.  Охорона молодих посадок у лісопарках.

3.  Охорона біорізноманіття флори та фауни у лісопарку.

4.  Просвітня робота з рекреантами у лісопарках.

5.  Досвід регулювання рекреаційних навантажень на лісопарки в країнах Східної та Західної Європи.

При вивченні даної теми необхідно засвоїти поняття: охорона лісопарків, охорона біорізноманіття, рекреаційні навантаження, рекреант, протипожежні заходи.

Треба зформувати уявлення: про принципи охорони лісопарків, про методики охорони та збагачення біорізноманіття у лісопарках, про законодавчу базу охорони рослин та тварин у лісопарках, про принципи організації протипожежних робіт у лісопарках, про методи організації виховної роботи з рекреантами.

Питання для самоконтролю

1.  Як створюється контингент робітників лісопарків?

2.  У які терміни ведеться охорона молодих посадок у лісопарках?

3.  Яка існує методика охорони біорізноманіття у лісопарках?

4.  За якими методиками можливо регулювати рекреаційні навантаження у лісопарках?

5.  Назвіть основні заходи просвітньої роботи з рекреантами у лісопарках

Література

1.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

2.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

3.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

4.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

5.  Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования.–М: Наука,1994.–240с.

Орієнтовані теми практичних занять

1.  Методика оформлення ландшафтних досліджень лісопарків.

2.  Методика оформлення таксаційних досліджень лісопарків.

3.  Методика створення перспектив у лісопарках.

4.  Методика трасування доріжок у лісопарках.

5.  Методика створення композицій з дерев та чагарників у лісопарках.

6.  Методика проектування садових меблів для лісопарків.

7.  Методика проектування функціональних зон у лісопарках (на прикладі штучного лісового масиву с. Мар їно).

Питання до заліку

1.  Поняття про лісопарк.

2.  Типи лісопарків.

3.  Екологічні функції лісопарків.

4.  Естетичні функції лісопарків.

5.  Місце лісопарків у структурі екологічного каркасу територій регіонів.

6.  Лісопарковий ландшафт. Вплив ландшафтів на відвідувачів лісопарків.

7.  Класифікація лісопаркових ландшафтів за методикою Родичкіна.

8.  Класифікація лісопаркових ландшафтів за методикою Гальперіна.

9.  Принципи типізації лісопаркових насаджень.

10.  Принципи лісопаркової таксації.

11.  Техніка таксаційних робіт у лісопарках.

12.  Документація таксаційних робіт у лісопарках.

13.  Класи досконалості лісопарків.

14.  Шкала естетичної цінності лісопарків

15.  Мета та етапи проектування лісопарків.

16.  Об΄єкти та суб΄єкти проектування лісопарків.

17.  Документація проектування лісопарків.

18.  Ландшафтно-планувальний аналіз території лісопарку.

19.  Визначення композиційних центрів лісопарку (домінант).

20.  Композиція доріжково-стежкової сітки.

21.  Організація районів лісопарку.

22.  Зонування лісопаркового об΄єкту.

23.  Ландшафтно-планувальний опис ділянок лісопарку.

24.  Об΄ємно-просторова організація лісопарку.

25.  Принципи, причини та завдання реконструкції лісопарків.

26.  Основні методи реконструкції лісопаркових насаджень.

27.  Рубки у лісопарках.

28.  Посадки деревно-чагарникових порід у лісопарках.

29.  Санітарно-гігієнічна оцінка території.

30.  Вплив біологічно активних речовин деревно-чагарникових порід на рекреантів.

31.  Оздоровлюючий ефект лісопарків.

32.  Санітарні якості деревно-чагарникових порід у лісопарках.

33.  Принципи використання санітарних якостей деревно-чагарникових порід при плануванні та експлуатації лісопарків

34.  Проектна документація будівництва лісопарків.

35.  Досвід створення лісопарків у країнах Східної Європи.

36.  Досвід створення лісопарків у країнах Західної Європи.

37.  Благоустрій території лісопарку.

38.  Меліоративні споруди у лісопарках.

39.  Споруди та обладнання лісопарків.

40.  Типи пожеженебезпечних лісопаркових ценозів.

41.  Протипожежні заходи у лісопарках.

42.  Організація охорони території лісопарків.

43.  Охорона біорізноманіття лісопарків та заходи з його збагачення.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

4.  Васильев В. М. Лесопарковое хозяйство. –М: МКХ, 1952. –290с.

5.  Гаврилов Г. М., Игнатенко М. М. Благоустройство лесопарков. – М: Агропромиздат, 1987. – 183с.

6.  Пронин М. И. Лесопарковое хозяйство. М: Агропромиздат, 1990. –176с.

7.  Родичкин И. Д. Композиция лесопаркового ландшафта. –К: Госстройиздат УССР, 1958. –201с.

8.  Родичкин И. Д. Строительство лесопарков в СССР. –М: Лесн. пром., 1972. – 180с.

9.  Рубцов Л. И. Лесопарковый ландшафт. – К: АН УССР, 1956. –178с.

10.  Тюльпанов Н. М. Лесопарковое хозяйство. –М: Стройиздат, 1975. – 160с.

Додаткова:

11.  Агальцова В. А. Сохранение мемориальных лесопарков. –М: Лесн. пром., 1980. – 254с.

12.  Лес и отдых. –М: Лесн. пром., 1975. –192с.

13.  Панина В. В. Человек в лесопарке // Городское хозяйство. –1975. -№9. –с. 16-19.

14.  Пряхин В. Д., Николаенко В. Г. Пригородные леса.–М: Лесн. пром., 1981.–247с.

15.  Репшас Э. Оптимизация рекреационного лесопользования.–М: Наука,1994.–240с.

Примітка: позначкою* означені літературні джерела, які є у бібліотеці ПФ “КАТУ” НАУ.

ЗМІСТ

Передмова

1.  Теоретичні заняття

2.  Орієнтовані теми практичних занять

3.  Питання до самопідготовки

4.  Питання до заліку

5.  Орієнтований розподіл аудиторного навчального часу дисципліни

Рекомендована література

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить