Справочная информация по экологичесим темам

Тимчасова інструкція по заповненню паспорту відходів

Київ - 2001

1.  Загальні положення

Тимчасова інструкція по заповненню паспорту відходу підприємства, установи, організації (далі підприємства) розроблена Міністерством екології та природних ресурсів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів”.

Вимоги до здійснення паспортизації відходів визначаються чинним законодавством (Закон України “Про відходи”, ст. 17), згідно з яким на підприємства, установи та організації покладені обов’язки визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища, виявляти і вести на основі матеріально-сировинних балансів виробництва первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються.

Процес паспортизації відходів передбачає послідовний вияв даних про види, місце, умови та обсяги утворення кожного конкретного виду відходів, його технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, економічні та інші показники, визначає методи їх виміру та контролю, а також можливі технології переробки, зберігання, транспортування і утилізації чи видалення відходу.

Процес паспортизації передбачає заповнення паспорту відходу та його послідовне доповнення і уточнення з використанням місцевих, галузевих, державних і міжнародних експертних, аналітичних, інформаційних систем з відходів, а також даних, пов’язаних з поводженням з відходами, з продукцією, сировиною, іншими видами речовин, матеріалів чи об’єктів. Цілями цього процесу є:

- уточнення назви і показників відходу, що паспортизується, для віднесення його до існуючих класів, груп, переліків та інших категорій;

- вияв оптимальних технологій перероблення, зберігання, транспортування, утилізації чи видалення відходу;

- розробка пропозицій щодо заміни первинних джерел сировини паспортизованими відходами;

- покращання технологій, що існують або проектуються (в яких утворюються або прогнозується утворення відходів) з метою мінімізації утворення відходів та підвищення рівня екологічної безпеки, включаючи операції поводження з відходами, що не ведуть до їх використання;

-  визначення ефективних методів контролю відходів;

- уточнення термінологічних, класифікаційних і метрологічних вимог.

2. Порядок складання паспорту відходів

Паспорт відходів складаються виробниками (власниками) відходів відповідно до цієї Інструкції. Форми паспорту відходів заповнюються в процесі систематичного супроводження кожного конкретного виду відходів, починаючи з його утворення (прогнозування утворення) чи виявлення і до утилізації або остаточного видалення. Після первинного заповнення у формах паспорту мають послідовно відбиватися всі зміни даних про відходи та технології поводження з ними.

Паспортизація починається з прогнозування відходів при проектуванні нових технологій чи з виявлення відходів при обстеженні уже діючих виробництв. Заповнені паспорти відходів підлягають наступному уточненню, якщо зміни в технології, де утворюються відходи, призводять до змін у їх характеристиках. Остаточним підсумком має стати:

1) приведення характеристики відходів, що паспортизуються, та інших уніфікованих даних про поводження з відходами у відповідність до вимог чинних нормативних документів;

2) визначення чи узгодження в установленому порядку технологічного рішення щодо мінімізації, рециклінгу, утилізації чи видалення відходів, яке технічно, економічно і екологічно є найбільш прийнятним.

Форми паспорту заповнюються на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи нормативно-технічну (технологічну) документацію, дані журналів первинного обліку відходів, результати безпосередніх досліджень складу та властивостей відходів (проведених за стандартними та сертифікованими методиками), результати інвентаризації відходів, спеціальних актів щодо виявлення безхазяйних відходів.

Запровадження форми паспорту відходів підприємства здійснюється за наказом керівника підприємства та письмовим розпорядженням начальників структурних підрозділів і керівників відповідних служб, якими визначаються відповідальні за ведення паспортів відходів службові особи.

Для обліку паспортів відходів на підприємстві складається їх реєстр (перелік). Реєстраційним номером паспорту відходу є його порядковий номер в реєстрі.

3. Зміст і порядок заповнення паспорту відходу

На титульному аркуші паспорту зверху зліва зазначається виробник (власник) відходів, код за ЄДРПОУ, його підпорядкованість та код за СПОДУ, вид економічної діяльності за КВЕД, юридична адреса та код за КОАТУУ, контактні телефони та особа (організація), що склала паспорт, дата складання.

Проставляється реєстраційний номер паспорту, який має відповідати його порядковому номеру у реєстрі відходів даного підприємства.

Місцеві (регіональні ) природоохоронні органи можуть встановлювати додаткові реєстраційні номери для тих чи інших видів відходів за певними ознаками.

На титульному аркуші паспорту вказується також найменування відходу за нормативно-технічною (технологічною) документацією підприємства, назва та код за державним класифікатором відходів ДК-005-96, назва відходу та код за іншою спеціальною класифікацією (якщо така існує).

Код за ДК-005-96 послідовно визначається виходячи з основного та додаткового виду економічної діяльності підприємства, конкретного процесу (виду робіт), у якому утворюється відхід, і відповідно з його назви. Остання може як співпадати з назвою відходу у технологічній документації, так і не співпадати (мати більш загальну групову назву чи інше). В окремих випадках назва за технологічною документацією може не мати відповідника у ДК-005-96, що зазначається окремо.

Найменування відходу за іншою спеціальною класифікацією зазначається за вимогою місцевих (регіональних) природоохоронних органів і може стосуватися переліків за Базельською конвенцією, переліків ОЕСР (зелений, жовтий, червоний) тощо.

Розділ І, що стосується загальних відомостей про відходи, включає пункти 1-7.

У пункті 1 вказується назва процесу (технології), виду робіт, послуг за нормативно-технічною документацією.

У пункті 2 вказується назва сировини, матеріалів чи інших вихідних матеріалів, при переробленні яких утворюються відходи, та нормативно-технічна документація до неї (ДСТУ, ТУ чи інш).

У пункті 3 вказується назва продукції (робіт, послуг), при виготовленні (проведенні, наданні) якої утворюється даний відхід, та нормативно-технічна документація на продукцію (ДСТУ, ТУ чи інш.).

У пункті 4 вказується клас небезпечності відходів. Там же вказується належність відходу до того чи іншого затвердженого у встановленому порядку переліку (списку) небезпечних відходів, назва та код за переліком. Далі визначається група за переліком небезпечних властивостей, її назва та кодовий номер (згідно з Базельською конвенцією про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням).

У пункті 5 наводяться обсяги щорічного утворення відходів (в тоннах або в куб. м), а у пункті 6 вказується питомий показник утворення відходу на одиницю продукції (робіт, послуг).

Обсяги накопичення відходів та дата, на яку зазначені обсяги накопичені, вказуються у пункті 7. Відповідні дані поновлюються щороку.

Розділ ІІ, що стосується характеристики відходів, включає пункти 8-14.

У пункті 8 шляхом закреслення клітинки вказується тип відходів за складом: мінеральний, органічний, біологічний, змішаний, а в пункті 9 – фізичний (агрегатний) стан: твердий, рідинний, шламоподібний, тощо.

У пункті 10 вказується речовинний або мінеральний склад відходів, що оформляється у вигляді таблиці, яка містить порядковий номер компоненту, його загальноприйняту або стандартизовану назву і вміст (як правило, у відсотках).

У пункті 11 для кускових, шламо-, пилоподібних та інших дисперсних відходів наводиться гранулометричний склад, вказуються фракції та їх вміст у відсотках.

У пункті 12 наводиться хімічний склад відходів, що оформлюється у вигляді таблиці за порядковим номером, видами сполук та їх вмістом (як правило, у відсотках).

У пункті13 вказуються кількісні показники фізико-механічних та теплофізичних властивостей відходів. Зазначаються перш за все ті властивості відходу, які є характерними для даного виду, і визначають напрямки подальшого поводження з ним.

У пункті 14 вказується наявність небезпечних складових відходів, їх назва, код, вміст (перш за все керуючись матеріалами Базельської конвенції).

Розділ ІІІ, що стосується поводження з відходами, включає пункти 15-20.

У пунктах 15 та 16 шляхом закреслення клітинки вказуються відповідно спосіб транспортування до сховища та умови зберігання (тип сховища). При цьому щодо способу транспортування може закреслюватись дві клітинки, наприклад автомобільний насипом чи автомобільний в контейнерах тощо. У пункті 17 вказується спосіб поточного поводження з відходами та обсяги за відповідними напрямками поводження. Ця інформація поповнюється щорічно.

У пункті 18 шляхом закреслення клітинки вказується можлива ресурсна придатність - для виробництва чи отримання яких матеріалів (продукції) можуть використовуватися відходи і яку сировину чи матеріали можуть замінювати. При цьому можливе закреслення двох і більше клітинок.

У пункті 19 наводяться відомості про можливі технології використання відходу та розробників (власників) технологій.

У пункті 20 шляхом закреслення клітинки вказуються ті чи інші причини невикористання даного виду відходу.

Розділ 1V стосується контролю ведення паспорту відходу. З зазначенням дати, посади і прізвища контролюючої особи у форму заносяться зауваження по веденню паспорту, а відповідальним виконавцем зазначаються заходи по усуненню зауважень.

Паспорт відходів підписується відповідальним виконавцем, керівником структурного підрозділу, відповідальним за ведення паспорту відходу підприємства, погоджується з місцевими органами Мінекоресурсів України та затверджується керівником підприємства.

 

Виробник відходів (підприємство, установа, організація) ОАО « Джанкойский элеватор»
Код за ЄДРПОУ 00952025
Підпорядкування (код за СПОДУ)  
Адреса (місто, область, селище тощо, код за КОАТУУ) 96100 г. Джанкой ул. Крымская,860110600000
Контактний телефон  
Особа (організація), що складала паспорт ОАО « Джанкойский Элеватор»
Дата складання Январь 2006 г.
ПАСПОРТ ВІДХОДУПІДПРИЄМСТВАОАО «Джанкеойский элеватор»Реєстраційний № Затверджено спільним наказом Держкомстату України та Мінекоресурсів УкраїниВід №(Зберігається на підприємстві, в уста-нові, організації)

Найменування відходу Отработанные аккумуляторные батареи

(за нормативно-технічною документацією)Батареи свинцовые испорченные или отработанные 6000.2.9.04.
(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)___
(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

І. Загальні відомості про відхід

1. Назва процесу, технології (операції)___ перевозка зерна и др. грузовВиду робіт, послуг _____________________________________________________________2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід __________________________Батареи свинцовые аккумуляторные ___________
3. Назва продукції, при виготовлені якої утворився відхід ____________________________________хранение зерновых культур ___________________
4. Характеристика небезпечності1.  Клас небезпечності:____2_____________________________________________________2.  Належність до переліку (списку) небезпечних відходів:___________________________Отходы содержащие свинец и его соединения 1.16.00.(назва, код за переліком, списком)3.  Група за переліком небезпечних властивостей:Свинец и его соединения н 12(назва, кодовий номер, клас ООН )

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру

Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення
2005г -        
           

6. Питомий показник утворення відходу на одиницю продукції, робіт, послуг

Пробег автотранспорта от60,0 до 130 ,0 тыс. Км., срок использования от 2 до 4 лет __

7. Обсяг накопичення відходів, одиниця виміру

Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення
2005г 0т.        
           

ІІ. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

 1. Мінеральний  2. Органічний  3. Біологічний  4. Змішаний

9.Фізичний (агрегатний) стан

 1. твердий  2. шламо-подібний  3. пасто-подібний  4. рідинний
 5. твердий пило -подібний  6. сумішевий  7. гетерогенний( смешанное))  8. інше(зазначити)

10. Речовинний склад

№ п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст № п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст
1 Свинец Т/ед 0.0085-0,0239 5      
2 Электролит - - 6      
3 Пластмасса - - 7      
4       8      

11. Гранулометричний склад

№ п/п
Фракції
Вміст (коливання), % № п/п
Фракції
Вміст (коливання), %
1 - - 4    
2     5    
3     6    

12. Хімічний склад

№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру
Вміст
№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру Вміст
1 Свинец и свинцово – сурьмянистые сплавы Т/ед. 0,0085 – 0,0239 5      
2 Серная кислота - - 6      
3       7      
4       8      

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п Показник Один. виміру Велич. показн. № п/п Показник Один. виміру Велич. показн.
1 Цвет - Серый 5 Теплотворная способность ККал / см – град-сек 0,083
2 Плотность Г/ см3 11,336 6 Плотность Н2SO4 Г/ см 3 1,24-1,28
3 Тпл. 327,4 7      
4 Т кип. 1848 8      

4. Небезпечні складові відходів

№ п/п Назва Один. виміру Вміст № п/п Назва Один. виміру Вміст
1 Свинец Т/ед. 0,0085 – 0,0239 3      
2       4      
ІІІ. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

 1. Автомобільний  4. В контейнерах чи іншій тарі
 2. Залізничний  5. Шламо-пульпопровід
 3. Насипом  6. Інше (зазначити)- вручную

16. Умови зберігання (тип сховища)

 1. Відкрите поверхневе  4. Складське приміщення - в специально оборудованном противопожарными средствами помещении, на металлическоцй решетке или бетонном полу.
 2. Відкрите заглиблене в землю  5. Окрема ємкість (зазначити яка)
 3. Підземне  6. Інше (зазначити)

17. Поточне поводження з відходами, одиниця виміру

№ п/п Спосіб (напрям) поводження Обсяг за роками
    2005г.        
1. Утилізується на підприємстві для виробництва ____________________(продукція, процес)          
2. Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам -        
3. Знищується (спалюється) тощо          
4. Тимчасово розміщується на території підприємства          
5. Видаляється (захороняється) на звалище, полігон          
6. Інше (вказати)          

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

 1. Нерудних будівельних матеріалів  16. Гуми, каучука
 2. Стінових будівельних матеріалів  17. Текстилю, натуральних волокон
 3. В’яжучих матеріалів  18. Синтетичних волокон
 4. Інших будівельних матеріалів  19. Пластмас і полімерів
 5. Скла  20. Кислот
 6. Чорних металів  21. Лугів
 7. Кольорових металів  22. Неорганічних солей
 8. Благородних металів  23. Органічних солей
 9. Рідкісних металів  24. Розчинників
 10. Інших металів  25. Добрив
 11. Нафтопродуктів  26. Меліорантів
 12. Мінеральних масел  27. Харчових компонентів
 13. Паливних матеріалів  28. Кормових компонентів
 14. Деревинних матеріалів  29. Інше (зазначити)
 15. Паперу і картону  30. - “ -

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

1.  _______Извлечение и регенерация всинца_______________________________________

Назва технології, розробник (власник) технології

2.  _____Регенерация аккумуляторной серной кислоты________________________________

3 _____ Переработка отходов пластмасс____________________________________________

20. Причини невикористання відходу

Відсутність технології  Нетранспортабельність 
Відсутність споживачів  Економічна недоцільність 
Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)  Інші причини – отходы подлежат сдаче на утилизацию специализированным предприятиям 
Відсутність устаткування для переробки    

IV. Контроль ведення паспорту відходу

 

Дата контролю Зауваження до ведення паспорту Підпис контролюючої особи з зазначенням посади, прізвища Зміни, внесені за зауваженнями
       
       
       
       
       

Відповідальний виконавець

  Затверджено:
(підпис, прізвище, ініціали)   А. Н. Садовский(підпис, прізвище, ініціали)
    МП
Керівник технологічного підрозділу(цеху, дільниці тощо)   “____”_Января 2006 г.
(підпис, прізвище, ініціали)   Погоджено:Начальник Северо – Крымского управления госэкоинспекций
    М. И. Блаживский(підпис, прізвище, ініціали)МП“____” ___________
Виробник відходів (підприємство, установа, організація) ОАО « Джанкойский элеватор»
Код за ЄДРПОУ 00952025
Підпорядкування (код за СПОДУ)  
Адреса (місто, область, селище тощо, код за КОАТУУ) 96100 г. Джанкой ул. Крымская,860110600000
Контактний телефон  
Особа (організація), що складала паспорт ОАО « Джанкойский Элеватор»
Дата складання Январь 2006 г.
ПАСПОРТ ВІДХОДУ

ПІДПРИЄМСТВА

ОАО «Джанкеойский элеватор»Реєстраційний №
Затверджено спільним наказом Держкомстату України та Мінекоресурсів УкраїниВід №(Зберігається на підприємстві, в уста-нові, організації)

Найменування відходу Отработанные моторные масла

(за нормативно-технічною документацією)Масла и смазки моторные, трансмиссионные испорченные или отработанные 6000.2.8.10.
(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)___
(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

І. Загальні відомості про відхід

1. Назва процесу, технології (операції) – Эксплуатация автотранспорта, оборудования, транспортировка грузов.Виду робіт, послуг __Транспортные перевозки 2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід __________________________ масла моторные и смазочные материалы ___________
3. Назва продукції, при виготовлені якої утворився відхід _____________________________работа оборудования и автоперевозки
4. Характеристика небезпечності4.  Клас небезпечності:_3 ___________________________________________5.  Належність до переліку (списку) небезпечних відходів:___________________________Отходы содержащие свинец и его соединения 1.16.00.(назва, код за переліком, списком)6.  Група за переліком небезпечних властивостей:Отход является огнеопасной жидкостью и при термическом воздействии выделяет огнеопасные пары в ркружающую среду (Н5)(назва, кодовий номер, клас ООН )

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру

Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення
2005г 27,73        
           

6. Питомий показник утворення відходу на одиницю продукції, робіт, послуг

10% от расхода исходных масел.

7. Обсяг накопичення відходів, одиниця виміру

Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення
2005г -        
           

ІІ. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

 1. Мінеральний  2. Органічний  3. Біологічний  4. Змішаний

9.Фізичний (агрегатний) стан

 1. твердий  2. шламо-подібний  3. пасто-подібний  4. рідинний
 5. твердий пило -подібний  6. сумішевий  7. гетерогенний( смешанное))  8. інше(зазначити)

10. Речовинний склад

№ п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст № п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст
1 Масло % 94,0-98,5 5      
2 Вода % 0,5-4,0 6      
3 Мех. примеси % 1,0-2.,0 7      
4       8      

11. Гранулометричний склад

№ п/п
Фракції
Вміст (коливання), % № п/п
Фракції
Вміст (коливання), %
1 - - 4    
2     5    
3     6    

12. Хімічний склад

№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру
Вміст
№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру Вміст
1 Углеводороды % 94,0-98,5 5      
2 Вода % 0,5-4,0 6      
3 Мех. примеси % 1,0-2.,0 7      
4       8      

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п Показник Один. виміру Велич. показн. № п/п Показник Один. виміру Велич. показн.
1 Горючее - - 5      
2 Взрывоопасное Г/ дм3 0,9 6      
3 Плотность 327,4 7      
4 Т вспышки 100-120 8      

4. Небезпечні складові відходів

№ п/п Назва Один. виміру Вміст № п/п Назва Один. виміру Вміст
1 Свинец Т/ед. 0,0085 – 0,0239 3      
2       4      
ІІІ. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

 1. Автомобільний  4. В контейнерах чи іншій тарі
 2. Залізничний  5. Шламо-пульпопровід
 3. Насипом  6. Інше (зазначити)- в отдельных емкостях по группам раздельно ( ГОСТ 1510-84 )

16. Умови зберігання (тип сховища)

 1. Відкрите поверхневе - бетонированная площадка.  4. Складське приміщення
 2. Відкрите заглиблене в землю  5. Окрема ємкість емкости для отработанных ГСМ.
 3. Підземне  6. Інше (зазначити)

17. Поточне поводження з відходами, одиниця виміру

№ п/п Спосіб (напрям) поводження Обсяг за роками
    2005г.        
1. Утилізується на підприємстві для виробництва ____________________(продукція, процес)          
2. Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам 27,73        
3. Знищується (спалюється) тощо          
4. Тимчасово розміщується на території підприємства          
5. Видаляється (захороняється) на звалище, полігон          
6. Інше (вказати)          

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

 1. Нерудних будівельних матеріалів  16. Гуми, каучука
 2. Стінових будівельних матеріалів  17. Текстилю, натуральних волокон
 3. В’яжучих матеріалів  18. Синтетичних волокон
 4. Інших будівельних матеріалів  19. Пластмас і полімерів
 5. Скла  20. Кислот
 6. Чорних металів  21. Лугів
 7. Кольорових металів  22. Неорганічних солей
 8. Благородних металів  23. Органічних солей
 9. Рідкісних металів  24. Розчинників
 10. Інших металів  25. Добрив
 11. Нафтопродуктів  26. Меліорантів
 12. Мінеральних масел  27. Харчових компонентів
 13. Паливних матеріалів  28. Кормових компонентів
 14. Деревинних матеріалів  29. Інше (зазначити)
 15. Паперу і картону  30. - “ -

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

1______Регенерация отработанных масел с повторным использованием

Назва технології, розробник (власник) технології

2. Очистка отработанных масел с повторным использованием

3. Вторичное использование ГСМ отработанных масел в качестве смазки трущихся деталей, механизмов.

20. Причини невикористання відходу

Відсутність технології  Нетранспортабельність 
Відсутність споживачів  Економічна недоцільність 
Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)  Інші причини 
Відсутність устаткування для переробки    

IV. Контроль ведення паспорту відходу

 

Дата контролю Зауваження до ведення паспорту Підпис контролюючої особи з зазначенням посади, прізвища Зміни, внесені за зауваженнями
       
       
       
       
       

Відповідальний виконавець

  Затверджено:
(підпис, прізвище, ініціали)   А. Н. Садовский(підпис, прізвище, ініціали)
    МП
Керівник технологічного підрозділу(цеху, дільниці тощо)   “____”_Января 2006 г.
(підпис, прізвище, ініціали)   Погоджено:Начальник Северо – Крымского управления госэкоинспекций
    М. И. Блаживский(підпис, прізвище, ініціали)МП“____” ___________
Виробник відходів (підприємство, установа, організація) ОАО « Джанкойский элеватор»
Код за ЄДРПОУ 00952025
Підпорядкування (код за СПОДУ)  
Адреса (місто, область, селище тощо, код за КОАТУУ) 96100 г. Джанкой ул. Крымская,860110600000
Контактний телефон  
Особа (організація), що складала паспорт ОАО « Джанкойский Элеватор»
Дата складання Январь 2006 г.
ПАСПОРТ ВІДХОДУ

ПІДПРИЄМСТВА

ОАО «Джанкеойский элеватор»Реєстраційний №
Затверджено спільним наказом Держкомстату України та Мінекоресурсів УкраїниВід №(Зберігається на підприємстві, в уста-нові, організації)

Найменування відходу Отработанные аккумуляторные батареи

(за нормативно-технічною документацією)Батареи свинцовые испорченные или отработанные 6000.2.9.04.
(за державним класифікатором відходів ДК-005-96, його код)___
(за іншою спеціальною класифікацією, її код)

І. Загальні відомості про відхід

1. Назва процесу, технології (операції)___ перевозка зерна и др. грузовВиду робіт, послуг _____________________________________________________________2. Назва сировини чи інших вихідних матеріалів, при переробці яких утворився відхід __________________________Батареи свинцовые аккумуляторные ___________
3. Назва продукції, при виготовлені якої утворився відхід ____________________________________хранение зерновых культур ___________________
4. Характеристика небезпечності7.  Клас небезпечності:____2_____________________________________________________8.  Належність до переліку (списку) небезпечних відходів:___________________________Отходы содержащие свинец и его соединения 1.16.00.(назва, код за переліком, списком)9.  Група за переліком небезпечних властивостей:Свинец и его соединения С27(назва, кодовий номер, клас ООН )

5. Обсяг утворення відходу, одиниця виміру

Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення Рік Обсяг утворення
2005г -        
           

6. Питомий показник утворення відходу на одиницю продукції, робіт, послуг

Пробег автотранспорта от60,0 до 130 ,0 тыс. Км., срок использования от 2 до 4 лет __

7. Обсяг накопичення відходів, одиниця виміру

Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення Рік Обсяг накопичення
2005г 0т.        
           

ІІ. Характеристика відходу

8. Тип відходу (за складом)

 1. Мінеральний  2. Органічний  3. Біологічний  4. Змішаний

9.Фізичний (агрегатний) стан

 1. твердий  2. шламо-подібний  3. пасто-подібний  4. рідинний
 5. твердий пило -подібний  6. сумішевий  7. гетерогенний( смешанное))  8. інше(зазначити)

10. Речовинний склад

№ п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст № п/п Назва компонентів (мінеральних тощо) Один. виміру Вміст
1 Свинец Т/ед 0.0085-0,0239 5      
2 Электролит - - 6      
3 Пластмасса - - 7      
4       8      

11. Гранулометричний склад

№ п/п
Фракції
Вміст (коливання), % № п/п
Фракції
Вміст (коливання), %
1 - - 4    
2     5    
3     6    

12. Хімічний склад

№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру
Вміст
№ п/п Види сполук, хімічних елементів Один. виміру Вміст
1 Свинец и свинцово – сурьмянистые сплавы Т/ед. 0,0085 – 0,0239 5      
2 Серная кислота - - 6      
3       7      
4       8      

13. Фізико-хімічні і теплофізичні властивості

№ п/п Показник Один. виміру Велич. показн. № п/п Показник Один. виміру Велич. показн.
1 Цвет - Серый 5 Теплотворная способность ККал / см – град-сек 0,083
2 Плотность Г/ см3 11,336 6 Плотность Н2SO4 Г/ см 3 1,24-1,28
3 Тпл. 327,4 7      
4 Т кип. 1848 8      

4. Небезпечні складові відходів

№ п/п Назва Один. виміру Вміст № п/п Назва Один. виміру Вміст
1 Свинец Т/ед. 0,0085 – 0,0239 3      
2       4      
ІІІ. Поводження з відходами

15. Спосіб транспортування відходів до сховища

 1. Автомобільний  4. В контейнерах чи іншій тарі
 2. Залізничний  5. Шламо-пульпопровід
 3. Насипом  6. Інше (зазначити)- вручную

16. Умови зберігання (тип сховища)

 1. Відкрите поверхневе  4. Складське приміщення - в специально оборудованном противопожарными средствами помещении, на металлическоцй решетке или бетонном полу.
 2. Відкрите заглиблене в землю  5. Окрема ємкість (зазначити яка)
 3. Підземне  6. Інше (зазначити)

17. Поточне поводження з відходами, одиниця виміру

№ п/п Спосіб (напрям) поводження Обсяг за роками
    2005г.        
1. Утилізується на підприємстві для виробництва ____________________(продукція, процес)          
2. Відпускається (передається) для утилізації іншим юридичним особам -        
3. Знищується (спалюється) тощо          
4. Тимчасово розміщується на території підприємства          
5. Видаляється (захороняється) на звалище, полігон          
6. Інше (вказати)          

18. Визначення можливої ресурсної придатності – для виробництва чи отримання:

 1. Нерудних будівельних матеріалів  16. Гуми, каучука
 2. Стінових будівельних матеріалів  17. Текстилю, натуральних волокон
 3. В’яжучих матеріалів  18. Синтетичних волокон
 4. Інших будівельних матеріалів  19. Пластмас і полімерів
 5. Скла  20. Кислот
 6. Чорних металів  21. Лугів
 7. Кольорових металів  22. Неорганічних солей
 8. Благородних металів  23. Органічних солей
 9. Рідкісних металів  24. Розчинників
 10. Інших металів  25. Добрив
 11. Нафтопродуктів  26. Меліорантів
 12. Мінеральних масел  27. Харчових компонентів
 13. Паливних матеріалів  28. Кормових компонентів
 14. Деревинних матеріалів  29. Інше (зазначити)
 15. Паперу і картону  30. - “ -

19. Відомості про можливі технології використання (переробки)

3.  _______Извлечение и регенерация всинца_______________________________________

Назва технології, розробник (власник) технології

4.  _____Регенерация аккумуляторной серной кислоты________________________________

3 _____ Переработка отходов пластмасс____________________________________________

20. Причини невикористання відходу

Відсутність технології  Нетранспортабельність 
Відсутність споживачів  Економічна недоцільність 
Надлишковий обсяг утворення (щодо потреб)  Інші причини – отходы подлежат сдаче на утилизацию специализированным предприятиям 
Відсутність устаткування для переробки    

IV. Контроль ведення паспорту відходу

 

Дата контролю Зауваження до ведення паспорту Підпис контролюючої особи з зазначенням посади, прізвища Зміни, внесені за зауваженнями
       
       
       
       
       

Відповідальний виконавець

  Затверджено:
(підпис, прізвище, ініціали)   А. Н. Садовский(підпис, прізвище, ініціали)
    МП
Керівник технологічного підрозділу(цеху, дільниці тощо)   “____”_Января 2006 г.
(підпис, прізвище, ініціали)   Погоджено:Начальник Северо – Крымского управления госэкоинспекций
    М. И. Блаживский(підпис, прізвище, ініціали)МП“____” ___________

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить