Статьи по экономическим темам

В. Т.Білоус, канд. наук з держ. управл.,

В. С.Безрученко канд. фіз.-мат. наук

Акад. держ. податк. служби України

Постійне збільшення обсягів і складність знань, необхідних в професійній діяльності фахівців-податківців, їх швидке моральне старіння висувають нові вимоги до підходів та рівня підготовки співробітників Державної податкової адміністрації України (ДПА), розвитку спроможності службовців до швидкої адаптації та вміння приймати рішення в умовах непевності і ризику [1]. При скороченні бюджетних витрат на утримання служби одним із пріоритетних завдань ДПА стає зберігання і забезпечення відтворення кадрового потенціалу системи.

Ефективне вирішення задачі формування нового покоління професіоналів, що мають фундаментальну проблемно-орієнтовану освіту, у теперішній час можливо лише на основі застосування сучасних досягнень педагогічної науки, що узгоджують цілі і задачі навчання, його зміст, форми і методи подання інформації, наявні ресурси, засоби навчання і кінцеві результати, вдосконалення старих і впровадження нових інформаційних технологій.

З іншого боку, яким би гарним фахівцем не була б окремо взята людина, прогрес технології і постійно зростаючий обсяг необхідних знань приводять до того, що через певний час вона починає відставати у своїх навичках і знаннях від вимог сучасності. Нескладні підрахунки показують, що потреби податкової служби України у підготовці кадрів складають близько 3000 чоловік на рік, а в перепідготовці і підвищенні кваліфікації - 12000 чоловік на рік. Тому особливе значення набуває створення спеціального механізму постійного підвищення кваліфікації і тренінгу, що дозволили б великому числу людей підвищувати свою кваліфікацію й одержувати необхідні знання.

Також очевидно, що для координації усіх відомчих зусиль ДПА України у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів необхідний єдиний центр, роль якого покликана виконувати і виконує Академія державної податкової служби України (АДПСУ).

На сьогоднішній день АДПСУ має розвинену інфраструктуру, досить потужну учбово-методичну і технологічну базу, що дозволить найближчим часом створити корпоративне освітнє середовище, яке буде містити у собі і розподілене дистанційне навчання.

З урахуванням вищесказаного, пріорітетним завданням на сучасному етапі є створення науково-обгрунтованої концепції корпоративного освітнього середовища ДПА України, що за думкою авторів повинна висвітлювати такі напрямки:

· створення банку даних наявного кадрового потенціалу відомства, що при відповідному програмному забезпеченні дозволить вести оперативний облік і аналіз потреби в підготовці і підвищенні кваліфікації персоналу, у тому числі і на віддалену перспективу;

· розробку оптимальної вузівської системи фундаментальної підготовки фахівця;

· організацію поточного навчання в рамках відомчої підсистеми службової підготовки;

· впровадження дистанційного навчання на базі регіональних представництв - податкових адміністрацій обласного, міського, міжрайонного та районного рівнів;

· використання можливостей проблемно-орієнтованого підвищення кваліфікації на базі Центру підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АДПСУ;

· створення єдиного учбово-методичного забезпечення, що має складатися з бібліотеки (у тому числі й електронної) учбово-методичних посібників та навчальних програм, системи on/off line консультацій із викладачами й адміністраторами, централізованої системи контролю знань, пов'язаної із банком даних кадрового потенціалу податкової служби;

· розробка та впровадження орієнтованої на потреби співробітників ДПА гіпертекстової інформаційної системи з метою забезпечення оперативного доступу до нормативних документів;

· організація єдиної нормативної й адміністративної системи з автоматизованим документообігом між складовими елементами для ефективної організації процесу навчання;

· забезпечення підготовки кадрів, здатних реалізувати зазначену концепцію на практиці.

Вирішення перелічених завдань дозволить створити оптимально організовану систему підготовки і перепідготовки кадрів податкової служби, підвищити якість знань персоналу, ефективніше організувати повсякденну роботу податківців, що не може не привести до збільшення надходжень до бюджету. Розроблені навчально-методичне забезпечення, гіпертекстова інформаційна система “Податки” стануть у пригоді працівникам відділів по боротьбі з економічними злочинами, організованою злочинністю, митникам тощо. При проведенні масштабної діяльності по навчанню і консультації широкого загалу платників податків на комерційній основі з використанням нових інформаційних технологій, реалізації зазначеного програмного забезпечення (наприклад, через мережу податкових адміністрацій на місцях) з’явиться можливість не тільки повернути витрачені державні кошти, але й отримати прибуток.

інформаційна система “Податки”

Зосередимося більш конкретно на проблемах розбудови системи розподіленого дистанційного навчання на базі податкових адміністрацій обласного та районного рівня, що пов’язані з створенням і підтримкою в актуальному стані інформаційних та технічних ресурсів навчального призначення, забезпеченням ефективних способів їх використання, організацією контролю досягнення особами, що навчаються, заданого рівня знань, навичок та вмінь.

Сполучення можливостей телекомунікацій і комп'ютерних технологій, у тому числі і мультимедійних, трансформують добре відомі форми заочного навчання в дистанційні.

Основу технологічної бази відомчої системи дистанційного навчання поряд із глобальною комп'ютерною мережею становитиме корпоративна мережа, що швидко розвивається в останні роки. Вже зараз досить широкому колу користувачів-співробітників податкової служби доступні можливості електронної пошти, телеконференції, електронні каталоги і віддалені інформаційні системи. Однак, незважаючи на величезні перспективи розвитку мережевих технологій, організувати підготовку персоналу винятково в режимі on-line нереально насамперед з економічних причин. Більш доцільно знайти оптимальне сполучення використання нових інформаційних технологій (НІТ) з традиційними формами організації самостійної роботи, що добре себе зарекомендували.

Досить серйозним питанням є перехід більшості викладачів на активне використання комп'ютерів у професійній діяльності, що дасть можливість ефективніше реалізовувати багато дидактичних принципів. Широке впровадження НІТ в систему підготовки персоналу допоможе вирішувати такі психолого-педагогічні проблеми як індивідуалізація, диференціація й інтенсифікація пізнавального процесу, що особливо яскраво виявляються в умовах дистанційної форми навчання. Іншими словами, особі, що, навчається, повинна надаватися можливість засвоювати матеріал у тій послідовності і за той час, що найбільшою мірою відповідає рівню її попередньої індивідуальної підготовки.

Однак величезні капітальні й інтелектуальні видатки на впровадження інформаційних мереж в освітній процес виявляться коштами, що витрачені даремно, якщо їх нема чим наповнити. Наявність сучасних навчальних посібників є одним з факторів, що впливають на підвищення ефективності дистанційного навчання. На початковому етапі це може бути найдешевший по виконанню друкарський або електронний варіант навчального посібника, пристосований для потреб дистанційного навчання. Наступним, досить трудомісткий кроком, повинно стати створення навчальних матеріалів нового типу, які будуть зручно структуровані за допомогою введення елементів гіпертексту та міститимуть у собі сучасні можливості мультимедіа (гіпермедіа) [2]. Сучасні мультимедійні засоби (анімація, відео, звук, а в перспективі - і елементи віртуальної реальності) дозволяють побудувати електронні курси з великим навчальним ефектом, тому що, наприклад, за даними психологів один візуальний образ може замінити 1-2 сторінки тексту. Створення системи гіпертекстових документів дозволяє особі, яка навчається, легко одержувати доступ до будь-яких частин як поточного посібника, так і до інших документів, наприклад до відповідних нормативних актів. Навчання - це розумовий процес, а за словами Теда Нельсона (Ted Nelson), який ввів у 1965 р. в обіг термін “гіпертекст” для опису документів, що виражають нелінійну структуру - “… думки утворюють структури, що не є послідовними - вони пов'язані багатьма можливими переходами” [3]. До речі, компанія Procter&Gamble прийшла до висновку, що гіпертекстова технологія значно прискорює підготовку персоналу. Серйозним стимулом для цього виявилися результати дослідження, у якому з'ясувалося, що люди здатні запам'ятовувати тільки 10-20% інформації, яку вони отримують у процесі навчання, а у процесі роботи потребують постійного доступу до робочих інструкцій. При цьому паперова документація часто втрачається і швидко застаріває. Ефективною альтернативою виявляється гіпертекстова інформаційна система, до якої забезпечується доступ безпосередньо з робочого місця - досить два-три рази натиснути на кнопку “миші”, щоб вивести на екран потрібні відомості. Доступ до інформації і її відновлення стають значно простіші і дешевші [4].

Найбільш перспективними способами технічного забезпечення методів дистанційного навчання представляється використання форматів файлів PDF (Portable Document Format) і HTM(L) (Hyper Text Makeup Language). При створенні слайдів-фільмів заслуговують на увагу можливості широко розповсюдженого компонента програмного середовища Microsoft Office - Power Point.

Більш перспективним (але і більш трудомістким) є створення інтерактивних навчальних програм, які б крім надання необхідного навчального матеріалу містили б у собі алгоритмізовану методику вивчення даного курсу, сутність якої полягає в наступному: по закінченні вивчення визначеної порції матеріалу проводиться поточний контроль його засвоєння; після чого, в залежності від результатів перевірки знань, відбувається логічний перехід або до наступної порції матеріалу, або до більш глибокого (або повторного) роз'яснення попереднього.

Дистанційне навчання повинно базуватися на матеріалі, що витримав методичне випробування часом. Крім того, для забезпечення ефективності використання навчальних програм необхідно, щоб вони поєднували прогресивні методики навчання і дружній інтерфейс користувача, що надає оптимальний режим взаємодії інформаційної системи та особи, що навчається, з урахуванням її рівня знань. Досвід створення і використання комп'ютерних навчальних програм показує, що ефективність програм досягається, коли вдасться з'єднати і вирішити в комплексі методичні, технічні і психологічні вимоги. Очевидно, що для створення методичного забезпечення навчального процесу при дистанційній формі освіти необхідні відповідна матеріальна база і притягнення до постійної роботи не тільки досвідчених викладачів і висококваліфікованих фахівців в області програмування, але і професійних психологів.

Розбудова корпоративної системи дистанційної освіти неможлива без впровадження підсистеми контролю як за порядком проходження перепідготовки, так і за якістю отриманих знань, що дасть змогу проводити об'єктивну кадрову політику щодо створення ядра професіоналів. Перспективним є застосування контролю за допомогою комп'ютера, тому що контроль знань є найбільше трудомістким етапом навчального процесу і є першочергова потреба автоматизації саме цього етапу навчання. Оптимально організована система контролю знань забезпечить досить високу об'єктивність оцінки, що відбиває реальний рівень засвоєння навчального матеріалу, незначні тимчасові витрати на проведення контролю, реальну можливість управління процесом навчання. Здійснення адаптивного контролю, при якому кожне наступне питання, що задається, залежить від слушності відповіді на попереднє, дозволяє значно скоротити витрати часу на оцінку знань з високою об'єктивністю оцінки. Зазначений процес може супроводжуватися видачею відповідних підказок-рекомендацій після відповіді на поставлене питання.

Відмітимо ще два напрямки використання комп'ютерного контролю знань - це об’єктивне проведення вступних іспитів та контроль залишкових знань студентів.

Приєднання до інформаційних технологій неможливо без нової інформаційної культури в системі податкових органів. На жаль, далеко не всі працівники системи мають добрі навички роботи з ЕОМ, а багато хто з них не готові до такої роботи ще і психологічно. Автори бачать такі шляхи вирішення даної проблеми.

По-перше, грунтовна підготовка в галузі інформатики під час навчання у відомчому вищому навчальному закладі - АДПСУ. В даний час така підготовка визначає професійне обличчя фахівця в будь-якій сфері діяльності і забезпечує йому конкурентноздатність на ринку праці, що особливо важливо для осіб, які навчаються за свої кошти. Зміст й організація процесу навчання інформатиці потребують істотного оновлення щодо забезпечення формування стійких практичних навичок і теоретичних знань, необхідних для розуміння загальної ідеології опрацювання інформації та успішного самостійного освоєння нових програмних продуктів. Безумовно, необхідно збільшення обсягу годин, присвячених комп'ютерній підготовці, не менше ніж у 2-3 рази. Це питання необхідно вирішувати оперативно, з огляду на те, що немає іншої такої галузі знань, яка так швидко розвивається. Насамперед це стосується підготовки юристів, під час якої питанням комп'ютерної підготовки традиційно приділяється недостатньо уваги, проте робота юриста в сучасних умовах представляється надзвичайно важкою без використання НІТ, оскільки постійно доводиться мати справу з величезними обсягами правової інформації. При цьому варто врахувати специфіку сьогодення, яка полягає в постійній зміні законодавства, що створює додаткові проблеми в одержанні актуальної інформації [5]. Враховуючи недостатнє бюджетне фінансування, заслуговує на увагу пропозиція щодо модульності підготовки в галузі інформатики, коли базова підготовка проводитися за рахунок бюджетних коштів, а додаткова - за рахунок власних коштів студентів та слухачів.

По-друге, комп'ютерна підготовка співробітників податкової служби має стати невід'ємною частиною службової підготовки. У майбутньому доцільно при прийомі на роботу в державну податкову службу проводити тестування кандидатів не тільки з фахових питань, а й з питань комп’ютерної освіченості. До речі, таке тестування можливо проводити також за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Вирішення перерахованих проблем підготовки і перепідготовки співробітників податкової служби при значному підвищенні якості, істотній економії державних коштів та особистого часу осіб, що навчаються, лежить на шляху широкого впровадження в систему підготовки персоналу нових інформаційних технологій у процесі реалізації концепції корпоративного освітнього середовища системи ДПА України, необхідність створення та втілення в життя якої не може викликати сумнів.

Список використаної літератури

1. Білоус В. Т. Підготовка фахівців для податкової служби. К.:// Вісник державного службовця України // Командор, 1999. - № 1 с.25-28

2. Microsoft Press. Толковый словарь по вычислительной технике. /Пер. с англ. – М.: Издательский отдел "Русская редакция" ТОО "Channel Trading Ltd",1995.- с.496

3. Nelson, T. N. A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate // in: ACM 20th National Conference - Proceedings (Clevelend, Ohio, 1965) pp. 84-100

4. Эпштейн В. Л. Гипертекст - новая парадигма информатики. М. //Автоматика и Телемеханика // ,1991. - № 11 с.26-32

5. Безрученко В. С. О содержании программы подготовки специалистов-юристов в области информационных технологий. // Новые информационные технологии обучения в учебных заведениях Украины // Статьи по материалам докладов пятой Украинской научно-методической конференции 2-4 июля 1997 г. (часть 1). - Одесса. Ин-т содержания и методов обучения, 1997. -210с.

Освещены проблемы внедрения новых информационных технологий в ходе создания научно-обоснованного механизма повышения квалификации в рамках ведомственной концепции корпоративной образовательной среды государственной налоговой администрации Украины. Рассмотрены методологические вопросы создания централизованной системы контроля знаний, связанной с банком данных кадрового потенциала, разработки и внедрения ориентированной на потребности сотрудников ДПА гипертекстовой информационной системы, повышения уровня информационной культуры в системе налоговых органов.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить