Статьи по экономическим темам

АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

Сучасні економічні системи України орієнтовані на досягнення стратегічних цілей, які охоплюють всі сторони діяльності на мікро - та макрорівні й спрямовані на підвищення ефективності економічної діяльності суб’єктів. Основні недоліки існуючих сис­тем моделювання бюджету пов’язані зі складністю контролю та управління бюджетними коштами на рівнях областей, міст, районів.

Розв’язання даної задачі розглянуто в даній статті. Основними задачами, які розв’язуються в системі, є оптимізація, прогнозування доходної та видаткової частин бюджету, прийняття рішення для управління. В системі передбачено процес контролю відносно показників затвердженого бюджету. Структура аналітичної системи контролю та управління (АСКУ) зображена на рис. 1.

Аналітична система контролю та управління

Рис. 1. Аналітична система контролю та управління

У процесі аналізу формування районного бюджету за допомогою SQL Server 2000 було створено систему, яка містить сховища даних, а також зручні представлення даних для вводу та додавання необхідних показників, їх зміни, побудови агрегованих показників на базі існуючих.

Є дані, якими не можна керувати, — ті, що встановлюються на вищому рівні та не можуть бути змінені на нижчому; та дані, якими можна керувати — змінювати, коригувати на рівні району, міста, області тощо. Такі показники в системі розраховуються за загальноприйнятими формулами.

Обсяг доходів розраховується за формулою:

, (1)

де Dikzak, Disp, Dipz — розрахунковий обсяг відповідно кошика доходів; фіксованого сільськогосподарського податку у частині, що належить відповідному бюджету; надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, крім державної власності.

Формула розрахунку обсягу видатків загального фонду бюд­жету району

, (2)

де Vyi — розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління; Vzi — розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я; Voi, Vsi, Vki, Vpri, Vfi, Vbi, Vwi, Vpi, Vkvi, Vrvi, Vdi, Vzabi, Vhi — розрахунковий обсяг видатків відповідно на освіту; на соціальний захист та соціальне забезпечення; на культуру і мистецтво; на утримання засобів масової інформації; на фізичну культуру і спорт; на капітальний ремонт житлового фонду та благоустрій; на утримання об’єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності; на правоохоронну діяльність; на капітальні вкладення; на організацію рятування на водах; на інші заходи; на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат; на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

У системі для розрахунку бюджетних показників використано «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік».

Для оперативної обробки даних застосовано технологію OLAP. Ця технологія дозволяє створювати куби, в яких зберігаються дані та відбувається розрахунок необхідних показників за вказаними вище та іншими формулами. За допомогою побудови зрізів кубу можна переглянути історичні значення даних за певний період, тобто ті, які були введені одного разу і використовуються для прогнозування значень показників майбутніх періодів.

У кубах також зберігаються оперативні дані, які використовуються в системі контролю, що тісно пов’язана з системою оператив­ної обробки та аналізу даних. Отже, якщо ми маємо інформацію про доходи та видатки бюджету району на якусь певну дату — за місяць, квартал — то можна побудувати зріз кубу для порівняння поточного стану бюджету з плановими показниками на цю дату. Для більш зручного перегляду необхідної порівняльної інформації вико­ристовуються графіки. Порівняння значень обраних користувачем показників за окремими районами на певну дату зроблено на рис. 2.

Рис. 2. Порівняльний аналіз показників.

Аналіз показників зроблений також у формі зрізу кубу (рис. 3.).

Рис. 3. Аналіз показників за допомогою зрізу кубу.

Так, можна побудувати зрізи кубу, що відображують вплив окремих показників, таких як зміни цін на енергоносії, зміни курсу валют на формування районного бюджету. Також система дає можливість прогнозування економічного розвитку району, тобто втілення в зрізах інформації про товари, спожиті населенням, про рівень заробітної платні у районі, про кількість населення, тобто всі ті показники, які впливають на доходи та видатки районного бюджету.

Аналіз обсягу кошику власних доходів споживачів представлений на рис. 4.

Рис. 4. Аналіз обсягу кошику власних доходів

Наступними етапами системи є процес оптимізації та процес прийняття рішень, тобто оперування даними, якими мож-
на керувати. Задача прийняття рішень є відповідальною, оскільки з великої кількості альтернатив необхідно вибрати
лише одну і бажано правильну. Важливим моментом дослідження формування бюджету є також оцінка економічного
ризику.

Таким чином, було створено систему аналізу формування районного бюджету, яка містить сховище даних та зручне представлення результатів розрахунків, використовує зрізи кубів та графіки для перегляду результатів аналізу необхідних даних.

М. М. Іванов, канд. техн. наук, доцент,
С. Ю. Просветов, Г. О. Носенко, студенти
Запорізька державна інженерна академія

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить