Методические указания по филологическим темам

 

Кафедра іноземної філології РОБОЧА ПРОГРАМА з предмету «ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» для студентів історико-філологічного факультету

Склав кандидат філологічних наук, доцент МАЙБОРОДА О. А.

Розглянута на засіданні кафедри іноземної філології

протокол № 2 від « 07 » вересня 2006 р.

Завідувач кафедри_______________ О. А.МАЙБОРОДА

Пояснювальна записка

Курс "Історія англійської мови" призначається для студентів історико-філологічного факультету денної форми навчання. Програма курсу розрахована на 108 годин. З них 60 аудиторних та 48 для самостійного опрацювання. Курс читається англійською, українською та російською мовами.

Курс "Історія англійської мови" має об'єктом свого вивчання історичний розвиток англійської мови. Теоретичні положення курсу засновані на принципі історизму.

Метою курсу є опис історичних перетворень англійської мови як безперервного процесу змін мовної системи під впливом внутрішньомовних та екст­ралінгвістичних чинників.

Задача курсу полягає в тому, щоб подати факти історичних змін як прояв загальних закономірностей та специфічних рис і тенденцій у їхньому нерозривному зв'язку з умовами існування інших германських мов і дати історичне пояс­нення основним особливостям сучасної системи англійської мови, яка склалася в результаті багатовікового розвитку.

При проходженні курсу студент повинен не тільки знати основні процеси змін в галузі англійської фонетики, граматики та лексики, але й уміти пояснити специфічні риси сучасної англійської мови с точки зору її історії.

У курсі використовуються останні досягнення сучасної лінгвістичної науки в галузі загального мовознавства і германістики, а при розгляді конкретних питань наводяться також дані з робіт зарубіжних мовознавців.

З метою підготовки майбутніх фахівців до самостійної педагогічної та наукової діяльності велика увага приділяється розвитку навичок критичного підходу до різноманітних трактувань історичних перетворень англійської мови.

Методика самостійної роботи над курсом включає вивчення рекомендованої літератури та написання рефератів.

Даний курс у достатній мірі має оснащення всім необхідним матеріалом для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів.

Контрольні (екзаменаційні) питання з дисципліни складені з урахуванням їх важливості; вони вибрані таким чином, щоб охопити весь матеріал даного курсу.

Спеціаліст повинен:

А) Фундаментальні уміння (ФУ):

·  володіти основними поняттями, концепціями, фактами сучасної мовознав­чої та літературознавчої науки;

·  володіти фактичним матеріалом з історії англійської мови;

·  вивчити загальні відомості з історії англійської мови;

·  мати наукову уяву про основні епохи історії англійської мови;

·  розуміти роль зовнішніх та внутрішніх чинників у процесі розвитку англійської мови;

·  знати періодизацію англійської мови;

·  знати основні історичні факти та мовні явища у процесі становлення англійської мови;

·  володіти вмінням розбиратись у науковій термінології германської філології;

·  вміти читати та аналізувати тексти давньоанглійською мовою.

Б) Предметно-видові уміння (ПВУ):

·  бути здатним самостійно опанувати новими знаннями, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки;

·  вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом;

·  аналізувати і систематизувати інформацію з англомовних першоджерел;

·  реферувати тексти, вилучаючи необхідну інформацію;

·  вміти складати доповіді, виступати з доповідями на наукових конференціях;

·  вміти застосовувати знання з історії англійської мови на практиці.

В) Загально-функціональні уміння (ЗФУ):

·  бути обізнаним з основними теоріями та концепціями в галузі даної дисципліни;

·  коментувати, аналізувати та висловлювати своє ставлення до проблем да­ної дисципліни;

·  розуміти процеси і явища, можливості сучасних наукових методів філологічних досліджені, та володіти цими методами на рівні, необхідному для вирі­шення практичних задач;

·  володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

·  розширити теоретичні та практичні знання з основної іноземної мови;

·  поглиблювати знання з другої іноземної мови.

Г) Виховні уміння (ВУ):

·  володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій;

·  вміти виділити в тих чи інших історичних фактах позитивні та негативні сторони;

·  вміти критично оцінювати лінгвістичні теорії стосовно походження та розвитку англійської мови;

·  оволодіти методикою виховної роботи, основами педагогічної майстерно­сті;

·  знати форми, засоби і методи педагогічної діяльності.

Скачать Robocha programa Іstorіja anglіjs'koї movi

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить