Методические указания по информатике

Факультет ТПЗ І ППР

Кафедра землевпорядкування та геодезії

 

Методичні вказівки З дісципліни «Інформаційні технології у науковій діяльності»

Для студентів заочної форми навчання ОКР «Магістр»

Спеціальність 8.070904 «Землевпорядкування та кадастр»

На базі ОКР «Бакалавр»

Кафедра «Землевпорядкування та геодезії

Лектор Горбатюк Володимир Михайлович

Сімферополь, 2009

Методичні вказівки складені к. г.-м. н., доцентом Горбатюком В. М. на засадах Державного стандарту освіти за напрямком 0709, спеціальність 8.070904, затвердженим Міністерством освіти і науки України 17.11.2003р.

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри землевпорядкування та геодезії, протокол № ____ від ______________ 2009р.

Завідуючий кафедрою, проф. док. арх. ____________ А. А. Сафонов

Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні методичної комісії факультету ТПЗ і ППР, протокол № ____ від____________2009 г.

Голова методичної комісії, д. с.-г. н., проф. ____________А. М. Ізотов

Ціль та завдання дисципліни

Місце то роль дисципліни у системі підготовки спеціалістів.

Дисципліна «Інформаційні технології у наукових дослідженнях» займає одне з центральних місць у системі підготовки фахівців рівня «магістр». Знання та навички використавння сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень дає змогу науковцям суттєво підвищити рівень та ефективність наукових досліджень у будь-якій сфері науково-дослідних робіт у тому числі в землевпорялкуванні та кадастру.

Ціль дисципліни

Дати майбутнім спеціалістам теоретичні та практичні знання по питанням використання інформаційних систем і технологій у наукових дослідженнях.

Завдання дисципліни

Головними завданнями вивчення дисципліна «Інформаційні технології у наукових дослідженнях» є:

- дати теоретичні та практичні знання по геоінформаційним системам та технологіям їх використання в наукових дослідженнях;

-  розкрити зміст та класифікацію інформаційних технологій, що використовуються в сучасних наукових дослідженнях;

-  дати необхідні знання (теоретичні та практичні) для самостійного використання інформаційних систем для вирішення наукових завдань з врахуванням конкретних особливостей виробництва;

-  дати теоретичні уявлення про формування та використання інформаційних тхнологій у різних напрямках наукових досліджень;

-  виробити у студентів практичні навички в використанні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності.

Студенти повинні

Знати:

§  Задачі і методи наукових досліджень.

§  Структуру інформаційних систем.

§  Головні напрямки використання інформаційних систем та технологій для вирішення наукових завдань.

§  Прийоми засвоєння програмних продуктів.

§  Особливості технології збору даних для наукових досліджень.

§  Головні програмні продукти та інструментальні засоби, що використовуються в наукових дослідженнях

§  Використовувати інформаційні технології для редагування та оформлення наукових досліджень

Вміти:

§  Користуватися довідковою системою програм.

§  Створювати та редагувати графічні та текстові дані в стандартних програмах.

§  Використовувати автоматичні системи вводу інформації в компьютер.

§  Створювати та використовувати бази даних для наукових досліджень.

§  Використовувати найбільш поширені пошукові системи Internet для сбору даних

§  Використовувати спецальні програмні продукти для офомлення результатів наукових досліджень

Оволодіти:

§  Навичками роботи з інструментами автоматизованого вводу інформації.

§  Засобами редагування документів в поширених програмних продуктах.

§  Навичками роботи з пошуковими системами Internet

Тематичний план дисципліни

№ залік кредиту

№ і назва змістовного модуля

Загальна кількість годин

Кількість кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лек-ції

Лабораторно-практичні заняття

1

ЗМ-1. Головні поняття і теоретичні засади використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

39

1,0

8

8

23

2

ЗМ-2. Практичне використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

42

1,25

8

8

26

2

Курсова робота

-

-

-

-

-

ВСЬОГО

81

2,25

16

16

49

3

Учбова практика

-

-

-

-

-

 

ІТОГО:

81

2,25

16

16

49

Зміст лекційного матеріалу по модулям та темам.

Лекції – 16 годин

№ лекцій

Назва модулів, тем та їх короткий зміст

Кількість годин

ЗМ-1 Головні поняття і теоретичні засади використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

1

Тема: «Сучасні наукові дослідження, зміст і сутність»

2

2

Тема: «Поняття технології. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій»

2

3

Тема: «Інформаційні та комунікаційні технології».

4

ЗМ-2 Практичне використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях..

1

Тема: «Інформаційні мережі»

2

2

Тема: «Використання Internet для пошуку інформації»

2

3

Тема: «Дистанційне навчання».

2

4

Тема: «Використання інформаційних технологій для наукових досліжджень в галузі землевпорядкування та кадастру».

2

2.2. Зміст практичних занять.

Семінарські та практичні заняття – 16 годин

П/п

Назва модулів, тем лабораторних занять та їх короткий зміст

Кількість годин

Форма контролю

Місце проведення

ЗМ-1 Головні поняття і теоретичні засади використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

1.

Тема: « Сутність і зміст наукових досліджень».

2

Опитування

Лаб.

2

Тема: «Складання проеекту проведення наукового дослідження»

2

Опитування

Лаб.

3.

Тема: «Інформаційні технології в бібліотечній справі»

2

Опитування

Лаб.

4.

Тема:«Використання коммунікаційних технологій.»

2

К. Р

Мк

Лаб.

ЗМ-2 Практичне використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

1.

Тема: « Використання Internet для пошуку інформаці».

4

К. Р

Лаб.

2.

Тема: «Використання інформаційних технологій для наукових досліжджень в галузі землевпорядкування та кадастру».

4

К. Р

Мк

Лаб.

2.3. Зміст самостійної роботи.

Самостійна робота – 23 години

П/п

Назва модулів, тем і форми самостійних занять, та їх короткий зміст

Кількість годин

Форма контролю

Місце проведення

ЗМ-1 Головні поняття і теоретичні засади використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

1.

Тема: «Сучасні наукові дослідження, зміст і сутність»

3

Кр

Чит

2

Тема: «Поняття технології. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій»

2

Кр

Чит.

3

Тема: «Інформаційні та комунікаційні технології».

4

Кол

Чит

4

Тема: «Інформаційні мережі»

6

Кр

Лаб

4.

Підготовка до лекцій

2

Кр

Чит.

5.

Підготовка до лабораторних занять

2

Тк

Лаб

6.

Підготовка до модульної контрольної роботи

4

Мк

-//-

 

Всього

23

   

ЗМ-2 Практичне використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

5

Тема: «Використання Internet для пошуку інформації»

8

Кр

Лаб

6

Тема: «Дистанційне навчання».

4

Кр

Чит.

7

Тема: «Використання інформаційних технологій для наукових досліжджень в галузі землевпорядкування та кадастру».

6

   

4.

Підготовка до лекцій

2

Кр

Чит.

5.

Підготовка до лабораторних занять

2

Тк

Лаб

6.

Підготовка до модульної контрольної роботи

4

Мк

-//-

 

Всього

26

   

Індівідуальі завдання для самостійної роботи студентів

ЗМ-1 Головні поняття і теоретичні засади використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

Тема: «Сучасні наукові дослідження, зміст і сутність»

Теми рефератів:

1. Наука, сутність наукової діяльності

2. Розвиток науки і суспільства

3. Сучасна класифікація науки

4. Філософська сутність наукового дослідження

5. Наукове дослідження як вид творчої діяльності

6. Послідовність наукового дослідження

7. Головні напрями наукових досліджень в Україні та за кордоном.

8. Організація науки в Україні

Тема: «Поняття технології. Історія виникнення та розвитку інформаційних технологій»

1. Розвиток технолгій і науково-технічний прогрес

2. Технололгія в промисловості.

3. Технології сільскогосподарського виробництва.

4. Технологія наукової діяльності

5. Організація наукової інформації у середньовіччі

6. Сучасна організація наукової інформації.

Тема: «Інформаційні мережі»

1.  Типизациія інформаційних мереж

2.  Класификація інформаційних мереж по охвату території

3.  Використання локальних інформаційних мереж

4.  Використання міських інформаційних мереж

5.  Використання глобальних інформаційних мереж

Тема: «Інформаційні та комунікаційні технології».

1. Інформатика і інформаційні технології

2. Управління інформаційними технологіями

3. Бази даних

4. Інформаційна архітектура

5. Інформаційна безпека

ЗМ-2 Практичне використання інформаційних технологій у наукових дослідженнях.

1.  Прикладні наукові дослідження

2.  Використання Internet для пошуку інформації

3.  Пошукові системи Internet

4.  Електронні бібліотеки

5.  Довідкові системи

6.  Дистанційне навчання в Internet

7.  Використання інформаційних технологій для наукових досліжджень в галузі землевпорядкування та кадастру

8.  Спецілізовані Internet-ресурси в галузі земельного права, програмного забезпечення землевпорядкування та кадастру, стандартизації.

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. . Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации: Диалектика прогрессивной линии развития как гуманная общечеловеческая философия для XXI века: Учебн. пос. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с.

2. Бабицкий Л. Ф. и др. Основы научных исследований. - К.: Изд. НАУ, 1999. 278 с.

3. Винарский М. С., Лурье М. В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. - К.: Техника, 1975. - 168 с.

4. Информатика. Базовый курс/Симонович С. В. и др. - СПб: Издательство ”Питер”, 2000.-640 с.

5. Ковальчук В. В., Моїсеев Л. М. Основи наукових досліджень. – К. Вища школа, 2003.

6. Лешкевич Т. Г. «Философия науки: традиции и новации» М.:ПРИОР,2001

7. Основы научных исследований. Под ред. Крутова В. И., Попова В. В. - М., Высшая школа, 1989. - 400 с.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы