Лекции по лесному хозяйству

ЛЕКЦІЯ 10. Лісова політика Данії

1. Характеристика основних лісополітичиих чинників.

2. Концепція національної лісової політики.

3.Лісове законодавство.

4. Адміністративна структура.

5. Екологічні аспекти лісової політики.

Характеристика основних лісополітичиих чинників. Данія відрізняється від інших скандинавських країн високою щільністю населення, домінуванням сільського господарства і невеликою площею лісів. Лісистість країни -12 %, площа лісів й інших насаджень - 579 тис. га, на одного мешканця країни припадає лише - 0,11 га. Данія належить до країн із найвищою у Європі часткою культурного лісовідновлення, яке складає 87 %, в той час, як природне - б %, решта - комбіноване. Загальний щорічний приріст деревини в лісах та інших насадженнях становить 5,2 млн. м3, обсяг рубок в них складає лише близько 2 млн. м3 [ 692].

Культурні ліси становлять біля двох третіх від покритої лісом площі, решту складають напівприродні ліси. Ділянок лісу, позбавлених антропогенного втручання, майже не залишилось. Понад 60% лісів - це насадження хвойних порід, представлених головним чином одновіковими монокультурами [ 692].

У приватній власності знаходиться 67 % лісів (26246 лісоволодінь із загальною площею 391 тис. га), в державних - 33 % (360 лісоволодінь із загальною площею 188 тис. га) [15]. Менше 10 % лісових земель належить 90 % лісовласників. В зв'язку з цим існує багато дрібних лісоволодінь [595].

У Данії вільний доступ до всіх державних лісів, до приватних - обмежений. Ліси доступні тільки для пішоходів і велосипедистів. Вони повинні триматись доріг і стежок та перебувати в лісах лише в денний час. Ця політика спрямована на те, щоб попередити збирання грибів і ягід громадянами [680 ].

Варто звернути увагу на те, що перелік недеревних продуктів лісу, які заготовляються (гілки дерев, рослини, мохи, лишайники, горіхи, шишки, гриби і ягоди), є дуже обмежений. В зв'язку з цим, побічне користування лісом майже не впливає на економічну діяльність ні в приватному секторі, ні в національній економіці в цілому. На противагу до цього, вирощування різдвяних ялинок (оцінюване в 38 млн. доларів США) і полювання (оцінюване в 21 млн. доларів США) разом дає більше, ніж вартість деревної продукції (52,1 млн. доларів США) [665].

Для більшості датчан недеревні форми лісокористування (рекреація, дика природа, біорізноманіття, охорона ґрунтових вод, ландшафту і культурних цінностей) є більш важливими, ніж деревина [665].

Зайнятість у лісовому господарстві Данії з 1990 до 2000 р. знизилась на 6 % (з 4532 чол. до 4244 чол.), а в деревообробній промисловості навпаки зросла на 17 % (з 14328 чол. до 16821 чол.), в целюлозно-паперовій знизилась на 8 % (з 10963 чол. до 10125 чол.). В цілому рівень зайнятості можна вважати достатньо високим - на 1000 га припадає 8,7 працівників (для порівняння, у Фінляндії - 1,1, у Норвегії - 0,6) [ 692].

Діяльність лісового сектора не задовольняє потреби країни у лісопродукції. Понад половина потреб ринку забезпечується за рахунок імпорту. Більшість м'яколистяної деревини обробляється місцевими фірмами. Високоякісна деревина твердолистяних порід імпортується з Китаю та інших азіатських країн. Імпорт її постійно зростає. Потужна меблева промисловість Данії покладається на імпортну сировину. Частина продукції меблевої промисловості експортується. Швидко розвивається енергетичний сектор, що використовує деревину в якості палива.

Концепція національної лісової політики. Після Гельсінської конференції 1993 р. Данія у 1994 р. прийняла Стратегію сталого управління лісами. Стратегія була подана урядом у парламент у формі меморандуму, у якому виділено 12 дій, спрямованих на стале ведення лісового господарства. В Меморандумі трьох міністрів (довкілля, сільського господарства і зовнішніх відносин) відпрацьована цілісна стратегія лісокористування (табл. 62).

Вважають, що Данія досягла значного прогресу у розробленні національної лісової програми [597] завдяки кропіткій праці політиків з Міністерства екології і енергії.

Незважаючи на те, що в країні домінують культурні ліси, вони розглядаються як частина природи. В кінці 1990-х років лісовий сектор економіки характеризувався помітним екологічним спрямуванням. Однак, це не завжди знаходило відображення в лісовій політиці.

В цілому лісову політику Данії оцінюють як добре функціонуючу, скоординовану і багатосторонню в силу таких чинників. Перш за все, тому, що вона відповідає міжнародним вимогам щодо стану лісокористування і забезпечила лісове господарство висококваліфікованими державними службовцями. По-друге, лісовий сектор Данії дуже малий і займає скромне місце в національній економіці. Крім того, сектори, з протилежними інтересами і потужніші у фінансуванні, не домінують над ним [653].

Агентство лісу і природи отримало мандат для сильної лісової політики, оскільки воно перебрало повну відповідальність за формулювання політики і її запровадження (внаслідок останнього перегляду Лісового акту і виходу із підпорядкування Міністерства сільського господарства).

Наприкінці 1990-х років лісова політика Данії була істотно відкорегована у контексті сталого управління лісами. Основними цілями лісової політики є [529]: подвоєння покритої лісами площі (за 80 - 100 років); поліпшення природної якості лісів; оновлення і пліпшення лісопродукції; активна участь у міжнародній лісовій політиці.

Лісове законодавство. У 1996 р. в Данії прийнято новий Лісовий акт, спрямований на те, щоб посилити різноманітні екологічні і соціальні функції лісів. Внесення поправок до попереднього Лісового акту було ініційоване лісо-власниками і державною лісовою службою. Оновлений Лісовий акт базується на принципі інтегрування виробничих і природоохоронних цілей і детально визначає якісний багатоцільовий менеджмент з урахуванням лісовирощування, збереження природи, ландшафтних і історичних цінностей, охорони довкілля і рекреаційних інтересів [693]. В цьому законодавчому документі записано (стаття 1): зберігати і охороняти датські ліси; поліпшувати стабільність, структуру власності і ефективність лісового господарства; забезпечити зростання загальної лісової площі; забезпечити зміцнення дорадницької інформаційної діяльності стосовно доброго і багатоцільового менеджменту.

 

Пріоритети

Основні напрямки діяльності

Сфери національних пріоритетів

1. Заліснення.

2. Оцінка вилучення двоокису вуглецю внаслідок заліснення.

3. Зростання досліджень щодо виробництва деревної і пов'язаної з нею продукції.

4. Угода про біомасу.

5. «Зелений лісовий менеджмент» в державних лісах.

6. Сприяння багатоцільовому лісовому господарству в приватних лісах.

7. Стратегія для природних лісів.

8. Лісівничі дослідження.

9. Освіта й інформація.

Сфери міжнародних пріоритетів

1. Глобальна лісова конвенція

2. Підтримка для довкілля і розвитку

3. Співробітництво з СС.________

Стаття 19 Лісового акту визначає, що державні субсидії можуть надаватись на підвищення рівня доброго і багатоцільового ведення лісового господарства; систематичне збереження лісових площ як «недоторканих лісів»; заліснення сільськогосподарських земель, догляд за цими насадженнями і компенсацію втрат лісового доходу; розвиток виробництва лісопродукції; консультаційні послуги; інформацію, дорадництво і дослідження.

Законом передбачено повернення субсидій повністю чи частково їх отримувачами у випадках, коли отримувач субсидії подав некоректну або неправдиву інформацію, чи приховав інформацію, важливу для прийняття рішення; субсидії більше не видаються за умови, коли отримувач ігнорує покладені на нього обов'язки; змінились матеріальні умови для надання субсидій. Законом також чітко обумовлено, яким чином використовуються повернені кошти.

В цілому, схеми надання грантів досягають поставленої мети. За останні роки вони реструктуруються і рефокусуються з метою забезпечення сталого управління лісами.

Окрім Лісового акту, регулятивні рамки лісової політики визначаються:

1) Актом про збереження природи (1989 р.), який визначає умови заліснення земель державою на добровільних засадах. Значну частину земель, що підлягають залісненню, представлено міськими рекреаційними лісами з високою часткою широколистяних порід;

2) Актом планування (1991 р.), який визначає засади регіонального і місцевого планування, включаючи ідентифікацію площ для потенційного заліснення і визначення площ, заліснення яких потрібно уникати.

Адміністративна структура. Згідно Лісового акту Національне агентство лісів і природи знаходиться у підпорядкуванні Міністерства довкілля і енергії. Агентство надає експертну допомогу Міністерству та іншим органам влади стосовно лісового господарства та інших питань, які важливі для адміністрування. Агентство здійснює дослідження і розвиток, спрямовані на реалізацію цілей цього закону, забезпечує керівництво та інформаційну діяльність з питань лісів і лісового господарства, спрямовану на інші органи влади і широку громадськість.

На вимогу лісовласників Національне агентство лісу і природи зобов'язане подавати декларацію стосовно стану його лісів, включаючи обставини, що свідчать про недотримання Лісового акту, чи правил, які з нього витікають. Така декларація повинна бути підготовлена впродовж восьми тижнів від дня отримання запиту. Національне агентство лісу і природи може вимагати за неї певну плату. Якщо обстеження показує, що лісовласник чи лісокористувач не веде лісове господарство згідно з правилами, Національне агентство може встановити, як повинні виконуватись певні роботи для виправлення ситуації. Крім того, можуть бути встановлені і певні часові рамки для виконання робіт. Якщо лісовласник не виконує вимоги Національного агентства, зобов'язати його може суд, або ж будуть вжиті штрафні санкції.

Екологічні аспекти лісової політики. Однією з основних проблем датського лісового господарства є ялинові та інші хвойні ліси, створені на торф'яних ґрунтах, що є екологічно нестійкими лісовими екосистемами. В зв'язку з цим, виникла нагальна потреба їх трансформації у більш стабільні і різноманітні насадження.

З 1 січня 1997 р. Національне агентство лісів і природи запровадило нові вимоги до лісових машин, що використовуються в державних лісах. Вони стосуються і приватних осіб (фірм), що укладають контракти на ведення таких робіт в державних лісах. До цих вимог належить: використання «зеленого» бензину і дизельного пального; монтування каталізаторів у двигуни; використання мастил, які біологічно розкладаються, для гідравлічних і ланцюгових пил; використання мастил, фільтрів для них і каністр, які повинні бути скеровані на повторне використання або знищення; використання широких шин для зменшення тиску на ґрунт.

Забруднення ґрунтових вод через використання пестицидів є основною екологічною проблемою в Данії. Зокрема, вони застосовуються в процесі вирощування різдвяних ялинок. Національне Агентство розробило стратегію, за якою через 10 років лісове господарство відмовиться від їх використання (деякі з пестицидів вже заборонені). За цією стратегією науковці і практики мають на меті розробити і запровадити альтернативні технології для прополювання бур'янів і боротьби з бур'янами, що не передбачатимуть використання пестицидів.

Датська програма заліснення земель стимулює створення лісових насаджень в зонах, важливих для охорони ґрунтових вод. Після запровадження субсидій на заліснення у 1980 р. 80 % приватних земель заліснювались без застосування пестицидів.

У 1998 р. зініційовано план дій щодо подальшого поступового скорочення використання пестицидів і зменшення внесення добрив у державних лісах. Крім цього, Національне агентство лісу і природи апробувало методи виробництва екологічно чистої продукції, які повинні знайти широке застосування у лісовому секторі. В 1998 р. запроваджена нова спрощена схема подання субсидій з метою сприяння сталому розвитку лісового господарства у приватних лісах і субсидіювання тих робіт, які можна віднести до природоохоронних [728].

З метою збереження біорізноманіття з середини 1990-х років значні заходи було здійснено щодо охорони в лісах рідкісних видів рослин і тварин. Починаючи з 1999 р. розпочато роботу над Національною Лісовою Програмою. З матеріалами цього державного документа мають можливість ознайомитися громадяни Данії. Для ознайомлення громадськості надаються технічні звіти щодо збереження біорізноманіття, ведення господарства і заліснень [597].

Висновки.

1. Данія є малолісною країною, діяльність лісового сектора в якій не задовольняє високих вимог країни у лісопродукції. Водночас це країна, яка послідовно збільшує площу лісів та приділяє значну увагу соціальним та екологічним аспектам лісової політики.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить