Статьи по экономическим темам

Напрямки до оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості

Климчук С. В., к. е.н., доцент, Таврийський національний університет ім. В.І. Вернадського

Фінансова стійкість – це те, до чого прагне будь-яке підприємство. Як спрогнозувати результативну систему фінансової стабілізації, за якими критеріями варто вибирати найкращі параметри виробничого, управлінського організаційного характеру, як у кінцевому результаті забезпечити одержання максимального результату діяльності? На ці питання намагаються відповісти й теоретики й практики адже саме фінансова стійкість є передумовою економічного росту.

Проблему фінансової стійкості вивчали такі закордонні вчені як Бринхем Ю. Ф., Чи Ченг, Ф. Финнерти, Джозефф И. [6]. Оптимізація фінансової стійкості знайшла своє відбиття в роботах таких українських учених як Іванух Р.., Бланк І., Коробова М. [4], Ковальська К. [5], які отожнювали фінансову стійкість зі стабільним процесом перевищення доходів над витратами. Однак за межами розгляду залишаються такі питання як оцінка грошових потоків, такої визначальної компоненти фінансової стійкості.

Актуальність дослідження грошових потоків можна пояснити тим, що керування фінансами є найбільш важливою сферою діяльності компаній, фірм, підприємств і домогосподарств. Діяльність і процвітання певного суб'єкта економіки пов'язана з функціонуванням груп суб'єктів у заданому колі зовнішнього середовища. Однак проблема полягає в тім, що таке поняття, як грошовий потік, в цей час ще недостатнє вивчене. Грошовий потік можна зіставити з вектором, заданим певною розмірністю, що характеризується взаємодією суб'єктів економічної діяльності у фінансовій системі. Так Елейко Я., Музейчук А. [7], розглядають фінансові потоки, як якісну систему фінансових відносин в аспекті руху грошових потоків у фінансовому середовищі, задану показниками часу ризику й перспективи.

Суб'єкти економічної діяльності по різному ставляться до грошових потоків. Будь-які фінансові потоки, як і грошові на початковій стадії свого утворення, здобувають свою якісну характеристику. Критеріями оцінки грошових потоків у контексті фінансової стійкості є:

1) час виникнення;

2) економічна вартість підприємства. (Застосується як на законодавчому рівні( Методика оценки государственных корпоративных прав. від 2 08.1999), так і в наукових дослідженнях як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Являє собою розрахункову величину, яка характеризує вартість підприємства при проведені різноманітних реорганізаційних заходів)

Пропонується використання властивостей еластичності за критерієм "час - вартість". Так як при проведені оцінки руху грошових потоків ураховуються три принципи : ліквідності , небезпеки діяльності, прибутковості, які втілюються у комплексне поняття фінансової стійкості. Наряду з цім основною метою оцінки руху грошових потоків є виявлення спроможності організації генерувати грошові засоби у розмірі та у часі, необхідному для відбуття планування витрат. Тому фінансова стійкість підприємства знаходиться у взаїмозалежності від реального грошового потоку у певному часі. Тому застосування цього методу дозволить істотно підвищити об'єктивність прийняття рішень при керуванні ефективністю грошових потоків. У даній ситуації доцільно розглядати еластичність часу здійснення по величині грошового потоку, так як грошові потокі мають бути сбалансовані по позитивному та негативному признаку. Рівновага таких показників має бути втілена при застосуванні еластічності грошових потоків по часу здійснення. Процентна зміна величини часу надходження грошових потоків (тривалість) визначається по формулі:

, (1)

де Т1 – значення величини часу до надходження грошового потоку, рівне нулю, у даній ситуації (Т1 = 0);

Т2 – значення величини часу після надходження.

Процентна зміна величини грошового потоку до надходження й після визначається на підставі наступного вираження:

, (2)

де dp – значення грошового потоку до й після надходження.

Маючи у своєму розпорядженні формули (1) і (2), коефіцієнт еластичності часу здійснення по фактору грошового потоку буде визначений у такий засіб:

. (3)

Розрахуємо коефіцієнти еластичності по величині грошового потоку по десяти досліджуваним підприємствам України.

Слід зазначити, що коефіцієнт еластичності за наведеними показниками має значну варіацію значень - від -1,72 по туристичному комплексі “Фрегат” до +13,3 по ВАТ “Меридіан”. У кожному окремому випадку чутливість фактора часу здійснення по величині грошового потоку проявляється по-різному.

Величина грошового потоку залежить від швидкості обігу коштів. Оптимізація даного процесу в контексті розглянутої проблеми пропонує використання контролю по вартісної оцінки грошових потоків по фактору часу здійснення. Тому для визначення оптимального значення коефіцієнта еластичності необхідно використати диференціальний підхід, використовуючи функціональний метод.

Таблиця 1 Коефіцієнти еластичності часу здійснення до придбання фінансової стійкості по величині грошового потоку

Підприємство

Коефіцієнт еластичності

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор”

0,97

Туристичний комплекс “Фрегат”

-1,72

ВАТ Санаторій “Радон”

-0,04

ВАТ Санаторій “Россава”

-0,30

ВАТ “Меридіан”

13,3

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин”

-0,20

Севастопольський морський завод

-0,07

ВАТ Завод напівпровідників

-0,18

ЗАТ Краснореченський верстатобудівельний завод імені рунзе

-0,05

Харківський завод тракторних двигунів

-0,53

Нехай функція визначена на інтервалі [-1,72; +13,3]. Фіксуємо будь-яке значення dp із зазначеного інтервалу й задаємо аргументу в крапці d довільне збільшення таке, що значення dp і також належать інтервалу [-1,72; +13,3].

Збільшенням функції в крапці dp називається число .

Уважаючи розглянемо в даній фіксованій крапці відношення збільшення функції в цій крапці до відповідного збільшення аргументу dp, тобто

. (4)

Похідної функції в даній крапці dp і є межа при різницею відносини за умови, що цей межі існує.

Похідну функції в крапці dp позначимо символом .

По визначенню

. (5)

Вираження для коефіцієнта еластичності функції запишемо у вигляді:

. (6)

. (7)

Тому що при побудові функції як аргумент застосовується вартісної показник – якісна величина грошового потоку dp, а функцією є стабілізація фінансової стійкості. Т, при визначенні коефіцієнта еластичності доцільно використати поняття зворотної функції.

Звісно, що похідна зворотної функції .

З урахуванням даного співвідношення формула для визначення коефіцієнта еластичності функції Т(dp) запишеться в такий спосіб:

. (8)

Необхідно встановити функціональні залежності по кожному підприємству й визначити їх характер.

Таблиця.2

Функціональні залежності по різних підприємствах України

Підприємства

Описова функціональна залежність

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор”

Туристичний комплекс “Фрегат”

ВАТ Санаторій “Радон”

ВАТ Санаторій “Россава”

ВАТ “Меридіан”

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин”

Севастопольський морський завод

ВАТ "Завод напівпровідників"

ЗАТ Краснореченський верстатобудівний завод імені Фрунзе

Харківський завод тракторних двигунів

Визначимо коефіцієнти еластичності диференційних функціональних залежностей по підприємствах України.

Таблиця 3 Коефіцієнти еластичності по диференційним залежностях

Підприємства

Граничні значення коефіцієнтів еластичності

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор”

0,010

Туристичний комплекс “Фрегат”

0,00000176

ВАТ Санаторій “Радон”

-0,0000119

ВАТ Санаторій “Россава”

-0,000116

ВАТ “Меридіан”

0,000030

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин”

0,00000698

Севастопольський морський завод

-0,0000195

ВАТ Завод напівпровідників

-0,00000223

ЗАТ Краснореченський верстатобудівельний. завод імені Фрунзе

-0,0000034

Харківський завод тракторних двигунів

-0,000000182


Пропонований метод дозволяє шляхом варіювання внутрішніх параметрів визначати галузь ефективних варіантів використання грошових потоків. При цьому визначається оптимальне значення грошових потоків.

Однак варто мати на увазі те, що для грошових потоків характерна різночасність виникнення і це насамперед визначає вплив цього явища на різні елементи грошових потоків, а отже, для одержання порівнянних результатів оцінка їхньої вартості повинна ґрунтуватися на концепції вартості грошей у часі й здійснюватися із застосуванні процедури дисконтування. Оскільки економічні процеси відбуваються як у часі, так і в просторі, у теорію умовно-грошових потоків, їх якісному розмірі, було уведене поняття просторово тимчасової структури ставки дисконтування, а також позитивних і негативних грошових потоків при проведенні фінансових реструктуризаційних заходів. У часі зосереджена якісна розмірність грошових потоків, тому вони мають бути розглянутими при застосуванні явищ еластичності, яка пропонує використання скорості зміни якісної величини грошового потоку від часу здійснення.

З огляду на викладене, два вихідних типи критеріїв фінансової стійкості можна розрахувати за допомогою цих значень:

, (9)

. (10)

де – позитивний грошовий потік у крапці q у момент часу t;

– негативний грошовий потік у крапці q у момент часу t;

– ставка дисконтування в крапці q у момент часу t.

Умовно-грошовий характер dp як і їхня неодночасність надходження також визначають і такий фактор як зональність.

Таблиця 4 Економічна ефективність використання руху грошових потоків по підприємствах України

Підприємства

Показники ефективності використання грошових. потоків

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор”

0,1159

Тур. комплекс “Фрегат”

0,149

ВАТ санаторій “Радон”

0,474

ВАТ “Россава”

1,36

ВАТ “Меридіан”

3,25

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин”

0,803

Севастопольський морський завод

0,201

ВАТ Завод напівпровідників

0,834

ЗАТ Краснореченський верстатобудив. завод імені Фрунзе

0,330

Харківський завод тракторних двигунів

0,242

Далі спрогнозуємо подію по збільшенню грошових потоків як позитивних, так і негативних на величину . Дане значення було отримано в ході аналітичних досліджень при проведенні кореляційних методів і встановленні функціональних залежностей величин грошових потоків по заданої фінансової стійкості.

Таблиця 5 Величина застосовувана до прогнозування грошових потоків по різних підприємствах України

Підприємства

Значення величини

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор"

1,150

Туристичний. комплекс “Фрегат"

1,110

ВАТ санаторій “Радон"

1,110

ВАТ “Россава"

1,121

ВАТ “Меридіан"

1,111

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин"

1,113

Севастопольський морський завод

1,145

ВАТ Завод напівпровідників

1,171

ЗАТ Краснореченський верстатобудив. завод імені Фрунзе

1,116

Харківський завод тракторних двигунів

1,111

Тоді ефективність використання грошових потоків буде трансформована.

Таблиця 6 Ефективність використання грошових потоків по різних підприємствах України

Підприємства

Показник ефективності використання грошових потоків з урахуванням величини

Завод дереворазрезних інструментів “Мотор"

0,1286

Тур. Комплекс “Фрегат"

0,1504

ВАТ санаторій “Радон"

0,489

ВАТ “Россава"

1,407

ВАТ “Меридіан"

3,707

ВАТ “Макошинський завод с. - х. машин"

0,907

Севастопольський морський завод

0,309

ВАТ Завод напівпровідників

0,921

ЗАТ Краснореченський верстатобудив. завод імені Фрунзе

0,404

Харківський завод тракторних двигунів

0,307

Таким чином, одержавши значення , що враховує дисхронизацію грошових потоків, зональність розміщення галузей можливо робити прогнозування темпів зростання показників оцінки фінансового стану.

Таким чином, фінансова стійкість може бути забезпечена шляхом визначення оптимального розміру такої компоненти як грошового потоку. Оптимізація грошових потоків до контексті фінансової стійкості підприємств дає можливість кількісно і якісно оцінити ефективність взаємодії суб'єктів господарювання із середовищем функціонування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ковальська К. В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. – №2. – 2004. – С.101-104.

2. Єлейко Я. І., Музийчук А. А. Деякі характеристики фінансових потоків // Фінанси України. – №2. – 2006. – С.138-144.

3. Васюренко О. В., Азаренкова Г. М., Фінансове управління потребує точного визначення окремих питань // Фінанси України. – 2003. – №1. – С.28-33.

4. Галасюк В. Основоположні принципи теорії фінансів у контексті проблеми дисконтування умовних грошових потоків // Вісник НБУ. – 2000. – №4. – С.53-56.

5. Ли Ченг Ф., Финнерти Джозефф И., Финансы корпораций теория, методы и практика / Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 2000. – С.50.

6. Иванух Р. А., Коробова Л. В., Ягодка А. Г. Інвестиційна політика держави та розвиток науково-технічного прогресу // Фінанси України. – 2001. – №6. – С.77-85.

7. Бланк І. А. Концепція управління грошовими потоками підприємства // Банківська справа. – 2001. – №4. – С.17-20.

Климчук С. В. Направления по формированию оценки движения денежных потоков как определяющей компоненты финансовой устойчивости. к.э. н., доцент Таврический национальный университет им. Вернадского.

Показана проблема финансовой устойчивости в контексте оценки движения денежных потоков.

С помощью методов экономического моделирования проанализированы такие критерии оценки денежных потоков как время возникновения, экономическая стоимость, граничные параметры финансовой устойчивости. С помощью свойств эластичности приведена модель оптимизации денежных потоков по факторам зональности и отраслевой принадлежности. Показан результат применения данных модели на примере 10 украинских предприятий.

Климчук С. В. Напрямки до оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості

,к. е. н., доцент Таврійський національний університет ім Вернадського

Показано проблему фінансової стійкості в контексті оцінки руху грошових потоків.

За допомогою методів економічного моделювання проаналізовані такі критерії оцінки грошових потоків як час виникнення економічної вартості, граничних параметрів фінансової стійкості. За допомогою властивостей еластичності приведена модель оптимізації для потоків по факторах зональності і галузевої принадлежності. Показано результат застосування даної моделі на прикладі 10 українських підприємств як ефективність використання грошових потоків.

Climchuk S. V.Directions of the finantional steadu of enterprise in the movement many flows candidat economical science Tavriceskiu National Universetu namber Vernadski

The problem of financial soundness in a context of an estimation of motion of token moneys is flows.

With the help of methods of economical simulation such yardsticks of an estimation of money flows as time of originating of the economical cost, boundary parameters of financial soundness are parsed. With the help of properties of elasticity the model of optimization for flows under the factors of zonality and branch fitting is adduced. The outcome of application of the data of model on an example 10 Ukrainian firms as productivity of money flows.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить