Статьи по экономическим темам

Финансовая реструктуризация украинских предприятий в настоящий момент имеет антикризисную направленность. В Украине к финансовой реструктуризации относятся как к санационным мероприятиям, не учитывают широкие возможности как корпоративного так и эффективного характера данного процесса.

Ключевые слова: Финансовая реструктуризация, антикризисная направленность, санационные мероприятия, законодательное обеспечение, структура управления банкротством.

Finance restructurization Ukraine enterprises in that time have anticrisis direction. In the Ukraiane Financional restructurization have canational direction is not to used big possible. Now is not the Low about Financional restructurization why that proses is more popular

Kew words: Financional restructurization, anticrisis direction, canational direction, Low about Financional restructurization

Антикризова спрямованість фінансової реструктуризації визначає особливості її функціонування на сучасному етапі. Однієї із цілей фінансової реструктуризації є створення платоспроможних, ліквідних підприємств, здатних ефективно функціонувати. В Україні, на жаль, існує підхід до реструктуризації як до процесу антикризового керування. Це визначає актуальність фінансової реструктуризації.

Тому основною метою даної статті є оцінка динаміки справ про банкрутство, та розгляду цих справ. які затверджують проведення фінансової реструктуризації як передумови банкрутства підприємств і цей напрямок відбуття банкрутства має позитивну тенденцію.

Проблеми антикризового керування розглядали такі вітчизняні вчені як Скудар Г. [7], Бланк І. [1], Коробів О. [2], Павловська О. [6]. Автори приділяють увагу при вивчення даної проблеми у кількісному підході, наголошуючи на вільному ефективному обігу коштів. Практичний інтерес представляє розробка Панкова В. В. [5], Любушина М. П., Сучкова Е. А. [4], яка враховує нелінійну динаміку розвитку збиткових підприємств. Крім кількісних підходів до прогнозування банкрутства в процесі антикризового керування підприємствами варто виділити якісний підхід, заснований на вивченні окремих характеристик бізнесу, що рухаються до банкрутства. Так Ковальов В. В., ґрунтуючись на розробках західних аудиторських фірм запропонував дворівневу систему показників для оцінки можливого банкрутства [3]. Однак за межам розгляду залишаються такі питання як застосування санаційної спрямованості реструктуризації фінансового типа.

Аналіз фінансового стану акціонерних товариств створених у процесі корпоратизації державного сектора економіки, дає можливість виявити характерні причини, внаслідок яких відбулося банкрутство підприємств. До них належать відсутність законодавчого забезпечення, нераціональна структура керування, наявність нерентабельних виробництв, збільшення частки невикористовуванних основних коштів, які повинні знайти свій дозвіл у процесі здійснення фінансової реструктуризації українських підприємств.

Результати розгляду судових справ місцевими господарськими судами України за 2007 р. у порівнянні з аналогічними показниками за час перед вступом у чинність Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом" характеризуються даними, наведеними в таблиці1.

За період чинності нового закону про банкрутство питома вага справ про банкрутство в загальній кількості справ розглянутих арбітражними (до 2002 р. господарськими) судами знизилась майже в 2 рази (в 1999 р. -7,1%, 2007 р.- 3,7%). Для порівняння: в 1996 р. цей показник становив 5,9%; в 1997 р. - 8,5%; в 1998 р. - 7,2%.

Зменшення питомої ваги справ про банкрутство пояснюється зміною структури судових справ, ростом в 25 разів кількості справ по інших позадоговірних немайнових спорах. Якщо протягом 1999 р. арбітражні суди розглянули 1907 таких справ, то в 2007 р. їхня кількість становила 48997. У той же час за цей період зменшилася питома вага справ по спорах про визнання недійсними актів (з 15,2 до 4,7%) і майновим спорам (з 72,2 до 62,7%). Кількість справ про банкрутство, які збуджени і надійшли по підсудності, зменшилося на 7892 справи (табл. 2).

Таблиця 1 Динаміка розгляду судових справ про банкрутство

Показник

1997 р.

1999 р.

2007 р.

Зміна показника в 2007 р. у порівнянні з 1999 р. (ріст +, зменшення – )

Загальна кількість справ розглянутих у господарськіх (арбітражних) судах

83237

134937

197471

+62534

Динаміка показника, %

100

162,1

237,2

-15,8

Кількість справ про банкрутство

7082

9539

7277

-2262

Динаміка показника, % з

100

134,7

102,8

-58,4

Питома вага справ про банкрутство, % до загальної кількості справ, розглянутих у судах

8,5

7,1

3,7

-3,4

У2007 році кожна п'ята справа про банкрутство залишається в господарському суді не розглянутим і чекає своєї черги для врегулювання суперечки в строки відповідно до норм законодавства, тобто тривають пошуки сенаторів, реальної інвестуючої особи, що претендує стати власником.

Так, якщо в 1999 р. кредитори подали в арбітражні суди 3725 позовних заяв (39%), то в 2007 р. - 3268 заяв (44,9%).

За три роки (2000-2007 р.) покращилася якість оформлення кредиторами позовів у господарські суди завдяки чому питома вага залишених без розгляду справ про банкрутство в загальній їхній кількості за кінчених виробництвом зменшився в 3 рази (в 1999 р. - 31,8%, 2007 р. - 10,8%). У кількісному вираженні цей показник за зазначений період покращився вдвічі й за станом на 01.01.2008 становив 1249 справ.

Таблиця 2 Динаміка розгляду судових справ про банкрутство місцевими господарськими судами України протягом чинності нового закону про банкрутство

Показник

1999 р.

2007 р.

шт.

% до загальної кількості справ

шт.

% до загальної кількості справ

% росту

Кількість нерозглянутих справ про банкрутство на початок року

10909

46,7

10978

34,2

100,6

Кількість збуджених виробництвом справ і справ ,які надійшли по підсудності

12619

9,0

4727

2,3

37,5

Кількість справ про банкрутство закінчених виробництвом

9539

7,1

7277

3,7

76,3

Залишок нерозглянутих справ про банкрутство на кінець звітного періоду

13989

47,7

8428

21,2

60,2

Із загальної кількості справ про банкрутство закінчених виробництвом

         

– припинених виробництвом

6898

33,3

6028

23,1

87,4

– залишених без розгляду

2641

31,8

1249

10,8

47,3

– збуджених за заявою прокурорів і їхніх заступників

294

0,7

176

0,4

59,9

Про налагодження цивілізованих взаємовідносин між боржниками й кредиторами свідчить зниження питомої ваги справ про банкрутство, які збуджувалися по заявах прокурорів або їхніх заступників з 0,7% в 1999 р. до 0,4% в 2007 р. (з 294 до 176 судових справ).

Таблиця 3 Ініціювання порушення справ про банкрутство, закінчених виробництвом

Ініціатори порушення справи

1999 р.

2007 р. (усього)

У тому числі кількість справ, виробництво по яких порушено

до 01.01.2000 (за старим законом)

після 01.01.2000 (за новим законом)

Кредитори, справ

3725

3269

2386

882

Органи державної податкової служби

5458

3615

1729

1886

Органи контрольно-ревізійної служби справ

17

16

14

2

Інші органи стягнення (фонди пенсійний соціального страхування зайнятості й т.п.), справ

110

55

17

38

Боржники, справ

42

90

30

60

Інші особи, справ

187

233

103

130

Усього

9539

7277

4279

2998

Аналіз майнових вимог кредиторів у справах про банкрутство, заявлених у господарський суд протягом 2007 р., показав, що в середньому на одного кредитора доводиться 295 тис. грн загального обсягу майнових претензій, а визнаних судом 169 тис. грн (в 1999 р. відповідно 111,3 і 60 тис. грн). Загальна сума майнових вимог кредиторів певним господарським судом по закінченим виробництвом справам про банкрутство в 2007 р. рівнялася 2633,7 млн. грн., що становить 57,3% до вартості заявлених вимог.

Таблиця 4 Припинення виробництва по справах про банкрутство

Показник

1999 р.

2007 р.

шт.

%

шт.

%

Кількість справ, припинених виробництвом

6904

100

6028

100

с затвердженням ліквідатора й ліквідаційного балансу

4351

63,0

4163

690

у зв'язку із санацією боржника

21

0,3

16

0,3

с затвердженням світової угоди

0

0

468

78,0

у зв'язку з виконанням всіх зобов'язань перед кредиторами

1487

21,5

505

84,0

на інших підставах

1045

15,2

876

14,5

Порівняльний аналіз результатів розгляду справ про відновлення платоспроможності (санації) і визнанні боржників банкрутами підтверджує думка науковців про ефективність впровадження процесів фінансової реструктуризації.

Зменшення вагомості справ про банкрутство в загальній масі господарських справ свідчить про те, що покладено початок тенденції поліпшення кінцевих результатів господарювання. Таке затвердження базується також і на даних господарської статистики за 2007 р. Так, кількість прийнятих господарськими судами постанов про визнання суб'єктів підприємницької діяльності банкрутами при загальному їхньому росту за рік в 1,4 рази зменшилося в містах Києві на 303, Севастополі - на 43, Автономній Республіці Крим - на 83, областях Вінницької - на 183, Запорізької - на 48, Херсонської - на 46, Закарпатської - на 37.

Зменшилася кількість підприємств-банкрутів, щодо яких затверджені ліквідаційні баланси, в Автономній Республіці Крим на 106, Тернопільської області - на 19, Черкаської - на 1, у м. Севастополі - на 27 (табл.5).

Таблиця 5 Динаміка процедур банкрутства підприємств у регіонах України

Регіон

1998 р.

2007 р.

прийнято постанов про визнання банкрутом

З них із затвердженням ліквідаційного балансу 1999 р.

прийнято постанов про визнання банкрутом

з них із затвердженням ліквідаційного балансу

Область:

       

Вінницька

253

15

70

59

Волинська

28

28

105

47

Дніпропетровська

248

248

1101

360

Донецька

430

208

601

415

Житомирська

71

71

134

95

Закарпатська

110

18

73

63

Запорізька

115

115

67

178

Івано-Франківська

37

12

119

47

Київська

88

49

201

85

Кіровоградська

104

104

268

132

Луганська

229

74

278

229

Львівська

118

118

231

214

Миколаївська

96

30

148

81

Одеська

155

155

209

223

Полтавська

91

84

188

96

Ровенська

32

32

70

59

Сумська

188

47

193

202

Тернопільська

63

32

63

13

Харківська

225

143

370

180

Херсонська

144

79

98

84

Хмельницька

67

65

104

90

Черкаська

63

61

103

60

Чернівецька

59

13

96

13

Чернігівська

65

65

102

96

Автономна Республіка Крим

353

292

270

186

Київ

991

669

688

970

Севастополь

102

69

59

42

Усього

4525

2896

6244

4345

Не закріпили на кінець минулого року досягнуте поліпшення цього показника у Волинській, Київській і Чернівецькій областях. Трохи ослаблена позиція по зменшенню кількості збанкрутілих підприємств у Ровенської і Хмельницької областях, у яких в 2007 р. спостерігалося їхнє зменшення вдвічі.

Загальні висновки

Банкрутство є передумовою проведення санаційних заходів, а фінансова реструктуризація є основним заходом до відбуття цього процесу, тому при розгляді динаміки справ про банкрутство можна зазначити тенденцію до росту справ прийнятих до розгляду у 2005 році на 62534 чим у 1998 при наявності скорочення кількості справ про банкрутство закінчених виробництвом відповідно на 2262 та скороченні залишку нерозглянутих справ на 5561.Найбільшими ініціаторами порушення справ являються кредитори, ( тенденція до незначного скорочення справ на 456, але при детальнішому розгляді після прийняття нового закону про банкрутство значне скорочення на 1504) та органи державної податкової служби( тенденція до скорочення на 1843 , при детальнішому аналізі після прийняття нового закону про банкрутство навпаки тенденція до росту на 157.

Санаційну спрямованість фінансової реструктуризації також затверджує проведений аналіз майнових вимог кредиторів у справах про банкрутство, які майже займають більш половину усіх вимог заявлених до господарського суду.

Фінансова реструктуризація як система соціально-економічних заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів підприємства-банкрутів, може здійснюватися шляхом погашення боргу, злиття збиткових підприємств із фінансово сильними підприємствами, переоформлення короткострокових кредитів у довгострокові, реструктуризації кредиторської заборгованості, випуску цінних паперів, продажу майна боржника або передачі його в оренду, перепрофілювання підприємства-боржника, зниження вартості акцій і т. п.

Антикризова спрямованість фінансової реструктуризації має значний позитивний економічний потенціал і є ефективним інструментом виведення підприємств із кризового стану, хоча це не є самоціллю фінансової реструктуризації.

Проблеми фінансової реструктуризації, які укладаються в особливостях її функціонування в Україні, перебувають у полі зору, як органів державного керування, так і менеджменту через свою актуальність.

Напрямки подальших досліджень.

У подальших наукових дослідженнях має бути проведен аналіз прийняття та розгляду справ про банкрутство у порівнянні з оцінкою відбуття фінансової реструктуризації. Має бути методично та аналітично обгрунтован процес банкрутства як передумови фінансової реструктуризації, причому необхідно розмежувати примусове та фіктивне банкрутство.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-центр, – 2001. – 527 с.

2. Коробов О. А. Антикризисное управление. – М., 2000. – 432с.

3. Ковалёв В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

4. Любушин Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 471с.

5. Панков В. В. Анализ содержания некоторых показателей финансового состояния бизнеса // Экономический анализ. – 2002. – №5. – С.6-10.

6. Павловская И. А. К определению платежеспособности предприятий // Финансы и кредит. – 2004. – №10. – С.15-23.

7. Скудар Г. И. Антикризисная политика в условиях трансформационной экономики. Финансы Украины. – №5. – 2004. – С.-12-21.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить