Инструкционные карты занятий

ИНСТРУКЦІОННА КАРТА N 4.1

Для виконання практичного заняття по дисципліні
"Комп’ютерна технологія і програмування в АПК" для студентів спеціальності
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»

Тема: Середовище Visual Basic.

Найменування роботи: Знайомство з Елементами керування.

Мета: Ознайомити студентів із принципами роботи в середовищі програмування Visual Basic та основними елементами керування. Розглянути основні властивості форми. Навчити створювати основні об'єкти на формі, вводити коди, запускати проект на виконання, зберігати проект, створювати exe-файл.

Норма часу: 2 години.

ОБладнання рОБочОГо мІсця: ПК, інструкційні карти, конспект.

ПРАВИЛА ПО ТБ.

1.Во избежание короткого замыкания и порчи проводов не наступать, не пережимать и избегать скруток шнура и удлинителя.

2. Запрещается студентам производить ремонт розеток, вилок, проводов и машин.

3. Без разрешения преподавателя не производить перезагрузку ПК.

4. Запрещается держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания.

5. При работе с ПК необходимо, чтобы экран находился на расстоянии 55-60 см от глаз, перпендикулярно линии взора.

6. Перемещаться по кабинету без разрешения преподавателя запрещается.

 

Теоретичні відомості

Початок роботи в середовищі Для запуску програми VisualBasic 6.0 слід: у меню ПУСК обрати Все программы/Microsoft Visual Basic 6.0/Microsoft Visual Basic 6.0.

Виконання цієї команди приводить до появи вікна Новый проект (New Рrojест). Для створення нового документа слід скористатися обраним за замовчуванням типом Standart EXE та натиснути кнопку Открыть.

описание: к лб 1 1.jpg

На рис.1 зображено головне вікно, яке складається з таких елементів:

1) Заголовок.

2) Меню.

3) Панель інструментів.

4) Панель елементів керування.

5) Вікно форми.

6) Вікно проекту.

7) Вікно розташування форми.

8) Вікно властивостей об'єкта.

Рис.1

 

Панель Елементів керування

— Pointer (Указатель) — для вибору об’єктів.

— Label (Напис) — для відображення тексту, який користувач не може змінити з клавіатури;

— Frame (Рамка) — для об'єднання в групу кількох елементів керування (прапорці або перемикачі);

— CheckBox (Прапорець) — для вибору якого-не-будь параметра;

— ComboBox (Поле зі списком) — для вибору елементів або введення значення в текстове поле. Після введення значення автоматично стає елементом списку;

— HScroolBar — горизонтальна смуга прокручування;

— Timer (Таймер) — для врахування інтервалів часу;

— Shape (Геометрична фігура) — побудова прямокутника, еліпса та прямокутника із закругленими вершинами;

—Image (Зображення) — для зображення малюнка;

— OLE Container (Елемент OLE) — для вставлення у форму будь-якого OLE-об'єкта (тексту з Word, таблиці або діаграми Excel і т. д.), який у разі потреби можна редагувати;

описание: панель инструментов.jpg

— PictureBox (Графічне вікно) — для відображення та редагування графічного зображення;

— TextBox (Текстове поле) — для введення даних;

— Command Button (Командна кнопка) — для початку, переривання або закінчення будь-якого процесу;

— Option Button (Перемикач) — для вибору одного з двох станів: включено та виключено;

— ListBox (Список) — для вибору одного чи кількох елементів;

— VScroolBar — вертикальна смуга прокручування;

— Line (Лінія) — побудова відрізків;

описание: к лб 1 2.jpgВікно форми

Вікно форми містить форму, що є основною інтерфейсу користувача з програмою. Під час завантаження VB для створен­ня проекту форма спочатку порожня. Вона містить лише смугу заголовка й робочу ділянку, яка має сітку з крапок для вирівнювання елементів керування.

Під час запуску програми на виконання сітки не видно.

Конструювання форми

Встановлення назви форми: — ввести ім'я форми в поле властивості Name (наприклад, FrmKaca);

Рис. 2

Заголовка:

— ввести потрібний текст у поле властивості Caption (наприклад, Каса).

Встановлення розмірів форми:

— встановити розміри форми, використовуючи маркери на її межах;

Елементів керування:

— додати елементи керування Label та Command Button (клацнути по об'єкту на панелі елементів керування та побудувати відповідний прямокутник на формі або кл. 2рази на елементі та перенести його, утримуючи ліву кнопку мишки в необхідне місце).

Вилучення елементів керування здійснюється використовуючи клавішу Delete.

Вікно властивостей (Свойства)

описание: к лб 1 5.jpgВікно властивостей (рис.3) призначене для визначення властивостей виділеного на формі елемента керування, у тому числі й самої форми.

Набір властивостей у списках залежить від типу елемента керування. Кожний із списків складається з двох стовпців: назва властивостей та їх значення.

Якщо клацнути на елементі керування на формі

— у вікні Свойства з'являться його властивості.

Найважливіші властивості:

Left (ліва межа);

Тор (верхня межа);

Height (висота);

Width (ширина);

Name (ім'я);

Enabled (доступність або активність);

Visible (видимість);

Caption (заголовок).

Рис.3. Властивість будь-якого елемента керування можна проглянути шляхом виділення елемента на формі або вибору його імені в полі зі списком, яке розміщується під смугою заголовка у вікні властивостей.

Встановіть для елемента Напис властивість TextСума видачі, а властивість VisibleFalse. Для елемента Кнопка властивість CaptionOK, властивість Left100, Width1200, Height800.

Залежно від властивості змінити її можна одним із способів:

•введенням нового значення;

•вибором із наявного для цієї властивості списку;

•вибором у відповідному діалоговому вікні.

Вікно коду

З кожним елементом керування можуть відбуватися різні події (клацання мишею, подвійне клацання мишею, отримання фокуса, втрата фокуса, відкриття або зміна розміру форми і т. п.). Кожну з цих подій можна обробити процедурою VB. її текст вводиться у вікні коду.

Для створення процедури оброблення події, пов'язаної з елементом керування, достатньо двічі клацнути на ньому.

У заголовку процедури вказується ім'я, яке складається з імені відповідного елемента керування, символу підкреслення та події, яка найчастіше зустрічається під час роботи з даним елементом.

Якщо необхідно обрати іншу подію, її назва вибирається з правого поля зі списку, розташованого під смугою заголовка вікна коду.

Якщо потрібно написати процедуру для іншого елемента керування, то його ім'я вибирається з лівого списку.

Для введення імені описаного об'єкта рекомендується користуватися підказкою. Спочатку вводяться перші символи імені, а потім натискається комбінація клавіш Ctrl+J.

Рис. 4

Водночас з'являється список імен усіх об'єктів даної форми.

Якщо у списку такого об'єкта немає, то було допущено помилку під час введення початкових символів.

Клацніть двічі у вікні форми на об'єкті Кнопка. У вікні коду буде відображено:

Private Sub Commandl__Click()

End Sub

Тут Commandl — це ім'я обраного об'єкта, а саме кнопки. Click — подія даної кнопки, тобто клацання на ній.

Між даними рядками введіть код:
Label 1.Visible = True

Тут Labell — це ім'я напису. Visible — властивість видимості. У даному випадку True (істина). Ctll+J — підказка імені. Вибір імен зі списку запобігає помилкам.

Вікно проекту

Оскільки проект може складатись із багатьох компонентів (форм, модулів, класів і т. п.), побачити ієрархію цих компонентів і перейти безпосередньо до роботи з потрібними можна за допомогою вікна проекту.

Під смугою заголовка вікна Проект розміщені три кнопки, що мають таке призначення:

— Показать код;

—Показать объект;

—Переключить папки.

Виконайте перехід між вікном коду та вікном форми, використовуючи піктограми вікна проекту.

У вікні проекту можна перейти до потрібної форми, клацнувши на ній двічі лівою кнопкою мишки.

Щоб створити нову форму, слід у меню Проект обрати Добавить форму, Открыть або обрати піктограму на Панелі інструментів і обрати команду Открыть.

За допомогою вікна проектів здійсніть перехід від форми 2 до форми 1 і навпаки. Для цього необхідно клацнути 2 рази лівою кнопкою мишки на відповідній піктограмі у вікні проектів.

Вікно розташування форми

Вікно розташування форми (Размещение формы) (рис. 5) використовується для визначення розмірів форми та її положення на екрані. Тобто відображається розташування форми відносно екрану монітора після запуску проекта на виконання.

Рис. 5

Виконання програми

Після створення програми її можна запустити на виконання, використовуючи кнопки на панелі інструментів:

— Запуск;

— Прерывание;

—Остановка.

Натисніть на формі кнопку ОК, зверніть увагу на зміни. Проаналізуйте виконану роботу.

Створення Exe-файла

Після налагодження проекту є можливість створення виконуваного файла (exe-файла):

— у меню Файл обрати команду Делать Projectl.Exe;

— у вікні Делать Проект задати ім'я exe-файла й папку, у яку його буде записано, й натиснути кнопку ОК.

Збереження проекту

У разі роботи над кожним проектом створюється не менше трьох файлів:

1. Файл для кожної форми (розширення. frm);

2. Файл проекту, що містить посилання на свої компоненти (розширення. vbp);

3. Файл збереження установок проекту (допоміжний файл) (розширення. ini).

Збереження:

Сохранить Проект (Збереження проекту і всіх його форм та модулів);

Сохранить Проект как... (Збереження проекту і всіх його форм та модулів із зміною місця розташуван­ня та імені);

Сохранить Forml (Збереження форми);

Сохранить Forml Как... (Збереження форми із зміною місця розташування та імені).

Збережіть проект, використовуючи команду Сохранить проект.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы