Статьи по информатике

Бородкін Георгій Олексійович, менеджер проекту, Неумоін Валерій Михайлович, менеджер проекту, к. т.н., Чадюк Анатолій Володимирович, директор, к. т.н., МІРАТЕХ

1.Основні концепції побудови систем підтримки прийняття рішень

У галузі інформаційних технологій завжди існували два напрями розвитку, що гармонійно доповнювали один одного:

· системи, орієнтовані на оперативну обробку даних (СОД);

· системи, орієнтовані на аналіз даних, — системи підтримки прийняття рішень (СППР).

На перших етапах автоматизації ділової діяльності найбільш актуальним є завдання упорядкування саме процесів первинної повсякденної обробки (переробки) даних. Саме на це і спрямовані традиційні СОД. Більш того, системи СППР є у певній мірі вторинними по відношенню до них. Порівняльні характеристики СОД та СППР наведені у поданій нижче таблиці.

Таблиця. Порівняльні характеристики оперативних та аналітичних систем

Характеристики

Операційні системи

Аналітичні системи

Частота поновлення

Висока, маленькі порції

Низька, великі порції

Джерела даних

Загалом, внутрішні

Загалом, зовнішні

Об’єми даних, що зберігаються

Сотні мегабайт, гігабайти

Гігабайти та терабайти

Вік даних

Поточні (за період від декількох місяців до року)

Поточні та історичні (за період у декілька років, десятки років)

Призначення

Фіксація, оперативний пошук та первинна обробка даних

Зберігання деталізованих та агрегованих історичних даних, аналітична обробка, прогнозу-вання та моделювання

Розробка концепції побудови систем, що зорієнтовані на аналіз даних — СППР — направдені на розв’язання протиріччя — відсутність необхідної інформації при її наявності у величезних об’ємах. Серед найбільш відомих концепцій побудови СППР можна відзначити: сховища даних (Data Warehouse); Вітрина даних (Data Mart); Багатовимірний динамічний аналіз даних (On-Line Analytical Processing (OLAP)).

Найбільш поширеною та популярною є концепція сховищ даних (СД).

2. Методологічні аспекти побудови СППР

У великій організації існує значна кількість користувачів, які приймають рішення і які потребують такої інформаційної підтримки. Реалізація проекту щодо СППР, що охоплює діяльність всієї організації, вимагає тривалого часу і великих витрат. До того ж, конкретні вимоги до інформації, що доставляється, змінюються достатньо швидко, і можливо що по закінченню проекту його актуальність буде далекою від очікуваної. Усвідомлення цього факту призводить до двох висновків. По-перше, створення СД повинно здійснюватися короткими етапами, що дадуть швидко відчутні результати. По-друге, створене сховище даних не буде статичною, раз і назавжди створеною системою. Вимоги до інформації для прийняття рішень будуть змінюватись в процесі її експлуатації і розвитку, тому логічна і фізична структура СД повинна дозволяти достатньо швидко і безболісно здійснювати необхідні зміни. Цей підхід включає в себе визначення стратегічних шляхів розвитку на найбільш ранніх етапах побудови СД і поетапну реалізацію цих планів з урахуванням заданих пріоритетів у вигляді короткострокових (4-8 місяців) проектів. Такий підхід дозволяє отримати відчутні результати в дуже короткі терміни і при цьому зберегти певність в тому, що подальше розширення створюваного СД не призведе до перебудови всієї його структури. Кожний етап побудови СД реалізується як окремий проект, що має основні стадії, наведені на рис. 1.

Етапи створення сховища даних

Рис.1. Етапи створення сховища даних

2.1. Користувачі СППР

Кінцеві користувачі СППР, за характером їхньої діяльності, можуть бути згруповані в три основні групи:

- Аналітики

- Середня ланка керівних робітників

- Вищий ешелон керівництва

Найбільш інтенсивно використовують дані за всіма рівнями агрегації аналітики. В їхні задачі входить глибоке і ретельне дослідження даних з застосуванням всіх засобів аналізу і подання даних, які є доступними. Рішення таких задач супроводжується серйозним вивченням змістовного наповнення СД, а також побудовою додаткових структур даних в персональних вітринах даних.

Таким чином, аналітики повинні володіти не тільки засобами дослідження їхньої предметної області, але і мати уяву про СД, а також володіти інструментом видобування даних зі СД. В взаємодії з групою розвитку аналітик може надати допомогу в розробці додаткових структур даних у CД.

Середня ланка керівних робітників є відповідальним за підготовку рішень на рівні свого підрозділу і тому використовує дані СД для інформаційної підтримки формування рішень. Цей тип кінцевих користувачів рідко використовує деталізовані дані, зосереджуючи увага на слабко і сильно агрегованих даних. В задачі керівників входить також визначення напрямків дослідження аналітиків. Інструментами роботи з даними, за звичай, є стандартні звіти, які налаштовані на використання в підрозділі, і спеціалізовані застосування.

Вищий ешелон керівництва в основному використовує сильно агреговані дані за основними показниками, що відбивають діяльність організації в цілому, і використовують цю інформацію для прийняття стратегічних рішень. Використовують в основному спеціалізовані додатки у вигляді інтерактивних звітів.

2.2. OLAP-застосування

Вище мова йшла про різноманітні групи користувачів за характером їхньої діяльності, які використовують або експлуатують СД. Якщо ж поділити їх за засобами аналізу і подання даних, то найбільш чисельна група — це користувачі OLAP-застосувань. Програмні продукти, що відповідають за OLAP-застосування, за звичай, водночас є і засобами кінцевого користувача, і засобами для розробки OLAP-застосувань. Вони являють собою набір об'єктів призначених для створення різноманітних табличніх, графічних і картографічних звітів. Якщо дані вже були описаними в метабазі, то процес формування звіту або застосування полягає у виборі з меню потрібних опцій і розміщенні об'єктів на екрані.

Найчастіше об'єктами, що застосовуються, є:

- Багатовимірна таблиця (Multidimensional report)

- Багатовимірна діаграма (3-d chart)

- Географічна карта (Map)

- Навігатор за вимірами (Dimension navigator)

- Показник успішної діяльності (Critical success factor)

Окрім перерахованих об'єктів існує принаймні 20 спеціалізованих графічних і табличних стандартних звітів.

Формуючи свій запит користувач запитує ту або іншу комбінацію, яка класифікує і аналізуює змінні. Цей запит передається в до бази метаданих, щоб виявити місцезнаходження потрібних таблиць і дізнатися, чи потрібно виконувати які небудь обчислення «на льоту». Після цього він звертається до даних і передає результат назад до клмпоненти візуалізації даних.

Така архітектура прозора не лише для користувача, але і для розробника. Це дозволяє легко оптимізувати обсяг і розташування частин багатовимірної бази. Якщо який небудь запит зустрічається рідко, то відповідне пересічення може бути віддаленим, і подальші запити будуть формуватися «на льоту», і навпаки. Дані можуть бути так само переміщені з однієї операційної системи в іншу непомітно для застосування користувача.

Існує значна кількість програмних засобів, що дозволяють створити СППР на основі СД. Нижче розглядаються можливості, які надає пакет програмних продуктів MicroStrategy.

3. Загальна характеристика програмних засобів MicroStrategy

Набір програмних засобів MicroStrategy, як основа побудови СППР, дозволяє здійснювати пошук і аналіз інформації, що зберігається в надвеликих реляційних базах даних, за допомогою настільних Windows-застсувань, прикладних програм користувачів, WEB-броузерів, електронної пошти, факсимільного, пейджерного і телефонного зв'язку. Набір продуктів MicroStrategy дозволяє здійснювати активний і пасивний пошук інформації в СД, забезпечуючи організації і підприємства вчасними відповідями на найважливіші питання їхньої діяльності.

Програмна платформа підтримки прийняття рішень MicroStrategy дозволяє користувачам запитувати і аналізувати в базах даних найбільш докладну інформацію, перетворюючи її в бізнес-дані на рівні підприємства. Крім того, DSS-продукти MicroStrategy розширюють доступ до інформації за межами підприємств, забезпечують зв'язок з клієнтами через широкий перелік медіа-засобів, включаючи Internet, електронну пошту, телефони, пейджери і інші прилади сучасного зв'язку.

3.1. Сервери широкомасштабної підтримки

· Інтерактивна аналітична оболонка для всесвітньої мережі World Wide Web. DSS Web забезпечує тисячі користувачів зручним інструментом для аналізу інформації в реляційних базах даних. Високоефективні функціональні можливості типу деталізації, швидкого перегляду даних, сигналізації про перехід даних через задану межу, побудова карт, новий рівень взаємодії з аналітиком, а також вигода при використанні – всі це притаманне даному настільному додатку. DSS Web забезпечує користувачам гнучкість при видобутті даних з баз для наступного їхнього використання в електронних таблицях, збереження даних, а також доступ до отриманих результатів інших користувачів для проведення спільного групового аналізу.

· Інтелектуальний портал DSSInfoCenter, що надає у розпорядження користувачів єдину точку входу для передплати, аналізу і розповсюдження інформації. В якості Web-зорієнтованого інформаційного шлюзу, InfoCenter дозволяє споживачам інформації, які знаходяться як у свойому офісі, так і за його межами, вчасно одержувати і переглядати ділові повідомлення за допомогою відповідної мережі.

· Мережевий сервер голосових повідомлень, DSSTelecaster, здатний доставляти тисячам користувачів персоніфіковану інформацію за допомогою телефону, голосової пошти і мобільного телефону. Найважливіша і найбільш актуальна інформація розсилається в активному режимі і надається користувачам у формі інтелектуального діалога. Тепер користувачі можуть одержувати найактуальнішу інформацію у цілком інтерактивному форматі, що значно поширює їхні можливості оперативно приймати обгрунтовані рішення.

· Персоніфікований інформаційний мережевий сервер, DSSBroadcaster, здатний передавати тисячам одержувачів персоніфіковані повідомлення через електронну пошту, факсимільний і пейджерний зв'язок, мобільні телефони. У відповідності з заданим розкладом і різноманітними ситуаціями DSS Broadcaster забезпечує найважливішою інформацією зі сховищ даних окремих одержувачів, підтримуючи їхню нормальну ділову діяльність. Більш того, DSS Broadcaster дозволяє легко організувати інформаційне обслуговування користувачів, що можуть з його допомогою замовляти і періодично отримувати нову інформацію.

3.2. Інтерфейси для складного аналізу даних і розробки застосувань

· Настільна система для складного аналізу даних і формування висновків, DSSAgent, забезпечує для кожного користувача формування комплексних запитів до баз даних і укладання довільних звітів на основі отриманих даних, потужну аналітичну обробку даних, а також підтримку прийняття рішень. Наочний віконний інтерфейс істотно полегшує роботу кінцевих користувачів, керівників і розробників додатків, дозволяє їм одержувати задоволення від роботи з цим найбільш досконалим і завершеним інструментом аналізу даних. До найбільш важливих особливостей системи належить віднести наявність потужного модуля ділових розрахунків, перелік інструментів для візуального подання даних, покращені засоби фільтрування даних і значний арсенал інтелектуальних тимчасових функцій, що можна використати для створення будь-якого корпоративного календаря.

· OLE API для розробки індивідуальних застосувань, DSS Objects — це прикладний програмний інтерфейс зв'язку і впровадження об'єктів, що дозволяє розробникам швидко створювати спеціалізовані програмні системи, такі як системи аналізу сценаріїв розвитку, прогнозування, підтримки прийняття рішень для замкнутих управлінських циклів.

3.3. Сервер оперативної аналітичної обробки реляційних даних

DSS Intelligence Server задовольняє потреби користувачів в ефективному доступі і складному аналізі інформації в сховищах даних з обсягом 1 Тбайт і вище. DSS Server — це сервер оперативної аналітичної обробки реляційних даних (ROLAP-сервер), що надає повний набір автоматизованих функцій, включаючи балансування навантаження, використання кешу, календарне планування, сортування, управління запитами, управління вітринами даних і асинхронне виконання запитів. Драйвери надвеликих баз даних системи DSS Server гарантують оптимальну продуктивність для всіх основних реляційних баз даних, включаючи Oracle, Sybase, Informix, DB2/MVS, DB2/400, DB2/UDB, Teradata, Red Brick, Tandem, і SQL Server.

3.4 Інструментарій розробки і управління СППР

· CASE-інструмент для швидкої розробки систем підтримки прийняття рішень, DSS Architect — це інструмент візуального проектування для розробки логічної моделі сховища даних в бізнес-термінах кінцевих користувачів. DSS Architect значно знижує вартість і трудомісткість експлуатації і супроводу великомасштабних систем.

· Інструменти моніторінгу і управління роботою DSS-продуктів, DSS Administrator — комплексне середовище для розробки, впровадження і експлуатації систем підтримки прийняття рішень на основі СД. Централізоване управління користувачами і аналіз об'єктів, просування по кроках від проектування до виробництва, широкі можливості використання і моніторінг процесів функціонування DSS-продуктів дозволяють здійснювати ефективне управління великомасштабними системами.

· Інструмент розробки об’єктно-орієнтованих інформаційних систем керівників, DSS Executive, дозволяє швидко розробляти з метою оперативного інформування користувачів високого рангу динамічні інформаційні документи і експрес-аналізи зі структурованим, наочним поданням інформації, необхідної для прийняття рішень.

В статье рассмотрены этапы создания СППР на основе хранилищ данных: основные концепции построения систем поддержки принятия решений, методологические аспекты построения СППР, общая характеристика программных способов MicroStrategy.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы