Статьи по экономическим темам

Дії працівників податкової міліції та аудиту при визначені платника податку високого ризику з ознаками шахрайства (“Червоний коридор”).

До груп, які відпрацьовують суб’єкти підприємницької діяльності, що віднесені до „червоного коридору” в обов’язковому порядку повинні входити співробітники департаменту контрольно-перевірочної роботи та підрозділів податкової міліції.

Їх дії повинні відповідати положенням наказу про взаємодію підрозділів.

I. Загальні вимоги

 - до робочого місця з урахуванням наявних АРМів:

Автоматизоване робоче місце ревізора-інспектора та співробітника податкової міліції повинне бути обладнаним персональним комп’ютером з доступом до наступних баз даних та АРМів:

- АРМ “Облік платників”;

- АРМ “Звіт”;

- База даних “Галузь”;

- АРМ “Митниця”;

- АРМ “Анульовані ВМД”;

- АРМ “Аудит”;

- АІС “Облік податків і платежів”;

- База “Розширений пошук в схемах товарно-грошових потоків”.

- до працівників:

Ревізор-інспектор податкового аудиту зобов’язаний володіти максимальною інформацією про платника, декларацію якого він перевіряє, досконало знати податкове законодавство, інші нормативні та відомчі документи (накази, методологічні рекомендації, податкові роз’яснення), а також мати навики отримання інформації в автоматизованому режимі з різних джерел (АРМів податкової служби, митних органів та з інших), оперативно отримувати необхідну інформацію від відповідних органів виконавчої влади та банківських установ.

Працівник податкової міліції повинен бути атестованим, мати допуск до оперативно-розшукової роботи та достатній досвід роботи в органах державної податкової служби, досконало знати податкове законодавство, інші нормативні та відомчі документи (накази, методологічні рекомендації, податкові роз’яснення), а також мати навики отримання інформації в автоматизованому режимі з різних джерел (АРМів податкової служби, митних органів та з інших), оперативно отримувати необхідну інформацію від відповідних органів виконавчої влади та банківських установ.

Порядок виконання робіт

- підготовча робота:

До основних напрямів цієї роботи відноситься формування інформаційного масиву даних про платника податків та вивчення особливостей ведення ним бізнесу. Податкова міліція використовує заходи оперативно-розшукової роботи.

Інформаційний масив даних являє собою спеціальним чином підготовлені дані (бази даних), створені на основі наявної в податкових органах інформації про платника податків, призначені для забезпечення централізованого накопичення та багаторазового використання.

Інформаційна база даних про платника включає інформацію, отриману як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

Відомості про віднесення СПД до “червоного коридору” надходять до підрозділу податкового аудиту, копія - до податкової міліції, наступними шляхами:

- в результаті проведеного відбору платників за критеріями ризику (по закінченню звітного періоду);

- в результаті переходу з іншого “коридору”.

В першому випадку підрозділом податкового аудиту та міліції відповідно до службової записки отримуються наступні документи:

· податкова звітність підприємства;

· установчі та реєстраційні документи;

· матеріали попередніх документальних перевірок.

В другому випаду за службовою запискою отримуються наявні матеріали перевірки, які обґрунтовують віднесення даного СПД до “червоного коридору”.

Отримані документи на основі наказу про взаємодію аналізуються, співставляються з наявною інформацією та оперативними даними.

В разі надходження декларації з іншого “коридору” до підрозділу аудиту та податкової міліції, крім вище перелічених документів, передаються вже зібрані матеріали перевірки.

 - безпосереднє виконання:

Інспектор по мірі отримання у звітному періоді декларації з ПДВ чи матеріалів попередньої перевірки сортує їх в залежності від розміру задекларованих сум податкових зобов’язань з ПДВ, належних до сплати в бюджет: з позитивним значенням, нульовим, від’ємним значенням (задекларованим до відшкодування) в рахунок погашення платежів наступних звітних періодів чи на банківський рахунок платника.

При відпрацюванні підприємства, яке знаходиться в “червоному коридорі” підрозділ податкової міліції організує комплекс оперативно-розшукових заходів та сумісно з підрозділом аудиту здійснює контрольно-перевірочні заходи, направлені на підтвердження або спростування віднесення такого платника до “червоного коридору”, прийняття відповідних рішень за наслідками проведених заходів.

Співробітниками оперативного підрозділу здійснюється аналіз інформації, складаються схеми фінансово-господарської діяльності СПД, де зазначаються назви СПД- контрагентів, місце їх розташування та угоди (дати та суми цих угод), по результатах яких виявлені факти відмивання (легалізації) доходів отриманих злочинним шляхом. Такі схеми в даному випадку виконують функцію додатків до плану спільних дій ревізорів податкового аудиту та співробітників оперативного підрозділу при документуванні фактів ухилення від оподаткування, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом.

Співробітники податкового аудиту аналізують наявні документи, складають схеми фінансово – товарних потоків, проводять зустрічні перевірки, направляють запити, виявляють порушення податкового законодавства та складають акт перевірки.

При складані плану спільних дій визначаються питання, що підлягають з’ясуванню заходами:

- ревізійного характеру (перевірки дотримання вимог податкового законодавства при проведенні операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), експортних операцій, у тому числі – зустрічні перевірки, вилучення документів, які підтверджують фактичний рух товарів (робіт, послуг) та грошових коштів (або його відсутність), факти перенесення зобов’язань по сплаті ПДВ на так звані «фіктивні» СПД, безпідставного застосування пільгових режимів оподаткування; фактів реалізації товарів (робіт, послуг) за цінами нижчими цін їх придбання, тощо);

- оперативно-розшукового характеру (встановлення місцезнаходження осіб, розшук підозрюваних, що переховуються від правоохоронних органів; розшук свідків та збір необхідних свідчень щодо фіктивності СПД та їх засновників; встановлення походження експортованих товарів; фактів безтоварних операцій; фактів реалізації товарів (робіт, послуг) за цінами нижчими цін їх придбання, тощо).

Співробітник підрозділу аудиту приймає міри по збору інформації, що характеризує платника (юридичну чи фізичну особу), а також службових осіб, коли мова йде про перевірку юридичної особи (установчі, реєстраційні документи, наявні ліцензії, дозволи, угоди на банківське обслуговування, документи про взяття на облік у податковій адміністрації (інспекції), реєстрацію як платника ПДВ, накази про призначення (звільнення) службових осіб, посадові інструкції керівника та головного бухгалтера (бухгалтера) тощо).

Співробітник підрозділу податкової міліції збирає відомості про майно, що перебуває на балансі юридичної особи, наявність коштів на її рахунках (включаючи валютні) та їх кількість. У разі прийняття мір по блокуванню розхідної частини рахунків чи закриття їх повністю, до матеріалів перевірки приєднуються копії листів, рішень суду та інкасових доручень.

Також збирає відомості про власне майно фізичних осіб-порушників податкового законодавства, у разі причетності останніх до фактів відмивання доходів від здійснення незаконного відшкодування сум ПДВ з бюджету, службових осіб і приватних підприємців.

По новостворених платниках та тих, що перереєстровані на нових засновників менше 1 року, інспектор зобов’язаний не пізніше 5 денного терміну після внесення такого платника до Реєстру платників червоного коридору надіслати до таких платників лист-звернення щодо одержання від них первинної інформації за формою, що додається (додаток № 1). Отримана інформація підлягає обов’язковому вивченню та подальшому врахуванню при проведенні перевірки. Отриманий лист підшивається в справу платника.

У разі отримання від платника неповної інформації чи неотримання відповіді інспектор не пізніше 3-денного терміну надсилає нагадування такому платнику, проводить розмову в телефонному режимі.

При відсутності відповіді у 10-денний термін з дати першого запиту і неможливості встановити платника в телефонному режимі інформація передається для подальшого відпрацювання оперативному працівнику, який супроводжує перевірку.

При цьому, слід мати на увазі, що за новоствореними підприємствами існує досить велика імовірність швидкого припинення їх діяльності, що може бути пов'язано з низькою результативністю фінансово-господарської діяльності або з тим, що метою створення підприємства є проведення разової операції незаконного відшкодування ПДВ. Тому при роботі з новоствореними підприємствами значну увагу необхідно приділити вивченню установчих документів, з'ясуванню предмету діяльності підприємства, меті його створення, галузі та сфери діяльності, яка передбачається; підтвердженню осіб засновників підприємства, встановленню приналежності їх до криміналу.

При проведенні перевірки встановлюються підприємства, які задіяні в ланцюгу поставки товарно-матеріальних цінностей (до виробника та постачальників комплектуючих або сировини), за рахунок придбання яких сформовано податковий кредит та валові витрати.

Встановлюються посадові особи підприємства, які укладали угоди на придбання товарно-матеріальних цінностей.

З’ясовується економічна доцільність проведеної фінансової операції на підприємстві. У випадках придбання нехарактерної продукції з метою її подальшого продажу або експорту з’ясовується, які маркетингові або рекламні заходи були проведені по вивченню ринку попиту та пропозицій на таку продукцію, шляхи пошуку постачальників та покупців.

Встановлюються адреси складських приміщень, де зберігаються або зберігалися ТМЦ, проводиться їх інвентаризація і звірка із картками складського обліку, опитуються матеріально-відповідальні особи.

Визначаються підприємства-посередники та проводиться аналіз їх фінансово-господарської діяльності. Встановлюється їх знаходження за юридичними і фактичними адресами, надання звітності до податкових органів. На підставі проведеного аналізу визначається наявність у цих СПД ознак фіктивності і транзитності.

Вивчаються ВДМ зовнішньоекономічні угоди, легітимність нерезидента, встановлюються факти переміщення вантажу через митний кордон.

Встановлюються причини, за якими підприємства при значних валових доходах мають мінімальний прибуток або взагалі працюють із збитками. При цьому призначається позапланова перевірка (фінансове розслідування) підприємства.

При встановленні в ході аналізу штучного завищення податкового кредиту, валових витрат, наявності в ланцюгу постачальників підприємств з ознаками фіктивності або підприємств, що безпідставно користуються пільгами по сплаті податків, фактів відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом – призначається проведення документальної перевірки (фінансового розслідування).

Якщо серед встановлених підприємств в ланцюгу постачальників є СПД, які також віднесено до „червоного коридору” то в подальшому їх відпрацювання необхідно проводити в комплексі.

Посадові особи підприємства запрошується до податкової інспекції, при необхідності перевірка проводиться безпосередньо на підприємстві.

В обов’язковому порядку призначається проведення зустрічних перевірок. Для цього направляються запити до інших ДПІ, або зустрічна перевірка проводиться власними силами.

В акті зустрічної перевірки в обов’язковому порядку зазначаються наступні питання:

- реєстраційні данні постачальників, як суб’єктів підприємницької діяльності та його засновників;

- чи зареєстровано постачальника як платника податку на додану вартість, та вказати його податковий номер, ІПН;

- чи включені податкові накладні до книги продажу товарів (робіт, послуг)о податкових зобов’язань;

- по якому контракту реалізовано товар (№, дата) форма розрахунків з постачальником по зазначеним податковим накладним;

- чи є підприємство виробником (імпортером) відвантаженого товару, якщо підприємство є посередником, то необхідно вказати реквізити постачальників та податкові накладні на відвантажений товар, вказати чи включена податкова накладна до складу податкового кредиту при покупці та до складу податкових зобов’язань при продажу.

В ході проведення зустрічних перевірок працівниками податкової міліції відбираються пояснення у посадових осіб підприємств-контрагентів, з детальною викладкою перебігу подій, визначенням осіб, причетних до господарських операцій та оформленню документів.

Якщо за результатами зустрічних перевірок постачальників встановлено підприємства з ознаками фіктивності, до податкового органу, де зареєстровані такі підприємства готується запит про визнання недійсними їх установчих документів і свідоцтва платника ПДВ. Паралельно проводиться підготовка пакету документів для складання позовів про визнання недійсними угод. Вказаний пакет документів передається до підрозділу правового забезпечення.

Якщо під час перевірки встановлені факти порушення вимог чинного законодавства працівниками податкової міліції відбирається пояснення у інспекторів, які проводили документальну перевірку, посадових осіб, якими допущені порушення, при необхідності інших осіб, причетних до господарських операцій, що перевіряються або виявлених порушень.

Крім вище перерахованих дій, підрозділи податкової міліції, які оперативно супроводжують відпрацювання підприємств “червоного коридору”, здійснюють оперативно-розшукові заходи у відповідності до вимог Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”. Порядок проведення таких заходів регламентовано наказом ДПА України від 10.06.2003 № 282/003 “Про організацію та проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами податкової міліції”, спільним наказом ДПА України та МВС України від 24.03.1998 № 006/001 “Про затвердження введення в дію Інструкції “Про порядок взаємодії податкової міліції ДПА України та МВС України при організації підготовки та проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів щодо боротьби із злочинністю у сфері оподаткування”, спільним наказом ДПА України та СБ України від 12.10.1998 № 0023/0025 “Про затвердження введення в дію Інструкції “Про порядок взаємодії податкової міліції ДПА України та СБ України при організації підготовки та проведення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів щодо боротьби із злочинністю у сфері оподаткування”.

Деталізація подальших дії працівників аудиту та податкової міліції залежить від групи факторів, за яким підприємство віднесено до “червоного коридору”.

Група факторів:

- здійснення експортної операції за непрямими угодами;

- підприємство працює через офшорні зони;

- підприємство мало стосунки по ЗЕД з “сумнівною” фірмою-нерезидентом (“віртуальні” нерезиденти);

- підприємство проводить експортні операції через комітента, який не є особою, що відповідає за фінансове врегулювання;

- підприємство проводить експортні операції через офшорні зони;

При наявності такої групи факторів в обов’язковому порядку аналізується інформація щодо підприємства-нерезидента, встановлюється його легітимність. При необхідності направляється запит до правоохоронних органів країни нерезидента або через дипломатичні представництва.

Група факторів:

- підприємство проводить імпортні операції через комітента, який не є особою, що відповідає за фінансове врегулювання;

- підприємство проводить імпортні операції через офшорні зони;

- підприємство проводить імпортні операції звільнені від сплати ПДВ.

При наявності такої групи факторів в обов’язковому порядку аналізується інформація щодо підприємства-нерезидента, встановлюється його легітимність.

Порівнюються відомості щодо задекларованої вартості ТМЦ при їх ввезенні з ринковою вартістю цих ТМЦ на території України. Перевіряються факти зберігання ввезених ТМЦ на ліцензійних митних складах.

При необхідності призначається проведення позапланових перевірок.

Група факторів:

- припинення подання податкових декларацій (неподання податкових декларацій три і більше податкових періоди);

- при виході на місцезнаходження, зазначене у реєстраційній заяві (юридична адреса), та/або на зазначене в анкеті місце проведення господарської діяльності виявляється, що за вказаними адресами заявника не виявлено;

- за результатами перевірки по базі даних виявляється, що засновники СПД мають одну з наступних ознак: фізичні особи - померли, недієздатні, загубили паспорт (стосується резидентів);

- за вказаною в реєстраційних документах адресою при перевірці по базі даних встановлено, що по даному адресу зареєстрована хоч б 1 СПД з фіктивними ознаками;

- підприємство мало контакти з “фіктивними” фірмами;

При наявності такої групи факторів в обов’язковому порядку проводяться виїзди за юридичною і фактичною адресами платника, установлюються його засновники та посадові особи, при необхідності проводиться розшук вказаних осіб. Проводиться їх детальне опитування по питаннях державної реєстрації, фінансово-господарської діяльності, наявності активів СПД.

За наслідками проведених заходів приймається рішення щодо збору та надання до підрозділу правового забезпечення матеріалів для підготовки позовів у судові органи про визнання недійсними установчих документів і свідоцтв платників ПДВ, визнання недійсними угод.

Група факторів:

- порушено кримінальну справу відносно керівника СПД;

- СПД (юридична/фізична особа) здійснювали операції, що можуть свідчити про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

При наявності такої групи факторів проводяться заходи, передбачені КПК України.

- оформлення результатів:

За результатами проведених заходів складається:

- акт документальної перевірки (в разі відсутності порушень – довідка) із додатками, в якому чітко викладається зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм законодавчих актів, відповідно до вимог наказу ДПА України від 16.09.2002 № 429;

- акт фінансового розслідування;

- рапорт про результати проведених оперативно-розшукових заходів.

II. Реалізація результатів

Результатом проведених заходів повинна бути схема фінансово – господарської діяльності підприємства, із встановленими та прогнозованими можливими зв’язками між суб’єктами господарювання. Така схема дозволяє визначити:

- повноту нарахування і сплати податків до бюджету;

- СПД та господарські операції, де відбулось ухилення від оподаткування, штучне завищення податкового кредиту з ПДВ;

- обґрунтованість задекларованого від’ємного значення ПДВ та податку на прибуток;

- ознак ухилень від сплати податків та відмивання “брудних” коштів;

- необхідність проведення подальших перевірок.

Якщо в ході перевірки встановлено факти ухилення від оподаткування, необґрунтованість заявленої до відшкодування суми податку на додану вартість, керівником (заступником) органу державної податкової служби за результатами розгляду акта перевірки у встановлені терміни приймається податкове повідомлення – рішення про донарахування податкових зобов’язань, зменшення заявленої до відшкодування суми ПДВ.

При виявлені в ході перевірки ознак злочину, такі матеріали реєструються в книзі обліку заяв і повідомлень (КОЗП) підрозділу податкової міліції, відповідно до вимог Інструкції про єдиний облік злочинів, введеної в дію з 01.04.02 спільним наказом Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Міністерства юстиції України від 26.03.2002 N 20/84/293/126/18/5.

Матеріали перевірки доопрацьовуються підрозділом податкової міліції та приймається одне з рішень передбачених статтею 97 КПК України:

- про порушення кримінальної справи;

- про відмову в порушенні кримінальної справи;

- про передачу матеріалів за підслідністю.

Якщо в матеріалах перевірки суб'єктів підприємництва є дані, що вказують на наявність ознак складу злочинів, підслідних слідчим податкової міліції, матеріали передаються в слідчий підрозділ для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

В разі порушення кримінальної справи співробітники податкової міліції проводять подальші перевірочні заходи за дорученнями слідчого відповідно вимог КПК України.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить