Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

12.2. Залежність розподілу частот генотипів від концентрації алелей

Залежність розподілу частот генотипів від концентрації алелей була досліджена і виражена графічно Д. Лешем. За даними рис. 12.1 можна встановити, що помітна зміна частоти гетерозиготних генотипів відбувається тільки за значної зміни концентрації алелей. При коливанні концентрації алелей в межах 0,35 – 0,65 відсоток гетерозигот у популяції змінюється не досить суттєво. При комбінаційній мінливості генотипи можуть розподілятися за двома або декількома незалежними парами алелей. У цих випадках розподіл генотипів відбувається на основі рівно вірогідних поєднань компонентів тричленних формул за кожною парою алелей.

image001

Рис. 12.1. Залежність розподілу частот генотипів від концентрації алелей (за Лешем)

Закон Харді-Вайнберга можна назвати законом рівноваги генних концентрацій у популяціях, що вільно схрещуються (панміксичних). Цей закон стверджує, що при відсутності чинників, які змінюють концентрацію генів, популяція може мати будь-які співвідношення алелей і при цьому відносні частоти кожного з них постійні у поколіннях. Якщо популяція під впливом яких-небудь причин буде виведена із стану рівноваги, тобто зміниться відносна концентрація алелей, то в наступному поколінні у ній знову на основі вільного схрещування встановлюється зрівноважений розподіл генотипів. Пояснимо це на такому прикладі. Вихідні концентрації алелей у популяції: А = р = 0,95; а = g = 0,05. Рівномірний розподіл генотипів у популяції:

АА = р2 = 0,9025; Аа = 2рg = 0,0950; аа = g2 = 0,0025.

Нехай у цій популяції встановились нові концентрації алелей:

А = р = 0,70; а = g = 0,30.

Тоді в наступному ж поколінні після схрещування буде новий зрівноважений розподіл генотипів.

Таблиця 12.2

Встановлення нової зрівноваженої частоти генотипів у поколіннях при зміні концентрації алелей

Таблиця 12.2

Встановлення нової зрівноваженої частоти генотипів у поколіннях при зміні концентрації алелей

Покоління

Частота генотипів

Концентрація алелей

АА

Аа

аа

А

а

Вихідне

0,9025

0,095

0,0025

0,7

0,3

1-е

0,49

0,42

0,09

0,7

0,3

2-е

0,49

0,42

0,09

0,7

0,3

3-є

0,49

0,42

0,09

0,7

0,3

4-е

Р2

2рg

g2

Р

g

Ця рівновага генотипів буде зберігатися у популяції до тих пір, поки під впливом якого-небудь чинника знову не зміниться концентрація алелей. Схрещування, в результаті якого старий зрівноважений розподіл генотипів перетворюється на новий на основі зміненої концентрації алелей, називається генетично стабілізуючим схрещуванням. Постійна зміна станів рівноваги і перебудови генетичного складу популяції лежить в основі еволюції.

Встановлення у популяції зрівноважених станів генотипів шляхом стабілізуючих схрещувань, згідно закону Харді-Вайнберга, передбачає дотримання наступних умов.

1. Концентрація алелей у популяції не повинна змінюватися під впливом прямих і зворотних мутацій. Ген А не змінюється на ген а, і навпаки.

Іншими словами, популяція не повинна піддаватися тиску мутаційного процесу.

2. Популяція не повинна зазнавати на собі тиску добору. Особини, які мають різні генотипи (АА, Аа та аа), повинні володіти однаковою життєздатністю і плодючістю, інакше генетична структура популяції буде змінюватись у результаті добору.

3. На популяції не повинен відбиватися тиск міграції, тобто проникнення і втягування у схрещування особин з інших популяцій з іншими співвідношеннями генів.

4. Популяція повинна мати настільки велику чисельність, щоб на концентрації генів не проявлялися випадкові відхилення, неминучі при обмежених вибірках.

5. На популяцію не повинні впливати чинники ізоляції. Схрещування між особинами повинно здійснюватися на основі випадкових рівновірогідних можливостей усіх генних поєднань популяції.

У реальних, як природних, так і селекційних, популяціях названі умови не виконуються. Генетична структура популяцій зазнає безперервних змін: одні генотипи замінюються іншими, в результаті чого у процесі еволюції і селекції змінюється спадковість видів, порід тварин і сортів рослин. Цей процес здійснюється через зміну генетичних структур популяцій під впливом мутацій природного і штучного доборів, генетико-автоматичних процесів і міграцій.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить