Инструкционные карты занятий

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА N

На выполнение практического занятия по предмету "Основы информатики"

Тема: Составление программ для решения линейных задач.

Цель: Научиться составлять и решать линейные задачи в интегрированной среде Turbo Pascal.

Методика выполнения:

Составить программу для решения задачи:

1. Напишите программу вычисления среднего арифметического двух чисел.

2. Напишите программу для вычисления расстояния между двумя точками плоскости.

3. Напишите программу для вычисления площади треугольника по формуле Герона.

4. Напишите программу вычисления боковой поверхности куба.

5. Напишите программу вычисления площади и гипотенузы прямоугольного треугольника, если известны его катеты.

6. Напишите программу вычисления суммы модулей трех действительных чисел.

7. Напишите программу вычисления площади круга, если известна его длина.

8. Напишите программу вычисления площади равностороннего треугольника.

9. Напишите программу определения момента встречи двух автомобилей, если известно расстояние между пунктами, откуда они одновременно вышли навстречу друг другу и их скорости.

10. Напишите программу вычисления суммы членов арифметической прогрессии, если известны ее начальный член и разность, а также количество ее членов.

11. Даны два числа x и y. Найти их сумму, разность и произведение.

12.Идет k-я секунда суток. Определите сколько полных часов (h), минут(m) прошло к этому моменту.

Запустить Турбо Паскаль с помощью ярлыка на рабочем столе. Набрать текст программы.

Для создания нового файла нажмите F10, чтобы войти в полосу меню, выберете пункт File и нажмите Enter. Раскрывается секция меню File. Выберите строку New, нажмите клавишу Enter. На экране раскрывается пустое окно, озаглавленное NONAME. PAS. Это имя, данное средой по умолчанию Вашей будущей программе.

Сохранить программу по именем GRNN21.

Для сохранения программы на диске выберите команду Write to из меню File. Turbo Pascal открывает диалоговое окно Write to для переименования файла и сохранения его в другом каталоге (директории) или на другом диске.

Запустить программу на выполнение.

Для запуска программы выберите секцию Run в основном меню. Команда меню Run (или нажатие клавиш Ctrl+F9) позволяет запускать программу на выполнение, начинать и заканчивать сеанс отладки.

Исправить ошибки. Просмотреть полученные результаты в окне Output. Протестировать программу при различных вариантах исходных данных. Сохранить исправленную программу. Оформить отчет.

«Стандартні процедури Read і Write мови Pascal»

Теоретичні зведення

Стандартне введення даних здійснюється вбудованими процедурами

Read (список змінних);

Readln (список змінних);

А стандартне виведення — процедурами

Write (список елементів висновку);

Writeln (список елементів висновку);

Введення інформації

Процедура введення складається з ідентифікатора Read (читати) і наступного за ним у круглих дужках списку змінних. Число змінних може бути будь-яким: якщо змінних більше однієї, то вони розділяються комами.

Під час виконання процедури введення змінним присвоюється значення вхідних даних. Програма буде припинена в чеканні введення з клавіатури й ті числа, що є вхідними даними, треба набрати з клавіатури.

Наприклад.

1. Якщо в ході виконання процедури Read(a) на клавіатурі набрати 3.6, то це означає, що змінна А набуде значення 3.6, після чого буде виконуватися слідуючий оператор програми.

2. Аналогічно оператор Read(xl, x2, хЗ) зможе виконатися, коли на клавіатурі будуть набрані три числа, розділених одним чи декількома пробілами. Кінцем уведення служить клавіша <Enter>:

7 3.8 -4 <Enter>.

Крім обробки процедурою Read, інформація, що вводиться, автоматично відображається на екрані дисплея.

Readln виконує ті ж дії, що і Read, але після введення даних переходить на початок наступного рядка файла даних.

Примітка. Якщо у разі введення вхідних даних використовуються значення, що не відповідають оголошеному типу змінних, то генерується помилка з номером 106 (Invalid numeric format — Неправильний формат числових даних).

Задачі.

1. Які із слідуючих послідовностей символів є процедурами введення, а які — ні (пояснити помилки):

A) read(x, У, Z); Б) Read x, У, Z; В) Read(x); Г) х:= Read(x); Д) Read(a; b); e) read(a, b+c);

2. Які значення будуть мати змінні Х і У у результаті виконання послідовності операторів

Read(X, У); T:=X; X:=Y; Y:=T;

Якщо послідовність вхідних даних була складена з чисел 5.2 і 18.7?

Виведення інформації

Процедура виведення складається з ідентифікатора Write (писати) і слідуючого за ним у круглих дужках списку елементів виведення.

Елементами виведення можуть бути слідуючі:

Константи (виводяться на екран без зміни), при цьому символьні та рядкові константи беруться в апострофи.

Наприклад.

Процедура висновку

Вид екрану

Write ( -5 ) ;

-5

Write ( 32.5 ) ;

32.5

Write ( false ) ;

False

Write ( 'A' ) ;

A

Write ( 'Hello' ) ;

Hello

Write (2, -0.075, true, '*', 'текст');

2-0.075true*текст

Змінні (на екран виводяться значення цих змінних, які зберігаються в оперативній пам'яті у відповідних комірках).

Наприклад, якщо виконується процедура Write (x); і значення змінної х до цього моменту рівне 120, то на екрані з'явиться число 120.

Арифметичні вирази (значення виразу спочатку обчислюється, а потім воно виводиться на екран).

Наприклад, Write (х+у, х-у); чи Write (x, 2*х-у, sqrt(x), у); і якщо значення змінних х і у до цього моменту становлять відповідно 9 і 5, то в першому випадку ми одержимо на екрані послідовність із двох чисел 14 і 4, а в другому — послідовність з чотирьох чисел: 9,13, 3 і 5.

Writeln виконує ті ж дії, що і Write, але після виведення даних переходить на початок наступного рядка екрану.

Задачі

1. Які з наступних послідовностей символів є операторами виведення, а які — ні (пояснити чому)?

A) write(x, у); б) write(x, х+1, х+2); в) read(a);

Г) write(100); д) print(y, z); e) print(y, z);

Ж) write(x; у; z); з) write(x+2.2); і) write(x+2,2);

2. Які числа будуть виведені після виконання послідовності операторів:

X:=(sin(l)-l)+2*abs(-2))/cos(2-2); y:=x*(sqr(2)); write(x, у);

3. Які числа будуть виведені в результаті вико­нання послідовності операторів

Read(x); x:=x-1.2; x:=sqrt(x-l)*x+l; write(x, 2-3*x); ,якщо за вхідні дані використовувалося число:

А) 1.2; б) 2.2; в) 5.2; г) 10.2.

4. Чи завжди виконання послідовності операторів read(x, у); х:=х*х; write(x, у); і read(x, у); write(sqr(x)); write(y); при тих самих вхідних даних приводить до виведення тих самих чисел?

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы