Методические указания по филологическим темам

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ.

РВНЗ «КРИМСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (м. Ялта).

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ.

Кафедра іноземної філології

ПРОГРАМА з предмету «ОСНОВИ РОМАНО – ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР»

Склав кандидат філологічних наук, доцент МАЙБОРОДА О. А.

Розглянута на засіданні кафедри іноземної філології

протокол № 2 від « 07 » вересня 2006 р.

Завідувач кафедри_______________ О. А.МАЙБОРОДА

1. Пояснювальна записка.

Курс "Основи романо-германського мовознавства" призначається для студентів історико-філологічного факультету денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР». Програма курсу розрахована на 108 годин. З них 52 аудиторних, 3 – контрольні роботи, 2 – консультації, 3 – іспит та 48 для самостійного опрацювання. Курс читається англійською, українською та російською мовами.

Курс "Основи романо-германського мовознавства" має об'єктом свого вивчання історичний романо-германських мов. Теоретичні положення курсу засновані на принципі історизму.

Метою курсу є опис історичних перетворень у надрах романо-германських мов як безперервного процесу змін мовної системи під впливом внутрішньомовних та екст­ралінгвістичних чинників.

Задача курсу полягає в тому, щоб подати факти історичних змін як прояв загальних закономірностей та специфічних рис і тенденцій у їхньому нерозривному зв'язку з умовами існування романських та германських мов і дати історичне пояснення основним особливостям сучасної системи романо-германських мов, яка склалася в результаті багатовікового розвитку.

При проходженні курсу студент повинен не тільки знати основні процеси змін в галузі фонетики, граматики та лексики романо-германських мов, але й уміти пояснити специфічні риси сучасних романо-германських мов з точки зору їх історії.

У курсі використовуються останні досягнення сучасної лінгвістичної науки в галузі загального мовознавства і германістики, а при розгляді конкретних питань наводяться також дані з робіт зарубіжних мовознавців.

З метою підготовки майбутніх фахівців до самостійної педагогічної та наукової діяльності велика увага приділяється розвитку навичок критичного підходу до різноманітних трактувань історичних перетворень романо-германських мов.

Методика самостійної роботи над курсом включає вивчення рекомендованої літератури та написання рефератів.

Даний курс у достатній мірі має оснащення всім необхідним матеріалом для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів.

Контрольні (екзаменаційні) питання з дисципліни складені з урахуванням їх важливості; вони вибрані таким чином, щоб охопити весь матеріал даного курсу.

Спеціаліст повинен:

А) Фундаментальні уміння:

·  володіти основними поняттями, концепціями, фактами сучасної мовознав­чої та літературознавчої науки;

·  володіти фактичним матеріалом з основ романо-германських мов;

·  вивчити загальні відомості з основ романо-германських мов;

·  мати наукову уяву про основні епохи історії романо-германських мов;

·  розуміти роль зовнішніх та внутрішніх чинників у процесі розвитку романо-германських мов;

·  знати періодизацію англійської мови та романо-германських мов;

·  знати основні історичні факти та мовні явища у процесі становлення романо-германських мов;

·  володіти вмінням розбиратись у науковій термінології германської філології;

·  вміти читати та аналізувати тексти давньоанглійською мовою та інших романо-германських мов.

Б) Предметно-видові уміння:

·  бути здатним самостійно опанувати новими знаннями, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки;

·  вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом;

·  аналізувати і систематизувати інформацію з англомовних першоджерел;

·  реферувати тексти, вилучаючи необхідну інформацію;

·  вміти складати доповіді, виступати з доповідями на наукових конференціях;

·  вміти застосовувати знання з основ романо-германських мов мови на практиці.

В) Загально-функціональні уміння:

·  бути обізнаним з основними теоріями та концепціями в галузі даної дисципліни;

·  коментувати, аналізувати та висловлювати своє ставлення до проблем да­ної дисципліни;

·  розуміти процеси і явища, можливості сучасних наукових методів філологічних досліджені, та володіти цими методами на рівні, необхідному для вирі­шення практичних задач;

·  володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово;

·  розширити теоретичні та практичні знання з основної іноземної мови;

·  поглиблювати знання з другої іноземної мови.

Г) Виховні уміння:

·  володіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних ситуацій;

·  вміти виділити в тих чи інших історичних фактах позитивні та негативні сторони;

·  вміти критично оцінювати лінгвістичні теорії стосовно походження та розвитку романо-германських мов;

·  оволодіти методикою виховної роботи, основами педагогічної майстерно­сті;

·  знати форми, засоби і методи педагогічної діяльності.

Скачать Програма з предмету Основи романо – германського мовознавства

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить