Статьи по экономическим темам

Концепція моніторингу біорізноманіття на території Запорізької області

Головні положення концепції базуються на деяких, важливих характеристиках території та самої біоти.

По-перше, територія Запорізької області розташована на перехресті трьох найважливіших природних коридорів України: Дніпровський, Південноукраїнський та Прибережно-морський, що робить вже виявлені попередніми дослідженнями структурні елементи, та, в деякій мірі, і майбутні елементи, вкрай важливими для підтримки як резидентного, так і транзитного біорізноманіття в межах каркасу національної екомережі.

По-друге, для степової зони, в межах якої розташована область, ключовим показником є наявність ключових водойм, більшість з яких належить до водно-болотних угідь міжнародного значення (так званих Рамсарських).

По-третє, південний край межує з морською акваторією, тому на багатьох ділянках, як, наприклад, морські коси, має місце екотонний ефект (постійне взаємопроникнення різних фауністичних колмплексів на межі різних ландшафтів).

Ці обставини мають концептуальное значення при розробці програми моніторингу.

Моніторинг біорізноманіття є одним з найефективніших способів отримувати безпосередні дані щодо стану екосистем, своєчасно діагнозувати зміни та їх причини. Це, насамперед, пов'язано із тим, що більшість біологічних об'єктів є інтегрованими індикаторами стану природних комплексів, бо залежать одразу від багатьох показників їх функціонування. Наприклад, водно-болотні угіддя дуже вразливі природні системи, бо найчастіше є кінцевими або проміжними водоймами, в яких довготривалий час накопичуються поверхневі стоки, що вміщують наслідки антропогенного втручання у природні процесі. Як раз в цьому випадку, моніторинг окремих видів фауни чи флори є більш ефективним, натомість дешевшим засобом своєчасного прогнозування екологічних змін.

Програма моніторингу, як це показано вище, не може бути стандартною для всіх областей і тому має враховувати характерні регіональні особливості. Програма моніторингу не має бути суто науковою і більше відповідати на питання: коли, де, як і якими методами потрібно здійснювати зйомку показників стану біорізноманіття.

Моніторинг біологічного різноманіття є невід´ємною частиною біологічного моніторингу, або моніторингу біоти в межах глобального контролю за станом довкілля. Моніторинг біологічного різноманіття є відповідна частина моніторингу біотичної складової усіх існуючих рівнів, від організму, та його геному до екосистем, включаючи біосферу, завдяки чому надає змогу оцінювати розмаїття умов життя для рослин і тварин, їх взаємодію, насиченість таксонами та стале існування екосистем. Моніторинг біологічного різноманіття не може здійснюватися окремо від процесу накопичення відповідної інформації про стан впливаючих абіотичних, насамперед кліматичних, та екологічних чинників, а також про загальне (фонове) та локальне, техногенне забруднення довкілля.

Моніторинг біологічного різноманіття - має певні ознаки, які відрізняють його від інших видів біологічного моніторингу, кадастру тваринного та рослинного світу. Кадастр – аналітичне зведення різноманітних, насамперед ресурсних даних про окремі види, тоді як моніторинг - інструмент, який відносно біологічного різноманіття має надати суттєве розуміння щодо кількості різних форм життя на окремих просторових одиницях розташування, інформацію про стан їх сталості, вразливості, тенденцій щодо зміни чисельності популяцій, як у сукупності усіх, так і відносно окремих генетичних форм, а також про інші взаємовідносини між видами та угрупованнями в окремих екосистемах. Моніторинг біологічного різноманіття, як це було сказано вище, є найголовнішим інструментом отримання якісних даних стосовно стану окремих рівнів біологічної організації, умов їх життя, сукцесійних змін в екосистемах, прогнозів на майбутнє, а також сталого використання окремих біологічних ресурсів.

 

Принципові положення програми моніторингу:

-  кожна територія населена відповідним числом видів флори та фауни, які взаємодіють між собою, підтримують безперервний енергетичний баланс екосистеми, забезпечуючи рівень життєдіяльності популяцій;

-  кожен вид рослин або тварин потребує певних умов існування, порушення яких веде до змін чисельності всієї популяції, або до змін у деталях морфології особин, тому вплив факторів можливо визначати як на рівні міжвидових взаємодій, так і на окремих індикаторних таксонах;

-  кожному виду рослин, а тим більше тварин, необхідна певна чисельність популяції та наявність відповідного біотопу для сталого існування, в противному разі цілісність популяцій порушується, а вид зникає з цієї території (має велике значення для розбудови з'єднуючих коридорів в межах екомережі).

-  різні ділянки мають притаманний їм перелік чинників, які впливають на стан біорізноманіття, тому потребують особливої інвентаризації та спостереження за напрямком і силою їх впливу;

-  програма повинна базуватися на отримані, перш за все, чітких та методично надійно гарантованих показників, які можливо отримати незалежно від суб'єктивних факторів та умов проведення моніторингу.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить