Методические указания по охотоведению

СВО _______

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Освітньо-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАкалавра напряму підготовки 1304 - Лісове і садово-паркове господарство

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки

ВНЕСЕНО Українським державним лісотехнічним університетом

(УкрДЛТУ, м. Львів)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства освіти і науки

від_______________ _____ р. №__________

Наказом Міністерства праці і соціальної політики

від_______________ _____ р. №__________

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Миклуш Степан Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник декана лісогосподарського факультету УкрДЛТУ Криницький Григорій Томкович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри лісівництва УкрДЛТУ Рябчук Василь Петрович - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і деревинознавства УкрДЛТУ Маурер Віктор Мельхіорович – кандидат сільськогосподарських наук, професор, декан лісогосподарського факультету

Національного Аграрного Університету (НАУ м. Київ). Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці і соціальної політики України.

Вступ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним норма­т­и­вним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, вста­новлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підго­то­в­ки фахівця відповідного освітньо-кваліфі­ка­цій­н­о­го рівня певної спеціальності.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти і використо­вується при:

*  розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і про­грам навчальних дисциплін;

*  розробці засобів діагностики рівня освітньо-профе­сійної підготовки фахівця;

·  визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями;

·  визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підви­ще­ння кваліфікації.

Скачать Освітньо-професійна програма Лісове і садово-паркове господарство

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить