Лекции по информатике

Лекція 4. Тема: “Розробка інформаційних систем в аграрному менеджменті”

АІС – це система, що реалізує ІС у сфері управління при спільній роботі управлінського персоналу і комплексу технічних засобів. Вона призначена для автоматизованого збирання, реєстрації, збереження, пошуку, обробки та видачі інформації за запитому управлінського персоналу. АІС реалізує принципово нову платформу управління, що грунтується на інтеграції інформації і її фільтрації для управління. АІС повинна забезпечити:

- постійне спостереження за станом об’єкта управління;

- пристосування до прийнятою практики бізнесу; підтримку професійної діяльності управлінських працівників;

- взаємодію з управлінським персоналом;

- здійснення збирання та аналізу даних для управлінняі автоматичного виконання програмних засобів при настанні заданого часу з формуванням звітності;

- реалізацію системи підпадок і рекомендацій для користувачів;

- ефективне збереження даних в БД і можливість доступу до них з свого робочого місця;

- безпаперова технологія взаємодії менеджерів між собою.

Дуже важливим є принцип орієнтації розробленого технічного, програмного та інформаційного забезпечення на конкретних менеджерів, які є учасниками управлінського процесу. Одержана після автоматизованої обробки інформація завжди має цільове призначення і містить директиви про стан керованого підприємства. Менеджери – управлінці вносять творчий елемент в пошук найкращих шляхів досягнення цілей, робить остаточний вибір рішень та надає їм юрідичної чинності. Але не вся інформація може проходити обробку на комп’ютері – є інформація неформалізована і її обробляти може тільки людина.

В управлінні є рівні ієрархії:

Вищий рівень (керівник) приймає стратегічні рішення, визначає цілі, зовнішню політику, матеріальні, трудові та фінансові ресурси, довгострокові плани. З АІС керівник бере: аналіз ринку, конкуренцію, альтернативні стратегії розвитку.

Середній рівень (менеджер), який приймає тактичні рішення, контролює виконання планів, спостерігає за обсягом ресурсів, розробляє управлінські рішення для виведення фірми на необхідний рівень по плану.

І так – це розрахунок плану і контроль за виконанням.

Оперативний рівеньце прийняття рішень для виконання планів, узгодження всіх елементів виробничого процесу з необхідним ступенем деталізації. На цьому рівні складаються звіти, а це означає, що АІС обробляє дані в реальному масштабі часу їх виникнення.

На кожному рівні виконуються роботи, які мають назву функції управління.

Типові функції:

прогнозування – функція, за допомогою якої формується і обгрунтовується наукові перспективи розвитку об’єкта управління і зміни в майбутньому. Це потрібно для розробки економічної політики фірми: орієнтації в найбільш імовірній перспективі конкуренції; визначення можливостей збуту з обліком тенденцій на товарному ринку; розробку інвестиційних планів; вибору оптимального рішення з можливих варіантів плану; оцінка майбутньої тенденції розвитку фірми.

Планування – це функція, за допомогою якої реалізується мета управління. На вищому рівні – це тривалий термін, на середньому більш короткий, але план вищого рівн на ньому деталізується.

Оперативне управління – це і є деталізація плану по робочим місцям.

Облік – це функція одержання здобутих результатів і передача даних на вищий рівень. Фактичні дані про виконання плану збираються і інтегруються.

Аналіз – це визначення причин відхилення, виявлення резервів, способів усунення всіх неузгоджень між показниками фактичними і запланованими. Аналіз виконується на середньому та вищому рівнях. Результат передається по засобам комунікації та мережним технологіям. Вся інформація знаходиться в БД. Для аналізу і регулюванню використовується БМ. Для розв’язання слабоформалізованих задач управління застосовують системи підтримки прийняття рішень (СППР).

АІС поділяються за сферою використання (банки, підприємства і т. п.). В кожній системі є свої особливості в декомпозиції цілей, предметних технологіях. АІС можно класифікувати за типом підтримки, яку вони забезпечують організації.

Системи першого класу обробляють інформацію, що генерується та використовується в ділових операціях. Вони бувають: системами обробки операцій, продажу, закупівлі, зміни запасів: - автоматизованими системами управління технологічними процесами (СУТП); - системами співробітництва на підприємстві, які використовують мережі для координації роботи відділів та груп.

Системи другого класу дають допомогу менеджерам прийняти рішення.

Такі системи поділяються як: інформаційні менеджерські системи, які виробляють заздалегідь всі необхідні звіти, подають результати за запитом на екран та системи підтримки прийняття рішень, які використовують моделі прийняття рішень БД та здійснюють діалог для аналітичного процесу моделювання для того, щоб менеджер прийняв вірне рішення; управлінські ІС – вони дають додаткові можливості для управління такі, як аналіз даних, використання СППР, ЕП т. п.

Система співробітництва на підприємстві діє в умовах мережних комплексів інтранет, екстранет та Internet. Якщо фірма в одному місці, то одночасно проводяться наради з фізичною присутністю; якщо в різних місцях – на підставі аудіоконференції, відеоконференції, аудіографічного телеконференцзв’язку. Постійна координація дій за рахунок: голосової пошти, фахов, програмних засобів календарного планування, системи автоматизації документообігу.

Ми вже говорили, що інформаційні системи для свого функціонування вимагають відповідного забезпечення. І перше – це технічне. В сільськогосподарській галузі функціонують комп’ютерні мережі. Дуже важливо при створенні АІС мати відповідне комп’ютерне обладнання, в якому є повна програмна підтримка ЛОМ, як об’єднання ПК в межах однієї організації чи підрозділу вимагає для конкретних умов роботи вибору певних ОС для мереж. При їх оцінці керуються економічними та іншими факторами, а також здатністю забезпечити функціонування різних відділів фірми, яким водночас будуть потрібні друк, передача повідомлень, запитів, служба каталогів і т. п. Для невеликих підприємств з обмеженими фінансами краще вибрати ОС для однорангових ЛОМ.

Для запобігання небажаного ознайомлення з інформацією сторонніх користувачів, її треба захистити від несанкціонованого доступу. Дуже часто треба доробити вже функціонуючу ІС – охопити нові задачі. Розроблені ІС в аграрному менеджменті вирішують багато задач в нормуванні, плануванні, аналізі та регулюванні. Розглянемо деякі з них - ІС нормування. Для виконання таких функцій управління як прогноз і планування необхідно мати своєчасну достовірну інформацію по нормах. Зараз, практично всі нормативи готуються вручну, тільки в деяких випадках – на ПК.

В сільському господарстві нормативи бувають загальнодержавними та галузевими (вміст кормових одиниць в 1 ц кормів, коефіцієнт перерахунку в основну продукцію); регіональними (норми висіву насіння, норми внесення добрив, нормативна тривалість польових робіт, структура раціону і локальними (середньодобовий приріст маси, норма витрат праці, внесення добрив). В господарствах нормативи розробляються і використовуються в розрахунку на одиницю площі, голову тварин, центнер продукції або на 1 га ,бригаду).

В першому випадку значно спрощується алгоритм планових розрахунків (норматив помножується на задану величину об’єктів). Але ускладнюється процес ведення нормативної бази тому, що як тільки змінюється об’єкт (площа, поголів’я, врожай) треба міняти норму.

В другому випадку алгоритм складний, але розрахунки такі ж як і в ручному варіанті. При цьому полегшені зіставлення нормативних і фактичних даних, легше оперативний аналіз, пошук винуватців відхилень, легше використовувати ПК. Наприклад: на гектар розраховуються витрати праці та коштів робіт, для яких і норми встановлюються в га (снігозатримування, скошування зернових, передпосівні), також витрати пального, добрив, хімікатів. В іншому випадку – на одиницю продукції – збирання овочевих культур, надій молока.

Планування буває перспективним, поточним і оперативним, то воно повинно мати і відповідну нормативну базу, яка використовує з нижчих рівнів фактичні, облікові, статистичні та аналітичні дані. В умовах комп’ютеризації деякі нормативи можно не створювати, а получити аналітичними розрахунками (з програм ). Це стосується ситуації, коли із-за цін треба перераховувати грошову оцінку кормів, добрив і т. п. Процес створення нормативів починається з ручної підготовки відомостей і ввод їх до ПК. Науково-обгрунтовані нормативи розраховують НД установи, які враховують пригодні можливості земель, витрати пального і т. д. Більшість нормативів поступово змінюються – а це викликає корегування БД. Перелік задач, пов’язаних з нормативами:

1- прогноз довгострокових економічних нормативів товарної продукції;

2- нормування виробничих витрат і прибутку на одиницю ресурсного потенціалу;

3 – розрахунок нормативів витрат продукції рослинництва на 1 га, на 1 ц;

4 – розрахунок нормативів витрат виробництва продукції тваринництва на 1 голову, на 1 ц продукції;

5 – розрахунок нормативів послуг допоміжних виробництв;

6 – розрахунок нормативної структури груп кормів тощо.

Для вирішення багатьох задач є готові ППП – Lotus, Excel. Спеціалізовані пакети “АРМ агронома”, “Прогноз”, “Посів”, “Агропромиситема”. Всі ці пакети починаються с створення нормативної бази, яка є невід‘ємною частиною планових розрахунків. В багатьох програмах передбачається видача на екран користувачеві форм-заготівок відомостей, куди вручну вписуються реквізити або корегуються. Їх зміст і послідовність розміщення реквізитів узгоджується і залежить від особливості проектних рішень системи.

Інформативна база та технологія розвязуваня задач зумовлюють потребу розробки системи кодів і об’єктів витрат, видів нормативів, періодів і видів робіт. У пакетах “Прайс” і “Прогноз”- це коди відділків, видів тварин, видів продукції, бригад, витрат, кормів і т. д. Назви одиниць вимірювання записуються і не кодуються. Після старту цих пакетів робота здійснюється в пакетному режимі. На екрані дисплея спочатку з’явиться головне меню, де перелічуються всі види робіт, вибір яких викликає на екран меню нижчого рівня. Така технологія завжди дозволяє повернутися в попереднє меню. Головне меню пакета “Прайс” розміщається в верхньому рядку дисплея.

 7.-планування в аграрному менеджменті.

Удосконалення методів керування в сільському господарстві повинно здійснюватись з застосуванням економіко - математичних методів. Одним з таких методів є мережне планування. воно особливо корисне при формуванні портфелю замовлень, визначенні термінів виконання та резервів робіт.

Дляі розробки мережної моделі необхідно:

- розробити перелік робіт для виконання;

- виявити зв‘язки між ними;

- розрахувати тривалість виконання робіт;

- встановити дату початку робіт ( абсолютну), або взяти відносну - 0 (нуль);

- встановити приблизну дату кінця.

Після цього треба вручну, або за допомогою ППП Microsoft Project розрахувати дати виконання робіт, та їх резерви

Перелік робіт на період посіву

Робота i - j

Зміст

тривалість tij

1-2

Формування портфеля заказів

10

1-5

Закупка деталей для ремонта

5

2-3

Ремонт техніки

20

3-4

Набір механізаторів на сезонні роботи

12

3-6

Заказ ПММ

5

4-6

Транспортировка міндобрив

2

6-7

Посів

3

5-2

фіктивна

0

Намалюємо мережну модельмережна модель: 1-2

Першу роботу позначимо 1-2

Паралельно з нею можна робити закупку деталей - запишемо в таблицю і позначимо (1- 5)

мережна модель: 1-5

Після їх закінчення можна почати ремонт - запишемо в таблицю і позначимо (2 - 3). Добавимо фіктивну роботу (5 - 2 ), тривалістю 0 днів, яка означає, що слідуючу не можна розпочати, поки (1-2) та (1-5) не закінчаться, тільки після цього починається ремонт.

мережна модель

Далі - треба набрати механізаторів (позначимо 3 -4) і паралельно замовити ПММ (позначимо 3 - 6)

набрати механізаторів (позначимо 3 -4) і паралельно замовити ПММ (позначимо 3 - 6)

Далі - перед посівом (позначимо 6 -7) треба завести добрива (позначимо 4 - 6). В результати ми побудували мережну модель

мережна модель 1

Найбільший по довжині шлях називається Критичний і позначається Lкр. Введемо поняття:

Рання дата початку робіт - це максимальний по довжині шлях від дати початку проекта до роботи в перерахунку на календар

Пізня дата початку робіт - це максимальний по довжині шлях від дати кінця проекта до роботи в перерахунку на календар.

Повний резерв - це різниця між Lкр та максимальним шляхом, який проходить через роботу (i - j) .

Розрахуємо довжину критичного шляху - Lкр

Критичний шлях проходить через роботи 1 -2 -3 -4 -6 -7

Lкр = 47. На критичних робюотах резерву часу не має. Резерви є на роботах (1 - 5) та (3 - 6). Через ( 1 - 5 ) проходить шлях до кінця

Lmax (1 - 5)= 42, а це означає, що на ній є резерв 5 днів ( 47 - 42 = 5). На них можна затримати виконання роботи і це не позначиться на кінцевому терміні виконання усіх робіт.

Розрахуємо відносні дати початку та кінця робіт від нульового дня

Робота

Тривалість

Дата початку

Дата кінця

1- 2

10

0

10

1-5

5

0

5

2-3

20

10

30

3-4

12

30

42

3-6

5

30

35

4-6

2

42

44

5-2

0

5

5

6-7

3

44

47

 Довжина критичного шляху Lкр = 47 днів

Якщо задати дату початку 1 березня, то по календарю можна перерахувати кінець - 16 квітня. Якщо термін закінчення треба на 6 днів скоротити, ми можемо скоротити або тривалість робіт критичного шляху, або використати повний резерв на окремих роботах, або пропорційно - тривалість усіх робіт.

На практиці мережна модель може мати до 20000 робіт і для її розрахунку, треба використати ППП Microsoft Project.

Прогнозні задачі завжди являються передумовою рішення планових задач і вони допомагають визначити обгрунтовані освновні орієнтири господарювання. Планові задачі конкретизують і деталізують окремі види діяльності у плановому періоді. Зараз вже немає директивного втручання в діяльність всіх агрофірм. Але це не означає, що держава не має ніякого впливу на формування планів, т. к є державні замовлення на продукцію, субсидії, цінова політика і т. ін. Система комплексного аналізу та прогнозування розвитку сільського господарства країни та регіонів на основі сучасної комп’ютерної техніки та комунікацій включає такі компоненти: аналіз оцінку і прогноз :

- виробничої сфери аграрного сектора;

- розвитку ринків продовольства і ресурсів;

- споживання, доходів товаровиробників і соціального розвитку села при цьому треба враховувати забезпечення рівноваги на ринках праці.

В зв’язку зі складною економічною ситуацією в перехідний період до ринкової економіки перевага віддається автоматизованому способу розв’язування задач техніко-економічного та оперативного планування, задачі поточного і оперативного планування пов’язані з складанням планів соціально-економічного розвитку, технологічних карт, складання бізнес-планів, оперативного визначення потреби в матеріальних і грошових ресурсах, графіків виконання робіт в сезони, реалізації продукції, маркетингова діяльність.

При економічному прогнозуванні користуються статистичними і математичними методами, аналізом динаміки балансових систем, лінійним програмуванням, факторним аналізом. При прогнозуванні зведених показників доходу, валової продукції використовують метод екстраполяції трендів, т. к. можно передбачити розвиток на майбутнє. В оперативному плануванні саме імітаційні моделі можуть повно врахувати особливості конкретного виробництва.

Наприклад, при прогнозуванні і плануванні надоїв молока можна дістати результати моделювання надоїв згідно з кормовою базою, фізіологічними даними і т. ін. Треба в бізнес-планах обов’язково враховувати можливість збуту продукції, поповнення ресурсів. Треба обов’язково вирішувати задачі моніторінгу продовольчого ринку. В аграрному менеджменті крім вищеназваних пакетів використовуються такі: “Арм селекціонера молочної худоби”, “Урожай”, “Ерозія”, “Економіка”, програм складання бізнес-планів SUCCESS, Progect Expert та інші.

Стандартні пакети програм використовуються для рішення оптимізаційних задач. Для прогнозування особливо ефективна система “Victoria”. Пакет “PROSPIN” дозволяє програвати різні сценарії, спостерігаючи результат на екрані. Пакет Progect Expert для Windows може застосовуватись для планування і аналізу інвестиційних проектів великих корпорацій з номенклатурою продуктів до 100 одиниць, 10000 різних витрат, розрахунки в 2х валютах, терміном до 30 років. Ефективне оперативне планування потреби в добривах, урожайності доцільно здійснювати пакетом “Орендар”. Оперативні плани польових робіт складаються шляхом почергового забезпечення вільною технікою. Всі операції, які вона повинна виконувати групуються за початковими датами і рівнем витрат в грошовому виразі, а агрегати ранжуються за продуктивністю. На допустимі дати можно зсунути початок робіт, якщо виконувати операції наявною технікою неможна, система – повідомляє. У кожного агрегата є свій приоритет виконання робіт. Вихідною інформацією є відеопрограми – динамічний графік, діаграми.

Всі таблиці максимально наближені до планових документів виробничо-фінансового плану. Машинограма технологічних карт має шапку, розбиту на 2 частини для зручного перегляду. У розробці календарних планів широко використовуються мережні моделі (сітьові графіки) – це зображення деякого процесу за допомогою подій і зв’язків між ними. Кожна робота складається з 2-х подій, тривалості і ресурсів. Один з методів, який широко розповсюджений є метод обчислення основних показників календарного плану. Під цим методом розуміють сукупність методик і формул, які забезпечують всім роботам проекту розрахунок дат раннього та пізнього початку та закінчення резервів часу, на який можно затримати виконання роботи.

Роботи, які мають нульовий резерв, вважаються такими, що лежать на критичному шляху. Вони повинні бути закінчені обов’язково в розрахований термін і потребують підвищеної уваги до себе з боку керівництва. До метода критичного шляху іноді додають метод статистичного моделювання тривалості виконання робіт. Як основний метод подання даних використовують лінійні діаграми Ганта, на якій в масштабі всі роботи сміщені за часовою діаграмою. Одна з таких систем Microsoft Progect. На програмному ринку з’явилась MS Project 2000.

Програмний комплекс SUCCESS пропонує створювати свій бізнес-план і розпочинати його з розділу “Резюме”, який є коротким оглядом пропонованого бізнесу і може стати головною частиною плану. Він як правило займає кілька сторінок. Вказаний програмний комплекс пропонує допомогу при формуванні бізнес-плану: опис бізнесу, поточний стан і перспектива, менеджмент, фонди та їх використання, фінансове резюме.

Зміст діалогу змінюється в залежності від бізнесу. Наприклад, на WEB-сервері Мінагропрому є таблиця з перспективними показниками. Найсуттєвішою частиною бізнес-плану є його фінансова частина, вона може займати до половини всього обсягу. Пакет АРМ “Зоотехніка” видає такі машинограми: потреба в кормах по групі, по фермі. Розрахунок посівних площ під потребу в кормах по господарству. Розрахунок потреби в макро та мікроелементах по господарству. Розрахунок виходу продукції тваринництва. В сучасних ІС та ІТ планові задачі вирішуються в діалоговому режимі.

Планові задачі можна вирішувати і в табличному процесорі Excel пов’язані з специфікою роботи з ним. Можливість написання на одному робочому листі системи програми (функції Excel) для формування нормативів і для розрахунку оптимізаційної задачі або плану з візуальним сприйняттям результатів дозволяє менеджеру зразу виявити неузгодженність в нормативних показниках та плану. В Excel більшість менеджерів можуть самостійно змінювати алгоритм розв’язання задачі або послідовність виконання модулів, тому що є велика кількість готових математичних, статистичних та фінансових функцій, багато графічних можливостей. Але треба пам’ятати, що в різних версіях запуск функцій буде відрізнятися.

Excel може використовуватися в технології планування на звичайних комп’ютерах. Але для використання ІС в великих агропромислових формуваннях, наприклад, система Victoria” потребує великих ресурсів.

В процесі управління сільськогосподарським виробництвом облік є найбільш трудомісткою ділянкою, тому саме з нього завжди починалася механізація. Для обліка часто потрібні великі довідкові файли інформації і при тому постійно (наявність основних засобів, прізвища співробітників, розцінки на роботи і т. д.) Бухгалтерський облік дає дані для статистичного обліку. При цьому забезпечується тісний зв’язок обліку з технологіями сільського виробництва. Оперативність збору, реєстрації та обробки первинної інформації дозволяє своєчасно реагувати на відхилення від оптимальних режимів вирощування сільськогосподарських культур, умов утримання тварин та експлуатації технічних засобів. З’являється можливість виписувати документи на витрати виробництва автоматизовано (корми, тепло, електро-, водопостачання).

Аналогічно на вихід продукції (надої молока, одержання яєць) та на реалізацію (документи на відправку тварин в живій вазі, молока і т. п.). Для менеджера значно поліпшується контроль за раціоном, внесенням добрив, наявністю поживних речовин, комп’ютеризація обліку переорієнтовує його на одержання оперативної інформації, її аналізу по запиту, коли це потрібно. Не зважаючи на те, що облік, контроль і аудит, аналіз та регулювання повинні бути як частка єдиної інформаційної системи, самі по собі вони функціонально створюють ІС з своїми принципами роботи. Є багато діалогових систем (Лука, Бест, Галактика, 1:С), які одержують вихідні форми тільки за запитом, і в певний період, коли це потрібно.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы