Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

ВСТУП

Наука генетика (від грец. Genesis – походження) вивчає дві основні властивості живих систем – спадковість і мінливість. Аналізуючи явища, пов'язані з самовідтворенням живого, генетика з'ясовує закономірності індивідуального розвитку організмів, розкриває таємниці формування їхніх ознак і властивостей, виявляє матеріальну основу еволюції життя на Землі.

Генетика зробила справжню революцію в пізнанні і в методах вивчення основних явищ природи. Ідеї генетики пронизують всі закони біології і це визначає її центральне місце в сучасній біології та природознавстві.

Тому генетика являється основою для всіх інших дисциплін біологічного профілю, які читаються на біологічних факультетах, в т. ч. і на лісогосподарському. В підготовці висококваліфікованих спеціалістів лісового та садово-паркового господарства курс лісової генетики займає особливе місце. Вивчення дисципліни дозволить студентам отримати базу фундаментальних знань, які забезпечують пізнання загальних закономірностей та атрибутів живого і, зокрема, явищ спадковості та мінливості, на всіх рівнях організації органічного світу, що є основою для фахового оволодіння комплексом загальнобіологічних та спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін. Актуальність вивчення генетики особливо зростає в умовах сучасної надзвичайно складної екологічної ситуації, обумовленої значним збільшенням агресивності мутаційного фону, внаслідок антропогенно індукованих фізичних, зокрема радіаційних, хімічних та інших чинників.

В цьому плані пізнання студентами природи генних та геномних мутацій, хромосомних аберацій, їх впливу на генотип і фенотип організму та філогенетичні процеси, вичленення та встановлення ролі і ступеня впливу на ці процеси окремих біотичних та абіотичних факторів, дослідження взаємозв'язку та взаємодії явищ генетично обумовленої мінливості і природного добору, мутацій та комбінативної мінливості, тощо, є тією фундаментальною основою, на якій вирішуються екологічні, господарські та природоохоронні аспекти ведення лісового та садово-паркового господарства.

Лісова генетика, будучи фундаментальною дисципліною, є тісно пов'язаною із загальною біологією, екологією, біохімією, цитологією, і в цей же час вона служить теоретичною основою для спеціальних дисциплін екологічного, лісогосподарського та садово-паркового профілю – лісової селекції, лісових культур, дендрології, лісівництва, таксації лісу, лісовпорядкування та ін.

При викладенні матеріалу дисципліни увага акцентується на тих аспектах, які служать основою для майбутнього засвоєння студентами екології, ботаніки, дендрології, лісової селекції та лісового насінництва. В той же час, зміст дисципліни забезпечує можливість наступного досконалого розуміння проблем генної інженерії, клонування генів та іншими спеціальними аспектами генетико-селекційної діяльності, які розкриваються на основі найновіших досягнень науки і техніки.

Взагалі ж, успіхи, яких досягла генетика в пізнанні природи та функцій гена стали можливими тільки завдяки новому підходу до вивчення цих проблем, який полягає в тісній взаємодії різних наук – генетики, загальної біології, цитології, фізики, хімії, математики, кібернетики, електроніки і багатьох інших.

На сучасному етапі розвитку людства, який характеризується надзвичайно високим рівнем інтеграції наук генетика відіграє важливу роль в практичній діяльності людини, зокрема в таких галузях як лісове та сільське господарство, харчова, медична, фармацевтична, мікробіологічна промисловість та багато інших.

В лісовому та садово-парковому господарстві успіхи генетики та, на її основі, селекції, дозволять досягнути значного економічного ефекту через створення нових видів і форм деревних порід різноманітного цільового призначення – для одержання в короткі терміни крупномірної деревини, живиці, деревини на целюлозу, деревини певних текстурних якостей, енергетичних плантацій, плантацій танідоносіїв, каучуконосіїв, ягідних, лікарських культур тощо.

Перспективним та актуальним є створення лісонасіннєвої бази деревних порід на генетико-селекційній основі, що забезпечить значне підвищення не тільки продуктивності, але й біологічної стійкості лісів.

Дуже великі перспективи відкриваються для лісового господарства і садово-паркового будівництва в результаті інтенсивних досліджень в напрямку мікроклонування, генетичної інженерії та біотехнології. Методи генної інженерії допомагають подолати бар'єр несхрещуваності у рослин і одержати нові цінні гібриди. З часом генна інженерія здатна вирішити і проблему забезпечення рослин азотом, як одним з основних елементів їх живлення. Для цього потрібно "прищепити" рослинам здатність до автономного засвоєння азоту атмосфери, як це має місце у випадку симбіозу бобових рослин і бульбочкових бактерій. Ця проблема є актуальною не тільки для сільського, але й для лісового господарства.

Впровадження досягнень генетики в практику лісового господарства дозволяє підвищити продуктивність лісів не менше, як на 15 %. Про це засвідчує лісогосподарська практика як нашої країни, так і багатьох інших зарубіжних країн (Швеція, Фінляндія, Канада і інші). Затрати на проведення генетико-селекційних робіт окупляться і починають давати позитивний ефект вже при підвищенні продуктивності насаджень на 4 %.

Таким чином, використання генетичних законів і закономірностей в екології, практиці ведення лісового та садово-паркового господарства дозволить значно підвищити продуктивність і стійкість фітоценозів.

Тому без перебільшення можна сказати, що вивчення генетики як науки про спадковість та мінливість організмів є невід'ємною складовою частиною підготовки кваліфікованих екологів, спеціалістів лісового та садово-паркового господарства, а набуті при цьому знання знайдуть важливе застосування в їх майбутній практичній роботі.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить